Účetnictví S V J

K mizernému účetnictví vedenému SBD Krušnohor (pro FB)        

Úvod

20. 3. 2019 jsem byla vyzvána panem Lubomírem Gombošem, abych zpracovala rozbor jedné náhodně vybrané účetní závěrky zpracované SBD Krušnohor.   

Napsal mi mimo jiné: 

„Já bych to vložil do skupiny. Jsou tam laici, ale odborný komentář k účetní závěrce by pomohl otevřít oči dalším lidem - vlastníkům, kteří nechápou, že správné výkaznictví o jejich majetku a hospodaření je základním předpokladem ochrany jejich vlastnictví.“

Rozbor na přání jsem provedla ještě v březnu, aby to zájemci stačili přečíst před schvalováním účetních závěrek.  Včera jsem se zaregistrovala a začala po článku na FB pátrat, ale marně. Na  stránce veřejné skupiny„Krušnohor a všechno okolo“ jsem jej nenašla. Je možné, že tam byl a že jej někdo zrušil. Nebo že na FB neumím hledat.

Když už jsem na rozbor vynaložila čas, dávám výsledek sem i s lehce opraveným průvodním slovem pana Lubomíra Gomboše.

 

..............................................................................................................................................................................

Úvodní slovo pana Gomboše:

SBD Krušnohor dělá účetní závěrky pro SVJ pouze ve zkráceném rozsahu s vadnou přílohou, ve které chybí ukazatele vyžadované právními předpisy. Ze závěrky nezjistíte, jestli má SVJ úvěr a v jaké výši. Pokud by jako řádní hospodáři sestavovali účetní závěrky v plném rozsahu, zjistili bychom úvěr a další ukazatele z rozvahy, což je jedna ze tří součástí účetní závěrky.

Vlastníci by se měli ozvat a zjednat nápravu. Platíme přece Krušnohoru za řádné vedení účetnictví, které má být průkazné, srozumitelné a přehledné, a oni takto odbývají svoji práci. Když se na účetní závěrky od Krušnohoru podívá účetní, musí nutně vyhodnotit, že jsou nedostatečné.

V ČR je asi 5 účetních odborníků, kteří se specializují přímo na SVJ. S některými jsem v kontaktu, navštěvuji jejich školení a tak jsem jednoho z odborníků požádal o komentář k účetním závěrkám sestavovaných účetním oddělením SBD Krušnohor - paní ing. Naděždu Klainovou. Jedná se o účetní poradkyni od roku 1991, na SVJ se specializuje od roku 2002, která se podílela na tvorbě právních předpisů k účetnictví SVJ, je autorkou vůbec první učebnice knihy Společenství vlastníků jednotek (nakl. Bilance, 2004) a příručky Orientace v účetnictví SVJ pro členy výborů. Nyní publikuje na své webové stránce www.klaiex.webnode.cz, kde zdarma zveřejňuje účetní metodiky pro SVJ (zejména situace, které neřeší metodický odbor MF ČR). Mnoho let vedla lektorskou činnost po republice, včetně Brna a Prahy.

Její E- shop na https://www.klaiex.cz obsahuje mimo jiné naprogramované tabulky pro vedení účetnictví malých SVJ, která nemají peníze na profesionální účetní programy, i např. výše uvedenou příručku Orientace pro členy výborů...

Když účetnictví SVJ studujete, dospíváte k závěru, že Krušnohor si z SVJ vytvořil jakési plantáže, které plundruje, ale nic jim nevrací. Zatímco svoje účetnictví se Krušnohor snaží vést v souladu se zákonem, nechává ho auditovat, tak účetnictví SVJ odbývá a nám hrozí obří pokuty za špatně vedené účetnictví. Krušnohoru je to jedno, protože pokutu platit nebudou (zaplatí se z fondu oprav daného domu). Stejně jako je jim jedno, že někdo na SVJ kvůli porušování zákonů Krušnohorem podal žalobu, protože oni ji neplatí.

Účetnictví SVJ na Krušnohoru nastavovala Alena Erlitzová, bohužel velmi lajdácky a neodborně. Nyní za něj odpovídá Kateřina Kurková, která se o určité změny zasadila, např. v roce 2015 prosadila, aby se v SVJ začalo vést samostatné účetnictví a zřídili samostatné bankovní účty (do té doby Krušnohor pro SVJ účetnictví vůbec nevedl, resp. vedl střediskově v rámci účetnictví družstva, za což hrozily opravdu drakonické pokuty, ale pravda je, že si toho nikdo nevšímal).

Bohužel i současné účetnictví SVJ je vedeno neprůkazným způsobem, že by se asi nic nestalo, kdyby žádné účetnictví vedeno nebylo. Můžeme spekulovat, jestli účetnictví není zašmodrchané schválně, aby se z něj nedalo nic vyčíst. Je v něm hodně schovaného. Asi vědí proč a asi něco skrývají.

Pro porovnání přikládám, jak vypadá účetní závěrka vytvořená Dosprou, vypovídací hodnota je o řád vyšší.

(Moje pozn.: Já ji zde nepřikládám, protože ji nemám k dispozici).

Účetní SBD Krušnohor by se opravdu měly stydět a vlastníci si dupnout, že takto mizerně vedené účetnictví nechtějí. Vlastníkům by mělo docvaknout, proč je tak důležité starat se o kvalitu účetnictví, i když mu třeba nikdo nerozumí.

Těm pár položkám v účetní závěrce, na které upozornila paní Klainová ve své analýze, by měli lidé rozumět i bez znalosti účetnictví – kdyby je to ovšem zajímalo. V jejich vlastním zájmu by je to zajímat mělo.

Když se nebudeme zajímat, může se stát, že si někdo z našich peněz proplácí třeba tenisové rakety nebo staví bazén na své zahrádce.

Konec úvodního textu p. Gomboše
..................................................................................................................................................

Vypovídací schopnost účetních závěrek SVJ sestavených SBD Krušnohor

Začíná období schvalování účetních závěrek. Vlastníci jednotek by se měli zajímat hlavně o to, komu SVJ dluží a kolik a kdo dluží SVJ a kolik.  Za závazky  ručí, u pohledávek je třeba sledovat průběh jejich vymáhání od neplatičů, aby je nakonec nemuseli hradit za ně.

Mají však někoho, kdo jim účetní závěrku vysvětlí?    

SBD Krušnohor zveřejňuje účetní závěrky  ve zkráceném rozsahu, z nichž se toho mnoho nezjistí.

 • Z účetních závěrek sestavených v plném rozsahu je možné vyčíst podrobnosti k pohledávkám a závazkům z jednotlivých rozvahových položek, které jsou většinou nazývány podle jejich obsahu. Závazky k dodavatelům jsou vykazovány  v pasivní položce B.III.1. Dodavatelé, přijaté zálohy např. na služby v položce B.III.3. Přijaté zálohy, krátkodobé úvěry v položce B.III.18. Krátkodobé úvěry atd. viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., obsahující předepsané položky rozvahy. 
 • V účetních závěrkách ve  zkráceném rozsahu jsou v jedné položce sloučeny  údaje z mnoha dílčích položek, které jsou často  protichůdné. Jak moc jsou protichůdné, uvidíte dále na příkladech.

Účetní předpisy zatím zkrácený rozsah vykazování  povolují i  pro SVJ. Když jsem to na MF kritizovala, dozvěděla jsem se, že je to  ve „veřejném zájmu“.

Jsem součástí  veřejnosti. V mém zájmu není vykazování položek, z nichž není možné zjistit skoro nic. Věřím, že mi po přečtení dalšího textu dáte za pravdu, že  zkrácené vykazování není v zájmu  žádných vlastníků jednotek.   

Předpokládejme, že se chci přestěhovat do Mostu. Zalíbil se mi byt v zrekonstruovaném domě, který je nabízen k prodeji.

Základní informace o finanční situaci SVJ a o jeho hospodaření si zjišťuji  z účetní závěrky sestavené SBD Krušnohor a zveřejněné ve zkráceném rozsahu.

Otázky, na které hledám odpověď:   

 1. Kolik dluží SVJ hlavně dodavatelům služeb a má-li SVJ dostatek peněz na  úhradu dluhů. O dodavatele služeb se zajímám, protože se obávám zastavení dodávek služeb, nebudou-li faktury hrazeny.    
 2. Kdo dluží SVJ a kolik a jak se daří volenému orgánu vymáhat pohledávky po lhůtě splatnosti.
 3. Závazky z úvěru mne zajímají pro případ, že by přešly na mne, jako na nabyvatele jednotky, abych neplatila cenu za byt v zrekonstruovaném domě a rekonstrukci potom znovu v mnohaletých splátkách úvěru.
 4. Zajímá mne i výsledek hospodaření SVJ a způsob jeho vypořádání.

 

Na první tři dotazy by mi měla odpovědět rozvaha, na poslední výkaz zisku a ztráty.

1. Krátkodobé závazky a dluhy dodavatelům

V rozvaze ve zkráceném rozsahu jsou dluhy dodavatelům sloučeny  s dalšími 22 položkami do jediné položky  B.III. Krátkodobé závazky. Které to jsou, je možné zjistit z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.   

Položka B.III. činí dohromady 8 756 tisíc Kč. Zkusím najít její složení v příloze v účetní závěrce.

 • Dluhy dodavatelům jsem tam našla. Činí 154 105 Kč.
 • Zbytek, tj. 8 604 895 Kč, zůstává neobjasněn.

Mohu se jen dohadovat, o jaké závazky jde. Je tato nevysvětlená částka pro SVJ dobrá nebo je přímo likvidační?  To z účetní závěrky nezjistím. Může jít převážně o přijaté zálohy na služby, ale může to být naopak a mohou převažovat dluhy ostatním věřitelům nebo dohadné účty pasivní, které představují rovněž dluhy dodavatelům apod.

Kdo představuje veřejnost, v jejímž zájmu je slučování tak protichůdných informací o závazcích?

S podobným slučováním se setkáme v rozvaze i u dlouhodobých závazků a pohledávek.

 

2. Pohledávky SVJ

Pohledávky SVJ jsou vykazovány v aktivní položce B.II. Pohledávky celkem.  Tato rozvahová položka  vznikla sloučením 19 různých položek. I ty zjistíte z přílohy č. 1 k vyhlášce 504/2002 Sb..

Celková částka pohledávek činí 5 600 tisíc Kč.

Příloha v účetní závěrce vysvětluje z 19 položek pouze 2, a  ještě neúplně:

 • Vydané  zálohy na služby činí  3 679 408,67 Kč
 • a pohledávky ze  zálohových plateb (komu, není uvedeno),  činí  6 020 Kč.

Nevysvětleno zůstává 1 914 571,33 Kč.   O této částce si mohu opět myslet cokoliv.

 • Mohou to být hlavně pohledávky SVJ za neplatiči  po lhůtě splatnosti, kterých se SVJ zbaví tím, že je převede na nabyvatele – tedy i na mne. 
 • Na druhé straně to mohou být hlavně nezúčtované skutečné náklady na služby, což by mi nevadilo, kdybych věděla, že tomu tak je.

3. Úvěry  SVJ

Výši úvěrů SVJ jsem v rozvaze vůbec nezjistila.

Až z přílohy jsem se dozvěděla, že SVJ má úvěry ve výši 37 711 859,34 Kč.

To znamená, že Krušnohor o dlouhodobých úvěrech SVJ v účetnictví SVJ vůbec neúčtuje.  Podle účetních předpisů o nich má účtovat  v účtové skupině 95 Dlouhodobé úvěry a závazky.

Kde o nich účtuje, netuším, kdy mají být úvěry splaceny, rovněž ne.

4. Výsledek hospodaření SVJ a způsob jeho vypořádání

Výkaz  zisku a ztráty nemá rovněž žádnou vypovídací schopnost. Slučuje pro změnu poĺožky nákladů a výnosů. Z položky A.1. Spotřebované nákupy a nakupované služby není možné zjistit, kolik bylo utraceno za materiál, za opravy, kolik za ostatní služby , např. za kopírování, vedení účetnictví, advokáty apod.

Ani výnosy není možné rozklíčovat, takže přínos výkazu zisku a ztráty pro informovanost o hospodaření SVJ je nulový. Podrobnosti k nákladům a výnosům nejsou uvedeny ani v příloze.

Přestože SVJ „vytvořilo“ ztrátu 134 tisíc Kč,  SBD Krušnohor ji nevysvětluje, ani neuvádí, jaký způsob úhrady vlastníkům navrhuje.  

O tom, jak nakonec byla ztráta  vypořádána, se mohu jenom dohadovat, protože v rozvaze nejsou žádné vlastní zdroje (fondy, nerozdělený zisk) z nichž by bylo možné ztrátu uhradit.   Zbyly tedy nejspíše dvě možnosti:  složit se na úhradu ztráty  formou mimořádných příspěvků na správu nebo si odhlasovat čerpání dlouhodobých záloh na správu.

 

Příloha v účetní závěrce

Na zpracování přílohy už zřejmě nezbyl čas. Je řádně odbytá. Dočetla jsem se v ní např.:

Není vlastněn žádný majetek. To je ale nesmysl. Stačí si přečíst názvy položek aktiv rozvah  A. Dlouhodobý majetek a B.  Krátkodobý majetek. SVJ vykazuje obě kategorie majetku, takže ho vlastní.

Dále se dozvídám, že je účetnictví vedeno u správce na základě smlouvy o vedení účetních dokladů. Co je vedení účetních dokladů, netuším.

Další rozbory už provádět nebudu. Placení  účetnictví, ze kterého není možné zjistit finanční situaci SVJ  a  jeho hospodaření, považuji za vyhazování peněz.

Ani se nedivím nečitelnému podpisu statutárního orgánu SVJ, který za účetní závěrku odpovídá, jak svým podpisem stvrzuje na příloze v účetní závěrce.

Poznámka na závěr:

Pokud dostávají vlastníci jednotek k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu např. zprávu o hospodaření, ve které jsou uvedeny  podrobnosti k pohledávkám, závazkům, nákladům, výnosům a ztrátě SVJ, potom jde o jinou situaci a výše uvedená kritika zveřejněné účetní závěrky není na místě.

21. 3. 2019             

Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně specializovaná na účetnictví SVJ

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode