Účetnictví S V J

Pojistné plnění v SVJ - Účtování a zdaňování    

Problematiku náhrad od pojišťovny si rozdělíme do dvou částí:

1.   Náhrady škod na společných částech

           2.   Náhrady škod na majetku ve vlastnictví SVJ

1. Náhrady škod na společných částech

Právní úprava zdaňování pojistného plnění

Podle § 18 odst. 2 zákona o daních z příjmů (ZDP) nejsou předmětem daně

f) příjmy společenství vlastníků jednotek z

1. dotací,

2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,

4. pojistného plnění z pojištění domu sjednaného společenstvím vlastníků jednotek.

 

Pojistné plnění je sice  podle  NV č.366/2013 Sb. příjmem SVJ, to znamená, že se účtuje do výnosů SVJ, není však  předmětem  daně SVJ.

Z DZ:

„Na základě připomínek odborné veřejnosti se z důvodu odstranění nejistoty poplatníků i správců daně z příjmů navrhuje jednoznačně normovat, že předmětem daně u společenství vlastníků jednotek není ani plnění z pojistných smluv uzavřených společenstvím vlastníků jednotek na pojištění společných částí domu.

Toto plnění je z hlediska daně z příjmů vždy příjmem vlastníků jednotek.“

Z vyjádření odboru Daně z příjmů

„I v případě, že bude pojistné plnění zaúčtované do výnosů u SVJ, je nutné příjem z pojistného plnění z pojistných smluv sjednaných SVJ, týkající se společných částí domu, přiřadit vlastníkům jednotek.

To se u SVJ projeví zaúčtováním závazku vůči vlastníkům jednotek do nákladů.“

Příjmy se přiřadí vlastníkům jednotek v případě,

·         že je SVJ použije přímo na úhradu některých nákladů na správu domu, které by jinak byly hrazeny ze záloh,

·         i v případě jejich převedení do záloh na správu

·         nebo v případě výplaty souvisejících částek těmto vlastníkům.

Vlastníci nemusí tyto příjmy  zdanit, pokud se na ně vztahuje osvobození od daně podle § 4 ZDP, nebo nejsou povinni podat daňové přiznání podle § 38g ZDP.  

Podle § 4 odst. 1 ZDP se od daně osvobozuje

d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění.

Následuje ustanovení, na jaké náhrady se  osvobození nevztahuje.

Účtování přiřazení příjmu z pojistného vlastníkům jednotek

Je-li podle § 16 NV č. 366/2013 Sb. plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh příjmem společenství“,

tedy podle § 21h ZDP je výnosem společenství a  je třeba tento příjem/výnos  přiřadit vlastníkům jednotek, budeme to řešit hlavně v účetnictví.

Cílem bude „likvidace vlivu výnosu z pojistného“ na výsledek hospodaření (VH) v SVJ.

Vliv výnosu na VH je možné zlikvidovat zaúčtováním nákladu ve stejné výši viz doporučení odboru Daně z příjmů, ale i  použitím výnosu na úhradu již existujícího nákladu  nebo zaúčtováním snížení výnosu.

Tyto základní způsoby budou vysvětleny na příkladech.

1.    Běžným postupem účtování je, že se na náklady na opravu (účet 511 Opravy a udržování) nečerpají zálohy na správu, ale použije se výnos  z pojistného plnění. Vliv výnosu z pojistného na výsledek hospodaření SVJ se tak vyloučí.

Vlastník ušetřil zálohu na správu ve výši náhrady od pojišťovny. Na stejnou částku dostane potvrzení pro případné zdanění.  Ze záloh na správu je hrazena pouze spoluúčast, je-li sjednána.

Zohlední se i podíl na nákladech na opravu krytých výnosem z pojistného plnění? To je otázka pro daňové poradce.

2.    Zaúčtováním  závazku k  vlastníkům do nákladů SVJ je rovněž možné vyloučit  vliv výnosů z pojistného na výsledek hospodaření SVJ. Náklad na opravu je hrazen ze záloh na správu. Závazek k vlastníkům  může být vyrovnán:

a)    převedením pojistného do záloh na správu

b)    výplatou příslušných podílů na pojistné náhradě

3.    Místo účtování závazku k vlastníkům  do nákladů je možné zaúčtovat závazek souvztažně jako snížení výnosu SVJ. Vyrovnání s vlastníky jednotek je stejné, opět existuje možnost a) nebo b)

4.    Závazek mohou jako snížení výnosů účtovat i SVJ, která neúčtují opravu do nákladů, tj. na účet 511, ale náklady na opravu účtují jako pohledávku za vlastníky (např. na účtu 315-xxx). Vyrovnání s vlastníky může být opět formou zvýšení jejich záloh na správu nebo výplatou podílů na pojistném.

Možností může být možná více, další jsem nezkoumala. Ale i u popsaných může nastat zpestření, např. jde-li o společné části ve výlučném užívání některých vlastníků, jsou-li škody na společných částech řešeny se škodami vzniklými současně v bytech některých vlastníků apod.

V příkladech budou použity následující účty:

324-301 Krátkodobá záloha na správu (KrZ 1) – podle podílů

378-500 Jiné pohledávky (zde za pojišťovnou z předpisu náhrady)

379-301 Závazky k vlastníkům – podle podílů na SČ

379-500 Jiné závazky

511-301 Náklady na opravu majetku ve spoluvlastnictví členů SVJ (střechy)

549-500 Náklad - přeúčtovaný výnos od pojišťovny

649-500 Náhrada od pojišťovny

649-900 Čerpání záloh na správu    

 

Za každým příkladem účtování je uveden jednoduchý výkaz zisku a  ztráty (Z/Z) v bilanční podobě.

N. Klainová

9/2017

Pokračování                              

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode