Účetnictví S V J

Moje odpověď na reakci MMR 12. 9.    

Vážená paní magistro,

 
děkuji Vám za rychlou odpověď. Zvážení mých připomínek, které by vedlo k jednoznačněnjší úpravě účtování a zdaňování cca 50 tis. SVJ, bych moc přivítala. Už se o to snažím od roku 2004, tj. od prvního návrhu zcela nového  ZoVB. Pokaždé zjistím, že se právníkům vůbec nechce odlišovat příjmy a výdaje od nákladů a výnosů.
Dokonce jsem při jednom připomínkovém řízení dostala z "vyšších míst" vysvětlení, že to po nich opravdu nemůžeme chtít.
Přitom je to jednoduché.  Na seminářích mi stačilo na vysvětlení rozdílů cca 20 minut.
 
Připravila jsem i jednotlivé připomínky  k §§ 16 a 17 návrhu, ale bez změny části Hospodaření SVJ nemá cenu je posílat, protože tam prostě dochází k matení pojmů.
 
Příklad: (z § 16 návrhu - moje poznámka)
 
Úroky z prodlení musí být přijaty, u pokut však stačí, že jsou uloženy,
 
 ALE:
Přijaté úroky jsou příjmem i výnosem, zatímco uložené a nepřijaté pokuty jsou jenom výnosem. Autorům návrhu NV by  opravdu nemělo být jedno, co dávají do právní úpravy.  
 
Výsledkem takto nedokonalé právní úpravy hospodaření jsou zmatená účetnictví, která vidím, když je přebírám k rekonstrukci.
 
Když nechce MMR respektovat moje připomínky, snad by se mohl někdo  obrátit na paní Ing. Martu Neplechovou, která spolu s paní Ing. Zuzanou Toufarovou patří mezi největší odborníky na tuto problematiku. Moc si jich vážím, účetnictví SVJ jsem studovala z jejich publikací a článků.
 
Závěr:
Protože mám svůj web zaměřený na účetnictví SVJ (www.klaiex.webnode.cz), budu muset vysvětlovat  i vliv nového nařízení vlády na účtování a zdaňování SVJ.
U nejednoznačné úpravy mi nezbude nic jiného, než uvést připomínku, které nebyla vyslyšena a vyzvat uživatele mého webu, aby se dotazovali přímo na MMR.  
 
S přáním hezkého prožití zbytku léta
Ing. Naděžda Klainová.
 
.....................................................................
Dodatek z 25. 9. 2013
Vážená paní magistro,
 
ráda bych se připomenula. V rámci připomínek k návrhu NV jsem upozorňovala na matení pojmů v návrhu NV. Jde o pojmy příjmy, výdaje, náklady, výnosy.
 
V příloze posílám výňatek z důvodové zprávy ke změnovým zákonům, které by měla dnes projednat vláda.
Je v ní velmi dobře vysvětleno to, na co jsem upozorňovala.
 
Proto znovu upozorňuji, že není možné používat pojmy příjmy a náklady libovolně,
ale že je třeba je buď vysvětlit
nebo upozornit, že jde o legislativní zkratku převzatou ze zákona o daních z příjmů.  
 
Aby nemusel autor návrhu NV číst všechno, zvýraznila jsem podstatné. 
 
Pro rok 2014 je definice v novelizovaném § 23 odst. 1 zákona od daních z příjmů naprosto jasná.
 
Děkuji předání tohoto mailu na příslušná místa a za pochopení.
 
 
S pozdravem Ing. Naděžda Klainová
 
Příloha k mailu:
 

Příjmy – výnosy a výdaje – doplnění připomínek pro MMR – pro návrh NV

K § 1222 NOZ

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9BFCL9M2

K bodu 282   Důvodové zprávy ke změnovým zákonům     (§ 23 odst. 1) ZDP

V § 23 odst. 1 se slova „upravený podle následujících odstavců“ nahrazují slovy

„s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; rozdíl se upraví podle tohoto zákona“.

 

Navrhované znění § 23 odst. 1:

Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle následujících odstavců.„s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; rozdíl se upraví podle tohoto zákona“.

Z důvodové zprávy:

Při vypracování  nové úpravy zdaňování příjmů v roce 1991, která nabyla účinnosti od roku 1993, se pro pravidla zdanění právnických osob mj. vycházelo z osvědčené vazby na účetnictví a tím v plynulém pokračování v úpravě při zdaňování  poplatníků, kteří vedou účetnictví v intencích pravidel nastavených ke konci roku 1992 zrušených zákonů o odvodech do státního rozpočtu a důchodové dani. Byl uplatněn princip neutrality a univerzálnosti, který je v dané oblasti charakteristický pro standardní daňové systémy nejen v Evropě.

Tento princip tak  bezproblémově dlouhou dobu zajišťovala stávající úprava § 18 odst. 1, podle které jsou u právnických osob předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem se zavedením legislativní zkratky pro obě kategorie „příjmy“. Výslovně zmíněná kategorie výnosů potvrzuje vazbu na účetní zachycení, kategorie příjmů reaguje na ostatní položky, o které se naopak výsledek hospodaření upravuje pro finální zjištění základu daně z příjmů.

Zákon o daních z příjmů od počátku své existence neobsahoval přesnou a vyčerpávající definici pojmu „příjem“, užitého zejména v ustanovení § 18 zákona, který se týká vymezení předmětu daně v části druhé zákona – daň z příjmů právnických osob. Legislativní zkratka „příjem“ užitá v zákoně o daních z příjmů ve zmíněném širším pojetí předmětu daně (příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem) pak vedla v případě poplatníků – právnických osob, kteří vedou účetnictví podle právních předpisů upravujících účetnictví k tomu, že pod příjmy tvořící předmět daně poplatníka byly zahrnuty veškeré výnosy týkající se zdanitelných příjmů s výjimkou výnosů týkajících se příjmů, které nebyly předmětem daně.

Vazba na účetnictví byla dále v ZDP promítnuta v ustanovení zákona v § 23 odst. 2, odkazujícího se na výsledek hospodaření jako účetní kategorii u poplatníků vedoucích účetnictví a na rozdíl mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří účetnictví nevedou a dále v § 23 odst. 10 odkazujícího se pro účely zjištění základu daně na právní předpis, podle kterého se účetnictví vede. Pro nerealizované položky zisků  byla zvolena úprava, která výslovně uvádí, že např. o změny v ocenění reálnou hodnotou se výsledek hospodaření neupravuje – což dokládá úprava § 23 odst. 9, pro kursové rozdíly těsnou vazbu na účetní zachycení potvrzuje § 38 odst. 1 první věta, podle které je pro daňové účely v případě kursových rozdílů rozhodující účetní zachycení. Tato úprava je vyvážená a symetrická, neboť zohledňuje jak dopady na straně výnosů-příjmů, tak na straně nákladů-výdajů. Kategorie příjem  měla historicky význam také pro poplatníky – právnické osoby, které vedly a dosud také vedou jednoduché účetnictví. Pro univerzální pojetí byla zvolena legislativní zkratka příjmy, která postihuje jak výnosy, tak příjmy.

Navržená změna ustanovení reaguje na nejasnosti, které se objevují v diskuzích mezi odbornou veřejností ohledně tzv. „kurzových rozdílů“. Tyto nejasnosti spočívají v uchopení vazby účetních předpisů na zákon o daních z příjmů. Určitý názorový proud totiž chápe tuto vazbu tak, že je v případě každého výnosu z kurzových rozdílů vždy třeba posuzovat, zda se jedná či nejedná o příjem pro účely daní z příjmů. Tento přístup však není zamýšlenou vazbou účetnictví a daně z příjmů, neboť by přinesl další dodatečné administrativní zatížení daňových subjektům, kteří by existenci příjmu či výdaje museli v případě kurzových rozdílů posuzovat u každé z položek výnosů.

 

Zamýšlený přístup spočívá v těsném propojení, a to v té vazbě, že každý výnos je třeba pro účely daní z příjmů pojímat jako příjem. V této souvislosti se navrhuje úprava, která tuto skutečnost potvrzuje.

Tato norma je inkorporována přímo do § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů a de facto za oblast, o které se účtuje, definuje příjem a výdaj. Za oblast, za kterou se účtuje, tedy platí vazba, že příjmem se rozumí výnos a výdajem náklad. Takto vzniklé příjmy a výdaje poté procházejí např. testem, zda nejsou osvobozené (v případě příjmů) nebo testem zda jsou výdaji daňovými (případ výdajů).  …….

Toto ustanovení je obecné povahy a nevyřazuje tedy z aplikace např. ustanovení § 23 odst. 6 (nepeněžní příjem pronajímatele), kde rovněž dochází k vymezení příjmů. Ustanovení v § 23 odst. 6 je tak speciální a definici příjmů v odstavci 1 doplňuje.

To, že výnosem (nákladem) se rozumí výnos (náklad) dle právních předpisů upravujících účetnictví plyne z ustanovení § 23 odst. 2 zákona o daních z příjmů.

V kontextu provazeb na další části zákona je třeba říci, že takto vzniklý základ podléhá korekcím dle dalších ustanovení zákona. V návaznosti na toto byl legislativně upraven text odstavce 1, který odkazoval pouze na korekce dle ustanovení § 23 zákona o daních z příjmů.

 

25. 9. 2013 Ing. Naděžda Klainová

 

Vážení návštěvníci mých stránek:

Jak vidíte, člověk se může snažit x let o jednoznačnou právní úpravu účetnictví SVJ, ale není to nic platné.

MF právní úpravu účetnictví SVJ ignoruje, MMR dělá totéž.

Nedělám si iluze, že mám patent na rozum, ale snažím se. Právníci se nesnaží, pletou daňové a účetní pojmy a je jim to úplně jedno.

Pokud máte vlastní nápady a připomínky, opravdu si je nenechejte pro sebe!

N. Klainová

Převzato z portálu SVJ:

Návrh NV podle § 1222 NOZ po připomínkovém řízení

Vložil N. Klainová (bez ověření), 20. Září 2013 - 9:18 :: Ostatní

Dnes se v KPL na https://apps.odok.cz/kpl-detail… objevil návrh NV podle § 1222 NOZ po připomínkovém řízení.

...

Vložil Zdenek 22, 20. Září 2013 - 9:41

Porovnal jsem první zde dostupný návrh NV a jeho DZ se shora odkazovanými dokumenty po připomínkovém řízení a nenalezl jsem mezi nimi žádné věcné změny.

[To jsem ani netušil, že (už?) úředníci ministerstva dokážou na první pokus vytvořit bezchybný právní předpis.]

...

Návrh NV

Vložil Pavel, 20. Září 2013 - 9:55

To, že se vyskytl návrh NV na prvním místě seznamu připravované legislativy je jen důsledkem toho, že skončilo připomínkové řízení.

Celá stránka byla aktualizována tím, že se na ní vyskytla informace o uzavření připomínkového řízení.

Samotné dokumenty se zřejmě neměnily, nyní teprve začíná vyhodnocování připomínek a jejich eventuální zapracování do původního textu.

Jedná se však o pouhý podzákonný předpis, který nemůže trumfnout ustanovení podle zákona.

Jako daleko závažnější vidím problém s vráceným doprovodným daňovým zákonem (ST 1004). Pokud ho MF připraví jako zákonné opatření Senátu v neprůchozí variantě, tak to bude s celým NOZ velmi problematické.

Hezký den!

Pavel

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode