Účetnictví S V J

Jiné pohledávky a jiné závazky

Pro jiné pohledávky a pro jiné závazky je ve směrné účtové osnově vyhrazena účtová skupina 37 Jiné pohledávky a závazky.

Ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., si můžeme o jiných pohledávkách a závazcích přečíst:  

Položka B.II.17 Jiné pohledávky obsahuje krátkodobé pohledávky, které se neuvádějí v jiných položkách pohledávek, zejména nároky na náhradu škody od odpovědné osoby, zálohy a závdavky vyplacené jiným osobám než osobám v pracovněprávním vztahu, pokud se nejedná o zálohy a závdavky uvedené v § 7 odst, 9 (Poskytnuté zálohy na DNM), § 8 odst. 11 (Poskytnuté zálohy na DHM), § 11odst. 9 (Poskytnuté zálohy na zásoby)  a  v § 12 odst. 4 (Poskytnuté provozní zálohy).

Položka B.III.17 Jiné dluhy obsahuje krátkodobé dluhy, které se neuvádějí v jiných položkách krátkodobých závazků, zejména dluhy z odpovědnosti za způsobenou škodu, dluhy členům statutárních orgánů a dluhy vyplývající z členství v účetní jednotce.

Dříve bylo podobné ustanovení obsaženo v ČÚS 411. Proto jsem používala a používám ve svých příkladech pro účtování o odměnách orgánů SVJ účet 379-xxx Závazky z odměn orgánu SVJ, zatímco u SVJ se setkávám častěji s účtem 331 Zaměstnanci. 

Poznámka:

Vloudila se chybička. Položka B.III.17 se v § 24 vyhlášky jmenuje Jiné dluhy, zatímco v příloze č. 1 k vyhlášce, obsahující vzor rozvahy,  se jmenuje po staru „Jiné závazky“.

Příklady účetních případů, které  by se měly účtovat na účtech účtové skupiny 37, zjistíme  z  ČÚS 411 Zúčtovací vztahy, bodu 4.7.  Jiné pohledávky a závazky

4.7.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky se účtuje zejména o:

 

a)    pohledávkách a závazcích z pevných termínovaných operací, o nakoupených a prodaných opcích; analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce podle Českého účetního standardu č. 405 Deriváty, 

b)   pohledávkách na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní, 

c)    dluzích z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasivní,

d)   dluzích vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty a o závazku ze spotřebních daní při dovozu. 

 

N. Klainová

1.9.2009, aktu 1. 8. 2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode