Účetnictví S V J

Průvodce soubory Klaiex v e-shopku

Prográmky  Klaiex obsahují  mimo jiné i tabulky naprogramované v Excelu pro vedení účetnictví a pro zpracování účetní závěrky SVJ.

První verze byla nabízena zdarma od začátku roku 2008 pod názvem Klaiex 4. Vznikla na přání účetních malých SVJ, kteří si postěžovali, že na účetní programy nemají peníze. Účetní program Simple Ucto nebyl tehdy ještě k dispozici.

Další verze prográmků Klaiex už nejsou zdarma. Nabízeny jsou na www.klaiex.cz.

Můžeme je rozdělit do dvou skupin:

1. Souvislé příklady - obecně

Souvislé příklady jsou zpracovány ve čtyřech souborech. Listy jednotlivých souborů jsou uvedeny v tabulce:

Podklady

Účtování v roce 20xx 

Účtování leden 20xx+1

1. Vlastníci, plochy, podíly

1. Účtový rozvrh

1. Účtový rozvrh

2. Rozpočet nákladů na správu

2. Deník Ucto

2. Deník Ucto

3. Předpisy přísp. do fondů a

    záloh na služby

3. Načítaná předvaha

3. Načítaná předvaha

4. Odměny předsedy SVJ

4. Jednotlivé předvahy

4. Jednotlivé předvahy

5. Výpočty pro daňové přiznání

5. Výkaz Z/Z

5. Rozvaha

 

6. Rozvaha

6. Vypořádání  s vlastníky - služby

Dílčí deníky

7. Účetní uzávěrka

 

6. Saldokonto dodavatelů

8. Náklady 1 až 3, čerpání  záloh

   

Soubor Povídání

7. Pokladna

9. Přehledy pro vlastníky

Soubor s vysvětlujícím textem k jednotlivým listům

 

10. Zúčtování SN se zálohami (předepsanými i poskytnutými)

 

Význam souboru Podklady je zřejmý už z jeho názvu. V souboru jsou navíc umístěny dva dílčí deníky.

V souboru Účtování v roce 20xx  jsou v deníku zaúčtovány nejčastěji se vyskytující účetní případy SVJ. Není tam účtování o úvěrech a dotacích, protože tyto složitější postupy účtování jsou pracovány ve druhé skupině příkladů.  

Pro účtování mohou být využity jen  soubory Účtování v roce ...... Není podstatné, jestli byly zpracovány pro rok 2016, 2017 nebo pro další účetní období. Rok si může každý změnit.

Soubor Účtování  leden 20xx+1 obsahuje dokončení účtování o službách, protože řada účetních případů se může účtovat až v následujícím roce.  Pro vedení účetnictví  není vhodný, protože neobsahuje všechny listy. 

Podrobnosti ke všem listům souvislého příkladu jsou v souboru Povídání.

V souvislých příkladech  najdete téměř všechny činnosti SVJ od stanovení příspěvků po zpracování účetní závěrky a přehledů pro vlastníky.

2. Výukové příklady

Příklady se složitější tématikou  si zaslouží samostatné zpracování. Patří sem  Klaiex 24, 25 a 27, zaměřené na úvěry a dotace.  

Ale zpět k souvislým příkladům.

Klaiex 23 A a B

Souvislý příklad Klaiex  23  je přeprogramovaný a doplněný souvislý příklad Klaiex 19 (předtím 14 a 18). Příklady musely být aktualizovány s ohledem na změny v právní úpravě, tj. na NOZ, NV č. 366/2013 Sb., na významné změny ve vyhlášce č. 504/20012 Sb. i na ZoÚ a další.

První vydání příkladů bylo zpracováno pouze ve dvou verzích:  

A - s předpisy a čerpáním záloh na správu a

B - s účtováním  příspěvků na správu do výnosů.

V obou verzích příspěvky na správu i náklady na správu členěny do skupin 1 až 3 v souladu s členěním příspěvků podle § 1180 NOZ, tj.

a)   podle podílů na společných částech domu,

b)   na vlastní správu, tj. na všechny jednotky stejně,

c)    s ohledem na výlučné užívání.

Verze s účtováním  příspěvků do výnosů se nevžila, ale existuje. Příklad ve verzi B byl zpracován, protože jsem dostávala dotazy na případné postupy účtování, kdyby tak chtěl někdo účtovat.

Pozornost je ale v příkladech věnována i službám, jejichž účtování činí účetním v závěru roku problémy.   

Proto je do příkladů doplněno schéma zúčtování skutečných nákladů (SN) na služby se zálohami poskytnutými dodavatelům služeb i se zálohami  předepsanými vlastníkům jednotek.

Soubor Podklady je věnován hlavně rozpočtům a z nich odvozeným  příspěvkům na správu. Najdete v něm i tradiční sestavu předpisů záloh na správu a na služby, schéma účtování odměn předsedy a výpočty pro daňové přiznání.

Zaúčtované účetní případy se průběžné automatizovaně promítají do předvah, do výkazu Z/Z a do rozvahy.

Posledním souborem je vysvětlující soubor Povídání. I ten je téměř stejný pro obě verze.  Liší se pouze v problematice řešení nevyčerpaných příspěvků na správu. 

 

Klaiex 23 C - s přispíváním do fondů na úhradu nákladů správy

Tato verze souvislého příkladu vznikla později, protože o možnost takto přispívat začali projevovat účetní zájem až na jaře roku 2017, kdy se o ní dozvěděli díky semináři k účtování a zdaňování v SVJ.

Příspěvky na správu jsou pro změnu vybírány formou příspěvků do fondů. Podrobnosti obsahuje poměrně rozsáhlý vysvětlující soubor Povídání.

Přestože byl příklad dokončen v listopadu 2017, je situován stejně jako verze A a B do roku 2016, protože jde o srovnávací verzi.  

Protože dostávám dotazy i na to, kterou formu bych si vybrala, odpovídám, že kombinaci všech předchozích.  Abych to nemusela vysvětlovat slovně, zpracovala jsem  verzi D s kombinovaným přispíváním na správu.

Klaiex 23 D – s kombinovanými zdroji krytí nákladů na správu

Ten se mi líbí ze všech nejvíce. 

Všechno, co o něm potřebujete vědět, je v souboru Povídání, který je zdarma. Protože se zdarma v e-shopku nakupovat nedá, budete si muset vybrat něco - cokoliv - třeba za nejnižší cenu, která se tam vyskytuje.

Klaiex 24 – Úvěry, dotace

Příklad je zaměřen hlavně na účtování o úvěrech, na kterých se podílí jen část vlastníků. Jde o přeprogramovaný a doplněný příklad Klaiex 9.  Zajímavé je účtování o poskytnuté dotaci.

Vysvětlující soubor Povídání není radno vynechat, protože zadání z praxe je opravdu složitější, než bývají stručné popisy účtování v různých publikacích a časopisech.  

Klaiex 25 – Úvěry

Příklad byl zpracován podle zcela jiného zadání. Na úvěru se podílejí všichni vlastníci a dotace se zde neobjevuje. Účtování je tentokrát zpestřeno bankou jinak. 

Kvůli podmínce čerpat na úhradu 10 % rozpočtovaných nákladů dlouhodobou zálohu na správu, musí být podle zdrojů krytí pro změnu rozúčtovány úhrady záloh.

Příklady Klaiex 24 a 25 jsou z praxe. Byly zpracovány na zakázku konkrétních SVJ, jejichž předsedové mi poskytli potřebné dokumenty, hlavně zadání a výpisy z běžného i úvěrového účtu. Obsahují mé návrhy možných postupů účtování. V žádném případě nejde o jediné možné postupy účtování o úvěrech. Existují další možné varianty účtování. S některými nesouhlasím, např. s hrazením splátek úvěrů ze záloh na správu.

Klaiex 26 A – Souvislý příklad z Poradny

Klaiex 26 A je souvislý příklad publikovaný v Poradně na pokračování od února do května 2016. Příspěvky na správu jsou vybírány formou záloh, 

Na rozdíl od příkladu 23 A jde o příklad pro začínající účetní. Neobsahuje příspěvky na správu  související s výlučným užíváním společných částí, neobsahuje žádné příspěvky na správu účtované do výnosů, ani dlouhodobé zálohy na správu. Jedinými výnosy SVJ jsou přijaté úroky. SVJ tedy ani neúčtuje o předpisu daně z příjmů.

 

Klaiex 26 - Vyúčtování služeb a neuhrazené zálohy I. až III.

Pokračování souvislého příkladu Klaiex 26 za předpokladu, že vlastník Dlouhý neuhradil dluh na zálohách do vyúčtování služeb. Zpracovány jsou  3 varianty.

Podrobné vysvětlení je v rubrice Postupy – Služby viz

https://klaiex.webnode.cz/postupy-uctovani/sluzby/neuhrazene-zalohy-a-ruzne-zpusoby-vyuctovani-sluzeb/

Klaiex 27 - Předčasné splacení úvěru jedním členem SVJ

Jde o přepracovaný příklad Klaiex 11 - Předčasné splacení úvěru.

................................

Klaiex 28 A

Souvislý příklad Klaiex  28 A  je přeprogramovaný a doplněný souvislý příklad Klaiex 20. Označení A opět znamená, že jsou příspěvky na správu vybírány formou záloh.

Soubor Účtování  v roce 2017 obsahuje novinku - vracení nevyčerpané dlouhodobé zálohy na správu a tvorbu jiné dlouhodobé zálohy.

Soubory  Účtování leden 2018  obsahují opět  dokončení účtování o službách, které nemůže být provedeno ve sledovaném roce. 

V lednu jsou účtovány i  náklady na správu, a to  dvěma možnými způsoby:

  1. Ve verzi a) je hned po zaúčtování nákladu účtováno čerpání záloh na správu. Jde o méně běžný způsob, ale je přesnější a přehledněji vyjadřuje stav záloh na správu i VH v průběhu roku.
  2. Ve verzi b) je účtováno za předpokladu, že se čerpání záloh na správu zaúčtuje až  na konci roku. Chybějící účetní zápisy o čerpání záloh na správu na účtu 649-900 Zúčtování nákladů mají za následek ztrátu SVJ.

Soubor Podklady obsahuje jako jindy jednak podklady pro stanovení příspěvků na správu předepisovaných formou záloh, jednak podklady pro účtování, tj. např. sestavy předpisů záloh, výpočty pro odměny předsedy, výpočty pro finanční vyrovnání s vlastníky. Kromě toho jsou v souboru zařazeny dva dílčí deníky – Saldokonto dodavatelů a Pokladna.

Soubor Povídání vysvětluje jako vždy  obsah ostatních souborů zpracovaných v Excelu. 

N. Klainová               

11/2017, aktualizováno 6/2018

Klaiex 29 A

Souvislý příklad Klaiex  29 A  navazuje na Klaiex 28 A. Obsahuje však některé novinky, jako např. pořízení pozemku hrazeného z účelového fondu, jiná pravidla pro rozdělování nákladů na opravy společných částí ve výlučném užívání apod.

 

N. Klainová               

2/2019

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode