Účetnictví S V J

Náklady na správu a zdroje jejich krytí - členění   

Náklady na správu se člení podle nejrůznějších hledisek.

A.    Náklady na běžnou správu se účtují na účtech účtové třídy 5 – Náklady, v níž jsou náklady členěny podle druhů.

B.    Výdaje na TZ se účtují na kalkulačním účtu 315-4xx jako pohledávky za vlastníky jednotek.

U obou skupin nákladů/výdajů je nutné rozlišovat způsob jejich rozdělování mezi  vlastníky jednotek.

·         Do konce roku 2013 předepisoval ZoVB povinnost rozdělovat náklady podle spoluvlastnických podílů na společných částech, nestanovila-li dohoda podepsaná všemi vlastníky jiný způsob rozdělování.

·         Od roku 2014 předepisuje OZ a NV č. 366/2013 Sb. 3 způsoby stanovení příspěvků na správu, kterým musí odpovídat tři způsoby rozdělování nákladů mezi vlastníky jednotek. 

Způsob rozdělování nákladů/výdajů můžeme v účetnictví vyjádřit pomocí třetí analytické číslice účtů nákladů viz ukázka části účtového rozvrhu.

Číslo účtu

Název účtu

501-301

Spotřeba materiálu – podle podílů na SČ

501-302

Spotřeba materiálu - kancelář SVJ – vlastní správa

501-303

Spotřeba materiálu – pro opravy zařízení ve VU

501-911

Spotřeba materiálu pořízeného z fondu ze zisku

511-301

Opravy a udržování - podle podílů na SČ

511-302

Opravy - vlastní správa

511-303

Opravy zařízení ve VU

511-649

Opravy do výše náhrad od pojišťovny

511-691

Opravy hrazené z dotace

511-800

Opravy hrazené z úvěru

511-955

Opravy hrazené z DZ na správu

Použité zkratky:

SP – spoluvlastnické podíly = podíly na SČ (společných částech)

VU – výlučné užívání

DZ – dlouhodobá záloha

První analytická číslice 3 znamená, že jde o náklady na běžnou správu. U TZ by analytické trojčíslí začínalo čtyřkou.  

Druhá analytická číslice může být využita pro podrobnější členění některých účtů.                       

Třetí analytická číslice 1 až 3 určuje způsob rozdělení nákladů mezi vlastníky.

U některých nákladových účtů je v číselném označení ukryto upozornění, že tento náklad nebude hrazen z příspěvků na správu, ale bude hrazen z jiných zdrojů viz např. 511-691.

Některé výdaje na TZ a ukázka jejich analytického členění

Číslo účtu

Název účtu

315-411

Pohledávky – TZ 1 - zateplení - SP

315-422

Pohledávky – TZ 2 – modernizace kanceláře SVJ – vlastní správa

315-433

Pohledávky – TZ 3 – TZ společného nebytového prostoru ve VU

315-441

Pohledávky – TZ 4 – Zasklení lodžií přístupných z chodeb - SP

 

První analytická číslice 4 znamená, že jde o výdaje na TZ.

Druhá analytická číslice 1 až 4 znamená, že jde o různá TZ číslovaná pořadově.

Třetí analytická číslice 1 až 3 určuje způsob rozdělení výdajů na TZ mezi vlastníky jednotek.

1 - Výdaje na zateplení a na zasklení lodžií se na každého vlastníka rozdělí podle jeho podílů na společných částech.

2 - Výdaje na modernizaci kanceláře můžeme považovat za výdaje na vlastní správu a rozdělí se na každou jednotku stejným dílem.

3 – Výdaj na TZ společného nebytového prostoru se týká pouze některých vlastníků, kteří mají společný nebytový prostor ve výlučném užívání.

Zdroje krytí nákladů/výdajů na správu členíme v prvním stupni na vlastní zdroje a cizí zdroje.  

Náklady/výdaje na běžnou správu i na TZ  mohou být hrazeny jak z vlastních, tak z cizích zdrojů.

A: Vlastní zdroje

Mezi vlastní zdroje krytí nákladů/výdajů na správu můžeme zařadit např.:

a)    Příspěvky na správu účtované do výnosů

b)    Fond ze zisku

c)    Fondy tvořené na úhradu nákladů

d)    Nerozdělený zisk minulých let

e)    Zaúčtované nároky na dotace

Do konce roku 2013 bylo hrazení nákladů/výdajů na správu z vlastních zdrojů spíše výjimečné. Od roku 2014 může jít o podstatnější část zdrojů krytí, pokud se SVJ rozhodne předepisovat nezálohové příspěvky na správu, které se účtují přímo do výnosů nebo z nichž jsou vytvářeny fondy na úhradu nákladů.

B: Cizí zdroje

a)    Krátkodobé zálohy na správu

b)    Dlouhodobé zálohy na správu

c)    Úvěry a zápůjčky krátkodobé i dlouhodobé

d)    Přijaté nevyčerpané dotace

Do konce roku 2013 byly hlavním zdrojem krytí nákladů/výdajů na správu předepsané zálohy na správu. Od roku 2014 pokračuje většina SVJ v předepisování příspěvků formou záloh, přestože to už  OZ výslovně nepřikazuje.

Vlastní i cizí zdroje jsou ve druhém stupni členěny stejně jako příspěvky a náklady. I u nich vyjadřuje poslední analytická číslice 1 až 3, jestli je zdroj určen ke krytí nákladů rozdělovaných

1.    podle podílů na společných částech,

2.    na každou jednotku stejně,

3.    se zohledněním výlučného užívání.

To už ostatně víte i z minulého tématu Účtování předepsaných příspěvků na správu.

Hlediska členění nákladů na správu a zdrojů jejich krytí jsou velmi členitá. Pokud se někomu jejich promítnutí do účetnictví pomocí analytických účtů nelíbí, nic s tím nenadělám. Lepší systém nevymyslím. Každý si ale  může vymyslet vlastní řešení. Bude-li lepší, ráda se s ním seznámím.  

 

N. Klainová

27. 4. 2015, aktualizováno 12/2017

 

  

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode