Účetnictví S V J

Musí se úklid vyúčtovat ?                                        

Platba za úklid společných prostor jako příjem fondu oprav SVJ?

Musí se úklid vyúčtovat ?    (část)

Vložil TN. (bez ověření), 8. Květen 2018 - 12:38 :: Ostatní

..... V posledních 2 letech jsem se setkal s častou praxí SBD ovládajících SVJ (ať už jako pouzí správci či předsedové těchto SVJ), že přestali vyúčtovávat úklid, byť dle stanov je úklid službou a platbu (zálohu) za úklid připisují „do fondu oprav“, resp. do dlouhodobé zálohy určené na správu domu a pozemku a přestali ji v účetnictví účtovat na účet 324. 

Nevím, jestli jde o nějakou sofistikovanou metodiku poskytnutou od SČMBD nebo geniální nápad „ekonomů družstva“, ale praxe, kdy se nevyúčtovává úklid a úklid jako služba zmizel z vyúčtování, je podle mě v rozporu se zákonem č. 67/2013 Sb., protože služby se prostě vyúčtovat musí.

.............

Moje názory na problematiku:

Převedení nákladů na úklid ze služeb do správy

Úhradu nákladů na úklid ze záloh na správu považuji za porušení právních předpisů. Ze zákona o službách jsem nevyrozuměla, že si SVJ může některé náklady na služby,  vyjmenované v § 3 zákona o službách, převést do nákladů na správu.

Úklid musí zůstat ve službách a musí být vyúčtován v rámci vyúčtování služeb.

To znamená, že musí být vyčísleny skutečné náklady a zálohy, i když jsou zálohy nulové,  protože poskytovatel služeb, tj. SVJ,  má právo, ne povinnost požadovat zálohy na služby. Rozdíl je třeba vypořádat finančně.

Účtování skutečných nákladů (SN) na služby obecně

SN na služby jsou považovány za náklady vlastníků jednotek, a proto se o nich neúčtuje na účtech účtové třídy 5 – Náklady, ale na  účtech pohledávek za vlastníky většinou v účtové skupině 31 Pohledávky.

Pro jednotlivé druhy služeb je vhodné vytvářet analytické účty pohledávek, například 315-221 SN teplo, 315-222 SN voda apod.

Jsou-li zálohy účtovány na účtech se stejnou analytickou koncovkou, například 324-221 Zálohy teplo, 324-222 Zálohy voda apod.,  je sledování rozdílů mezi skutečnými náklady a zálohami jednoduché a přehledné.

Vlastníci dostanou ve vyúčtování  každého druhu služeb údaje o zálohách a skutečných nákladech za dům i za sebe. Měli by dostat i vzorce pro rozúčtování nákladů za dům mezi vlastníky, aby si mohli výpočty zkontrolovat.

Účtování skutečných nákladů na úklid – různé možnosti

Pro účtování skutečných nákladů na úklid platí obecná pravidla pro služby uvedená výše, tzn., že náklady na úklid představují pohledávky za vlastníky jednotek a ne náklady na správu. 

SVJ však může ke konečnému cíli dospět i menší oklikou, kterou doporučuji.

  1. Jsou-li náklady SVJ fakturovány např. úklidovou firmou, zaúčtuje se faktura přímo jako pohledávka např. na účtu 315-225 SN úklid.
  2. Je-li však úklid vykonáván v pracovním poměru, např. na dohodu o provedení práce (DPP), je vhodnější účtovat jinak.
  • Mzda z DPP se zaúčtuje jako osobní náklad v účtové skupině 52 Osobní náklady, stejně jako ZP a SZ, pokud je mzda vyšší než 10 000 Kč. Dále se na DPP vztahuje úrazové pojištění, které se účtuje v účtové skupině 54  Ostatní náklady.  
  • Náklady zaúčtované na 5xx se promění na pohledávku ze služeb pomocí tzv. „aktivace“. Aktivovat náklady znamená proměnit je na majetek, tj. na aktiva.

Pro aktivaci se používaly do konce roku 2015 výnosové účty 62x Aktivace.  

Náklady, které měly být aktivovány např.  6 100 Kč z příkladu, se zaúčtovaly na straně MD účtu pohledávek a  na straně Dal účtu 62x Aktivace.

Náklad a výnos se navzájem vyrušily a zůstala jen pohledávka.  

Od roku 2016 jsou pro aktivaci používány nákladové účty 57x Aktivace, na kterých se logicky účtuje se znaménkem mínus. Vliv nákladů, které byly aktivovány, na výsledek hospodaření je opět nulový.

 

Příklad (viz i Postupy - Služby)

 

Pol.

Doklad

Text

MD

Dal

1.

VÚD

Hrubá mzda za úklidové práce

521-302

331-300

6 000,00

2.

VÚD

Srážková DP 15 %

331-300

342-350

900,00

3.

VBÚ

Úhrada daně z příjmů

342-350

221-100

900,00

4.

VPD

Výplata mzdy v hotovosti

331-300

211-100

5 100,00

5.

VÚD

Předpis úrazového pojištění

549-400

379-400

100,00

6.

VBÚ

Úhrada úrazového pojištění

379-400

221-100

100,00

7.

VÚD

Aktivace nákladů na služby

315-225

572-225

 

6 100,00

-6 100,00

 

211-100 Pokladna

221-100 Běžný účet

315-225 SN – úklid

331-100 Zaměstnanci

342-350 Srážka DP

379-400 Závazky ke Kooperativě

521-302 Mzdové náklady

549-400 Úrazové pojištění

572-225  - Aktivace nákladů na úklid

 

Pozor!

Protože jsou náklady na účtech 521 a 549 aktivovány, je třeba zajistit, aby na ně nebyly čerpány zálohy na správu!

Poznámky:

V příkladu není ZP a SZ, protože se z odměn do 10 tis. Kč neodvádí. Při vyšší mzdě by se odvádělo a do aktivace by se tedy muselo rovněž zahrnout.

Úrazové pojištění se platí čtvrtletně, minimální pojistné činí 100 Kč za čtvrtletí.

Mzdové náklady, ZP, SZ i úrazové pojištění zůstávají na nákladových účtech, čili mohou být kontrolními orgány snadno kontrolovány. 

Na VH vliv nemají, protože se náklady sice zvýšily, ale pomocí účtu aktivace se zároveň snížily.

Pohledávka za vlastníky je na účtu 315-225 ve výši skutečných nákladů na úklid, čili může být porovnána s párovým účtem záloh 324-225 Zálohy úklid.

N. Klainová

  8. 5. 2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode