Účetnictví S V J

Povinná a dobrovolná úprava stanov    

Sdělovacími prostředky je nám už řadu měsíců připomínáno, že od ledna 2014 ovlivní NOZ všechny občany ČR od miminek po nejstarší seniory. Nakolik se NOZ  vztahuje i na stará (stávající) SVJ (dále ST-SVJ), zatím nevíme, protože v § 3045 a následujících se na ST-SVJ poněkud zapomnělo.

Část diskuse k tomuto problému jste si mohli přečíst tady:  https://klaiex.webnode.cz/ruzne/perly-z-portalu-svj/diskuse-k-uprave-stanov-svj/.

Většinový názor

Větší část diskutujících nejen na portálu SVJ se ztotožňuje s názorem expertů z  Komise pro aplikaci nové právní úpravy  (KANCL),  která vydala  k této problematice v červnu 2013 stanovisko viz

https://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-vzorove-stanovy-SVJ.pdf.  

 

Podle stanoviska KANCLu nejsou ST- SVJ povinna vypracovávat ihned nové stanovy podle § 1200 NOZ, ale mohou se i po nabytí účinnosti NOZ  řídit vzorovými stanovami vydanými NV č. 371/2004 Sb.,  i když budou od roku 2014 zrušeny. ST-SVJ, která mají své schválené stanovy, se mohou řídit jimi.   

Podle § 3041 odst. 2 NOZ  mají ST-SVJ celé tři roky (do 31. 12. 2016) čas na to, aby své stanovy přizpůsobila úpravě  NOZ a doručila je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík SVJ.

 

Pouze musí počítat s tím, že ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají závaznosti ke dni nabytí účinnosti NOZ. 

 

U diskutujících s většinovým názorem si můžeme přečíst jednu ze dvou rad:  

  • Někteří radí upravit je co nejdříve, aby byly přehledné a obsahovaly jen ta ustanovení, která jsou závazná.
  • Opačná rada zní: Není dobré spěchat, lepší je počkat na novelizaci NOZ, kde bude jasně stanoveno, do jaké míry se ustanovení týkající se bytového  spoluvlastnictví týkají i ST- SVJ.

 

Členové SVJ ale potřebují názory jednoznačnou právní oporu a tu nemají. Řešení, které by vedlo k právní jistotě, je přitom velmi jednoduché. Stačí  novelizovat přechodná ustanovení NOZ tak, aby bylo zřejmé, nakolik se týkají i ST-SVJ. Předpokladem ale je, že autor uzná svoje opomenutí a bude novelizaci iniciovat. Zatím se tak nestalo a nevím nic o tom, že by se k tomu chystal.

 

Po delším úvodu o problémech se stanovami se vrátíme zpět k otázce:  Je dobré začít upravovat stanovy hned nebo je lepší s jejich úpravou počkat?

Osobně doporučuji upravit stanovy ST-SVJ co nejdříve,  bez ohledu na to, jestli je to povinné a do kdy je to povinné. Jak jsem uvedla v rubrice Různé – Zajímavosti z Portálu SVJ:

„Podle mého názoru budou muset upravit své stanovy všechna SVJ, která je mají v rozporu se zákonem č. 67/2013 Sb., o službách, který bude platit pro všechna SVJ.

Stanovy dále budou moci upravit všechna SVJ, která budou chtít využívat výhody NOZ.

Výhody:

  • Stanovy ST-SVJ mohou obsahovat ustanovení, která pozbyla závaznosti nejen kvůli účinnosti NOZ, ale i díky účinnosti dalším novým právním předpisům, viz např. výše zmíněnému zákonu o službách, který se vztahuje i na ST-SVJ. Nebudou-li stanovy upraveny, nebude jasné, co platí a co ne. Výborům  mohou vznikat problémy s vymáháním povinností, např. oznamovacích. Další problémy mohou vznikat při soudních řízeních s neplatiči apod.
  • NOZ obsahuje spoustu nových ustanovení, která jsou pro SVJ výhodná. Je škoda toho nevyužít. Mezi ně patří hlasování per rollam, nižší hlasovací kvora, podrobnější úprava práv a povinností vlastníků jednotek aj.
  • K dalším výhodám dobrovolné úpravy stanov patří  možnost využít prováděcí předpis k NOZ, tj. Nařízení vlády č. 366/2013. I když některé jeho části jsou „ušity horkou jehlou“, některé části NV jsou naopak docela inspirující.

 

Nevýhody:

  • Někteří členové výborů SVJ doporučují raději  počkat na novelizaci NOZ, aby se stanovy nemusely měnit v krátké době podruhé.  
  • V diskusích k schvalování stanov se objevují názory, že podle § 1200 je třeba odsouhlasit změnu stanov  100 % hlasů všech vlastníků  a že je nezbytná  přítomnost notáře. Já si ale myslím, a nejsem sama, že  k přijetí usnesení o změně stanov ST-SVJ stačí  podle § 11 odst. 4 ZoVB souhlas  tříčtvrtinové  většiny přítomných hlasů a notář musí být přítomen pouze tehdy, pokud to máme uvedeno v současně platných stanovách.

Poznámka:

 

Návrh stanov jsem připravila a předala výboru v roce 2013, ale výbor rozhodl, že počkáme.

Ukázku svého návrhu jsem nabídla v e-shopku  v únoru 2014, tj. v době, kdy jsem žádnou jinou ukázku nikde nenašla.  Nabídky ostatních se začaly objevovat později.

V roce 2017 jsem po dohodě s výborem připravila  nový návrh, který byl schválen všemi přítomnými vlastníky jednotek (více než 75 % hlasy všech vlastníků)  30. prosince 2017 – s účinností  od 1. ledna 2018.  Možnost seznámit se s obsahem dostali úplně všichni v polovině roku 2017. Na předávání připomínek měli skoro půl roku.

Podrobnosti jsou uvedeny v dalším příspěvku - „Vyzkoušený postup tvorby a připomínkování návrhu stanov“  

N. Klainová 2/2013, zkráceno a aktualizováno 6/2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode