Účetnictví S V J

Dlouhodobý majetek (DM)    

Dlouhodobý majetek (DM) členíme do tří skupin:

  • nehmotný (DNM),
  • hmotný (DHM),
  • finanční (DFM).

Vymezení těchto skupin DM, vykazování  a další podrobnosti obsahuje vyhláška č. 504/2002 Sb., v ustanoveních §§ 7 až 10. 

Ve směrné účtové osnově jsou účtování dlouhodobého majetku věnovány rozvahové účtové skupiny 01 až 08.

  01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 

  02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

  03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

  04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  06 - Dlouhodobý finanční majetek

  07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

  08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku


Účtování o pořízení, odpisování a vyřazení DM upravuje ČÚS 409 Dlouhodobý majetek. 

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Nejčastěji pořizovaným nehmotným majetkem, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je v SVJ software. SVJ ale využívají možnost stanovit si hranici pořizovací ceny pro účtování o nehmotném majetku přímo do nákladů na ostatní služby, takže účtovou skupinu 01 DNM vynecháme. 

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

DHM, který musí SVJ odpisovat, si už SVJ do svého vlastnictví občas pořizují. Většinou jde o pořízení bytové nebo nebytové jednotky pro účely zřízení kanceláře nebo skladu SVJ. Jednotky jsou považovány za stavby a v účtové třídě 0 o nich musí být účtováno bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti.

I pro účtování o hmotných movitých věcech s dobou použitelnosti delší než jeden rok si může SVJ stanovit výši ocenění, která bude určující pro účtování DM v účtové třídě 0 DM nebo 1 Zásoby.

Pořízení DHM musí být vlastníky předem schváleno. Pořizovací cena by měla být uvedena v rozpočtu na správu a současně by měly být schváleny i zdroje, z nichž bude DHM pořízen.

Možné zdroje krytí DM

Pořizování DM patří mezi činnosti správy. Provozní náklady na správu i náklady na vlastní správu  mohou být  hrazeny z příspěvků na správu poskytovaných formou záloh, z příspěvků na správu účtovaných do výnosů nebo z příspěvků na správu do účelových fondů na správu.

Pro výdaje na pořizování DM mohou být použity příspěvky poskytované formou záloh i příspěvky do fondů. Příspěvky účtované do výnosů  ne, protože výdaje na pořízení DM se neúčtují do nákladů.

Podstatné je, aby bylo pořízení DM schváleno. Výdaje na pořízení DM by měly být uvedeny v rozpočtu nákladů a výdajů na správu v samostatné položce, stejně jako by měly mít samostatnou položku i příspěvky na pořízení DM.  

Právní úprava respektující zvláštnosti SVJ neexistuje. Některé zdroje krytí nově pořizovaného DM  se objevují v odborné literatuře, některé zatím ne. 

Nejčastěji se tam objevuje použití záloh na správu se současnou tvorbou vlastního jmění viz i dále příklad pořízení pozemku.

Pořizování DM z účelově tvořených fondů se mi líbí více. Právě tento způsob jsem zatím v odborné literatuře neviděla, ale co není, může být.

Příklady účtování budou v nově připravované Sbírce souvztažností řazeny v této posloupnosti:

  • Pořizování DM z účelově tvořených fondů
  • Pořizování DM z fondu ze zisku
  • Pořizování DM ze záloh na správu
  • Pořizování DM z úvěrů nebo zápůjček.

Zdrojem krytí pořizovaného majetku by mohly být teoreticky i dotace na pořízení DM, ale v praxi jsem se s nimi u SVJ ještě nesetkala.

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Typickým představitelem neodpisovaného DHM jsou pozemky, které si SVJ pořizují např. pro zkvalitnění přístupových cest k domu, zřízení dětských hřišť, parkovišť  apod. I ten si už začínají SVJ pořizovat. Použít mohou zdroje uvedené výše u odpisovaného DM.

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Účtová skupina 04 slouží k průběžnému zachycování různých nákladů a výdajů  souvisejících s pořízením do doby, než dojde k uvedení DM do používání. Pokud se nakoupí DM, který je okamžitě způsobilý k používání, není třeba na účtech nedokončeného DNM a DHM účtovat.

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

V této účtové skupině se účtují krátkodobé i dlouhodobé zálohy poskytnuté dodavatelům při pořizování DM.

06 - Dlouhodobý finanční majetek

Tato účtová skupina nemá v SVJ využití, protože SVJ nemůže investovat volné finanční prostředky za účelem jejich obchodování nebo zhodnocení.

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Protože jsme se nevěnovali účtovávání DNM, nebudeme se věnovat ani jeho oprávkám

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová skupina slouží ke sledování postupného snižování ceny DM o opotřebení vyjádřené účetními odpisy.

 

Výsledkové účty pro účtování o DM

551-30x Odpisy DM

Daňové odpisy DHM se v SVJ neuplatňují. Nejsou-li příspěvky na správu předmětem daně, je zbytečné sledovat daňovou uznatelnost nákladů hrazených z těchto příspěvků.

Občas objevovaly návrhy na zrušení účetních odpisů. Nebyly však přijaty se zdůvodněním, že účetní odpisování je nezbytné kvůli přesnějšímu ocenění vykazovaného dlouhodobého majetku v rozvaze.

Při sestavování odpisového plánu účetních odpisů je možné využít pravidla pro daňové odpisování stanovená v zákonu o DP a přizpůsobit si je podmínkám SVJ.

Účtování odpisů DHM

Na účtu 551-301 až 551-303 se účtují účetní odpisy dlouhodobého majetku, které mohou být účtovány měsíčně, nebo nejpozději k rozvahovému dni viz ČÚS 409. Dále se zde účtuje zůstatková cena DM při jeho vyřazení z důvodu likvidace.

Otázkou je, z jakých zdrojů mají být uhrazeny náklady na odpisy. I tady existuje více možností. Ve vyhlášce ani v ČÚS se o nich nedočtete, je tedy třeba nějaké vymyslet. Snad vám mé návrhy poslouží jako zdroj inspirace při promýšlení vlastních postupů. Vycházela jsem z logiky, že pokud byly na pořízení DM použity zálohy na správu, které se přeměnily ve vlastní jmění, budou odpisy snižovat vlastní jmění.

Bude-li zdrojem pro pořízení účelově vytvořený fond na pořízení DM, bude se odpisováním snižovat tento fond.

552-Prodaný DM + 652-100 Tržby z prodeje DM

Pro prodej dlouhodobého majetku jsou v účtovém rozvrhu nově připravované Sbirky souvztažností  zřízeny párové účty 552-100  a 652-100.

Porovnáním nákladu, kterým je zůstatková cena prodaného majetku  a výnosu z prodeje se zjistí výsledek hospodaření. O výsledku hospodaření má rozhodovat (zatím) shromáždění.

Je-li DM prodán se ztrátou, může shromáždění rozhodnout, že bude uhrazena ze záloh na správu podle podílů, případně jinak, nebo může rozhodnout, že se na úhradu ztráty vybere mimořádný příspěvek. Je-li prodán se ziskem, může být zisk převeden do záloh na správu nebo do fondu na pořízení DM apod.

Daňové dopady zisku z prodeje na SVJ si zjistěte u daňového poradce.

Poznámka:

Prodej majetku, který byl součástí společného zařízení před vznikem SVJ (mandl, pračka), se takto neúčtuje. Majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ je veden na podrozvahových účtech. Na nich se i vyřadí. Na rozvahových a výsledkových účtech se účtuje vydaná faktura a její úhrada.

Příjem z prodeje takového majetku je příjmem jednotlivých vlastníků jednotek.

 

N. Klainová

9/2018

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode