Účetnictví S V J

Dlouhodobé zálohy na správu   

V SVJ jsou nejznámějšími cizími zdroji krytí majetku dlouhodobé zálohy na správu (dále DZ na správu), účtované nejčastěji na účtu 955-xxx DZ na správu.

Se zálohami na správu jsou problémy bez ohledu na to, jestli jsou krátkodobé nebo dlouhodobé. Uvedu některé příklady nesprávností:

·         Dlouhodobé zálohy na správu, ale někde i krátkodobé, jsou ze setrvačnosti nazývány nesprávným názvem „Fond oprav“ (FO). Proč jde o nesprávné označení, jsem vysvětlovala už mnohokrát, nebudu se opakovat.

·         Mnohá SVJ účtují všechny zálohy na správu jako dlouhodobé. Tím porušují ustanovení § 19 odst. 8 ZoÚ. Dlouhodobé zálohy by se měly tvořit jen na úhradu nákladů, které budou teprve vynaloženy v budoucích obdobích a na které se musí šetřit delší dobu.

·         Zálohy,  posílané vlastníky jednotek na účet SVJ,  jsou považovány za cizí zdroje, protože SVJ mají závazek je vlastníkům vyúčtovat, případně s nimi  finančně vyrovnat přeplatky a nedoplatky záloh. To platí i pro dlouhodobé zálohy, ne pouze pro krátkodobé.

·         Pokud bylo ve vzorových stanovách, že se nevyčerpané zůstatky dlouhodobých záloh převádějí do dalšího roku, bylo to tam rovněž nesprávně. O nevyčerpaných zálohách, krátkodobých i dlouhodobých, mají rozhodovat vlastníci a neměli o nich rozhodovat  autoři vzorových stanov. Ty jsou na štěstí používány už jen v těch SVJ, která si nestačila schválit nové stanovy.

Na krytí nákladů na finančně náročné akce, které budou uskutečněny v dalších obdobích a na které si chce SVJ  postupně šetřit, doporučuji tvořit i nadále dlouhodobé zálohy.

V rozvaze se zůstatky neuhrazených DZ na správu vykazují v pasivní  položce B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy viz § 20 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

V názvu rozvahové položky je sice slovo „Přijaté“, ale v praxi se na účtu 955 DZ na správu účtuje  o předpisech záloh. Takto jsou nastaveny účetní programy.  MF bylo mnohokrát vyzýváno, aby to promítnulo do účetních předpisů..

U krátkodobých záloh už byla nutnost účtovat o předpisech záloh zohledněna až pro rok 2016 a následující, a to v ČÚS 411 v bodu 4.2.1. písm. c):

Na příslušných účtech se účtuje zejména o:

·         pravidelně se opakujících zálohových platbách od uživatelů bytů a nebytových prostor, o předpisech záloh.

Účtování DZ upravuje ČÚS 413, kde není zatím možnost účtovat o předpisech záloh zmíněna zřejmě z důvodu opomenutí autorů ČÚS 413.

Stejně jako ustanovení k dlouhodobým úvěrům je tam velmi stručné ustanovení i k účtování DZ na správu. Metodický odbor 28 MF to zdůvodňuje tím, že účetní předpisy jsou určeny nejrůznějším druhům účetních jednotek (viz § 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb.) a není možné v nich reagovat na odlišnosti mezi nimi.

Praxe si už s účtováním předpisů, úhrad a čerpání těchto záloh dávno poradila.

Nejčastější účetní případy účtování o DZ na správu

Pol.

Text

MD

Dal

 

Počáteční zůstatek

 

955-301

350 000

1.

Předpis DZ na správu – podle podílů

311-101

955-301

25 000

2.

Úhrada předepsaných DZ

221-100

311-101

21 000

3.

Faktura za opravu střechy

511-301

321-100

105 000

4.

Čerpání DZ na správu

955-301

649-900

105 000

 

·         DZ na správu jsou většinou předepisovány podle podílů na společných částech domu a pozemku. Potom u nich používám  analytické trojčíslí 301

·         Analytické trojčíslí 302 používám pro označení nákladů, příspěvků či záloh souvisejících s vlastní správou.

·         Pokud by bylo nutné předepsat DZ jen některým vlastníkům, kteří mají nějakou společnou část ve výlučném užívání, může se účtovat např. na účtu 955-303.

Pokud by šlo o TZ – např. o modernizaci společných částí, mohli bychom účtovat výdaje na TZ jako pohledávku za vlastníky např. na účtu 315-301 Pohledávky –TZ – podle podílů.

Doporučený postup

Pol.

Text

MD

Dal

 

Počáteční zůstatek

 

955-301

350 000

1.

Předpis DZ na správu – podle podílů

311-101

955-301

25 000

2.

Úhrada předepsaných DZ

221-100

311-101

21 000

3.

Faktura za TZ antény pro příjem TV

315-301

321-100

120 000

4.

Čerpání DZ na správu

955-301

315-301

120 000

 

Postup účtování faktur za TZ, doporučovaný v některých publikacích a článcích, kdy se přijatá faktura zaúčtuje rovnou jako čerpání zálohy na správu, nedoporučuji.

Nedoporučený postup

Pol.

Text

MD

Dal

 

Počáteční zůstatek

 

955-301

350 000

1.

Předpis DZ na správu – podle podílů

311-101

955-301

25 000

2.

Úhrada předepsaných DZ

221-100

311-101

21 000

3.

Faktura za TZ antény pro příjem TV

955-301

321-100

120 000

 

Jde o neprůkazný postup, kdy výdaje na TZ nejsou v účetnictví nikde zachyceny. 

O tom, že nedoporučuji hradit z DZ na správu splátky úvěru bance, ale ani poplatky a úroky z úvěru, jsem psala naposledy v tématu Dlouhodobé úvěry. Předtím mnohokrát na jiných místech.

Podkladem pro stanovení výše měsíčních příspěvků na správu jsou rozpočty nákladů na správu, které vycházejí ze schválených plánů oprav a technického zhodnocení.

Přesto má velká část SVJ ve stanovách, že se dlouhodobé zálohy na správu vybírají ve výši xx Kč na m2. Jestli je to málo nebo hodně, je podloženo snad jen tím, že v domě vedle to mají stejné. Skutečnost, že dům vedle je zchátralý a potřebuje nákladné opravy nebo je to naopak nový nebo zrekonstruovaný dům, nehraje často vůbec žádnou roli.

N. Klainová

4/2017 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode