Účetnictví S V J

Povinnost SVJ podat přiznání k DPPO    

Povinnost SVJ podat přiznání k dani z příjmů právnických osob

Vložil krcma, 25. Listopad 2016 - 12:20 :: Ostatní

V jiné diskusi se tu řešilo, kdy je SVJ povinno podat daňové přiznání. Dovolím si to shrnout:

Nejdříve zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP):

§ 38mb
Daňové přiznání není povinen podat
b) společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

Takže DPPO musí podat pouze SVJ, která má příjmy, které jsou předmětem daně, nejsou od daně osvobozené a z nichž není vybírána daň srážkou.
Příjmy, které dle ZDP nejsou předmětem daně:

§ 18
(2) Předmětem daně nejsou
f) příjmy společenství vlastníků jednotek z
1. dotací,
2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.

Z jakých příjmů je daň vybírána srážkou (ZDP):

§ 36
(9) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro úrokový příjem z účtu u
b) společenství vlastníků jednotek.

O tom jaké druhy příjmů pro SVJ přicházejí potenciálně v úvahu, hovoří nařízení vlády č. 366/2013:

§ 16
(1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména
a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
není předmětem daně, není nutno podat DPPO, § 18 ZDP
b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
je nutno podat DPPO
c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
je nutno podat DPPO
d) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,
daň vybírána srážkou, není nutno podat DPPO, § 36
e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,
je nutno podat DPPO
f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a
je nutno podat DPPO
g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.
je nutno podat DPPO

Pokud má tedy SVJ příjmy z úroků z prodlení (od vlastníků jednotek), z pojistného plnění či příjmů z nakládání s majetkem SVJ, musí podat DPPO. V ostatních případech nikoliv.

Naopak příjmem SVJ vůbec není a tedy povinnost podat DPPO také nezakládá (nařízení vlády):

(2) Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy
a) nájemné z pronájmu společných částí domu,
b) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a
c) příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby

Pro úplnost ještě cituji ZDP:

§ 38mc
Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit tuto skutečnost správci daně.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode