Účetnictví S V J

Aktualizace knihy SVJ - Bilance 2004                

   Příspěvek je určen těm, kdo již mají knihu zakoupenu. Knížka vydaná v roce 2004 se prodávala do roku 2017. 
   Od 1. ledna 2018 je nakladadelství Bilance v likvidaci. 
 

Zjistíte-li po prostudování obsahu uvedeného na titulní straně, ,  že byste do ní přes její stáří chtěli alespoň nahlédnout, a jste-li členy KPÚ, 

napište si o ni.

Pošlu Vám ji mailem, ale aktualizovat ji předtím nebudu.

Aktuální informace  o postupech účtování jsou na tomto webu. 

A teď k aktualizaci z let 2010 a 2012: 

 

I. Vnitřní směrnice

Str. 12

     Zákon o účetnictví jde ještě dále, protože stanoví povinnost  vyhotovit  vnitřní směrnice a  určit v   nich    odpovědnost  konkrétních osob za obsah účetních záznamů  viz § 33a odst. 9 10 - Průkaznost účetního záznamu:

(Reakce na změnu číslování odstavců v novelizovaném ZoÚ)

Str. 13

Vnitřními směrnicemi  se stanoví a prokazuje způsob vedení účetnictví. Jsou v nich popsány  postupy, které právní normy přímo neupravují,  jako např. oběh účetních dokladů, nebo postupy, u nichž má účetní jednotka možnost volby, jako např. při rozdělování skutečných nákladů na správu., při rozhodování o rozdělení nebo nerozdělení přijatých úroků mezi vlastníky apod.

(V posledních letech se odborná veřejnost přiklání k názoru, že úroky patří SVJ a mezi vlastníky se nerozdělují)

Str. 21

Zdůvodnění pomocí ZoVB:

Oficiální název  právnické osoby, která vzniká ze zákona, je „Společenství vlastníků jednotek“.Jednotkou je byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor. Jednotkou jsou tedy i garáže umístěné v budově. Jsou-li společné části jednotky domu společné všem…

(Chyba z nepozornosti)

Str. 24

1. Účtový rozvrh

Pro SVJ je směrná účtová osnova uvedena v příloze č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. Ve směrné účtové osnově pro nevýdělečné organizace je pro rok 2004 stanoveno uspořádání a označení syntetických účtů.

(Od roku 2005 předepisuje vyhláška i pro nevýdělečné organizace už jen účtové skupiny. Čísla a názvy účtů si může volit účetní jednotka podle svých potřeb.)

Str. 25

Pro zpřehlednění účetnictví je velkým přínosem jak slovní tak číselné  označování analytických účtů. Zatímco označování syntetických účtů je v souladu se směrnou účtovou osnovou, názvy analytických účtů byly v účtovém rozvrhu voleny tak, aby vyjadřovaly jejich obsah

(Od roku 2005 je možné a vhodné označovat i syntetické účty v souladu s jejich obsahem, čili ne 311 - Odběratelé, ale  311 - Předpisy a úhrady záloh.)

Str. 27

Podle postupů doporučovaných v odborné literatuře jsou pohledávky SVJ za vlastníky z   předepsaných záloh   účtovány na účtu  311- Odběratelé.Předpisy a úhrady záloh.

Str. 28

Změňte název účtu Oběratelé.

Str. 29

Na účtech 5. účtové třídy mohou být účtovány  náklady na správu související s provozem společných částí domu (drobné opravy, pojistné, odměny členům statutárního orgánu apod.).

(Další zvláštností účtování SVJ je, že se náklady na opravy účtují většinou na účtu 511 Opravy a udržování, přestože  by se tam podle vyhlášky  č. 504/1992 Sb.  § 26 odst. 2 Nakupované služby,  písm. a)  účtovat neměly:

a)      položka „A.II.5. Opravy a udržování“ obsahuje náklady na opravy a udržování majetku, ke kterému má účetní jednotka právo vlastnické  nebo jiné právo k majetku a je povinna oněm účtovat dle § 28 zákona.

SVJ mají možnost účtovat o opravách na účtech 5. účtové třídy a zdůvodnit to podobně jako u  ostatních zvláštností účtování  jako využití možnosti dané § 7 odst. 2 ZoÚ:

„Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.“ )

Pokud by se někdo rozhodl dodržet vyhlášku a účtovat náklady na opravy a udržování rozvahově, měl by uvést  v příloze, že ve výkazu zisku a ztráty nejsou vykázány  všechny náklady na správu domu.)

Str. 30

Skutečné náklady související se správou společných částí domu, které byly účtovány na účtech 5. účtové třídy, budou v plné výši rozúčtovány na jednotlivé vlastníky.  S  přijatými předepsanými zálohami na správu budou zúčtovány  prostřednictvím výnosového  účtu 649 – Jiné ostatní výnosy (AÚ 649-900 Zúčtování skutečných nákladů na správu.

(Skutečné náklady se  zúčtovávají vždy  s předepsanými zálohami. Podobně si, prosím, nahraďte přijaté zálohy předepsanými i v dalším textu.)

Schéma účtování čerpání záloh

(Vpravo dole je účet 311-100 Předpisy a úhrady záloh na správu, který zahrnuje náklady na běžnou správu domu. Nezahrnuje tedy výdaje na technické zhodnocení společných částí domu, které jsou sledovány na účtech pohledávek  - zde 315-400 Skutečné výdaje na TZ a jejich zúčtování.

Ve schématu jsou členěny podle druhů záloh jednak účty  záloh (324-xxx), jednak účty jejich předpisů a úhrad (311-xxx). V článcích, příkladech  a příspěvcích publikovaných později už netrvám na členění účtu 311 podle  druhů záloh. Většinou si vystačím s jedním účtem 311-101 Předpisy a úhrady záloh.  Výjimkou jsou  předpisy jednorázových záloh, které mají být převedeny k určitému datu na účet SVJ. Sledovat pohledávky z jednorázových předepsaných záloh je vhodné na samostatném analytickém účtu.)

Str. 31

 Účet 315 -  Ostatní pohledávky při účtování skutečných nákladů na běžnou správu většinou  nepotřebujeme.

(V některých výjimečných případech je totiž vhodné  účtovat náklady na správu na účtu 315-xxx. Jde např. o  faktury za opravy s odloženými splátkami nebo faktury hrazené z úvěru.)

 

2. Postupy účtování

Str. 38

§ 4 zákona předepisuje účetním jednotkám mimo jiné i povinnost dodržovat při vedení účetnictví  účetní metody. Za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami vydalo ministerstvo financí s účinností od 1. 1. 2004 české účetní standardy. Pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, jde o standardy č. 401 až 410  414.

Určitá doporučení k účtování a daňové povinnosti SVJ obsahuje Sdělení MF čj. 281/55 462/2002 Sb.

(Při čerpání informací z výše uvedeného Sdělení MF musíme být obezřetní, protože MF vydalo ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 dále uvedenou  informaci:

30 Informace

pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky

Čj. 28/78 511/2007-283

Referent: Ing. Jan Bytel, Mgr., tel.: 257 044 186
Jaroslava Svobodová, tel.: 257 044 163

Na základě četných dotazů týkajících se platnosti resortních předpisů uveřejněných ve finančních zpravodajích, které nebyly výslovně zrušeny, upozorňujeme účetní jednotky, že vzhledem k neaktuálnosti nejsou pro vedení účetnictví od 1. ledna 2008 použitelné níže uvedené pokyny, sdělení, oznámení a postupy:

Mezi vyjmenovanými nepoužitelnými pokyny je i Sdělení MF 281/55 462/2002 FZ 5/2002 Sdělení k účtování a daňové povinnosti společností vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů)

Str. 40

Za  náklady  na  správu  domu účtované do 5. účtové třídy  nejsou  považovány žádné výdaje  na technické  zhodnocení společných  částí domu, a dále žádné výdaje související s individuálními úvěry ze stavebního spoření některých členů SVJ (úroky z úvěru, poplatky bance vztahující se k splátkám úvěru a úroků, poplatky správci za účetní položky vztahující se k stavebnímu spoření apod.).

Str. 48

V názvu účtu 324-100 je třeba opravit název účtu na Předpisy a zúčtování záloh na správu.

 

Str. 50

Příklad 5 – Oprava hrazená zčásti z provozní dotace

     Na rozdíl od příkladu č. 4 jsou náklady na opravu hrazeny z dotace pouze zčásti,  ostatní náklady jsou hrazeny z krátkodobých záloh na správu domu. Skutečné náklady vynaložené na opravu kryté  dotací, budou zúčtovány opět pomocí účtů 691 a 346 348.

(Jde-li o dotaci ze státního rozpočtu, bude místo účtu 348 účet 346).

Str. 51

O použití zisku  rozhoduje  shromáždění vlastníků po schválení  účetní závěrky. Zisk SVJ může být rozdělen mezi členy společenství na základě souhlasu všech vlastníků jednotek.

(Možnost rozdělit zisk mezi členy společenství byla převzata ze vzorových stanov č. 322/2000 Sb., z Čl. X odst. 4. V novějších vzorových stanovách č. 371/2004 Sb. už tato možnost uvedena není.)

Penále za opožděné platby jednotlivých vlastníků se účtují jako pohledávka za vlastníky (311 A, 315 A, podle toho, s úhradou které pohledávky je dlužník v prodlení.

(Podle novelizovaných ČÚS je vhodné účtovat pohledávky za členy SVJ na účtech 378-xxx.)

Souvztažným účtem je účet 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení. Penále Úroky z prodlení vstupují rovněž do výsledku hospodaření.

(Na rozdíl od úroků z běžného účtu jsou úroky z prodlení předmětem daně z příjmů.)

Str. 51

2.1.4  Odměny členům statutárního orgánu

 

     Výši odměn stanoví pro jednotlivé členy výboru předseda výboru SVJ na základě výkazu odvedené práce. Odměny pro členy výboru SVJ odsouhlasené vlastníky jednotek jsou součástí nákladů na správu. V  souladu s dohodou uzavřenou mezi správcem a členy výboru zajišťuje vyplácení odměn i související činnosti správce domu.

(Účtování osobních nákladů vnitřní směrnice neupravovaly, protože celou tuto oblast měl v době tvorby vnitřních směrnic v kompetenci externí správce.)

 

Od roku 2008 vstupuje do nákladů SVJ nejen hrubá odměna, ale tzv. „superhrubá odměna“, tj. hrubá částka zvýšená o zdravotní pojištění placené společenstvím  ve výši 9 % z hrubé odměny.

Zdravotní pojištění se sráží i orgánům SVJ, a to ve výši 4,5 % z hrubé odměny.

SVJ často chybují v tom, že na činnost orgánů SVJ uzavírají dohody o provedení práce a z odměn srážejí srážkovou daň, místo zálohy na daň. Zdravotním pojištěním se vůbec nezabývají.

 

Pol.

Účetní případy

MD

Dal

1.

Hrubá odměna - předpis

15 000

523-300

379-300

2.

Srážka ZP 4,5 %

675

379-300

336-300

3.

ZP 9 % hrazené zaměstnavatelem

1 350

524-300

336-300

4.

Záloh. daň 15 % ze superhrubé

odměny  zaokrouhlené na

stovky Kč nahoru

2 460

379-300

342-300

5.

Úhrada zálohové DP

2 460

342-300

221-100

6.

Úhrada dlužného ZP

2 025

336-300

221-100

 

KZ na účtu 379-300 představuje částku k výplatě.

221-100 Běžný účet

336-300 Zdravotní pojištění (ZP)

342-300 Záloha na daň z příjmů

379-300 Závazky k členům orgánu SVJ

523-300 Odměny členů orgánu SVJ

524-300 Zdravotní pojištění (ZP)

 

2.2 Služby  

Str. 52

Náklady fakturované dodavateli služeb  jsou účtovány u správce domu, který služby zajišťuje, je jejich odběratelem a provádí jejich přefakturaci na SVJ.  Rozúčtování nákladů na vlastníky provádí správce podle zvláštních předpisů s ohledem na velikost bytů, počet členů domácnosti, na skutečnou spotřebu apod.

(V době psaní publikace šlo o způsob, který byl často používán velkými externími správci domů (bytovými družstvy nebo realitními kancelářemi). Později se mnohá (ne všechna) SVJ začala osamostatňovat a začala sama uzavírat smlouvy s dodavateli služeb. )

Str. 53

Příklad 2

Při zúčtování skutečných nákladů na  služby s přijatými zálohami se na účtech 315-200 a 324-200 účtuje vždy nižší částka. Podle toho, jsou-li přijaté zálohy na služby vyšší nebo nižší než skutečné náklady na služby, je vyrovnán  buď účet 315-200 nebo 324-200. Ve výše uvedeném příkladu vznikl na účtu 324-200 celkový přeplatek záloh, který musí být doložen přehledem přeplatků a nedoplatků záloh podle jednotlivých vlastníků.

(Analytické členění záloh podle druhů služeb a podle vlastníků jednotek je v těchto příkladech prováděno v pomocné evidenci mimo účetnictví SVJ.

Dalším zjednodušením je, že zde nejsou používány dohadné účty pasivní, jejichž účelem je účtovat o skutečných nákladech do období, kterého se týkají a ne do následujícího účetního období, ve kterém SVJ dostanou  vyúčtování skutečných nákladů na služby. 

Účtování o službách může být vedeno nejrůznějšími možnými způsoby. Právě proto je nutné popsat zvolený způsob ve vnitřním předpisu pro vedení účetnictví.)

Str. 54

Příklad 3

7)

Zúčtování SN na služby s přijatými zálohami

820 000

324-200

315-200

 

(Znovu připomínám, že se skutečné náklady zúčtovávají zásadně s předepsanými zálohami. A proč se v textu objevují „přijaté zálohy“?

V době vydání  publikace (2004)  byl povinný název účtu 324 Přijaté zálohy a účet 955 se povinně jmenoval Dlouhodobé přijaté zálohy.

V mnohých příkladech se navíc kvůli lepší přehlednosti předpokládá, že vlastníci jednotek  uhradili všechny předepsané zálohy.)

Str. 55

Nedoplatky záloh  hradí  vlastníci  na  běžný účet nebo v hotovosti nejpozději ve lhůtě stanovené správcem.

(V SVJ, kde nevedou samostatnou evidenci záloh podle druhů služeb a podle vlastníků jednotek, je vhodné vkládat při vyúčtování záloh  s vlastníky jednotek mezi účty 324-200 a 315-200 samostatný účet, např. 315-xxx  Vyúčtování služeb.

Na tento účet se převedou z účtu 315-200 skutečné náklady na služby a z účtu 324-200 předepsané zálohy na služby. Oba účty tak zůstanou připraveny pro další účetní období. Zůstatek účtu 315-xxx Vyúčtování služeb vyjadřuje součet všech přeplatků a doplatků, které musí být s vlastníky jednotek finančně vyrovnány.)

Str. 56

Úvěrem poskytnutým společenství jako právnické osobě nebo půjčkou mohou být finančně náročné akce kryty pouze v případě, že s tím písemně souhlasí všichni vlastníci.  V opačném případě nese odpovědnost za splácení úvěru nebo půjčky výbor SVJ. (!!)

(Znovu připomínám, že text označený (!!) vychází ze schválených stanov konkrétního SVJ. Podle platných zákonů v současné době (duben 2010)  obecně neplatí, že s úvěrem nebo půjčkou musí písemně souhlasit všichni vlastníci.)

Str. 69 poslední odstavec

…Následuje upozornění, že se při pořízení dlouhodobého majetku k účelům správy domu nepostupuje podle postupů účtování pro nevýdělečné organizace.

(Jak již bylo uvedeno výše, je Sdělení MF čj. 281/55 462/2002 od 1.1. 2008 pro účely účetnictví nepoužitelné.  Přestože od doby, kdy jsme se dozvěděli o nepoužitelnosti Sdělení uplynuly více než dva roky, nebyl zatím nikdo z odboru účetnictví MF schopen  členům SVJ sdělit, jestli má  být majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ účtován na účtech účtové třídy 0 a 1,  a tudíž i vykazován v rozvaze SVJ. Dokud nebude vydán závazný předpis, jak se má účtovat o majetku ve spoluvlastnictví SVJ, budu ve svých postupech účtování nadále vycházet z původních doporučení v odborném tisku a sama budu i nadále doporučovat, aby byl majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ účtován  pouze na podrozvahových účtech.)

Str. 72

Příklad  2 – Pořízení  zásob

Pro potřeby SVJ byly zakoupeny  žárovky a dále bylo pořízeno vybavení do společenské místnosti – 2 stoly a 10 židlí.    Vybavení společenské místnosti je hrazeno z fondu ze zisku.  Použití fondu na úhradu nákladů se účtuje na účtu 648.

(Účet 501 Spotřeba materiálu  měl být rozdělen na dva analytické účty. Na jednom se účtuje  spotřeba materiálu hrazená ze záloh na správu a na druhém  spotřeba materiálu hrazená z fondu ze zisku. Chyba se vloudila v tiskárně.)

Str. 73

2.5.1  Závazky SVJ ke správci    

Jiné závazky sledované na účtu 379 vznikají, zajišťuje-li správce domu pro SVJ veškerou agendu týkající se služeb, ale platby záloh na služby jsou přijímány na účet SVJ.

(Jiné závazky je název účtové skupiny 37.)

…     SVJ je potom povinno převádět částky předepsaných záloh na služby na účet správce domu. O svém závazku  ke správci účtuje SVJ na účtu 379-920 Závazky ke správci-služby na základě  dokladu vyhotoveného správcem, v němž je vyčíslen předpis záloh na služby.

(Takovéto zúčtovací vztahy mezi SVJ a externím správcem (většinou družstvem) bývají obvykle dočasné. SVJ je  brzy po svém vzniku nahrazuje vlastními smluvními vztahy s dodavateli.)  

Str. 78

2.6  Krátkodobý finanční majetek

      Na rozdíl od dlouhodobého majetku a zásob je krátkodobý finanční majetek v rozvaze SVJ vykazován, přestože jde většinou rovněž o majetek vlastníků jednotek, který SVJ pouze spravuje. 

(Názor, že SVJ pouze spravuje majetek vlastníků jednotek, byl převzat ze  Sdělení MF čj. 281/55 462/2002. Převzat byl proto, protože  k účtování a zdaňování SVJ neexistoval a dosud neexistuje žádný jiný předpis či alespoň metodický pokyn. O majetku SVJ se vedou díky nejednoznačné a často úplně chybějící právní úpravě  nekonečné diskuse.

Právní opora chybí nejen účetním a daňovým poradcům, ale i právníkům. V posledních letech převládá názor, že krátkodobý finanční majetek je ve  vlastnictví SVJ jako právnické osoby, bez ohledu na to, že jde o zálohově poskytnuté částky na správu a na služby, nebo že jde např. o příjmy z nájemného společných částí domu, které jsou považovány vždy za příjmy vlastníků jednotek.)

Str. 84

V průběhu roku je možné účtování o penězích na cestě vynechat. Na konci měsíce bude potom účet 311-00x vykazovat zůstatek na  straně Dal MD. Tento zůstatek vyjadřuje pohledávku SVJ za Českou poštou. Tento zůstatek by měl být  vždy ověřen výpisem z běžného účtu z následujícího měsíce. K  rozvahovému dni  je však účtování peněz na cestě  nezbytné.

Str. 87

     Vyřazení mandlu bude účtováno na podrozvahových účtech.

     Dojde-li k poškození majetku osobou známou, ne však členem SVJ, účtuje se předpis náhrady škody na analytickém účtu k účtu 378  Jiné pohledávky. 

      Je-li náhrada škody předepsána některému z vlastníků, účtuje se jako pohledávka za ním na analytickém účtu k účtu 315 Ostatní pohledávky. Souvztažné zápisy jsou na analytickém účtu k účtu 649 Jiné ostatní výnosy.

      Předepsaná náhrada je výnosem, který vstupuje do výsledku hospodaření SVJ.

 

Pol.

Účetní případy                                                           

MD

DAL

 1)

Vyřazení mandlu z evidence

55 000

999

971-100

 2)

Předpis náhrady škody

55 000

315-A,

(378-A)

649-100

 

(Podle ČÚS č. 411 platného od  1.1.2005 se mají  pohledávky za členy SVJ účtovat  rovněž v účtové skupině 37 Jiné pohledávky. Totéž platí o závazcích k členům SVJ.  Pohledávky a závazky ze záloh však budeme i nadále účtovat v účtových skupinách 31 Pohledávky a 32 Závazky).

Příklad 2 – Nevyfakturované dodávky

Pol.

Účetní případy                                                           

MD

DAL

 1)

Nevyfakturovaná oprava vstupních dveří

    48 000

511

389-100

 2)

Nevyfakturované výdaje na TZ

  125 000

315-400

389-400

 

(Účtování nevyfakturovaných dodávek u služeb je popsáno v časopise Účetnictví č. 4/2006 v článku s názvem „Postupy – služby“.

Str. 89

     Případný zisk z hospodaření SVJ by mohl  být rozdělen mezi členy SVJ pouze na základě souhlasu všech členů společenství. (!!)

(Tuto možnost dávaly SVJ vzorové stanovy č. 322/2000 Sb.)

Podle Sdělení MF podléhají úroky z běžného účtu,  které byly rozděleny mezi členy SVJ, zdanění. Povinnost zdanění úroků  není dotčena ani v případě, kdy úroky nejsou členům SVJ vypláceny, ale s jejich souhlasem jsou ponechány na účtu SVJ jako záloha na úhradu budoucích oprav domu.

(V posledních letech se odborná veřejnost přiklání k názoru, že úroky z běžného účtu jsou příjmem SVJ, tudíž se nemají rozdělovat mezi vlastníky jednotek).

Str. 93

Návrh rozvahy

(V rozvaze není účet  211 Pokladna, protože správce účtuje výdaje  výboru v hotovosti jako použití zálohy  k vyúčtování na účtu 378-xxx Zálohy k vyúčtování.)

Str. 97

Účetní knihy vedené účtárnou

(Pokud by účtárna účtovala o stavu a pohybu hotovosti na účtu 211 Pokladna, předávala by SVJ kromě deníků a) až d) i deník pokladna.)

     Podle § 33 odst. 3 ZoÚ je účetní jednotka povinna disponovat účetními záznamy, kterými dokládá formu vedení účetnictví (písemnou, technickou).

(V novelizovaném ZoÚ již tato povinnosti není.)

Str. 106

5.8. Ochrana účetních záznamů, obnova průkaznosti účetních záznamů

Aby mohly být účetní záznamy uschovávány a v případě potřeby dále zpracovávány nebo využívány, musí být podle ustanovení § 8 odst. 1 ZoÚ  zaručena jejich  trvalost.  Podle § 8 odst. 6 je  trvalost účetních záznamů zaručena, jestliže je účetní jednotka schopna splnit povinnosti spojené  s jejich úschovou a zpracováním podle § 31, 32 a § 33  odst. 3 a 6 ZoÚ po celou dobu, po níž jsou jí tímto zákonem uloženy.

     Účetní jednotky, které  využívají možnost danou ustanovením § 33 odst. 6 a  vedou účetní záznamy pouze v technické formě, by měly pamatovat i na povinnost danou ve stejném odstavci §  33, tj., že  musí disponovat takovými  prostředky, nosiči a vybavením, …

……Na povinnost zajistit trvalost účetních záznamů navazuje §  33 odst. 8   ZoÚ stanovující účetním jednotkám povinnost zajistit ochranu účetních záznamů a jejich obsahu, použitých technických prostředků, nosičů  informací a programového vybavení před jejich  zneužitím, zničením, neoprávněnou změnou či přístupem k nim, ztrátou nebo odcizením.

 (Občasnými novelizacemi ZoÚ došlo ke změnám v číslování odstavců.)

Str. 107

Podle §  27a  28 obchodního zákoníku vydá  rejstříkový soud na  požádání ….

Str. 122

Vypovídací schopnost účetní závěrky pro vlastníky jednotek

Str. 125

     Rozvahu si ale můžeme rozebrat důkladněji, tj. můžeme si vysvětlit i vztahy mezi rozvahovými položkami.  Pochopení vazeb mezi rozvahovými položkamiy usnadní, podíváme-li se na rozvahu jako na bilanci a odvodíme, proč se musí aktiva rovnat pasivům.

Str. 126

     Peněžní prostředky uložené na účtech v bankách, které poskytli členové SVJ formou záloh na správu domu a na služby jsou majetkem vlastníků,  SVJ je pouze spravuje.

Ve sdělení MF čj. 162/106 531/2000 bylo výslovně uvedeno, že společenství pouze spravuje majetek vlastníků jednotek. Totéž bylo uvedeno ve sdělení MF čj. 281/55 462/2002. Výše uvedené dvě věty přesto škrtám, protože v odborné veřejnosti se začaly stále častěji objevovat názory, že peníze na běžném účtu jsou v majetku SVJ jako právnické osoby. Žádné právní předpisy zohledňující zvláštnosti SVJ však nejsou bohužel stále ještě k dispozici.

Str. 136

Tím se eliminuje vliv nákladů souvisejících se správou domu a výnosů na výsledek hospodaření. eliminuje.

(Nejde o žádnou aktualizaci, pouze o srozumitelnější vysvětlení,  že se vliv nákladů na výsledek hospodaření eliminuje  prostřednictvím výnosového účtu.)

Str. 139

     Součástí výsledku hospodaření se mohou stát i sankce penále za opožděné platby některých vlastníků. Ty se však podle Sdělení MF mezi vlastníky nerozdělují, zůstávají příjmem SVJ.

(Penále bylo uvedeno ve Sdělení MF, sankcí za opožděné platby je úrok z prodlení.)

Str. 140 až 142

4.1 Rozdělení úroků z běžného účtu mezi vlastníky ve sledovaném  účetním období

(Viz poznámky ke straně 89)

Str. 147

3. Povinnosti členů SVJ

     Členové jsou povinni hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku. Povinnost hradit příspěvky na rekonstrukce a modernizace byla vypuštěna. Podstatné změny společných částí domu, tj. i rekonstrukce a modernizace, je možné provádět jen se souhlasem všech členů společenství.

(Vzorové stanovy č.371/2004 Sb. byly novelizovány zákonem č. 151/2006 Sb. Nyní postačí, pokud se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny  všech členů společenství.“)

…………………………

3. května 2010                                                                                       Ing. Naděžda Klainová

 

Aktualizace – rok 2012

Str. 51

2.1.4  Odměny členům statutárního orgánu

Na konci aktualizace  k odměnám si doplňte následující text:

Od roku 2012 je třeba zohlednit u členů výboru aj. kolektivních orgánů SVJ, např. revizní komise,  i sociální pojištění. Na štěstí ne u všech odměn, ale jen u těch, u nichž je sjednán měsíční příjem vyšší, než 2 499 Kč. Z měsíční hrubé odměny  ve výši 2 500 Kč už se sociální pojištění musí hradit.

Do nákladů SVJ potom vstupuje kromě zdravotního pojištění i sociální pojištění ve výši 25 % hrubé mzdy, které hradí společenství. Členům orgánů SVJ se sráží sociální pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy.

Zdravotní i sociální pojištění se u jednotlivých členů orgánů SVJ zaokrouhluje na koruny nahoru.

16. října 2012                                                                                    Ing. Naděžda Klainová

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode