Účetnictví S V J

Připomínky k návrhu ZDP 2015 - k § 21h Příjmy a výdaje    

§ 21h:

 „U poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.“

V navrhovaném § 21h se ve srovnání s § 23 odst. 1 platného ZDP  nově objevuje, že jde o náklady a výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví. 

Náklady a výnosy společenství vlastníků jednotek (SVJ)  však nikdy žádný právní předpis upravující účetnictví neupravoval, přestože se v mnohém liší od nákladů a výnosů ostatních nevýdělečných organizací upravených vyhláškou č. 504/2002 Sb. v § 26 a 27.

MF nikdy nestanovilo, které náklady a výnosy patří SVJ, a které vlastníkům jednotek.

Výsledek této právní neúpravy?

Začaly se objevovat  názory, že SVJ nemá žádné náklady a výnosy, že vše patří vlastníkům jednotek, a proto je možné o nich účtovat rozvahově a ve výkazu zisku a ztráty je vůbec nevykazovat.

Takové názory neuznávám, proto jsem napsala dotaz na odbor 28 MF, jestli mají SVJ nějaké výjimky. Od pana Ing. Šabo, zástupce ředitele odboru 28 MF, jsem dostala 6. 5. 2014 odpověď, z níž vyjímám:

„Všechny účetní jednotky, vč. společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) mají

povinnost vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnou prováděcí vyhláškou, tj. v případě SVJ

v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,….“

 

Problematiku vlastních příjmů (výnosů) a nákladů (výdajů) SVJ souvisejících se správou

domu a pozemku neupravují právní předpisy v oblasti účetnictví, ale jiné věcně právní

předpisy, a to s účinností od 1. ledna 2014 zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, a prováděcí nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí

souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.“

V nařízení vlády č. 366/2013 Sb. jsou poprvé vymezeny náklady na správu a příjmy SVJ, čili ne náklady a výnosy. Nikde tam není uvedeno, že jde o vymezení pro účely účetnictví.

Za tvorbu  koncepčně nových právních předpisů v oblasti účetnictví podnikatelů, ale i neziskových organizací odpovídá odbor 28 MF viz  https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacni-struktura/dane-a-cla-sekce-05/odbor-28-ucetnictvi

Náklady a výnosy SVJ by tedy měly být definovány odborem 28 v  účetních právních předpisech, kterými jsou  zákon o účetnictví a v prováděcí vyhlášky k němu. Podrobnosti mohou být i v ČÚS, ale ty nejsou právními předpisy.

Ve vyhlášce č. 504/2002 Sb.  by mohly  být uvedeny:

a)      Náklady SVJ, kterými jsou  náklady upravené § 26 vyhlášky, vynaložené na činnosti týkající se správy domu a pozemku vymezené  NV č. 366/2013 Sb., (na rozdíl od nákladů na služby, které jsou považovány za náklady vlastníků jednotek).

b)      Výnosy SVJ, kterými jsou příspěvky na správu domu a pozemku  nevybírané formou záloh, provozní dotace, přijaté úroky, pojistná plnění určená na náhradu škody na společných částech, aj. – podle představ MF.

Výnosy SVJ by měly být vzhledem ke zvláštnostem SVJ vyjmenovány vyčerpávajícím způsobem nebo alespoň jednoznačně definovány, tzn., mělo by být stanoveno, kdy je výnosem předepsaná částka a kdy přijatá minimálně u příspěvků, provozních dotací, úroků, sankcí z prodlení, pojistných plnění apod.). 

Při právní úpravě nákladů a výnosů SVJ by mohla pomoci paní Ing. Martincová z MF, která se k vymezení nákladů a příjmů SVJ v NV č. 366/2013 Sb., kriticky  vyjadřovala v FDÚB č. 1/2014. Na můj dopis, kde jsem na oplátku kritizovala já ji, zatím neodpověděla, ale představu, jak zvláštní právnickou je SVJ, zřejmě má.

Chápu, že stát nemá z SVJ téměř žádné příjmy, ale to neznamená, že by měla SVJ zůstat v právní úpravě  účetnictví  zanedbaná na věky. Na potřebu definice nákladů a výnosů, které patří SVJ a ne vlastníkům jednotek, jsem upozorňovala bývalého ředitele odboru 28 opakovaně a nebyla jsem sama. Reakce nebyla žádná.  

Řádně vymezené náklady a výnosy SVJ sice státní pokladnu nenaplní, ale zkvalitní účetnictví SVJ, které představuje důležitý nástroj ochrany majetku členů SVJ.  

Nebudou-li  náklady a výnosy SVJ vymezeny v účetních právních normách, nebude se  nový  § 21h návrhu ZDP na SVJ vztahovat. To by byl proti současnému stavu krok zpět.

 

Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně

................................................................................

Připomínku jsem zaslala 17. 5. 2014 na adresu: dzp@mfcr.cz

 

Byla bych potěšena, kdyby se s požadavkem na jednoznačné vymezení nákladů a výnosů SVJ přidali i další zájemci o kvalitní právní úpravu účetnictví SVJ.  Připomínky k návrhu ZDP můžete posílat do 10. 6. 2014. 

N. Klainová

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode