Účetnictví S V J

Chyby v některých ČÚS 2016, připomínky    

 

Ve Finančním zpravodaji č. 3/2016 byly zveřejněny novelizované ČÚS účinné od roku 2016. Na to, že byly zveřejněny místo na konci roku 2015 až v únoru 2016, mohly být vydány v lepší kvalitě. Opravy budou v tomto textu uvedeny modře.

Nejčastěji používané ČÚS můžete najít i s mými poznámkami a připomínkami v e-shopku na www.klaiex.cz. Mé připomínky poznáte, jsou uvedeny barevně.

Protože do dnešního dne (do 13. 3. 2016) nebyly uveřejněny ve FZ žádné opravy ČÚS, posílám tento příspěvek i na odbor 28 MF – k rukám pana Ing. Bytela. Na mé připomínky k právním předpisům sice většinou nereaguje, ale třeba zareaguje tím, že zajistí opravu chybných ustanovení.  Nikdo není dokonalý, chyby nikomu nevyčítám, jen na ně upozorňuji.  

Samozřejmě jsem mohla udělat chyby i já ve svých připomínkách. Mohlo se to stát díky nesrozumitelnosti některého ustanovení nebo díky mé menší chápavosti. V každém případě bych přivítala, kdyby mi to někdo sdělil, abych mohla své tvrzení opravit.

 

ČÚS 401 Účty a zásady účtování na účtech

2.5.2. Na podrozvahových účtech se sledují zejména:

-       směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti,

-       pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,

Podle mého názoru se směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti vykazují v rozvaze u věřitele i u dlužníka. Místo nich tam měly být směnky jako zajišťovací prostředek viz ĆÚS 406.

Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení nechápu, protože se předepsané smluvní pokuty a úroky z prodlení účtují do výnosů se souvztažným zápisem na účtu pohledávek. 

Aktualizace 10/2017:

Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení mohou, ale nemusí být účtovány na podrozvahových účtech. 

Podrobnosti jsou v rubrice Postupy/ Účtování Smluvních pokut.  

...

2.6.3.  Spojovací účty prokazující návaznost na vnitropodnikové účetnictví, pokud je organizováno v samostatném účetním okruhu, si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd  8 a 9, popřípadě jejich funkci nahradí technické zpracování dat.  

Poznámka k 2.6.3. – chyba z přehlédnutí

V účtové třídě 9 není místo pro spojovací účty. Určitě tam mělo zůstat, že si má zvolit účty v rámci účtových tříd  7 a 8 viz i směrná účtová osnova.

Chyba je opravena, uvedeny jsou správné účtové třídy 7 a 8. 

Poznámka ke zrušenému bodu 2.2.4.

V ČÚS platném do konce roku 2015 bylo v bodu 2.2.4. uvedeno:

Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.

Pokyn GFŘ D-22 uvádí k § 23 odst. 2:

1.    Nevýznamné a pravidelně se opakující daňové výdaje, popř. příjmy, které podle právních předpisů upravujících účetnictví není nutno časově rozlišovat, se i pro účely stanovení základu daně........

Problém je, že ty právní předpisy upravující účetnictví v případě nevýznamných a pravidelně se opakujících nákladů nemohu nikde najít.

ČÚS 402 Otevírání a uzavírání účetních knih

2.3.2. Konečné stavy nákladů za hlavní a hospodářskou činnost se přeúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 93 Výsledek hospodaření, konečné stavy výnosů za hlavní a hospodářskou činnost se přeúčtují ve prospěch tohoto účtu. Výsledný zůstatek tohoto účtu se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch případně na vrub konečného účtu rozvážného.

Poznámka: Tady nám, kdo se zabýváme programováním, i když já třeba jenom v Excelu, připravili  autoři nepříjemné překvapení v podobě převedení účtu VH ze závěrkových účtů do účtové skupiny 93 Výsledek hospodaření. Kdyby to udělali do konce roku, nebo alespoň změnu včas avizovali, budiž, proti vlastní změně nic nemám. Ale měnit pravidla v únoru, kdy jsou už programy pro rok 2016 hotovy, není k programátorům zrovna ohleduplné.

ČÚS 409 Dlouhodobý majetek

3.1.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebo přímo na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, pokud při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin zejména

b) 23 – Krátkodobé úvěry, 32 – Závazky, 37 – Jiné pohledávky a závazky nebo 95 Dlouhodobé úvěry a závazky v případě bezhotovostního pořízení,

Pořízení DM přímo z krátkodobého (231) nebo dlouhodobého úvěru (951), např. MD 022, Dal 231 s vynecháním účtování přijaté faktury na účet 321 Dodavatelé nebo na jiný účet závazků považuji za hrubé porušení zásady průkaznosti účetnictví. Navíc: Jak by se asi účtoval reklamační nárok, když chybí účet dodavatele?

d) 57 – Aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností,

Některé programy neumožňují účtovat v účtové třídě 5 Náklady na stranách Dal účtů. I v příkladech Klaiex je čtení položek nákladů „naprogramováno“ ze strany MD. Proto doporučuji účtovat aktivaci na straně MD se znaménkem mínus.

ČÚS 411 Zúčtovací vztahy

4.2.1. Na příslušných účtech účtové skupiny 32 – Závazky se účtuje zejména o:

c) pravidelně se opakujících zálohových platbách od uživatelů+ bytů a nebytových prostor, o předpisech záloh (účet 324-xxx Předpisy záloh na správu, na služby, případně podobný název -  KrZ na  správu, Zálohy na teplo, vodu....atd.).

Možnost účtovat o předpisech záloh se konečně dostala do účetních předpisů, i když jen do ČÚS 411, takže se týká jen krátkodobých záloh. Ještě mohlo být dodáno, že se předpisy záloh účtují souvztažně na účtech pohledávek uvedených v bodu 4.1.1.

V ČÚS 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky chybí možnost účtovat o předpisech dlouhodobých  záloh na správu (955-xxx). Další aktualizace to jistě napraví.

4.4.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování se účtuje zejména o:

a) daňové povinnosti účetní jednotky ze spotřebních daní...

SVJ se spotřební daně netýkají. Zato se na ně může vztahovat povinnost předepisovat a hradit daň z příjmů. Postupy jejího účtování však z bodu  4.4.1. zcela vypadly. Proto připojuji znění z ČÚS 411 platného do konce roku 2015:

4.4.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování účtují placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost (účet 341 DP).

Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 59 – Daň z příjmů (na účet 591 DP).

4.4.2. Na příslušném účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování se účtuje daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům (účet 342 Ostatní přímé daně).

f) o nezpochybnitelném právním nároku na dotaci (např. účet 346 Dotace ze SR); o použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů;  při stanovení ocenění dlouhodobého odpisovaného majetku a technického zhodnocení, pokud jsou částečně nebo zcela pořízeny z přijaté dotace nebo účelového daru, účetní jednotka postupuje podle § 38 odst. 10 vyhlášky a podle Českého účetního standardu č. 409 Dlouhodobý majetek.

U nevýdělečných organizací, tedy ani u SVJ není na rozdíl od podnikatelů stanovena pro finanční výnosy samostatná účtová skupina.  Finanční a mimořádné výnosy jsou účtovány spolu s některými provozními výnosy v účtové skupině 64 Ostatní výnosy. Totéž platí pro účtové skupiny nákladů.

Použití dotace na úroky účtované v účtové skupině 54 Ostatní náklady, konkrétně na účtu 544 Úroky, by mělo být podle mého názoru účtováno ve prospěch účtu 691 Provozní dotace, stejně jako použití dotace na jiné náklady účtované v účtové třídě 5 – Náklady.

Naopak: Nejsou-li úroky z úvěru účtovány do nákladů, nemůže se účtovat použití dotace do výnosů. Jsou-li úroky z úvěru účtovány např. na účet pohledávek za vlastníky jednotek (315), účtuje se použití dotace na tyto úroky ve prospěch tohoto účtu pohledávek.

Čerpání dotace na pořízení dlouhodobého majetku se podle § 38 odst. 10 vyhlášky zmíněného výše u písm. f) účtuje ve prospěch účtu 901 Vlastní jmění. Vyhláška dále upřesňuje, jak se má postupovat, je-li pořízen dlouhodobý majetek odpisovaný.

4.7.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky se účtuje zejména o:

b) pohledávkách na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou se souvztažným

zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy Ostatní výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,  (chyba byla opravena, uvedeny jsou Ostatní výnosy)

c) dluzích z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na příslušném

účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady Ostatní náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasivní, (chyba byla opravena, uvedeny jsou Ostatní náklady)

V ČÚS 411 platném do konce roku 2015 měly účtové skupiny 64 i 54 správné označení. Chyba se vloudila při nepozorném kopírování textu z ČÚS 017 pro podnikatele.

ČÚS 411 umožňoval do konce roku 2015 účtovat na příslušných účtech účtové skupiny 37 – jiné pohledávky a závazky (na účtech 378 a 379) i

·         pohledávky za členy společenství bytových jednotek, souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 64 – Ostatní výnosy,

·         závazky za členy společenství bytových jednotek, souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 54 – Ostatní výnosy,

·         vztahy k vlastním funkcionářům a členům.

 

ČÚS 412 Náklady a výnosy

3.1. V účtové třídě 5 - Náklady se účtuje o nákladech vynaložených na činnosti účetní jednotky. Součástí těchto nákladů jsou náklady účtované na vrub fondů vytvářených účetní jednotkou. Na vrub účtové třídy 5 se účtují náklady narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Analytické účty v účtové třídě 5 - Náklady je třeba stanovit s ohledem na požadavky zákona o daních z příjmů.

Tady chybí analytické členění nákladů podle § 1180 NOZ, tj. stejné, jako je u příspěvků na správu.

4.1. Účtová třída 6 - Výnosy

4.1.1. V účtové třídě 6 - Výnosy se účtuje o výnosech přijatých účetní jednotkou. Součástí těchto výnosů jsou výnosy účtované ve prospěch fondů při jejich čerpání účetní jednotkou.

Ve prospěch účtové třídy 6 se účtují výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období.

Odst. 4.1.1. bych celý zrušila.

První věta představuje nesmysl.

Výnos nemůže být přijatý nebo nepřijatý. Může představovat současně příjem, např. tržba za hotové, nebo nemusí, např. fakturované služby jsou účtovány do výnosů, i když zatím nebyly uhrazeny.

Navíc:

Autor první věty bodu 4.1.1. zcela popírá ustanovení poslední věty § 3 odst. 1 ZoÚ:

...přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují (účetní jednotky) bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.

V bodech 4.2.1. a 4.3.1. už je to správně.

Druhá věta bodu 4.1.1., je rovněž špatně.

Součástí těchto (podle první věty přijatých) výnosů přece nemohou být výnosy účtované ve prospěch fondů. Čerpají-li se fondy na nějaký provozní náklad, např. na nákup drobného majetku pro SVJ, je úlohou účetního zápisu odčerpat fond a zároveň pomocí výnosového účtu eliminovat náklad na nákup tohoto majetku, čili se účtuje 911 Fond ze zisku /648 Zúčtování fondů a s přijetím nějaké úhrady to nemá nic společného.

4.3. Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

4.3.1. Na příslušných účtech účtové skupiny 64 – Ostatní výnosy se účtuje zejména

a) o výnosech souvisejících s pokutami a s úroky (na účtech 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení a 642 Ostatní pokuty a penále); částky pohledávek se zaúčtují bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv,

Takto se správně účtuje o všech výnosech. U pokut je to zdůrazněno i v ČÚS platném do konce roku 2015, a sice kvůli předpisům z minulých dob, kdy se o neuhrazených sankcích účtovalo na podrozvahových účtech.

b) o úhradách pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů (účet 643 Platby za odepsané pohledávky) a od tohoto okamžiku se o nich neúčtovalo; na tento účet účtují i o výnosech z postoupení pohledávek,

Tady by mělo být ustanovení o přijatých úrocích z bankovních účtů (účet 644 Úroky).

Dále tu mělo být uvedeno (místo v prvním odstavci k výnosům), že se v účtové skupině 64 účtuje i  o použití fondů (ze zisku) podle ČÚS 413.

4.5.1. Na příslušných účtech účtové skupiny 68 - Přijaté příspěvky se účtuje zejména o přijatých příspěvcích na provozní činnost od jiných účetních jednotek.

Původní znění platné do konce roku 2015 bylo srozumitelnější.

Přijaté příspěvky (dary) od právnických a fyzických osob na provozní činnost účetní jednotky se účtují ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 68 – Přijaté příspěvky a na vrub účtu účtové skupiny 22 – Účty v bankách nebo účtu účtové skupiny 21 – Peníze.

Přijaté členské příspěvky dle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin se účtují ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 68 – Přijaté příspěvky a na vrub účtu účtové skupiny 22 – Účty v bankách nebo účtu účtové skupiny 21

4.6.1. Na příslušných účtech účtové skupiny 69 – Provozní dotace (účet 691 Provozní dotace) se účtuje zejména o dotacích. Předpis nároku na dotaci, případné vypořádání dotace, se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 69 – Provozní dotace a na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování. Případné vypořádání dotace k poskytovateli z důvodu vrácení dotace nebo její části se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 – Provozní dotace a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování.

Když se tu účtuje „zejména“ o dotacích, tak o čem ještě?

Poznámka:

K ĆÚS 413 jsem v době odeslání připomínek ještě neměla připomínky zpracovány. Z FZ č. 5/2016 tedy uvádím opravu v úplném znění:

V části  N. ĆÚS č. 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky část 4.1.3. písm. e) bodu 2. správně zní:

"2. Bod 4. zní:

4.1.3. e) o převodu zdrojů z fondů při úhradě dlouhodobého  nehmotného  a hmotného  majetku v souladu s bodem 4.2.5. písm. a),"


N. Klainová

13. 3. 2016, aktualizováno 11. 4. 2016 a 8. 10. 2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode