Účetnictví S V J

Archivace, skartace, promlčení    

Skartace účetnictví a promlčení    

Vložil M.T. (bez ověření), 1. Září 2017 - 7:58 :: Ostatní

Pro SVJ zpracovávala účetnictví správcovská firma na základě smlouvy. V roce 2015 došlo k rozvázání této smlouvy a byla najata nová správcovská spolčenost. Tato požádala původní o předložení účetnictví, 5 let zpětně, tedy od roku 2010–2015. Rok 2010 nebyl doložen s tím, že byl již skartován.

Tím vzniklo podezření z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Obecné za toto může být osoba potrestána odnětím svobody až na dvě léta, trestní odpovědnost zaniká za 3 léta. 

Od jaké doby by se lhůta promlčení počítala, když se jedná o rok 2010?? Sice zjištěno až v roce 2015?

Účetní záznamy se

Vložil Krupp, 1. Září 2017 - 9:32

Účetní záznamy se uschovávají:
účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let (počínajících koncem účetního období, kterého se týkají)
účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let (počínajících koncem účetního období, kterého se týkají)
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let (počínajících koncem účetního období, kterého se týkají)
 Jirka

Úschova účetních záznamů

Vložil účetní (bez ověření), 1. Září 2017 - 11:45

Jirko, neúplně uvádíte § 31 odst.2 zákona o účetnictví. On existuje ještě § 32 téhož zákona. Např. mzdové doklady jsou také účetní doklady a ty mají lhůtu v desítkách let. Zcela zvláštní kategorií jsou nesplněné závazky (nevyúčtované dlouhodobé zálohy – nepřesně tzv. fond oprav). Pokud něco píšete, tak je velmi vhodné ocitovat zdroj, zejména pokud citujete neúplně.

+legal hot link https://www.transparency.cz/

Vložil RD (bez ověření), 1. Září 2017 - 16:56  (zkráceno mnou)

..... Obecně platí lhůty 5 let pro účetní doklady a 10 let pro závěrku jak psal Krupp, který i dobu správně popsal. Pokud se jedná o mnohaletou lhůtu pro uchovávání mzdových listů, má pisatel pravdu, tazatel však nic takového nezmiňoval a vlastní zaměstnance mnoho SVJ nemá.

Doba uchovávání účetních dokladů za rok 2010 začíná rokem následujícím, tj. 2011 a končí rokem 2015. Pokud je účtováno k 31. 12.

Závěrem ještě poznámka, sama skartace přece vůbec nemusí znamenat nějaké úmyslné trestní jednání. To je absurdní. Přece máte k dispozici účetnictví z doby pozdější a řada vlastníků si nepochybně řadu dokumentů uchovává, takže by ho bylo možné zrekonstruovat. Teprve poté by bylo možné začít případně tvrdit cosi o trestní odpovědnosti, pokud by se nějaké nesrovnalosti našly. Ale čí? SVJ nebo správcovské firmy? Na to má také věcně reálný názor VN, i když mu také kdosi rychle přispěchal s minusem. Tady určitě platí dvakrát měř, jednou řež, než někoho obviníte z úmyslného trestného činu.

Vami popisované je v 95 procentech případů SVJ úplně mimo

Vložil zdeseny clen SVJ, 1. Září 2017 - 20:29

za což byl vymínusován Krupp. Protože oba dva jste se nedočetli v zákoně o účetnictví dál, než na začátek.

A na což tu zcela správně upozorňuje ten Kruppův kritik.

§ 32

(3) Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší než lhůta podle § 31 odst. 2, uschovává účetní jednotka doklady a jiné účetní záznamy po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá; pokud se účetní záznam vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku ve lhůtě podle § 31 odst. 2, uschovává účetní jednotka tento účetní záznam do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.

Což pro většinu SVJ znamená, že musí kompletním účetnictvím disponovat po mnohem delší dobu, než je oněch obecných 5 let pro kompletní doklady.

Protože většina SVJ

1) splácí úvěr – tedy musí mít kompletní účetnictví od doby vzniku závazku – úvěru – do současnosti

2) vybírá dlouhodobé zálohy – tedy vzniká SVJ závazek vůči členům – musí mít kompletní účetnictví od doby výběru této nevyúčtované nevypořádané dlouhodobé zálohy do současnosti

Takže skutečnost je taková, že pokud SVJ nemá více, než oněch 5 let kompletních účetních záznamů, koleduje si o malér, pokud je v jedné z výše popsaných situací. A v jedné z výše uvedených situací je drtivá většina SVJ. V takovéto situaci neplní SVJ požadavek na průkaznost účetnictví. Jakýkoliv člen SVJ se pak může oprávněně dožadovat splnění povinnosti obnovit průkaznost účetnictví. A nesplnění této povinnosti je ze strany členů statutárního orgánu dle nejvyššího soudu ČR naplněním skutkové podstaty tr. činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Vyjadřujte se prosím pouze k věcem, kterým rozumíte. Kolektivní opakování nesmyslů je k ničemu.

účetní záznam vs. účetnictví

Vložil Dvořák (bez ověření), 2. Září 2017 - 20:55

V citovaném odstavci se mluví o „účetním záznamu“, což není to samé jako účetnictví. Ano, záznam se uschová, ale neznamená to, že se to vztahuje na celé účetnictví.

Teoreticky

Vložil zdeseny clen SVJ, 3. Září 2017 - 5:34

Ano, zákon mluví o účetním záznamu.

Účel ovšem je, že musíte mít možnost průkazně ověřit, jak na tom jste s tím nesplaceným závazkem či pohledávkou. No a moc si nedovedu představit, jak průkazně můžete vyúčtovat dlouhodobou zálohu bez předložení kompletního účetnictví.

A totéž se týká například ověření toho, zda jste vyúčtovali služby řádně a zda byla vyúčtování služeb splatná. Protože pokud jste neprovedli řádné vyúčtování služeb, tak podle konstantní judikatury nebylo a není splatné, pokud nebylo splatné, nešlo jej započítat proti závazku vůči členovi a máte tedy nesplacený závazek vůči členovi. A bez kompletního účetnictví prostě nepřekontrolujete správnost a řádnost vyúčtování…

Takže se víceméně kdykoliv může stát, že v rámci vymáhání pohledávek půjdete do účetnictví i mnohem staršího.

A podobných situací by se našlo více, kdy oním potřebným účetním záznamem je kompletní účetnictví.

..................

N. Klainová

8/2018

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode