Účetnictví S V J

Příspěvky na správu, rozpočtované náklady na správu    

Příspěvky na správu můžeme členit podle dvou třídících hledisek:

·         Podle formy jejich vybírání

·         Podle nákladů, na jejichž úhradu jsou určeny

Obě třídící hlediska mají vliv na postupy účtování o příspěvcích i nákladech, na jejichž úhradu jsou určeny.  

Příspěvky na správu podle formy jejich vybírání (předepisování)

Do konce roku 2013 byly vybírány příspěvky na správu povinně formou záloh, protože to předepisoval ZoVB.

Od roku 2014 už NOZ nestanoví zálohovou formu příspěvků na správu jako povinnou. 

Příspěvky na správu mohou nyní být:   

A.    vybírány i nadále formou záloh na správu,  

B.    účtovány přímo do výnosů SVJ,

C.    účtovány do fondů SVJ tvořených účelově na úhradu nákladů na správu.

Forma příspěvků ovlivní, zda se objeví na účtech vlastních nebo cizích zdrojů.

Podle formy přispívání A až C jsou v e-shopku označovány písmeny A až C i tři verze souvislého příkladu Klaiex 23. 

Čtvrtá verze Klaiex 23 D zahrnuje všechny tři formy příspěvků na správu, protože každá forma  má své výhody.   Jejich kombinací se účetnictví neskutečně zpřehlední.   

Příspěvky na správu podle druhů nákladů, které z nich mají být hrazeny

Druhé třídící hledisko příspěvků na správu nabízí § 1180 NOZ  bez ohledu na formu jejich vybírání.

V rámci zálohových i nezálohových příspěvků na správu A až C mohou nebo musí být příspěvky členěny podle toho, jaké druhy nákladů na správu mají hradit,  na:   

1.    příspěvky stanovené podle podílů na společných částech (SČ)

2.    příspěvky na vlastní správu

3.    příspěvky zohledňující výlučné užívání některých společných částí domu

Nakolik je takové členění příspěvků povinné i pro SVJ vzniklá do konce roku 2013, si můžete přečíst na úvodní straně ke správě domu.

Sledování nákladů i příspěvků podle hledisek 1. až 3.  je možné zajistit pomocí analytických účtů.

V souvislých příkladech Klaiex 23, 26 a 28, nabízených v e-shopku, mají analytické účty analytické trojčíslí 301 až 303.  

Zatím máme probranou pouze teorii o dvou třídících hlediscích členění příspěvků na správu.  

Zadání pro praxi zní:

Sestavit předpis příspěvků na správu pro jednotlivé vlastníky jednotek tak, aby odpovídal právním předpisům.

Postup, při kterém je vlastníkům jednotek sděleno, že budou platit např. 30 Kč na m2 plochy jednotky, protože to okolní domy mají stejné, je sice častý, ale je nesprávný.            

Správný postup podle NOZ:

1.    Zjištění celkové výše nezbytných příspěvků na správu

2.    Rozpočítání celkové částky schválené shromážděním podle § 1208 na jednotlivé vlastníky 

9. 11. 2017

Pokračování

 

1. Zjištění celkové výše potřebných příspěvků

Podkladem pro stanovení celkových ročních příspěvků na správu jsou schválené rozpočty nákladů.

Vzor rozpočtu nákladů na správu není nikde předepsán. Nabídnout mohu jen ukázky ze svých  příkladů.

Máme-li výše uvedeny tři druhy příspěvků na správu podle nákladů, které mají hradit, skládá se  celkový rozpočet nákladů logicky ze tři části – ze  tří dílčích rozpočtů.

1. Rozpočet nákladů, které budou hrazeny podle podílů na SČ

Pol.

Náklady na činnosti provozně-technické

1.

Nákup materiálu na drobnou údržbu

11 000

2.

Spotřeba elektřiny  a vody při údržbě společných částí

2 000

3.

Opravy a udržování podle plánu oprav

26 000

4.

Revize podle plánu revizí

3000

5.

Pojištění domu

6 000

 

Celkem za rok

48 000

 

2. Rozpočet nákladů na vlastní správu

Pol.

Náklady na vlastní správu

1.

Režijní náklady vlastní správy (poštovné, kopírování..)

3 000

2.

Poplatky bance

1 000

3.

Odměna předsedy SVJ

40 200

 

Celkem za rok

44 200

 

3. Rozpočet nákladů na opravu balkonů ve výlučném užívání (VU)

Pol.

Náklady na opravu balkonů ve VU

 

Oprava balkonů ve výlučném užívání

36 000

 

Celkový roční rozpočet na správu

Pol.

Náklady na správu celkem

1.

Rozpočet nákladů podle podílů na SČ

48 000

2.

Rozpočet nákladů na vlastní správu

44 200

3.

Rozpočet nákladů na opravu balkonů ve VU

36 000

 

Celkem za rok

128 200

 

Ukázky rozpočtů můžete najít ve všech souvislých příkladech Klaiex. Výše uvedené ukázky jsou z příkladu Klaiex 23 A – s příspěvky vybíranými formou záloh. Ve verzích B až D jsou rozpočtované částky  stejné. 

Způsob vybírání příspěvků na správu se  tedy do způsobu sestavování  rozpočtů nákladů na správu nepromítne. 

Náklady v rozpočtech

Náklady v prvních dvou dílčích rozpočtech se většinou  každým rokem opakují.  Jejich výši je možné poměrně přesně odhadnout podle zkušeností z minulých let. Přihlédnout je třeba k inflaci.

Náklady ve třetím dílčím rozpočtu, tj. na opravu balkonů ve výlučném užívání vlastníků bytů, se uvádějí zvlášť, protože se týkají jen některých vlastníků jednotek.

V příkladu Klaiex 23 A  nebyla tvořena dlouhodobá záloha na finančně náročné opravy a technické zhodnocení.  Pokud by byla nějaká finančně náročná akce schválena, bylo by nutné sestavit další dílčí rozpočet.

 

Výpočet měsíčních příspěvků pro jednotlivé vlastníky jednotek

Podle celkového rozpočtu nákladů na správu by měli vlastníci jednotek uhradit za rok příspěvky v celkové výši 128 200 Kč.

Pravidla pro  tvorbu rozpočtu stejně jako pravidla pro příspěvky, včetně způsobu určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek, musí být podle § 1200 NOZ uvedená ve schválených stanovách.

·         V SVJ, v nichž se na úhradě všech nákladů na správu podílejí vlastníci jednotek podle podílů na společných částech (SČ), je pravidlo stanovení příspěvků jednoduché.

Každý vlastník si může svůj měsíční příspěvek na správu spočítat sám. Stačí, když si celkovou částku vynásobí svým podílem na SČ a vydělí 12 měsíci.  

·         V SVJ z příkladu se vlastníci podílejí na úhradě nákladů všemi třemi způsoby upravenými § 1180 NOZ, uvedenými výše jako způsoby 1. až 3.  

Jejich měsíční příspěvek na správu bude složen ze tří nebo dvou  dílčích částek. Záleží na SVJ, jestli v předpisu uvede každou částku zvlášť nebo jejich součet. V sestavě předpisů záloh v příkladu je každý ze tří dílčích příspěvků na správu uveden samostatně.                                                       

Výpočet měsíčních příspěvků na náklady hrazené podle podílů na SČ:

Roční rozpočtované náklady 48 000 x  podíly na SČ / 12 měs.   (zaokrouhlit)

Číslo
jednot.

Jméno

Plocha
jednotky

Podíly
na SČ

Roční podíl
na rozpočt.

nákladech

Měsíční
KrZ 1

1

Beneš

50,00

0,20

9 600

800

2

Hrdlička

65,00

0,26

12 480

1 040

3

Jakoubek

50,00

0,20

9 600

800

4

Michnová

65,00

0,26

12 480

1 040

21

Beneš garáž

20,00

0,08

3 840

320

Celkem

x

250,00

1,0000

48 000

4 000

Protože jde o ukázku z příkladu Klaiex 23 A, kde jsou příspěvky vybírány formou záloh, jsou sloupce označeny zkratkou KrZ – krátkodobé zálohy. 

 

Výpočet měsíčních příspěvků na náklady vlastní správy:

Roční rozpočtované náklady 44 200 /počet jednotek / 12 měs.   (zaokrouhlit)

Číslo
jednot.

Jméno

Roční podíl  na rozpočt.

nákladech

Měsíční
KrZ 2

1

Beneš

8 840

737

2

Hrdlička

8 840

737

3

Jakoubek

8 840

737

4

Michnová

8 840

737

21

Beneš garáž

8 840

737

Celkem

x

44 200

3 685

 

Výpočet měsíčních příspěvků na opravu balkonů ve VU

Roční rozpočtované náklady  36 000 / počet bytů / 12 měs.   (zaokrouhlit)

Číslo
jednot.

Jméno

Roční podíl  na rozpočt.

nákladech

Měsíční
KrZ 3

1

Beneš

9 000

750

2

Hrdlička

9 000

750

3

Jakoubek

9 000

750

4

Michnová

9 000

750

21

Beneš garáž

0

0

Celkem

x

36 000

3 000

 

Celkové měsíční příspěvky na správu podle vlastníků jednotek

Číslo
jednot.

Jméno

KrZ 1

KrZ 2

KrZ 3

Celkem

1

Beneš

800

737

750

2 287

2

Hrdlička

1 040

737

750

2 527

3

Jakoubek

800

737

750

2 287

4

Michnová

800

737

750

2 527

21

Beneš garáž

320

737

0

1 057

Celkem

x

4 000

3 685

3 000

10 685

 

Schéma členění příspěvků pro zopakování

 

2 - Přísp. na spr. od r. 2014-schéma.xlsx (11,1 kB)

N. Klainová

10. 11. 2017

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode