Účetnictví S V J

Cizí zdroje 

Stejně jako vlastní zdroje, si i cizí zdroje připomeneme na ukázce zjednodušené rozvahy sestavené v bilanční podobě.

Aktiva

 

Pasiva

A.    Dlouhodobý majetek  celkem

I.   Dlouhodobý hmotný majetek

II.  Dlouhodobý nehm. majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek

 

B.    Krátkodobý majetek celkem

      I.   Zásoby celkem

      II.  Pohledávky

      III. Krátkodobý finanční majetek

      IV. Jiná aktiva celkem

 

A.    Vlastní zdroje celkem

I. Jmění celkem

    1. Vlastní jmění

    2. Fondy

 

II. Výsl. hospodaření celkem

          1. Účet VH

          2. VH ve schvalovacím řízení

          3. Nerozdělený zisk,

              neuhrazená ztráta min.let

 

B.    Cizí zdroje celkem

I.    Rezervy

II.   Dlouh. závazky celkem

III.  Krátk. závazky celkem

IV.  Jiná pasiva celkem

Aktiva celkem

=

Pasiva celkem

 

V SVJ jsou cizí zdroje základními zdroji krytí majetku. Vlastní zdroje jsou ve většině SVJ minimální.  V některých SVJ jsou vlastní zdroje krytí majetku dokonce nulové, protože tam účetní použijí, z mně neznámých důvodů, výnosy z přijatých úroků a sankcí na úhradu nákladů na správu, přestože podle účetních předpisů mají tyto výnosy vstupovat do výsledku hospodaření.  

Hlavními krátkodobými cizími zdroji krytí majetku jsou v SVJ závazky k vlastníkům jednotek z titulu nevyčerpaných záloh na správu a na služby (účty 324-xxx). Na dalších místech se z hlediska významnosti umisťují  závazky k dodavatelům (321) a institucím (336 ZP a 337 SZ, 341 Daň z příjmů, 379 Jiné závazky). Závazky z úvěrů a zápůjček (231 Krátkodobé úvěry a 249 Jiné finanční výpomoci – např. zápůjčky) mohou svou výší samozřejmě převýšit všechny ostatní, ale týkají se jen některých SVJ (231, 249). Totéž platí pro dotace (346, 348).

Krátkodobé cizí zdroje jsou nebo ještě budou popsány v tématech věnovaných účtovým třídám 2 Finanční účty a 3 Zúčtovací vztahy.  

Mezi hlavní dlouhodobé cizí zdroje krytí patří hlavně dlouhodobé zálohy na správu (955), dlouhodobé úvěry (951)  a ostatní dlouhodobé závazky (např. zápůjčky – 959).

Právní úprava cizích zdrojů:

* Předepsané uspořádání  všech zdrojů krytí majetku obsahuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. "Uspořádání a označování položek rozvahy".

* Obsah jednotlivých položek cizích zdrojů je právně upraven v ustanoveních  §§  19 až 25 vyhlášky. V nich zjistíme, co je možné vykazovat v položkách B.I. až B. IV. pasiv rozvahy.  

* Účtování je upraveno ČÚS  411 Zúčtovací vztahy a ČÚS 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky.

 

N. Klainová

4/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode