Účetnictví S V J

Účtování předepsaných příspěvků na správu    

Účtování předepsaných příspěvků na správu se liší podle toho, jde-li o příspěvky

a)    vybírané  formou záloh,

b)    účtované do výnosů,

c)    účtované do fondů na úhradu nákladů správy (zde novinka od roku 2017)

Účtování předpisů záloh na správu představuje tradiční postup účtování. Podle ZoVB byly příspěvky na správu formou záloh do roku 2013 povinné.

Postupy účtování tvorby a čerpání záloh na správu jsou účetním většinou známy.

Problémem je přetrvávající matení pojmů. Externí správci hlavně z řad bytových družstev, zvyklí vybírat od nájemců peníze do fondu oprav, se toho pojmu zarputile drží už přes 15 let a předávají (pokud to dělají)  přehledy o čerpání fondu oprav i společenstvím vlastníků.   To je samozřejmě špatně. SVJ vybírají zálohy a účtují o nich na účtech závazků, zatímco družstva tvoří fondy, které jsou pro ně vlastními zdroji. Vlastníci jednotek mají v pojmech chaos a pokud se v SVJ vyskytnou neplatiči záloh na správu a SVJ je dají k soudu, je z rozsudků různých stupňů soudů patrné, že v tom mají chaos i soudci. 

Účetní některých SVJ proto hledají cesty, jak se toho chaosu v pojmech zbavit. 

Od roku 2014 přispívají vlastníci  podle § 1180 NOZ na správu, ale ne už povinně formou záloh. Placení záloh je předepsáno v § 1181 jen pro služby.

V odborném tisku se začalo objevovat účtování příspěvků na správu do výnosů. Tento způsob se, pokud vím, nerozšířil. Osobně jej považuji za vhodný tam, kde se vybírají mimořádné příspěvky ve výši skutečných nákladů  např. na  havarijní opravy nebo jiné akce, se kterými se v rozpočtu nepočítalo. Vlastníci dostanou předepsány konkrétní částky, vědí na co se vybírá i jaký je jejich podíl na skutečných nákladech. Tyto příspěvky se nemusí vyúčtovávat a nemusí se řešit vypořádání nevyčerpaných zůstatků, protože žádné nevyčerpané zůstatky nevzniknou. 

Na jaře roku 2017 se účastníci semináře k účtování a zdaňování SVJ dozvěděli, že je možné přispívat na správu i do fondů. Tato možnost musí být uvedena ve schválených stanovách.

Vzhledem k nejasnostem u daňových dopadů na vlastníky, pokud by se rozhodli pro vrácení nevyčerpaných fondů, si myslím, že by se mohly příspěvky do fondů uplatnit u hrazení nákladů na vlastní správu. Očekávané náklady vlastní správy se dají stanovit poměrně přesně, takže je zbytečné uvažovat o nějakém rozdělování nevyčerpaného fondu.

Protože se někteří účetní začali zajímat o různé způsoby účtování, zpracovala jsem tři srovnávací souvislé příklady:

Klaiex 23 A s tvorbou záloh na příspěvky,

Klaiex 23 B s účtováním příspěvků do výnosů,

Klaiex 23 C s přispíváním do fondů SVJ.

Zájemci si v nich mohou porovnat vliv různé formy přispívání na výsledek hospodaření i na daň z příjmů.

V následující ukázce účtování tří způsobů předepisování příspěvků na správu jsou kvůli úspoře místa účtovány celoroční částky příspěvků, které jsou odvozeny od rozpočtů nákladů na správu.

Účtování předpisů příspěvků na správu

Zájemci si v nich mohou porovnat vliv různé formy přispívání na výsledek hospodaření i na daň z příjmů.

V následující ukázce účtování tří způsobů předepisování příspěvků na správu jsou kvůli úspoře místa účtovány celoroční částky příspěvků, které jsou odvozeny od rozpočtů nákladů na správu.

Účtování měsíčních předpisů příspěvků na správu

Doklad

Text

MD

Dal

Klaiex 23 A

Předpisy záloh na správu

 

 

 

VÚD

Předpis KrZ 1

311-101

324-101

48 000

VÚD

Předpis KrZ 2

311-101

324-302

44 220

VÚD

Předpis KrZ 3

311-101

324-303

36 000

Klaiex 23 B

Předpisy příspěvků do výnosů

 

 

 

VÚD

Předpis přísp. 1 do výnosů

311-101

601-321

48 000

VÚD

Předpis přísp. 2 do výnosů

311-101

602-322

44 220

VÚD

Předpis přísp. 3 do výnosů

311-101

603-323

36 000

Klaiex 23 C

Předpisy příspěvků do fondů

 

 

 

VÚD

Předpis PF 1

311-101

911-301

48 000

VÚD

Předpis PF 2

311-101

911-302

44 220

VÚD

Předpis PF 3

311-101

911-303

36 000

Použité zkratky:

KrZ 1 – krátkodobé zálohy na správu – podle podílů na společných částech

KrZ 2 – krátkodobé zálohy na vlastní správu

KrZ 3 – krátkodobé zálohy zohledňující výlučné užívání společných částí

PF 1 - příspěvky do fondu podle podílů

PF 2 – příspěvky do fondu na vlastní správu

PF 3 – příspěvky do fondu zohledňující výlučné užívání 

Poznámky:

* Aby mohly být příspěvky na správu přiřazeny ke správným nákladům na správu, jsou náklady označovány analytickým trojčíslím 301 až 303.

Např. spotřeba režijního materiálu na údržbu bude účtována na účtu 501-301, zatímco spotřeba kancelářského materiálu na účtu 501-302. Pokud by byl spotřebován materiál v souvislosti s výlučným užíváním společné části, byl by logicky použit analytický účet 501-303 Spotřeba materiálu při VU.

* U záloh na správu a u příspěvků do fondů na správu se musí účtovat o čerpání záloh nebo fondů, zatímco u příspěvků účtovaných do výnosů není co čerpat.

N. Klainová

11/2017

Pokračování

Protože má každá z forem přispívání na správu určité výhody, rozhodla jsem se vypracovat čtvrtý příklad Klaiex 23 D, ve kterém přispívají vlastníci na správu kombinovaným způsobem.

Klaiex 23 D  Předpisy měsíčních příspěvků na správu – kombinace forem přispívání

Doklad

Text

MD

Dal

VÚD

Předpis KrZ 1- podle podílů

311-101

324-101

48 000

VÚD

Předpis do PF 2 – vlastní správa

311-101

911-302

44 220

VÚD

Předpis DZ – výlučné užívání

311-101

955-303

36 000

Předpis jednorázových příspěvků na úhradu SN na opravu rozvodů vody

VÚD

Předpis příspěvku do výnosů podle přepočtených podílů

378-301

601-301

15 000

 

Výhody a nevýhody jednotlivých forem přispívání jsou v příkladu Klaiex 23 D ve vysvětlujícím souboru Povídání. Tento soubor je tam výjimečně zdarma.

Výhodou kombinování zdrojů krytí nákladů je, že je účetnictví daleko přehlednější.

  • Nevyčerpaný zůstatek příspěvku vybíraného  formou krátkodobých záloh podle podílů je možné najít jako zůstatek cizích zdrojů na účtu 324-301 (KrZ na správu).
  • Nevyčerpaný zůstatek příspěvku na vlastní správu předepisovaný každé jednotce ve stejné výši se objeví jako zůstatek fondu na vlastní správu.
  • Nevyčerpaný zůstatek DZ na opravu lodžií ve výlučném užívání vlastníků bytů je na účtu 955-303. 
  • Jednorázové příspěvky na opravy rozvodů byly stanoveny ve výši skutečných nákladů na opravu a na vlastníky rozpočítány podle přepočtených podílů. Zaúčtovaný náklad a výnos se navzájem vyrušil.

V případě, že by se vlastníci na shromáždění dohodli, že chtějí vyplatit jen některý druh nevyčerpaného příspěvku, budou propočty jednoduché, protože každý z nich je vlastníkům jednotek předepisován podle stanovených pravidel.

Kdyby byly všechny příspěvky na správu podle § 1180 NOZ účtovány na jednom účtu záloh na správu (nesprávně na fondu oprav), výpočty by už tak jednoduché nebyly.

Hlavně kvůli přehlednosti účetnictví mi připadá kombinace způsobu stanovení a účtování příspěvků na správu ze všech možností nejlepší.

Výhody přehledného účetnictví se projeví i  při změně vlastníka, kdy si prodávající vyžádá potvrzení o výši svého podílů na nevyčerpaných příspěvcích na správu, aby jej mohl promítnout do prodejní ceny jednotky, případně, kdy je třeba soudu s neplatičem  nebo kupujícímu doložit výši neuhrazených příspěvků na správu.

N. Klainová

1. 12. 2017

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode