Účetnictví S V J

Zálohy v SVJ, analytické účty, předpisy, úhrady a čerpání záloh

Zálohy v SVJ   

Na zálohy se v SVJ můžeme dívat z různých úhlů pohledu.

Zálohy poskytované dodavatelům před splněním dodávky  představují pohledávku SVJ za dodavateli.

V SVJ se nejčastěji účtuje o zálohách poskytovaných dodavatelům služeb. Méně často se se poskytují zálohy na pořízení majetku.

Poskytnutím zálohy dodavateli vznikne SVJ za dodavatelem pohledávka, kterou bude muset dodavatel vyúčtovat.

Dodavatel, který požaduje úhradu zálohy před splněním dodávky, vystaví zálohovou fakturu, o které SVJ při jejím přijetí neúčtuje. Účtuje se až úhrada zálohové faktury podle výpisu z účtu, výjimečně podle výdajového pokladního dokladu.

Úhrady záloh účtujeme většinou na účtu 314-xxx Poskytnutné zálohy (na...)…  

Po zjištění skutečných nákladů provádí dodavatel jejich vyúčtování. Na konečných dodavatelských fakturách jsou uvedeny celkové náklady, uhrazené zálohy a rozdíl, tj. přeplatek nebo nedoplatek.

Následuje zúčtování poskytnutých záloh se skutečnými náklady a rozdíl, tj. přeplatek nebo nedoplatek musí být vyrovnán finančně.

Není-li vyúčtování k dispozici do konce účetního období, ale je k dispozici před zpracováním účetní závěrky, mohou být poskytnuté zálohy zúčtovány s použitím souvztažného účtu 389 DÚP (dohadné účty pasivní) .

Protože jde o poměrně složité účtování a někteří účetní s tím mají problémy, bývá účtování o zálohách na služby rozkreslováno v souvislých příkladech na účtech „T“. 

Zůstatek finančně nevyrovnané pohledávky SVJ za dodavatelem je vykazován v aktivech rozvahy.

Podle  § 12 odst. 4 vyhlášky č. 504/2002 Sb. obsahuje položka B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy dlouhodobé i krátkodobé zálohy a závdavky  poskytnuté dodavatelům na dodávky vyplývající z obchodních vztahů.

Do položky B.II.4. se neuvádějí zálohy a závdavky uvedené v § 7, 8 a 11, tj. na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob.

 

Poznámky:

* Zatímco podnikatelé účtují o poskytnutých zálohách na zásoby v účtové skupině 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby, ve směrné účtové osnově pro nevýdělečné organizace tato samostatná účtová skupina neexistuje.

* Některé rozvahy SVJ obsahují v aktivní položce B.II.4. záporný zůstatek. To je samozřejmě chyba, která zkresluje aktiva i pasiva rozvahy.

Záporná pohledávka = dluh a má být proto vykázána v pasivech rozvahy.

Zálohy předepisované vlastníkům jednotek 

Aby mohlo SVJ vykonávat své činnosti, tj. spravovat dům a pozemky a zajišťovat pro vlastníky dodávky služeb, potřebuje k tomu finanční prostředky. Ty získává do vlastníků jednotek převážně  formou záloh.

·         Zálohy na správu

Hrazení příspěvků na správu formou záloh vyžadoval ZoVB v § 15. NOZ už placení příspěvků na správu formou záloh ve svém § 1180 nevyžaduje, ale většina SVJ v předepisování záloh na správu pokračuje. Možná ze setrvačnosti, možná proto, že je vybírání záloh na správu uvedeno v § 8 NV č. 366/2013 Sb. a nebo možná i proto, že vlastníci jednotek chtějí mít přehled o použití záloh na správu, čili chtějí dostávat vyúčtování záloh i u správy.

·         Zálohy na služby

Zálohy na služby byly předepisovány vlastníkům SVJ od nepaměti, přestože je ZoVB nevyžadoval. Bez záloh vybíraných od vlastníků jednotek by SVJ nemohlo poskytovat zálohy dodavatelům služeb. NOZ už placení záloh na služby předepisuje viz § 1181.

·         Jiné zálohy

SVJ může vybírat i další zálohy, např. na splácení úvěrů nebo zápůjček a souvisejících nákladů. Mnohá SVJ sice řeší splácení úvěrů a zápůjček tak, že navýší zálohy na správu, ale tento postup důsledně nedoporučuji od samého začátku, kdy se věnuji účetnictví SVJ, tedy i např. ve své knížce SVJ z roku 2004.

·         Zálohy na správu jsou určeny na hrazení nákladů na správu, ne na hrazení splátek úvěrů a zápůjček. NV č. 366/2013 Sb. nezařazuje splátky úvěrů a zápůjček do žádné skupiny nákladů na správu.

·         Stále častěji se stává, že se na úvěru, a tudíž i na jeho splátkách a na souvisejících nákladech nepodílejí všichni vlastníci jednotek. Splácení úvěrů ze záloh na správu by mohlo ohrozit průkaznost, srozumitelnost  a přehlednost účetnictví.

·         NOZ jednoznačně neuvádí, které dluhy přecházejí na nové vlastníky, proto je třeba být při evidenci  závazků z úvěrů  a zápůjček  více než ostražití.   

Mezi jiné zálohy můžeme zařadit i např. jednorázové zálohové platby na finančně náročné akce poskytnuté právě těmi vlastníky, kteří se nepodílejí na úvěru a souvisejících nákladech, ale i další zálohy, které je vhodné evidovat samostatně.

 

Účtování předpisů záloh na správu, na služby, případně jiných záloh

Zatímco o přijatých zálohových fakturách od dodavatelů služeb se v účetnictví SVJ neúčtuje, o předpisech záloh vlastníkům jednotek je třeba účtovat. Do konce roku 2015  to účetní předpisy neumožňovaly (podle MF ČR prý  ale ani nezakazovaly).

 Placení záloh patří mezi povinnosti vlastníků jednotek a sledování neplatičů musí být předmětem účetnictví.  MF proto dostávalo  pěknou  řadu let připomínky, aby byla zakotvena možnost účtovat o předpisech záloh i v účetních předpisech, aby mohly být případné dluhy z neuhrazených záloh sledovány a včas vymáhány.   

Od roku 2016 je konečně účtování o předpisech záloh i v SVJ legální viz  ČÚS 411, bod 4.2.1. písm. c)

Na příslušných účtech účtové skupiny 32 - Závazky se účtuje zejména o:

c) pravidelně se opakujících zálohových platbách od uživatelů bytů a nebytových prostor, o předpisech záloh.

 

N. Klainová

4/2015, aktu  8/2017

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode