Účetnictví S V J

Povinná a dobrovolná úprava stanov ST-SVJ    

Povinná a dobrovolná úprava stanov ST-SVJ  

Sdělovacími prostředky je nám už řadu měsíců připomínáno, že od ledna 2014 ovlivní NOZ všechny občany ČR od miminek po nejstarší seniory. Nakolik se NOZ  vztahuje i na stará (stávající) SVJ (dále ST-SVJ), zatím nevíme, protože v § 3045 a následujících se na ST-SVJ poněkud zapomnělo.

Část diskuse k tomuto problému jste si mohli přečíst tady:  https://klaiex.webnode.cz/ruzne/perly-z-portalu-svj/diskuse-k-uprave-stanov-svj/.

Většinový názor

Větší část diskutujících nejen na portálu SVJ se ztotožňuje s názorem expertů z  Komise pro aplikaci nové právní úpravy  (KANCL),  která vydala  k této problematice v červnu 2013 stanovisko viz

https://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-vzorove-stanovy-SVJ.pdf.

Podle stanoviska KANCLu nejsou ST- SVJ povinna vypracovávat ihned nové stanovy podle § 1200 NOZ, ale mohou se i po nabytí účinnosti NOZ  řídit vzorovými stanovami vydanými NV č. 371/2004 Sb.,  i když budou od roku 2014 zrušeny. ST-SVJ, která mají své schválené stanovy, se mohou řídit jimi.   

Podle § 3041 odst. 2 NOZ  mají ST-SVJ celé tři roky (do 31. 12. 2016) čas na to, aby své stanovy přizpůsobila úpravě  NOZ a doručila je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík SVJ. Pouze musí počítat s tím, že ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají závaznosti ke dni nabytí účinnosti NOZ. 

U diskutujících s většinovým názorem si můžeme přečíst jednu ze dvou rad:  

 • Někteří radí upravit je co nejdříve, aby byly přehledné a obsahovaly jen ta ustanovení, která jsou závazná.
 • Opačná rada zní: Není dobré spěchat, lepší je počkat na novelizaci NOZ, kde bude jasně stanoveno, do jaké míry se ustanovení týkající se bytového  spoluvlastnictví týkají i ST- SVJ.

Menšinový názor (v prosinci 2013)

§ 3041 se týká pouze právnických osob upravených NOZ. 

Mezi ně  ale ST-SVJ nepatří, protože, jak jsem uvedla výše, nebylo na tyto právnické osoby v přechodných ustanoveních pamatováno.  

S tímto menšinovým názorem se už můžeme setkat i u některých právníků viz např. odpověď jedné nejmenované  advokátní kanceláře z prosince 2013:

Odborná veřejnost je v současné době rozdělena na dva tábory. Přičemž jedni tvrdí, že stávající SVJ bude s účinností od 1. 1. 2014 totožné s SVJ dle NOZ, a že dojde s účinnosti NOZ k jeho přeměně dle zákonných požadavků NOZ. Druhý názorový proud spíše přisvědčuje tomu, že stávající SVJ je institutem odlišným od SVJ dle NOZ. V této části si bude třeba počkat na judikaturní vývoj, případně na další výkladová stanoviska zákonodárce. V současné době je k dispozici Stanovisko Komise pro aplikaci nové právní úpravy (https://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-vzorove-stanovy-SVJ.pdf), které potvrdilo námi předpokládané závěry, že i nadále bude zachována určitá dvojkolejnost mezi stávajícím a novým SVJ.

Jsme toho názoru, že stávající SVJ není totožné s novým SVJ, a to s ohledem na následující skutečnosti:

 • odlišné pojetí koncepce jednotky, aniž by byl tento koncepční rozdíl nějakým způsobem řešen blíže v přechodných ustanoveních;
 • odlišný způsob vzniku SVJ;
 • absence přechodných ustanovení ve vztahu k SVJ, jak jsou kupříkladu obsaženy v ustanovení § 3045 an. NOZ pro sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.;
 • jakýkoliv jiný přístup by mohl být v rozporu se zásadou zákazu retroaktivity.

Na stávající SVJ se bude uplatňovat dosavadní právní úprava zejména v oblasti vnitřních právních poměrů právnické osoby a dále zejména v oblasti vztahů mezi vlastníky jednotek, z NOZ se použijí především obecná ustanovení o právnických osobách. Pro tuto teorii hovoří i ustanovení § 3028 odst. 3 NOZ, tedy že není-li stanoveno jinak  řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem účinnosti NOZ dosavadními právními předpisy, avšak i na tato práva se podle ust. § 3030 NOZ, bude vztahovat ustanovení části I NOZ.

Tento názor není v poslední době osamocený.

Členové SVJ ale nepotřebují názory, nýbrž jednoznačnou právní oporu a tu nemají. Řešení, které by vedlo k právní jistotě, je přitom velmi jednoduché. Stačí  novelizovat přechodná ustanovení NOZ tak, aby bylo zřejmé, nakolik se týkají i ST-SVJ. Předpokladem ale je, že autor uzná svoje opomenutí a bude novelizaci iniciovat. Zatím se tak nestalo a nevím nic o tom, že by se k tomu chystal.

I kdyby se ST-SVJ stala  právnickými osobami upravenými NOZ, nebudeme to mít s úpravou stanov jednoduché.  Budeme muset pátrat,  která ustanovení našich stanov odporují donucujícím ustanovením NOZ. V obchodním zákoníku jsou donucující (kogentní) ustanovení vyjmenována, v NOZ nejsou.

I na to jsem se zeptala. V květnu 2013 jsem od KANCLu dostala následující odpověď:

Nový občanský zákoník („NOZ“) je ze zásady postaven na dispozitivních ustanoveních, tedy na ustanoveních, od kterých se lze smluvně odchýlit. Za donucující ustanovení lze na základě § 1 odst. 2 NOZ považovat pouze ta ustanovení, u kterých je to výslovně uvedeno (srov. např. § 1195 NOZ) nebo která se týkají postavení osob (srov. např. § 23 NOZ), popř., od kterých by odchýlení znamenalo porušení dobrých mravů či veřejného pořádku.

Po delším úvodu o problémech se stanovami se vrátíme zpět k otázce: Je dobré začít upravovat stanovy hned nebo je lepší s jejich úpravou počkat?

Osobně doporučuji upravit stanovy ST-SVJ co nejdříve,  bez ohledu na to, jestli je to podle NOZ povinné a do kdy je to povinné. Jak jsem uvedla v rubrice Různé – Zajímavosti z Portálu SVJ:

„Podle mého názoru budou muset upravit své stanovy všechna SVJ, která je mají v rozporu se zákonem č. 67/2013 Sb., o službách, který bude platit pro všechna SVJ.

Stanovy dále budou moci upravit všechna SVJ, která budou chtít využívat výhody NOZ. Jak přesně to mají udělat zatím nevím, nepatřím mezi ty, kteří vědí úplně všechno, ale zeptala jsem se a čekám na odpověď, jestli se musí dobrovolně přihlásit k tomu, že chtějí respektovat NOZ nebo co přesně je třeba do upravených stanov ohledně NOZ napsat.“

Výhody:

 • Stanovy ST-SVJ mohou obsahovat ustanovení, která pozbyla závaznosti nejen kvůli účinnosti NOZ, ale i díky účinnosti dalším novým právním předpisům, viz např. výše zmíněnému zákonu o službách, který se vztahuje i na ST-SVJ. Nebudou-li stanovy upraveny, nebude jasné, co platí a co ne. Výborům  mohou vznikat problémy s vymáháním povinností, např. oznamovacích. Další problémy mohou vznikat při soudních řízeních s neplatiči apod.
 • NOZ obsahuje spoustu nových ustanovení, která jsou pro SVJ výhodná. Je škoda toho nevyužít. Mezi ně patří hlasování per rollam, nižší hlasovací kvora, podrobnější úprava práv a povinností vlastníků jednotek aj.
 • K dalším výhodám dobrovolné úpravy stanov patří  možnost využít prováděcí předpis k NOZ, tj. Nařízení vlády č. 366/2013. I když některé jeho části jsou „ušity horkou jehlou“, některé části NV jsou naopak docela inspirující.

 

Nevýhody:

 • Někteří členové výborů SVJ doporučují raději  počkat na novelizaci NOZ, aby se stanovy nemusely měnit v krátké době podruhé.  
 • V diskusích k schvalování stanov se objevují názory, že podle § 1200 je třeba odsouhlasit změnu stanov  100 % hlasů všech vlastníků  a že je nezbytná  přítomnost notáře. Já si ale myslím, a nejsem sama, že  k přijetí usnesení o změně stanov ST-SVJ stačí  podle § 11 odst. 4 ZoVB souhlas  tříčtvrtinové  většiny přítomných hlasů a notář musí být přítomen pouze tehdy, pokud to máme uvedeno v současně platných stanovách.

Ukázka stanov s obsahem odpovídajícím ustanovení § 1200 NOZ, s přihlédnutím k NV č. 366/2013 Sb. a k zákonu  č. 67/2013 Sb., o službách bude nabídnuta v e-shopku v průběhu 1 čtvrtletí 2014

 

N. Klainová

12/2013

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode