Účetnictví S V J

Kombinované zdroje krytí revitalizace domu                                                    

Pod pojmem revitalizace si představujeme především zateplení domu, případně další  technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace) společných částí domu.  

Před léty  byl příspěvek zpracován jako odpověď na dotazy k revitalizaci a úvěrům trochu jinak, protože se na úvěrech podíleli všichni vlastníci jednotek. 

Nyní jsou zdroje krytí pestřejší.

Někteří vlastníci se chtějí vyhnout dlouhodobému splácení úvěrů a úroků. Nabízejí tedy jednorázové vklady finančních prostředků na běžný účet SVJ.

Do hry navíc vstoupily  dotace na rekonstrukce nebo  provozní dotace na některé náklady spojené s rekonstrukcí, např. na úroky z úvěru nebo na technickou dokumentaci k dotaci.   

K ručení za úvěry

Pestrost zdrojů krytí by se měla promítnout i ustanovení OZ. Přes mnohé připomínky nebyl stále ještě novelizován § 1194 odst. 2, podle kterého ručí za dluhy společenství všichni jeho členové v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Za úvěry SVJ by měli ručit jen ti členové, kteří se na nich podílejí.

Dále by nemělo být striktně stanoveno, že se ručí podle podílů. Může přece vzniknout situace, kdy si SVJ vezme úvěr na opravy nebo rekonstrukci společných částí, které jsou ve výlučném užívání jenom některých vlastníků jednotek.

Může jít např. o úvěr na opravu nebo technické zhodnocení lodžií, balkonů či teras přístupných z bytů. Za takový úvěr by neměli ručit vlastníci bytů, kteří nemají na lodžie, balkony a terasy přístup, stejně jako vlastníci garáží apod. 

K účtování úvěrů a souvisejících nákladů

V mailových dotazech, ale občas i na  portálu SVJ se objevují  dotazy na účtování o úvěrech. Na takové dotazy nemohu slovně odpovídat, protože o úvěrech je možné účtovat různými způsoby. Slovní popisování  různých variant a jejich kombinací si ani neumím představit.  

Za nejhorší považuji způsob, kdy  SVJ zvýší dlouhodobé zálohy na správu a z nich hradí jak splátky úvěru, tak související úroky a poplatky. 

Nevýhody splácení úvěrů ze záloh na správu jsou popsány tady:

https://klaiex.webnode.cz/otazky-a-odpovedi/sprava-domu-od-roku-2014/nevyhody-splaceni-uveru-ze-zaloh-na-spravu/

O úvěrech, úrocích a poplatcích se účtuje hlavně podle výpisů z úvěrového účtu. Postupy jsou ovlivněny podmínkami, za kterých byl úvěr poskytnut a ty se v různých SVJ liší.

Podle zadání dvou  předsedů různých SVJ, kteří mi poskytli výpisy z úvěrových účtů, faktury za TZ hrazené úvěrem a další podklady,  jsem zpracovala ukázkové příklady Klaiex 24 (dříve 9) a Klaiex 25 (dříve 10).

V příkladu Klaiex 24 se na úvěru podílí jen část vlastníků a účtuje se i o dotacích. Po přijetí dotace je v příkladu řešeno i vrácení podílu na dotaci těm vlastníkům, kteří poskytli předem jednorázovou zálohu na krytí celého svého podílu na nákladech/výdajích na rekonstrukci domu.    

V příkladu Klaiex 25 jsou zadány jiné podmínky.  Banka zpestřuje účtování podmínkou, že nejdříve musí být uhrazeno 10 % fakturované částky ze záloh na správu. 

Předčasnému splacení úvěru jedním členem SVJ je věnován příklad Klaiex 27.

Všechny tři příklady účtování jsou nabízeny v E-shopku na www.klaiex.cz hned v první nabídce Prográmky.

Ve všech příkladech věnovaných úvěrům jsem doporučovala a budu to dělat nadále, předepisování samostatných záloh na splátky úvěrů a souvisejících nákladů. Jen tak může být vedeno přehledné a průkazné účetnictví.

Že je vedení takového účetnictví možné, jsme si vyzkoušeli v praxi. V knížce SVJ – Bilance 2004, je to popsáno v kapitole 2.3.4 Technické zhodnocení hrazené z úvěrů (půjček) na straně 63.

I v době mizerné právní úpravy přechodu dluhů je díky splátkovému kalendáři možné zjistit v případě změny vlastníka přesný stav závazků ke kterémukoliv dni.

To ulehčí prodávajícímu i kupujícímu promítnutí přechodu dluhů do kupní smlouvy.

N. Klainová

6/2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode