Účetnictví S V J

Příjmy a výnosy SVJ v § 16 NV č. 366/2013 Sb.    

K úvaze o příjmech a výdajích v NV č. 366 mne vedl dotaz, který jsem dnes dostala, a který reagoval na nejnovější diskusi na portálu SVJ: https://www.portalsvj.cz/diskuse/prijem-svj-1#comment-137066.

O rozdílech mezi příjmy a výdaji jsem už sice psala, viz https://klaiex.webnode.cz/zaklady-ucetnictvi/vedeni-ucetnictvi/rozdily-mezi-prijmy-a-vydaji-a-mezi-naklady-a-vynosy/, ale spíše obecně.

Dotaz byl zaměřen konkrétně na § 16 NV č. 366/2013 Sb. s tím, že je napsán opravdu divně.

Tazatel napsal:

V odst. 1 je někde napsáno, že jde o „přijaté“ platby, např. u úroků z prodlení, někde to slovo „přijaté“ chybí, např. u příspěvků na správu, u úroků z vkladů na bankovních účtech a podobně je tomu i ve druhém odstavci.

Ptal se, proč  byl § 16 napsán - kvůli účtování nebo zdaňování?

Moje odpověď:

Podle vyjádření odboru Účetnictví MF ČR  měla část NV upravovat náklady a výnosy SVJ spojené se správou.

Do konce roku 2013 totiž nikdo přesně nevěděl, které náklady a výnosy patří SVJ a které vlastníkům jednotek. To vedlo  k nesprávným úvahám, že není třeba účtovat v účtových třídách 5 a 6, protože SVJ nepatří žádné náklady, protože všechny patří vlastníkům jednotek.

Tenhle nesmysl vyvrátilo právě NV č. 366/2013 Sb., protože stanovilo, které náklady a výnosy správy patří SVJ, a které ne.  

Právní úprava výnosů se však autorům NV vůbec nepodařila. 

Připomínky zaslané v rámci připomínkového řízení nepomohly.

Autoři NV při psaní § 16 pilně opisovali ze Sdělení čj. 281/55 462/2002, které sice bylo prohlášeno od roku 2008  pro neaktuálnost  za nepoužitelné, ale dost věcí z něj stále platí.

V názvu Sdělení  je uvedeno, že bylo vydáno k „účtování a daňové povinnosti“ SVJ.

Účtování je ve Sdělení věnován bod 5 „Základní principy účtování“. Proto se v textu správně objevovaly účetní pojmy náklady a výnosy.

Zdaňování jsou ve Sdělení věnovány body 6 až 8.

Protože ve Sdělení šlo o zdaňování, byly v těchto bodech použity  pojmy ze zákona o daních z příjmů

V § 16 NV č. 366, který byl vytvořen hlavně z bodů 6 až 8 Sdělení, tedy najdeme rovněž  místo výnosů příjmy.  V zákonu o DP je sice psáno o příjmech, ale myšleny jsou tím výnosy viz

§ 21h ZDP – Vztah k účetním předpisům

U poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví s výjimkou poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.

Kdo ví o tomto ustanovení zákona o DP, si může přeložit § 16 NV sám.

Můj překlad: 

NV upravuje podle odboru Účetnictví  náklady a výnosy správy. 

Jestliže je § 17 věnován nákladům SVJ (některým), v § 16 NV mělo být uvedeno, že SVJ patří podle odst. 1  následující výnosy:

a)           Příspěvky na správu   

b)    a c) Úroky z prodlení (předepsané vlastníkům jednotek)

d)           Úroky z vkladů na bankovních účtech

e)           Penále, úroky.... předepsané třetím osobám....

f)            Pojistné plnění z pojistných smluv, týkajících se společných částí....

g)           Výnosy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

Tím by bylo dáno SVJ na vědomí, že o nich má být účtováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. v účtové třídě 6 a že má být v rámci daňové analýzy zkoumáno, jestli je budou muset SVJ zdaňovat nebo ne.

Pokud chtěli autoři NV pomoci i se zdaňováním výnosů SVJ, mohli doplnit odkazy na ustanovení zákona o DP nebo přímo text, že:

·         příspěvky na správu nejsou předmětem daně,

·         zdanění že podléhají jen přijaté úroky z prodlení aj. přijaté sankce,

·         úroky z vkladů na bankovních účtech že již byly zdaněny zvláštní sazbou,

·         pojistné plnění z pojistných smluv, týkajících se společných částí není předmětem daně SVJ, ani když je podle výkladu MF ČR zaúčtováno na účtu výnosů a přijato na běžný účet,

·         výnosy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek jsou předmětem daně SVJ.

Odst. 2 § 16 analogicky uvádí, které výnosy nepatří SVJ, a to ani v případě, když se přijaté peníze objeví na bankovním účtu SVJ.  Částky uvedené v odst. 2 by se neměly účtovat do výnosů  SVJ. Byly-li tam zaúčtovány, musí být odúčtovány na účet závazků SVJ k vlastníkům jednotek. 

 

N. Klainová

20. 11. 2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode