Účetnictví S V J

Nedokončené účtování o službách - nabalování aktiv a pasiv    

Skoro všechna SVJ, jejichž účetnictví jsem viděla, vykazovala v aktivech i pasivech milionové částky i v případech, kdy SVJ nemělo žádný úvěr, který by tak vysoké částky aktiv a pasiv  opodstatňoval.

Důvod byl vždycky stejný. SVJ neměla k 31. 12. sledovaného roku dokončeno účtování o službách.

Průběžné účtování o poskytnutých zálohách i o předpisech a úhradách záloh na služby bylo celkem v pořádku, ale zúčtování záloh poskytnutých dodavatelům  i záloh předepsaných vlastníkům bylo přesunuto do dalšího roku.

Při schvalování účetní závěrky se vlastníci jednotek divili, co to má znamenat, když jejich dluhy činí řádově desítky tisíc korun, nikdy ne více. Nikdo jim to ale neuměl vysvětlit. Členové výborů se od účetních občas dozvěděli, že nemá cenu to vysvětlovat, protože by to stejně nikdo nepochopili.

Já se pokusím o vysvětlení na příkladu. Kvůli lepší názornosti budeme účtovat o jediné službě – dodávce tepla. K milionům v aktivech i pasivech se v rozvaze dostaneme i bez dalších služeb.

Příklad:

V roce 2015  poskytlo SVJ dodavateli tepla zálohy ve výši 1 200 000 Kč.

Vlastníkům jednotek byly v průběhu roku 2015  předepsány zálohy na teplo ve výši 1 250 000 Kč.

Skutečné náklady (SN) na teplo činily podle faktury přijaté v lednu 2016 celkem 1 210 000 Kč.

Pol.

Text

MD

Dal

1.

Poskytnuté zálohy na teplo  

1 200 000,00

314-201

221-100

 2.

Předpisy záloh na teplo

1 250 000,00

311-101

324-201

3.

Úhrada předepsaných záloh

1 250 000,00

221-100

311-101

4.

SN na teplo – dohadná položka

1 210 000,00

315-201

389-201

Položky 1 až 3 se účtovaly průběžně po celý rok 2015.

V lednu 2016 byly sice SN už známy, takže se nemusely odhadovat, ale ani tak nebylo možné účtovat na účtu 321 Dodavatelé. Podle data vystavení faktury se na účtu 321 může účtovat až v roce 2016. 

Místo účtu 321 Dodavatelé byl tedy použit účet 389-201 Dohadné účty pasivní (DÚP) – teplo. Závazek k dodavateli byl v roce 2015 vykázán v pasivní položce B.III.22 DÚP.

 

Jsou-li zaúčtovány poskytnuté zálohy i skutečné náklady, mohlo být klidně provedeno jejich vzájemné započtení. ALE NEBYLO.

Do rozvahy sestavené k 31. 12. 2015 se promítnuly zůstatky následujících účtů:

 

Aktiva

 

Pasiva

210-100 BÚ  

50 000,00

 

389-201 DÚP - teplo

1 210 000,00

314-201 Poskyt. zálohy

1 200 000,00

 

324-201 Zálohy – teplo

1 250 000,00

315-201 SN – teplo

1 210 000,00

 

xxx

0,00

Celkem

2 460 000,00

 

Celkem

2 460 000,00

Jak uvidíte dále, kdyby bylo účtování dokončeno, činila by aktiva i pasiva pouhých 50 tisíc Kč.

Díky nedokončenému účtování o službách došlo k nabalení aktiv i pasív 2 410 000 Kč!

 

Pokračování příkladu

Když paní účetní uviděla ty sumy aktiv a pasiv v rozvaze, rozhodla se, že účtování o službách roku 2015 přece jen dokončí. K jejímu rozhodnutí přispělo i to, že si lehce doplnila znalosti ZoÚ a zjistila následující skutečnosti:

§ 7 ZoÚ předepisuje povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Vykazovaná aktiva a pasiva ve výši 2 460 000 Kč v žádném případě nepodávají věrný obraz finanční situace účetní jednotky.

Dokončit účtování o službách je nejen nezbytné kvůli § 7 ZoÚ, ale je i vhodné, protože vyšší aktiva  představují vyšší základnu pro výpočet případných sankcí podle § 37 ZoÚ – Správní delikty.

Pol.

Text

MD

Dal

5.

Zúčtování poskytnuté zálohy

1 200 000,00

389-201

314-201

6.

Převod SN na „Vyúčtování služeb“

1 200 000,00

315-916

315-201

7.

Převod předeps.záloh na „Vyúčt.služeb“

1 250 000,00

324-201

315-916

8.

Přeúčtování záporné pohledávky z 315-916 na pasivní účet 379-xxx

40 000,00

315-916

379-xxx

Paní účetní tedy doúčtovala chybějící účetní případy, tzn., skutečné náklady zúčtovala nejdříve s poskytnutými zálohami dodavateli tepla.

Potom na pomocném účtu 315-916 Vyúčtování služeb zúčtovala skutečné náklady se zálohami předepsanými vlastníkům jednotek.

Na aktivním účtu 315-916 jí vznikla záporná pohledávka, tj.  dluh vlastníkům ve výši 40 tis. Kč.  Pro pořádek jej přeúčtovala na pasivní účet 379-xxx – Závazky SVJ z přeplatků služeb.

Zůstatky účtů promítnuté do rozvahy  k 31. 12. 2015 teď vypadají úplně jinak.

Aktiva

 

Pasiva

210-100 BÚ  

50 000,00

 

389-201 DÚP - teplo

10 000,00

314-201 Poskytnuté zálohy

0,00

 

324-201 Zálohy – teplo

0,00

315-201 SN – teplo

0,00

 

379-xxx Dluh z přeplatků

40 000,00

Celkem

50 000,00

 

Celkem

50 000,00

 

Finanční vyrovnání dluhu  SVJ k dodavateli tepla a výplaty přeplatků vlastníkům jsou jedinými účetními případy, které mohou být účtovány až v následujícím roce.  

N. Klainová 

24. 10. 2016, aktu 8/2017

Doplnění:

Při účtování sice můžeme nadále porovnávat skutečné náklady s předepsanými zálohami, ale podle § 7 zákona o službách je třeba ve vyúčtování uvádět přijaté zálohy na služby. V podstatě to znamená, že u vlastníků, kteří neuhradili předepsané zálohy na služby, by měly být neuhrazené zálohy zohledněny. U těch, kteří přepláceli, by zase měly být zohledněny platby navíc. 

6. 2. 2017

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode