Účetnictví S V J

Kdo rozhoduje o příjmech z nájmu spol. částí    

Nájem společných prostor

Vložil Anonymouk (bez ověření), 9. Leden 2018 - 18:28

Jedná se zřejmě o společné prostory, tedy všech vlastníků, smlouva tedy musí být se všemi. Případné nájemné (v místě obvyklé) by připadlo jim dle podílů. Co byste řekl, kdyby vám někdo odhlasoval, že na něčem ruší váš podíl?

Děkuji, takto mi to

Vložil T. Till (bez ověření), 9. Leden 2018 - 13:23

Děkuji, takto mi to stačí. Není jiná cesta aby se k tomu museli kladně vyjádřit všichni vlastníci ve 100%?

 

Stačí nadpoloviční většina

Vložil Konečný (bez ověření), 9. Leden 2018 - 19:15

Při schvalování pronájmu společných částí domu není potřebný souhlas všech. Stačí nadpoloviční většina. ....

Vysvětleno je to v článku zde: https://www.epravo.cz/…-106381.html

Cituji část odkazovaného článku:

„V nové právní úpravě obsažené v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již není výslovně uvedeno oprávnění SVJ uzavírat nájemní smlouvy na společné prostory a části domu. .....

Oprávnění uzavírat smlouvy o pronájmu společných částí

Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Leden 2018 - 13:45

Pane Konečný, citujete z článku, který ignoruje ustanovení § 10 NV č. 366/2013 Sb. Jak už uvedl Java, je SVJ oprávněno uzavírat smlouvy o nájmu společných částí. Najdete to pod písm. d). A NV je, pokud se nepletu, prováděcím právním předpisem k OZ.

Ke změně došlo, ale v jiné věci.

Podle § 9a ZoVB mohlo SVJ uzavírat i smlouvy o nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek. A právě tohle oprávnění už SVJ nemají.

Nadpoloviční většina stačí - Pronájem společných prostor 1)

Vložil Lukavská (bez ověření), 13. Leden 2018 - 9:12

Autorka píše:

…Souhlas se způsobem rozdělení výnosů musí vyslovit nadpoloviční většina všech ........................

To nemá oporu v zákonu. Sousedé se přeci nemohou sejít a rozhodnout, jak naložím se svými příjmy!

Nehledě na to, že příjmy z nájmu společných prostor nejsou výnosy.

Příjmy z pronájmu-jsou nebo nejsou výnosy SVJ?

Vložil ??? (bez ověření), 13. Leden 2018 - 13:35

Podle mě taky příjmy z pronájmu nejsou výnosy, nemají s SVJ nic společného, SVJ je zde pouze jako výběrčí. Ale mohu se mýlit, nejsem účetní.

Příjmy z pronájmu

Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Leden 2018 - 14:01

Příjmy z pronájmu společných částí hrazené na běžný účet SVJ by se měly souvztažně účtovat na účtu závazků SVJ k vlastníkům jednotek (379-xxx).

SVJ je podle ZoÚ povinno účtovat i o závazcích a příjem z nájmu společných části na účet SVJ je jasný závazek SVJ k vlastníkům.

Rozdělovány by měly být podle podílů na společných částech. Výjimky existují např. pro případ, že by šlo o nájem společných částí ve výlučném užívání některých vlastníků jednotek. Potom by se přijaté částky rozdělovaly podle přepočtených podílů na společných částech.

Neumím si představit, že by měl někdo jiný rozhodovat o tom, jak s těmi příjmy jednotlivci naloží.

Umím si představit, že se všichni dohodnou, že je nechají na účtu SVJ. Na základě písemného souhlasu všech se zaúčtuje snížení závazků k vlastníkům a zvýšení záloh na správu, jsou-li příspěvky na správu vybírány formou záloh.

Pokud už byly příjmy z nájmu zaúčtovány na účtu výnosů, musí z něj být přeúčtovány na účet závazků.

Vlastníci dostanou oznámení o částce, aby se mohli postarat o případné zdanění.

.............................  NOVÉ VLÁKNO..................

Nejdříve  katastrofa od paní Ing. e Mgr., potom rozumný názor JUDr. Čápa.

Pronájem společných prostor

Vložil Pavel, 13. Leden 2018

Převzato z  https://www.epravo.cz/…-106381.html

Ing. et Mgr. Markéta Hrabáková, partner LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Pavel k tomu píše:

Autorka absolvovala

1998 VŠE

1999 PF ZČU v Plzni

Ze 7 specializací uvádí  právo nemovitostí,  BD a SVJ

U osoby se vzděláním ekonomickým a zároveň právním se specializací na SVJ je podivuhodné, že zaměňuje příjmy a výnosy, posílá příspěvky do fondu oprav, nechá rozhodovat o příjmech nadpoloviční většinu členů SVJ.

Hezký den!

......................................

Pronájem společných částí - odpověď JUDr.Jiřího Čápa na dotaz

Vložil pronájem (bez ověření), 13. Leden 2018 - 19:16

V ustanovení § 16 odst. 2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím je výslovně stanoveno, že příjmem SVJ není příjem z nájemného z pronájmu společných částí domu. Z tohoto hlediska, kdy nejde o výnos SVJ, nemůže usnesení shromáždění nahradit projev vůle jednotlivých vlastníků týkající se nakládání s jejich příjmem z nájemného z pronájmu společných částí domu.

Pro praxi lze z toho dovozovat, že by však bylo možné, aby shromáždění vyjádřilo nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek souhlas s tím, že na základě souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek, např. formou písemného souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek na příslušné listině budou prostředky z nájemného z pronájmu společných částí domu, příslušející těmto souhlasícím vlastníkům jednotek převedeny do„fondu oprav“ SVJ, správně na platby záloh na příspěvky na správu domu a pozemku.

 

Takový souhlas by musel být vyžadován od jednotlivých vlastníků jednotek, neboť jde o finanční prostředky těchto vlastníků jednotek, nikoliv o prostředky, o jejichž použití by mohlo rozhodovat shromáždění SVJ. Shromáždění SVJ by tedy pouze vyjádřilo souhlas s tím, že u těch vlastníků jednotek, kteří písemně souhlasí s převodem těchto prostředků na „fond“ oprav“ budou tyto prostředky takto převedeny.

V případě těch vlastníků jednotek, kteří by s tímto postupem nevyjádřili souhlas, by SVJ jejich podíl na příjmu z nájemného z pronájmu společných částí domu vyplatilo.

Z praktického hlediska je zřejmě možné, aby se shromáždění usneslo, že uvedené příjmy vlastníků jednotek budou u souhlasících vlastníků převedeny jako jejich platby do „fondu oprav“ a na témže shromáždění by vlastníci jednotek (kteří by souhlasili) podepsali listinu o tom, že s tímto převodem do„fondu oprav“ SVJ souhlasí.

 

Příjmy z pronájmu ode mne dnes podruhé

Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Leden 2018 - 19:30

Už jsem tu dnes jednou psala, že o příjmech z nájmu společných částí rozhodují všichni vlastníci a ne pouze většina vlastníků. Některým diskutujícím stačil zdravý rozum, aby pochopili, že o příjmech každého vlastníka rozhoduje on sám. Ne však všem.

Když tu teď totéž tvrdí dosti uznávaná autorita JUDr. Čáp, tak už tomu snad začnou věřit i ti, kdo mě za stejný názor ve vláknu „Pronájem nebo užívání společných prostor“ odměňovali mínusy.

 

N. Klainová 

14. 1. 2018

 

Vložil Krátký (bez ověření), 15. Leden 2018 - 11:57

Dobře paní Klainová,

ale když tedy podle Čápa shromáždění odsouhlasí převod příjmů z pronájmu do „fondu oprav“ jen souhlasícím vlastníkům, tak to znamená, že tito vlastníci příspěli do „fondu oprav“ více než vlastníci, kterým budou příjmy přímo vyplaceny. JaVa níže vylučuje schválení mimořádného příspěvku shromážděním pro tyto vlastníky, aby byl nepoměr příspěvků do fondu oprav mezi oběma skupinami vlastníků, tak co s tím?

Je taková praxe popsaná Čápem rozumná? Není rozumnější vybrat variantu, kdy souhlasí všichni s převodem do „fondu oprav“, nebo kdy všichni nesouhlasí a v tom případě žádné převody příjmů z pronájmu do „fondu oprav“ neprovádět a vyplatit příjmy z pronájmu přímo všem vlastníkům?

Pro pana Krátkého

Vložil N. Klainová (bez ověření), 15. Leden 2018 - 14:13

Pane Krátký, nebudu posuzovat, co je rozumné. Pro každého asi něco jiného. Posuzuji, co je v souladu s právními předpisy. Svůj názor jsem už napsala, dokonce včetně účetních postupů. S finančním vypořádáním dluhů SVJ k vlastníkům se solidní účetní vyrovná bez problémů. Existuje mnoho cest, jak mohou být tyto závazky vypořádány. Kromě výplaty přece různé existují zápočty. Navíc – vyplácet se nemusí hned, jde-li o nízké částky. Důležitá je řádná evidence nevypořádaných částek podle vlastníků jednotek.

Pro pana Krátkého dodatek k úvaze

Vložil N. Klainová (bez ověření), 15. Leden 2018 - 18:01

Pane Krátký, napadlo mne, jak to asi dělají v případě prodeje jednotky v SVJ, kde přeúčtují celé nájemné do záloh na správu.

Novému vlastníkovi by spadlo nájemné za minulé období tzv. „do klína“, a původní vlastník by byl ošizen, kdyby se to nedozvěděl.

Pokud by se o tom dozvěděl a požádal oprávněně o svůj podíl na nájemném (na podíl na zálohách nemá jako odstupující vlastník právo), měl by jej dostat. Nový vlastník by musel stejnou částku doplatit, aby nenastala nerovnost podílů na zálohách.

Vidíte. Komplikace mohou nastat kdykoliv. Proto je třeba rozhodovat rozumně, ale v rámci právních předpisů. Zvolené postupy by měly být popsány ve vnitřních předpisech SVJ. Jde o zajímavou problematiku, tak zkusím dát dohromady různé možnosti a popsat včetně účtování.

N. Klainová

15.1.2018

.......................................

O účtování příjmů z nájmu společných částí si můžete číst a studovat 

1. V rubrice Postupy / Náklady a výnosy vlastníků jednotek / Příjmy vlastníků jednotek - Příjmy z nájmu

2. V E-shopku v nabídce Různé - Příklady: "Příjmy z nájmu a změna vlastníka" - za 50 Kč.

1/2018

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode