Účetnictví S V J

Účtujeme v prográmku Klaiex 23 A                            

(Rady můžete využít i pro účtování v prográmku Klaiex 26 a 28, případně dalších, až budou vytvořeny).

Z naprogramovaných tabulek pro účtování (prográmků) můžete pro účtování využít pouze soubor Účtování v roce....

Není podstatné, jestli je v názvu rok  2016, 2017 nebo 2018. Prostě jej přepíšete na rok, který potřebujete zaúčtovat. Účtování je naprogramováno podle vyhlášky platné od roku 2016.

Celý komplet obsahuje 4 soubory:

  • Podklady
  • Účtování v roce (např. 2016 )
  • Účtování v lednu (následujícího roku
  • Povídání – vysvětlující soubor

V těchto čtyřech souborech je skoro všechno, co potřebují malá SVJ k vedení účetnictví. Nejsou tam úvěry. Ty jsou zpracovány v samostatných příkladech Klaiex 24, 25 a 27.

 

Ukázkový souvislý příklad zahrnuje:

  • přípravu  podkladů pro účtování, tj. rozpočty, předpisy záloh, výpočty odměn apod.,
  • vlastní účtování celého roku a sestavení účetní závěrky a přehledů pro vlastníky,  
  • pokračování účtování o službách, které není možné provést ve sledovaném roce, protože chybí dodavatelské faktury s vyúčtováním skutečných nákladů na služby aj. zajímavosti.

 

Zde je stručný návod, jak k tomu všemu můžete přistupovat, chcete-li.

Celý příklad si nejdříve zkopírujte. Originál se vám může hodit, kdyby se něco pokazilo.   

S cvičnou kopií si můžete trochu pohrát. 

V deníku vidíte zaúčtovány známé účetní případy. Po zaúčtování každé položky se změní předvaha s načítanými položkami i předvaha za konkrétní měsíc, rozvaha, výkaz Z/Z, pokud se účtovalo o nákladu nebo výnosu a schéma účtování závěru roku.

Zkuste si přepsat např. částku přijaté faktury za opravu. Změní se stav účtu 511 Opravy a udržování a 321 Dodavatelé. Podívejte se, jak se změna okamžitě promítnula do předvah, rozvahy i výkazu Z/Z a závěrečných prací. Po každém účetním případu musí být výsledek hospodaření stejný v rozvaze, ve výkazu Z/Z i v schématu účetní uzávěrky.

A teď od začátku:

1. Práce se souborem Podklady

Prohlédněte si soubor Podklady. Bez některých z nich se totiž při účtování neobejdete.   

1.1 Příspěvky na správu

Nejdříve si vytvořte vlastní tabulky s přehledem vlastníků a jejich ploch a podílů na společných částech. Budete je potřebovat pro stanovení příspěvků na správu.

Vyhotovte nebo opište již vyhotovené rozpočty nákladů na správu, které využijete rovněž pro stanovení příspěvků na správu.  Máte-li ve stanovách všechny tři druhy příspěvků, sestavíte tři rozpočty (nebo jeden s třemi dílčími rozpočty).

Podle návodu stanovte příspěvky na správu pro jednotlivé vlastníky jednotek.

1.2 Zálohy na služby

Prohlédněte si naprogramovanou sestavu předpisu záloh. Doplňte v ní vlastníky vašeho SVJ a vypočtené příspěvky na správu + zálohy na jednotlivé druhy služeb, případně další zálohy např. na splátky úvěru apod.

Sestava předpisů záloh je podkladem pro účtování předpisů záloh. Podívejte se na souvislý příklad a porovnejte roční částky předpisů záloh v  deníku Ucto a v sestavě předpisů záloh. Např. roční předpis záloh na teplo v deníku činí 57 960 Kč a stejná částka je i na sestavě předpisů záloh. 

Poznámka:

V deníku musí být samozřejmě účtovány měsíční předpisy záloh, ne roční. V příkladu jsem to zjednodušila. Kdybych účtovala stejné částky 12 x, deník by nebyl tak přehledný, jak je. Proto jsem zvolila částky za rok. Jde-li o roční částky, je to v deníku Ucto vždy uvedeno.  

1.3 Odměny předsedy SVJ

Odměny předsedy SVJ jsou uvedeny na dalším listu souboru Podklady na účtech „T“, protože začínajícím účetním dělají výpočty stále problémy. Odměna je zvolena ve výši 2 500, aby mohlo být počítáno i sociální pojištění (SZ). Zvolíte-li nižší hrubou odměnu, SZ se z ní počítat nebude.

Zatímco na „šibenicích T“ jsou zaúčtovány měsíční částky, v deníku je účtování o odměnách opět v roční výši. Podobně jsem účtování zkrátila i u přijatých úroků.

Do souboru Podklady jsem zařadila i dvě jednoduché knihy – pokladnu a knihu přijatých faktur. Uvidíte tem i výpočty pro daňové přiznání k dani z příjmu SVJ, ale na to je ještě brzy.

 

2. Práce se souborem Účtování 2016

2.1 Účtový rozvrh

Úplně na začátku je třeba se seznámit s účtovým rozvrhem. Ten je mým dílem.

Jste-li ochotni převzít účty z mého účtového rozvrhu, stačí jen skrýt (ne smazat) nepotřebné účty. Účtový rozvrh je předimenzovaný pro případ, že by se vyskytla potřeba zavést nový účet a uživatelé programů by nezvládli změnit kvůli tomu vzorce. Lepší je tedy více nepotřebných účtů, než chybějící prostor pro nové účty. 

 

Pokud ale chcete pokračovat v účtování na účtech z vašeho účtového rozvrhu, měli byste mnou navržený účtový rozvrh upravovat  přepisováním čísel a názvů účtů  a skrýváním nepotřebných účtů.  Jen tak se vyhnete úpravám vzorců v předvahách. Přepsané účty doporučuji v účtovém rozvrhu zvýraznit barevně a následně si zkontrolovat, že se změny čísel a názvů účtů promítly i do obou listů s předvahami.

2.2 Počáteční zůstatky

Po úpravě účtového rozvrhu je třeba zadat počáteční zůstatky. Ty se v Excelu neúčtují prostřednictvím účtu 961 PÚR, ale zadávají se přímo do předvah – do načítané předvahy i na list „Jednotlivé předvahy“.

Pokud nebudete přidávat do účtového rozvrhu žádné další účty, nemusíte v předvahách upravovat žádné vzorce ani označení účtů.

Pokud byste ale potřebovali nějaký účet přidat, musíte pro nové účty udělat místo i na obou listech s předvahami.

2.3 Deník Ucto

Podíváte-li se do deníku, vidíte, že je účtováno jen v lednu, únoru a prosinci. Je to proto, protože mám některé účetní případy kvůli úspoře místa a lepší přehlednosti zaúčtovány za celý rok jednou částkou, jak jsem se už zmínila výše.

Když budete účtovat jednotlivé účetní případy, nedělejte za měsícem tečku, protože měsíc se čte do předvah a ve vzorcích pro předvahy tečka za měsícem není. 

První  svůj účetní případ přepište pro jistotu přes ten můj. Je to jistější, než zrušit všechny popsané řádky a potom vkládat nové řádky. Mohly by se ztratit vzorce a to by nebylo dobré.

Ostatní řádky s účetními případy můžete vymazat nebo přepisovat.

Označení účetních dokladů (VBÚ, VÚD aj.) se nikam nečte, můžete si je měnit, jak chcete. Stejně tak se nečte den účtování.

2.4 Další listy souboru

Důležitým zdrojem informací, ale i prostředkem kontroly jsou předvahy. Shoda obratů stran MD a Dal musí být v předvahách samozřejmostí, stejně jako shoda aktiv a pasiv v rozvaze.  

Předvahy ale plní i funkci hlavní knihy. Obsahují sice obraty stran MD a Dal za celý měsíc, ale to podle § 13 odst. 2 ZoÚ stačí. 

Další kontrolní prvky:

Po zaúčtování několika účetních případů v deníku včetně nákladů a výnosů

·         porovnejte  obraty v deníku s obraty na obou listech předvah. Samozřejmě se musí rovnat.

·         Zkontrolujte shodu  výsledku  hospodaření (VH) v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty a na schématu účetní uzávěrky.

 

Tyto zabudované kontrolní prvky sledujte co nejčastěji. Pomohou vám při hledání případných chyb.  

Součástí souboru Účtování 2016 jsou i náklady podle druhů, přehledy pro vlastníky o stavu a čerpání jednotlivých druhů záloh, a schémata zúčtování záloh s dodavateli služeb i s vlastníky.

 

Účetní uzávěrka

Uzavírání účtů je znázorněno jen na účtech „T“. To znamená, že účtování v lednu dalšího roku  musíte začít znovu ručním zapsáním počátečních zůstatků do obou předvah.

 

Účetní závěrka

Rozvaha a výkaz Z/Z jsou naprogramovány v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., účinnou od ledna 2016.

Přeji vám hodně zdaru při účtování. Kdyby vznikly problémy nebo nejasnosti, napište na www.klaiex.cz.

 

N. Klainová

7/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode