Účetnictví S V J

Nahlížení a pořizování kopií, JUDr. Čáp   a jiní 

 

JUDr. Jiří Čáp říká, že vlastník nemá právo pořizovat kopie dokumentů SVJ

Vložil udivený (bez ověření), 31. Srpen 2016 - 16:52 :: Ostatní

https://magazin.sousede.cz/…lanek/id/205

Co si myslíte o tomto fundamentalistickém názoru pana advokáta a aktivisty družstevního svazu? Upozorňuji, že tento pán je autorem konkurenčních vzorových stanov SVJ na zakázku SMBD – tzv. malého svazu (první vzorové stanovy sepsala JUDr. Kabelková na zakázku SČMBD – tzv. velkého svazu).

Stanovy, které dr. Čáp sepsal přitom rovněž obsahují zákaz pořizování fotokopií.

Cituji:

NOZ sice nově upravuje toto právo vlastníka jednotky výslovně (zatímco v ZOVB takové ustanovení chybělo), jde však o úpravu rámcovou, přičemž je nezbytné, aby stanovy SVJ podle § 1200 odst. 2 písm. c) NOZ toto právo člena SVJ blíže upravily v rámci úpravy členských práv a povinností, a upravily také způsob jeho uplatňování.

Právo vlastníka jednotky uvedené v § 1179 NOZ bude platit přímo ze zákona, a to i v případě, že by vůbec nebylo uvedeno ve stanovách SVJ. Je však nezbytné toto právo a způsob jeho uplatňování blíže upravit ve stanovách SVJ, když navíc jde podle § 1200 odst. 2 písm. c) NOZ o povinnou náležitost stanov SVJ; stanovy musí upravit také členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování.

V rámci toho bude potřebné (ve vztahu k právu člena nahlížet do písemností SVJ) ve stanovách SVJ výslovně určit, že jde o právo

  • nahlížet do písemností SVJ v prostorách určených stanovami nebo usnesením shromáždění za přítomnosti určených osob za SVJ,
  • přičemž nejde o právo vydat na určitou dobu písemnosti do dispozice člena SVJ,
  • ani o právo pořizovat si fotokopie těchto dokumentů, pokud nejde o údaje, které se týkají výlučně osoby člena SVJ.   

Stejně tak bude nezbytné blíže upravit ve stanovách SVJ způsob uplatňování práva uvedeného ve větě první § 1179 NOZ, tj. práva člena SVJ seznámit se s hospodařením a správou domu a pozemku. V prvé řadě by se mělo jednat o možnost člena SVJ seznámit se s písemnými podklady pro jednání a shromáždění (podobně, jak bylo toto právo upraveno ve vzorových stanovách SVJ), přičemž toto právo bude člen SVJ současně uplatňovat svou účastí na shromáždění, kde bude s těmito záležitostmi seznamován a bude mít právo žádat o vysvětlení v rámci jednání shromáždění a spolurozhodovat v rámci hlasování na shromáždění.

Při uplatňování uvedeného práva i dalších práv si bude muset být každý člen SVJ současně vědom toho, že také pro něho platí obecné ustanovení NOZ o korporacích, podle něhož každý člen korporace je zavázán chovat se vůči korporaci – v daném případě vůči SVJ – čestně a zachovávat její vnitřní řád (tedy především stanovy SVJ). Přitom z § 1176 NOZ (o právech a povinnostech vlastníka jednotky) plyne, že za podmínek zde uvedených je vlastník jednotky povinen řídit se také pravidly pro správu domu.

JUDr. Jiří Čáp, místopř. SMBD, advokát

Vložil Pub (bez ověření), 1. Září 2016 - 1:27

Jde samozřejmě POUZE o právní názor JUDr Čápa. A ten může mít jaký chce.

Já mám zase svůj názor: především §1200/2/c nemůže „upravit“ práva plynoucí z NOZ tzn. upravit a vyložit si zmíněný §1179 tak, aby právo bylo maximálně znemožněno a obstruováno. Je jasné, že JUDr-Čáp si svůj výklad uzpůsobí maximálně restriktivně – kde není kontroly, není žalobce, že.

My ostatní použijme pro způsob jak se zachovat ve smyslu §1179 NOZ rozum dle §4/1 NOZ:

Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů

Mělo by být relativně jednoduché jak reagovat na strkanici typu

  • „nahlížej ale nekopíruj“,
  • „kopíruj, ale jen své podklady“,
  • „kopíruješ?, tak zaplať“,
  • „studuješ podklady, tak jen 10 minut před koncem pracovní doby správce“,
  • „potřebuješ rady odborníka, staň se účetním, auditorem ve své osobě – jinému to neukážeme“,
  • „chceš účetní osnovu, zapoměň – to je naše know-how“

přistoupit: je nutné žalovat že „osoba odpovědná za správu domu neumožnila ani zpřístupnění ani nahlížení“.

Říká se tomu „negativní teorie důkazní“: nelze spravedlivě požadovat prokázání, že se něco nestalo.

Žalobci (vlastník-jednotlivec) tedy postačuje aby uvedl že k úplnému zpřístupnění ani nahlížení nedošlo (nad rámec nutného může tvrdit (a prokázat svědkem či audio-záznamem), že nahlížení BYlO obstrukční, že byl ukázán pouze XY-počet smluv z čehož se nedá soudit ani zda jsou všechny ani jak se hospodaří.. atd).

Žalovaný bude muset prokázat, že nahlížení umožnil a v jakém rozsahu (rozsahu: logicky bez tohoto nelze soudit jak SVJ hospodaří – viz. známé judikáty, o kterých vá i JUDr-Čáp). „Prokázat“ ale neznamená sepsat tvrzení já to ukázal, já žalobci řekl že hospodaříme jako „pěkní Švejci“ ale žalobce to neocenil a tady jen prudí…

Samozřejmě se může stát, že prvo-instanční-soudce-blb to po dobré argumentaci advokáta-Čápa smete. Nesmíte se vzdát.

A samozřejmě je nutné činit si pečlivě evidenci nákladů, které musel vlastník-jednotlivec vynaložit na získání řádných informací. A tyto náklady sanovat zápočtem.

.........................................

Návrhy na změnu zákona

Vložil Anonymous, 12. Červenec 2018 - 6:58 :: Návrhy na změnu zákona

Rubrika je nazvána Návrhy na změnu zákona. Která ustanovení potřebují změnu? Panuje zde shoda, že mezi taková patří:

§ 1179 OZ:
→ navrhuje se toto znění: „Vlastník jednotky má právo seznámit se se všemi listinami osoby odpovědné za správu domu, nahlížet do nich a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. Osoba odpovědná za správu domu je vlastníkovi jednotky povinna být nápomocna, např. poskytnutím listin v elektronické podobě, a to zdarma, případně – zejména nejsou-li listiny v elektronické podobě – pořízením kopií na kopírovací technice této osoby.“

..... následují další návrhy ......................

Poznámka:   Zvýraznění důležitého textu jsem provedla sama.

........................................................................

A co si to tom myslím já?

Svůj názor jsem napsala na MMR v rámci připomínkování novely OZ.

N. Klainová 

7/2018

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode