Účetnictví S V J

K mizernému účetnictví vedenému SBD Krušnohor (pro FB)        

Vypovídací schopnost účetních závěrek SVJ sestavených SBD Krušnohor

Začíná období schvalování účetních závěrek. Vlastníci jednotek by se měli zajímat hlavně o to, komu SVJ dluží a kolik a kdo dluží SVJ a kolik.  Za závazky  ručí, u pohledávek je třeba sledovat průběh jejich vymáhání od neplatičů, aby je nakonec nemuseli hradit za ně.

Mají však někoho, kdo jim účetní závěrku vysvětlí?    

SBD Krušnohor zveřejňuje účetní závěrky  ve zkráceném rozsahu, z nichž se toho mnoho nezjistí.

 • Z účetních závěrek sestavených v plném rozsahu je možné vyčíst podrobnosti k pohledávkám a závazkům z jednotlivých rozvahových položek, které jsou většinou nazývány podle jejich obsahu. Závazky k dodavatelům jsou vykazovány  v pasivní položce B.III.1. Dodavatelé, přijaté zálohy např. na služby v položce B.III.3. Přijaté zálohy, krátkodobé úvěry v položce B.III.18. Krátkodobé úvěry atd. viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., obsahující předepsané položky rozvahy. 
 • V účetních závěrkách ve  zkráceném rozsahu jsou v jedné položce sloučeny  údaje z mnoha dílčích položek, které jsou často  protichůdné. Jak moc jsou protichůdné, uvidíte dále na příkladech.

Účetní předpisy zatím zkrácený rozsah vykazování  povolují i  pro SVJ. Když jsem to na MF kritizovala, dozvěděla jsem se, že je to  ve „veřejném zájmu“.

Jsem součástí  veřejnosti. V mém zájmu není vykazování položek, z nichž není možné zjistit skoro nic. Věřím, že mi po přečtení dalšího textu dáte za pravdu, že  zkrácené vykazování není v zájmu  žádných vlastníků jednotek.   

Předpokládejme, že se chci přestěhovat do Mostu. Zalíbil se mi byt v zrekonstruovaném domě, který je nabízen k prodeji.

Základní informace o finanční situaci SVJ a o jeho hospodaření si zjišťuji  z účetní závěrky sestavené SBD Krušnohor a zveřejněné ve zkráceném rozsahu.

Otázky, na které hledám odpověď:   

 1. Kolik dluží SVJ hlavně dodavatelům služeb a má-li SVJ dostatek peněz na  úhradu dluhů. O dodavatele služeb se zajímám, protože se obávám zastavení dodávek služeb, nebudou-li faktury hrazeny.    
 2. Kdo dluží SVJ a kolik a jak se daří volenému orgánu vymáhat pohledávky po lhůtě splatnosti.
 3. Závazky z úvěru mne zajímají pro případ, že by přešly na mne, jako na nabyvatele jednotky, abych neplatila cenu za byt v zrekonstruovaném domě a rekonstrukci potom znovu v mnohaletých splátkách úvěru.
 4. Zajímá mne i výsledek hospodaření SVJ a způsob jeho vypořádání.

 

Na první tři dotazy by mi měla odpovědět rozvaha, na poslední výkaz zisku a ztráty.

1. Krátkodobé závazky a dluhy dodavatelům

V rozvaze ve zkráceném rozsahu jsou dluhy dodavatelům sloučeny  s dalšími 22 položkami do jediné položky  B.III. Krátkodobé závazky. Které to jsou, je možné zjistit z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.   

Položka B.III. činí dohromady 8 756 tisíc Kč. Zkusím najít její složení v příloze v účetní závěrce.

 • Dluhy dodavatelům jsem tam našla. Činí 154 105 Kč.
 • Zbytek, tj. 8 604 895 Kč, zůstává neobjasněn.

Mohu se jen dohadovat, o jaké závazky jde. Je tato nevysvětlená částka pro SVJ dobrá nebo je přímo likvidační?  To z účetní závěrky nezjistím. Může jít převážně o přijaté zálohy na služby, ale může to být naopak a mohou převažovat dluhy ostatním věřitelům nebo dohadné účty pasivní, které představují rovněž dluhy dodavatelům apod.

Kdo představuje veřejnost, v jejímž zájmu je slučování tak protichůdných informací o závazcích?

S podobným slučováním se setkáme v rozvaze i u dlouhodobých závazků a pohledávek.

 

2. Pohledávky SVJ

Pohledávky SVJ jsou vykazovány v aktivní položce B.II. Pohledávky celkem.  Tato rozvahová položka  vznikla sloučením 19 různých položek. I ty zjistíte z přílohy č. 1 k vyhlášce 504/2002 Sb..

Celková částka pohledávek činí 5 600 tisíc Kč.

Příloha v účetní závěrce vysvětluje z 19 položek pouze 2, a  ještě neúplně:

 • Vydané  zálohy na služby činí  3 679 408,67 Kč
 • a pohledávky ze  zálohových plateb (komu, není uvedeno),  činí  6 020 Kč.

Nevysvětleno zůstává 1 914 571,33 Kč.   O této částce si mohu opět myslet cokoliv.

 • Mohou to být hlavně pohledávky SVJ za neplatiči  po lhůtě splatnosti, kterých se SVJ zbaví tím, že je převede na nabyvatele – tedy i na mne. 
 • Na druhé straně to mohou být hlavně nezúčtované skutečné náklady na služby, což by mi nevadilo, kdybych věděla, že tomu tak je.

3. Úvěry  SVJ

Výši úvěrů SVJ jsem v rozvaze vůbec nezjistila.

Až z přílohy jsem se dozvěděla, že SVJ má úvěry ve výši 37 711 859,34 Kč.

To znamená, že Krušnohor o dlouhodobých úvěrech SVJ v účetnictví SVJ vůbec neúčtuje.  Podle účetních předpisů o nich má účtovat  v účtové skupině 95 Dlouhodobé úvěry a závazky.

Kde o nich účtuje, netuším, kdy mají být úvěry splaceny, rovněž ne.

4. Výsledek hospodaření SVJ a způsob jeho vypořádání

Výkaz  zisku a ztráty nemá rovněž žádnou vypovídací schopnost. Slučuje pro změnu poĺožky nákladů a výnosů. Z položky A.1. Spotřebované nákupy a nakupované služby není možné zjistit, kolik bylo utraceno za materiál, za opravy, kolik za ostatní služby , např. za kopírování, vedení účetnictví, advokáty apod.

Ani výnosy není možné rozklíčovat, takže přínos výkazu zisku a ztráty pro informovanost o hospodaření SVJ je nulový. Podrobnosti k nákladům a výnosům nejsou uvedeny ani v příloze.

Přestože SVJ „vytvořilo“ ztrátu 134 tisíc Kč,  SBD Krušnohor ji nevysvětluje, ani neuvádí, jaký způsob úhrady vlastníkům navrhuje.  

O tom, jak nakonec byla ztráta  vypořádána, se mohu jenom dohadovat, protože v rozvaze nejsou žádné vlastní zdroje (fondy, nerozdělený zisk) z nichž by bylo možné ztrátu uhradit.   Zbyly tedy nejspíše dvě možnosti:  složit se na úhradu ztráty  formou mimořádných příspěvků na správu nebo si odhlasovat čerpání dlouhodobých záloh na správu.

 

Příloha v účetní závěrce

Na zpracování přílohy už zřejmě nezbyl čas. Je řádně odbytá. Dočetla jsem se v ní např.:

Není vlastněn žádný majetek. To je ale nesmysl. Stačí si přečíst názvy položek aktiv rozvah  A. Dlouhodobý majetek a B.  Krátkodobý majetek. SVJ vykazuje obě kategorie majetku, takže ho vlastní.

Dále se dozvídám, že je účetnictví vedeno u správce na základě smlouvy o vedení účetních dokladů. Co je vedení účetních dokladů, netuším.

Další rozbory už provádět nebudu. Placení  účetnictví, ze kterého není možné zjistit finanční situaci SVJ  a  jeho hospodaření, považuji za vyhazování peněz.

Ani se nedivím nečitelnému podpisu statutárního orgánu SVJ, který za účetní závěrku odpovídá, jak svým podpisem stvrzuje na příloze v účetní závěrce.

Poznámka na závěr:

Pokud dostávají vlastníci jednotek k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu např. zprávu o hospodaření, ve které jsou uvedeny  podrobnosti k pohledávkám, závazkům, nákladům, výnosům a ztrátě SVJ, potom jde o jinou situaci a výše uvedená kritika zveřejněné účetní závěrky není na místě.

21. 3. 2019             

Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně specializovaná na účetnictví SVJ

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode