Účetnictví S V J

Vlastní zdroje SVJ    

O vlastních zdrojích krytí majetku se v SVJ téměř neúčtuje. Většina majetku (v SVJ jde hlavně o finanční majetek a pohledávky) je kryta cizími zdroji. Za cizí zdroje jsou považovány nejen závazky k dodavatelům, institucím, jiným fyzickým a právnickým osobám, ale hlavně zálohy předepisované vlastníkům jednotek na úhradu nákladů na správu a na služby, případně další předepisované zálohy.

Do konce roku 2013 bylo předepisování příspěvků na správu formou záloh povinné. 

Od roku 2014 máme k dispozici jasnější pravidla. Příspěvky na správu nemusí být povinně předepisovány formou záloh. Navíc jsou jednoznačně prohlášeny za výnosy SVJ, které se chovají jako vlastní zdroje SVJ.

Postupy účtování o vlastních zdrojích budeme muset i nadále většinou odvozovat, protože právní úprava účetnictví SVJ nereaguje na zvláštnosti SVJ. Vyhláška i ČÚS byly vytvořeny pro celou řadu různorodých nevýdělečných organizací. Řadu ustanovení týkajících se vlastních zdrojů SVJ vůbec nevyužijí.

Než se pustíme do právní úpravy a odvozování postupů účtování vlastních zdrojů, připomeňme si, kde se s nimi můžeme setkat.  

Vlastní zdroje krytí majetku SVJ jsou vykazovány v pasivech rozvahy, stejně jako cizí zdroje.  

Předepsané uspořádání položek rozvahy obsahuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na jedné straně bilance jsou uvedena aktiva, na druhé pasiva.

·         V aktivech vidíme jednotlivé druhy majetku, čili co máme. 

·         V pasivech vidíme, odkud jsme na to vzali, čili zdroje krytí majetku.

Protože jde o dva úhly pohledu na jeden majetek, musí se strany aktiv a pasiv rovnat.

 

                                           Rozvaha k 31. 12. 2016 v bilanční formě

 

Aktiva

 

Pasiva

A.    Dlouhodobý majetek  celkem

I.   Dlouhodobý hmotný majetek

II.  Dlouhodobý nehm. majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek

 

B.    Krátkodobý majetek celkem

      I.   Zásoby celkem

      II.  Pohledávky

      III. Krátkodobý finanční majetek

      IV. Jiná aktiva celkem

 

A.    Vlastní zdroje celkem

I. Jmění celkem

    1. Vlastní jmění

    2. Fondy

 

II. Výsl.hospodaření celkem

          1. Účet VH

          2. VH ve schvalovacím řízení

          3. Nerozdělený zisk,

              neuhrazená ztráta min.let

 

B.    Cizí zdroje celkem

I.    Rezervy

II.   Dl. závazky celkem

III.  Krátk. závazky celkem

IV.  Jiná pasiva celkem

Aktiva celkem

=

Pasiva celkem

                                  

Největší podíl na pasivech rozvahy představují cizí zdroje i  u  SVJ, která nemají úvěry a zápůjčky, ani vysoké dluhy k dodavatelům nebo institucím.  K rozvahovému dni jsou to hlavně finančně nevyrovnané přeplatky záloh na služby vlastníkům jednotek a neuhrazené nedoplatky záloh na služby dodavatelům služeb. Finanční vyrovnání přeplatků záloh s vlastníky jednotek se totiž provádí až v následujícím roce.

Ještě významnější podíl mohou představovat nevyčerpané zálohy na správu, pokud se zůstatky těchto záloh převádějí do dalších let. 

Podíl vlastních zdrojů na celkových  bývá u SVJ skutečně zanedbatelný.  U většiny SVJ jde o zisk z přijatých úroků, který bývá v následujícím období převáděn do fondu ze zisku.

Vyšší zisky mohou SVJ dosahovat z předepsaných sankcí, ale s tím se u SVJ často nesetkáme.

Od roku 2014 mohou SVJ účtovat předepsané příspěvky na správu do výnosů. To může mít na vlastní zdroje SVJ docela velký vliv, hlavně pokud se předepsané příspěvky významně liší od skutečných nákladů na správu.

Právní úprava vlastních zdrojů je obsažena v § 18 vyhlášky č. 504/2002 Sb. a v ČÚS 413.

·         Ve vyhlášce zjistíme, co je možné vykazovat v položkách A.I.1. až A.II.3. pasiv

·         ČÚS 413 nás mimo jiné poučí, co a jak je možné účtovat na účtech 90x až 93x.

V dalším textu budeme postupovat podle řazení vlastních zdrojů v rozvaze viz výše.

N. Klainová

4/2016, aktu 8/2017

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode