Účetnictví S V J

Párování bankovních poplatků s přijatými úroky                        

Zdá se to k neuvěření, ale i po skoro pěti letech se ještě občas objeví v účetnictví SVJ nesprávné rozvahové účtování o správě domu a pozemku. Účtové třídy 5 Náklady a 6 Výnosy jsou ignorovány.

Účetní i po letech zcela nelogicky  účtují do nákladů jen bankovní poplatky (účet 549-xxx Poplatky bance) a do výnosů jen přijaté úroky (účet 644-xxx Přijaté úroky).

Následně si účetní nevědí  rady se vzniklou ztrátou, protože přijaté úroky jsou většinou mnohem nižší než bankovní poplatky.

Pro vytvoření dvojice účtů 549-xxx a 644-xxx neexistuje jediný důvod, ani účetní, ani daňový, protože bankovní poplatky nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů z přijatých úroků.

Zajímalo mne, odkud se ten nesmysl vlastně vzal a následně rozšířil téměř po celé republice.

Myslím si, že jsem to vypátrala.

Někdo nesprávně pochopil starý metodický pokyn MF z roku 2000 a své nesprávné závěry šířil dál – nejspíše na seminářích.

Zdroj informaci:

 

Sdělení MF z roku 2000 čj. 281/107 716/2000, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno k účtování SVJ – právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb.  Sdělení bylo uveřejněno  ve Finančním zpravodaji č. 11/2000.

Odst. 8:

„Za předpokladu, že ve smyslu obchodního zákoníku společenství nepodniká (§ 2 obchodního zákoníku), jsou

a)      příjmy z bankovního účtu (úroky) po odpočtu nákladů s tímto příjmem spojených příjmem vlastníků bytových jednotek, pokud se na tom všichni vlastníci jednotek dohodnou.  Skutečnost, že úroky patří členům společenství, je totiž nutno upravit smluvně s každým jednotlivým vlastníkem jednotky. Tento příjem vlastníků jednotek se zúčtuje do nákladů společenství jako závazek vůči členům. Předpokládá se, že rozvrhovou základnu pro rozdělení tohoto příjmu stanoví společenství ve svých vnitřních předpisech, schválených shromážděním vlastníků jednotek. V případě, kdy bankovní poplatky jsou vyšší než přijaté úroky z vkladu, představuje rozdíl pohledávku za členy společenství , .....

Přeloženo do srozumitelnější řeči:

V roce 2000 bylo možné, aby se vlastníci dohodli, že si budou úroky z běžného účtu rozdělovat mezi sebe. 

Někdo z MF rozhodl, že pokud se mají mezi vlastníky rozdělovat přijaté úroky, měli by si vlastníci rozdělit i bankovní poplatky, které jsou prý nákladem spojeným s těmito přijatými úroky. 

To je ale nesmysl. Bankovní poplatky jsou nákladem na vedení účtů, na zpracování příjmových a výdajových položek, na zasílání výpisů z účtů apod. Určitě nejsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení výnosů z přijatých úroků.

Sdělení z roku 2000 bylo v roce 2002 nahrazeno novějším Sdělením MF  čj. 281/55 462/2002.

Úrokům se toto novější sdělení věnuje v odstavci 7:

 „Úrokové příjmy jsou příjmem osoby, na jejíž jméno je účet zřízen bez ohledu na zdroj uložených peněz. Pokud členové společenství neuzavřou dohodu (smlouvu), že úrokové příjmy jim budou zúčtovány, jde o příjem SVJ.“

O nějakém odečítání bankovních poplatků už tam není ani slovo.

Později se odborná veřejnost shodla na tom, že se bankovní úroky mezi členy SVJ rozdělovat nemohou, protože jde o příjem (výnos) SVJ.

V roce 2008 bylo výše uvedené sdělení prohlášeno za nepoužitelné nejen kvůli ustanovením o úrocích, ale i kvůli dalším již zastaralým názorům např. že SVJ nemůže mít vlastní jmění apod.

Źe jsou úroky příjmem (rozuměno výnosem) SVJ nadále platí viz NV č. 366/2013 Sb.

Shrnutí:

Výsledkově se  mají účtovat všechny náklady na správu a související výnosy.

Které to jsou zejména, se již dá zjistit díky Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

I když se v NV č. 366 píše o příjmech SVJ, zákon o DP vysvětluje ve svém § 21h, že jde o výnosy SVJ.

Rozvahové účtování nákladů připadá v úvahu jen tehdy, jde-li o náklady a výnosy vlastníků jednotek. Jde např. o náklady a výnosy vznikající v souladu s pronajímáním společných částí, o náklady na vymáhání pohledávek, které bývají přeúčtovávány dlužníkům, o některé náklady na společné části ve výlučném užívání jen některých vlastníků apod.

 

N. Klainová

7/2016, aktu 8/2017

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode