Účetnictví S V J

1. Účtový rozvrh  

První seznámení s účetnictvím bude trochu nudné, ale bez seznámení se s účtovým rozvrhem nemůžeme začít.   

Názorné pomůcky:

·         Prográmek Klaiex 26, soubor Účtování 2016 viz www.klaiex.cz, list Účtový rozvrh

·         Vyhláška č. 504/2002 Sb. – přílohy 1 až 3 k vyhlášce

Abyste mohli účtovat, potřebujete si vytvořit účtový  rozvrh, tj. seznam účtů, které budete potřebovat pro účtování.

Nejdříve si prohlédneme hotový účtový rozvrh, který jsem vymyslela pro souvislý příklad.

Vytiskněte si účtový rozvrh ze souboru Klaiex 26 – Účtování 2016 a připravte si přílohu č. 3 k vyhlášce „Směrnou účtovou osnovu“.

V účtovém rozvrhu jsou některé nepoužívané účty skryty. Jestli chcete vidět všechny, je třeba účty označit a kliknout na funkci „Zobrazit“. Nelekejte se množství účtů. Mnohá SVJ z nich nevyužijí ani polovinu.

Číselné a slovní označování účtů

Účty v příkladu Klaiex 26 jsou označeny šestimístným číslem a názvem. Např. běžný účet najdete v účtovém rozvrhu s označením 221-100 Běžný účet.

Způsob značení účtů je částečně povinný a částečně dobrovolný.

Povinné jsou první dvě číslice účtů. Ty musí být v souladu se směrnou účtovou osnovou, kterou najdete v příloze č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.     

První číslice vyjadřuje účtovou třídu, první dvě číslice vyjadřují účtovou skupinu. Účtový rozvrh začíná účtovou třídou 0 – Dlouhodobý majetek. Účty účtové třídy 0  jsou skryty, protože je většina SVJ nevyužije.

My se vrátíme k běžnému účtu. Ve směrné účtové osnově je běžný účet zařazen v účtové třídě 2 Finanční účty,  v účtové skupině 22 Účty v bankách.

Další číslice a názvy účtů už můžete volit od roku 2005 podle uvážení. Vítanou změnou je hlavně to, že si každý může zvolit názvy účtů, které budou vyjadřovat jejich obsah.   

Syntetické a analytické účty

První tři číslice např. 221 označují tzv. syntetický účet. Ten se může členit na více podrobných (analytických) účtů, např. 221-100 Běžný účet, 221-200 Spořící účet apod.

K označení analytických účtů je v příkladu použita druhá trojice číslic. Některé účetní programy si vystačí jen se dvěma analytickými číslicemi, ale podle mého názoru je lepší použít třímístné analytické členění účtů.

V účtovém rozvrhu z příkladu jsou kromě čísel a názvů účtů ještě dva nepovinné sloupce: Typ a R-Z/Z. Pod účtovým rozvrhem jsou skryty řádky se zkratkami.

 

Typy účtů

Účty se člení do dvou hlavních skupin:

1.    Rozvahové účty, tj. účty, z jejichž zůstatků se sestavuje rozvaha. Mohou být aktivní (A) nebo pasivní (P). K vysvětlení aktiv a pasiv se dostaneme později.

2.    Výsledkové účty, tj. účty, které jsou zdrojem informací při sestavování výkazu zisku a ztráty (výsledovky). Mohou být nákladové (N) nebo výnosové (V).

Dále rozeznáváme:

3.    Závěrkové účty, tj. účty, na nichž se provádí uzavírání účtů sledovaného období a otevírání účtů nového účetního období. Označeny jsou zkratkou UZ.

4.    Podrozvahové účty, které se někdy nazývají poznámkovými účty. Na podrozvahových účtech se účtuje např. o majetku, který je ve spoluvlastnictví členů SVJ a nemůže se tedy objevit v rozvaze. Tyto účty jsou označeny zkratkou PÚ.  Pro SVJ mají tyto účty velký význam, některé účtárny externích správců je ale naprosto ignorují.

K typům účtů se ještě vrátíme. 

Pod účtovým rozvrhem jsou skryty řádky se zkratkami.

Tvorba vlastního účtového rozvrhu

Až se budete rozhodovat, které účty si zařadíte do vlastního účtového rozvrhu, vycházejte z úvah:

·         O čem budete účtovat, tj. o předmětu vašeho účtování

·         Jak podrobné informace chcete z účetnictví získat.

Tradiční předmět účtování v SVJ

Účty, které potřebuje téměř každé SVJ, si v ukázce účtového  rozvrhu z příkladu označte barevně.

1.    Zcela jistě budete účtovat o pohybech peněz na bankovním účtu.  Na běžném účtu (221-100) budete účtovat o příjmech a výdajích SVJ podle výpisů z běžného účtu. Konečný zůstatek na běžném účtu musí být vždy stejný, jako konečný zůstatek na výpisu z účtu.

2.    S velkou pravděpodobností budete účtovat i o pohybech peněz v pokladně. Do účtového rozvrhu tedy zařadíte účet Pokladna (211-100). Na účtu Pokladna budete účtovat o pohybu hotovosti podle příjmových a výdajových pokladních dokladů, které vyhotoví ten, kdo smí hotovostí SVJ disponovat. Každý výdajový pokladní doklad musí mít přílohu (paragon, jízdenku, stvrzenku apod.).  Příjmové i výdajové doklady je možné zakoupit nebo vyrobit na počítači.

3.     Každé SVJ přijímá dodavatelské faktury. Pro účtování o přijatých fakturách a jejich úhradách se zřizuje účet Dodavatelé (321-100). Máte-li více dodavatelů,  můžete si zřídit pro každého z nich samostatný analytický účet.

4.    Někteří dodavatelé služeb vyžadují zálohové platby. Až si zjistíte, kteří to jsou, zavedete si účty poskytnutých záloh, např. 314-222 Poskytnuté zálohy voda apod.

5.    Vlastníkům jednotek budete předepisovat zálohy na správu a na služby. Účtovat budete o předpisech těchto záloh i o jejich úhradách. Pro sledování předpisů a úhrad záloh je určen účet Předpisy a úhrady záloh (311-100). Na tomto účtu zaúčtujete předpis záloh jako pohledávku za vlastníky. Druhým účtem, tzv. souvztažným, budou účty jednotlivých druhů záloh.  

Pro krátkodobé zálohy na správu a na služby budete potřebovat účty 324-301 Zálohy správa, 324-222 Zálohy voda atd., pro dlouhodobé zálohy na správu účty 955-xxx Dlouhodobé zálohy správa.

6.    Zálohy na služby se každým rokem porovnávají se skutečnými náklady (SN) a rozdíly jsou s vlastníky finančně vyrovnávány. Pro skutečné náklady (SN) využijete např. účet  315-221 SN teplo315-222 SN voda apod.   

7.    Analytické účty u stejných druhů služeb by měly mít vždy stejnou analytickou koncovku viz výše 222=voda.

8.    Každé SVJ vynakládá nějaké náklady na správu domu. Ty se účtují v účtové třídě 5 Náklady. Patří mezi ně např. náklady na opravy a udržování, pojistné domu, bankovní poplatky, poplatky SIPO, odměny orgánů SVJ, zdravotní a sociální pojištění z těchto odměn, náklady výboru SVJ např.na kopírování pozvánek a další.

Podívejte se do směrné účtové osnovy, jaké účtové skupiny nabízí. A teď se podívejte do účtového rozvrhu z příkladu, jaké účty jsou zařazeny do účtových skupin 50, 51 a 52. Např. na některé režijní výdaje výboru SVJ  byl zřízen účet 518-302 Poštovné, kopírování aj. náklady vlastní správy. Chcete-li mít podrobnější přehled, můžete si zřídit samostatný účet pro poštovné, jiný pro kopírování, další pro náklady na telefon apod.

9.    Náklady na správu jsou hrazeny vlastníky. Tato skutečnost se zaúčtuje do výnosů SVJ. Účet 649-900 Zúčtování SN na správu  (případně jinak nazvaný účet v účtové skupině 64) nemůže v účtovém rozvrhu chybět.

10.  Každé SVJ, které má běžný účet, dostává z tohoto účtu úroky, které sice nestojí za řeč (většinou), ale i tak se o nich musí účtovat. V účtovém rozvrhu je připraven účet Úroky z BÚ (644-100).

S dalšími účty se seznámíme později.

V účtovém rozvrhu z příkladu Klaiex 26 je ještě jeden sloupec. Z něj je možné zjistit, do které položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty se promítne zůstatek daného účtu.

Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou předepsány v přílohách č. 1 a 2.

Příloha č. 1 Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 2 Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty

Závěr k účtovému rozvrhu

Účtový rozvrh, který je dostatečně podrobný a v němž jsou účty s názvy srozumitelnými i pro laiky, je základem pro přehledné a srozumitelné účetnictví. Máte-li tedy možnost, věnujte tvorbě vlastního účtového rozvrhu dostatek času a pozornosti. Určitě se vám to vyplatí.

Opisovat nebo kopírovat účtový rozvrh od jiných SVJ nedoporučuji. Každé SVJ je jiné. Některé účtuje o úvěrech, jiné o dotacích, další o úvěrech i dotacích. Znám SVJ s velmi podrobným účtováním na analytických účtech jednotlivých vlastníků jednotek, jiná SVJ  používají co nejsouhrnnější účty, např. předpisy a úhrady záloh účtují bez rozlišení druhů služeb apod.

Má-li každé SVJ jiné potřeby, mělo by mít svůj originální účtový rozvrh. To je možné u SVJ, která si vedou účetnictví sama. Pokud má ale účtárna externího správce na starosti např. 60 SVJ, má většinou  60 SVJ stejný účtový rozvrh. Požádá-li někdo o přizpůsobení účtového rozvrhu potřebám SVJ, je mu někdy vyhověno, někdy ale není. Potom se stává, že účetnictví skoro nikdo nerozumí.

N. Klainová

1/2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode