Účetnictví S V J

Sbírka souvztažností  

Úvod:

Sbírka souvztažností pro účtování SVJ je v E-shopku nabízena od roku 2011. Jde o jedinou sbírku souvztažností pro účtování v SVJ. Alespoň já jsem dodnes neslyšela, že by někde existovala nějaká jiná.

Forma sbírky pro SVJ je na rozdíl od sbírek pro podnikatele netradiční.

Tradiční sbírky, které znají účetní podnikatelů,  jsou sešitky nebo knížky, v nichž jsou seřazeny účty podle čísel a u nich jsou uvedeny předkontace účetních případů, které se na nich účtují. 

V mé sbírce není možné takový postup zvolit. 

Vysvětlení:

První sbírky pro podnikatele vznikaly  současně s novými účetními předpisy, které byly publikovány v roce 1992. Směrná účtová osnova tehdy obsahovala povinné číselné a slovní označení syntetických účtů.

MF vydalo v roce 1992 "Postupy účtování", které obsahovaly u každého účtu poučení, co se účtuje na straně MD a co na straně Dal.  

Obsah účtů byl popsán zcela podrobně a jednoznačně. Účetní nesměli vytvářet vlastní syntetické účty.

Autorům prvních sbírek pro podnikatele tak stačilo vytvořit tabulky jednotlivých účtů a do nich přepsat předkontace z postupů účtování vydaných MF.

Naproti tomu:

SVJ  neměla nikdy vlastní Postupy účtování, nebylo z čeho opisovat.  

Postupy účtování nevýdělečných organizací byly vytvořeny pro celou řadu nevýdělečných organizací, zvláštnosti SVJ nebyly respektovány.

V účtárnách SVJ se začala rozvíjet lidová tvořivost. V některých byly vymyšleny správné postupy účtování, v jiných nesprávné.

Díky chybějící právní úpravě postupů účtování, která by respektovala zvláštnosti SVJ, může být řada účetních případů řešena variantně. Na tom nic nezměnila ani vyhláška č. 504/2002 Sb., která nahradila Postupy Účtování. 

I ona je určena širokému okruhu nevýdělečných organizaci, mezi které patří politické strany a hnutí, spolky, církve, náboženské společnosti, nadace vysoké školy aj. účetní jednotky viz § 2 vyhlášky.

K mé sbírce:

Vzhledem k více variantám řešení některých příkladů bylo nutné uvádět předkontace na příkladech řešených různými variantami. Jinak to není možné. Aby lépe vynikly rozdíly mezi variantami, zvolila jsem pro začínající účetní vedle předkontací i názorné účtování na účtech „T“ - šibenicích. Že jde o neskutečně časově náročnou práci, si jistě umí každý představit.

Pokročilí účetní si šibenic nemusí všímat, tabulky si mohou zkopírovat do samostatného souboru a udělat si tak vlastní přehled souvztažností.

Sbírka není nabízena vcelku, ale po částech. Někdo umí účtovat o pohledávkách a závazcích v účtových skupinách 31 a 32, ale má problémy např. s účtováním jiných pohledávek a závazků, nebo dohadných položek, či výnosů apod. Může si tedy objednat přesně to, co potřebuje.

O zásobách a dlouhodobém majetku se v SVJ téměř neúčtuje, proto nebyly souvztažnosti účtování pro účtovou třídu 0 a 1 zpracovány. Dalším důvodem bylo i to, že nebylo dlouho jasné, z jakých zdrojů je možné pořizovat zásoby a dlouhodobý majetek.

V aktualizované sbírce souvztažností budou zařazeny i tyto účtové třídy.

K účtovému rozvrhu:

Účtový rozvrh je z roku 2011, kdy Sbírka vznikla. Součástí účtového rozvrhu jsou i nepovinné sloupce s typy účtů a s položkami, do kterých se promítají údaje z účtů.

Protože se v roce 2016 významně změnilo uspořádání výkazu zisku a ztráty (Z/Z) a sice málo, ale přece jen  i rozvahy, je třeba, aby Ti, kdo sestavují rozvahu a výkaz Z/Z ručně, uspořádali položky podle příloh č. 1 a 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účetní, kteří mají  navedeny ve svém účtovém rozvrhu jinak označené účty se stejným obsahem, si  mohou sbírku přizpůsobit poměrně jednoduše, využijí-li nabídku „Najít“ a „Nahradit“.

V novějších příkladech Klaiex 23 a dalších  je analytické členění účtů přizpůsobeno nové právní úpravě (OZ, Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Syntetické účty zůstaly většinou zachovány. Výjimkou jsou účty výsledku hospodaření, které byly převedeny z účtové skupiny 96 do účtové skupiny 93. Podrobnosti najdete v částech Sbírky věnovaných vlastnímu jmění a závěrkovým účtům.

V současné době  pracuji na aktualizaci sbírky.

Účtový rozvrh bude přizpůsoben účtovému rozvrhu příkladu Klaiex 23, případně budou doplněny i další účty z jiných novějších příkladů. Některé příklady budou přepracovány, doplněny budou nové příklady. Nadále bude platit, že bude sbírka určena pro SVJ, která účtují o příspěvcích na správu formou záloh.

Kdy bude aktualizovaná sbírka hotova, nevím, ale dříve, než za dva měsíce určitě ne. Tu první jsem vyráběla rok. Protože se každá změna promítne do mnoha dalších příkladů, jde o hodně časově náročnou činnost. 

Není tedy divu, že se do tvorby sbírky pro SVJ zatím nikdo další nepustil.

 

N. Klainová

10/2017, aktualizováno 9/2018

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode