Účetnictví S V J

Příspěvek na správu dle NOZ - rekapitulační dotaz - a odpověď

Vložil hobo, 17. Březen 2014 - 16:44 :: Ostatní

Dobrý den všem,

dovolím si položit několik dotazů k úpravě příspěvku na správu domu dle nového občanského zákoníku:

1.    Chápu správně, že podle NOZ zahrnuje správa domu již i modernizace a rekonstrukce a stavební úpravy domu a že tedy z příspěvku na správu lze hradit i tyto činnosti a že tak v tomto směru odpadají dosavadní spory ohledně působnosti SVJ?

Ano viz § 1189.

2.    § 1180 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. stanoví, že náklady na vlastní správní činnost se hradí poměrně na jednotku. Platí toto automaticky bez nutnosti přijetí jakéhokoliv rozhodnutí orgánů SVJ – tzn. i tehdy rozúčtovávaly-li se dosud některé z těchto nákladů dle jiného kriteria (např. podle podílů) – tzn. že tyto náklady se počínaje 1.1.2014 auto­maticky rozúčtovávají na byt?

Podle mého názoru i podle vyjádření KANCLu platí  zatím to, co má ST-SVJ (starší SVJ vzniklé do konce roku 2013) ve schválených stanovách, případně ve vzorových, nemá-li schváleny vlastní stanovy.

3.    Postačí dle Vašeho názoru toto členění příspěvku na správu:

·         Údržba, opravy a investice

·         Vlastní správní činnost (odměny správce, odměna členů výboru, administrativa – telefony, toner, poštovné, náklady spojené se zápisy v obchodním rejstříku) Pojištění domu Ostatní náklady (všechny ostatní náklady na správu domu nezahrnuté do předchozích činností – nákup košťat a vyhrnovadel sněhu, atd.)

Členění příspěvků musí být v souladu s členěním rozpočtovaných nákladů i skutečných nákladů, protože je třeba sledovat čerpání příspěvků a plnění rozpočtů.

V ukázce stanov mám v Čl. XIII Rozpočty nákladů na správu uvedeny následující skupiny

·         náklady na provozně-technické činnosti, které budou mezi vlastníky rozpočítávány podle spoluvlastnických podílů na společných částech domu,

·         náklady na vlastní správní činnosti, které budou stanoveny pro každou jednotku ve stejné výši,

·         náklady, které budou mezi vlastníky jednotek rozpočítány s ohledem na výlučné užívání některých společných částí jen některými vlastníky jednotek.

Třetí skupina se může týkat obou předchozích skupin, ale v praxi se bude týkat hlavně  skupiny nákladů na provozně-technické činnosti (v podstatě nákladů na údržbu, opravy, technické zhodnocení apod. činnosti. Já jsem pro první skupinu zvolila obecnější název, který si už SVJ přizpůsobí.

4.    Z jaké ze shora uvedených položek správního příspěvku položky mají být dle Vašeho hrazeny zákonné revize a prohlídky či výměny vodoměrů – lze je hradit z položky údržba, opravy a investice nebo spíše z položky ostatní náklady?

Revize a prohlídky mám v ukázce stanov zařazeny do první skupiny. Týkají-li se však technického zařízení, které je ve výlučném užívání jen některých vlastníků jednotek, budou pro rozpočítávání nákladů a pro stanovení příspěvků zařazeny do třetí skupiny – tj. do skupiny zohledňující výlučné užívání.

5.    Musí být s ohledem na § 1180 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku stanovena odlišně položka příspěvku na správu domu určená na údržbu, opravy a investice pro vlastníky jednotek s balkonem (jimi výlučně užívaným) a pro vlastníky bez balkonů v situaci, kdy prohlášení vlastníka ani stanovy neukládají vlastníkům příslušných jednotek povinnost o tyto společné části domu pečovat vlastním nákladem? Lze to vyřešit např. rozhodnutím o tom, že pouze vlastníci pozemků hradí náklady na údržbu, opravy atd. balkonů? Jaký hrozí problém, pokud je tento příspěvek dosud nastaven pro všechny jednotky stejně?

Tak právě opravám balkonů, lodžií… je třeba věnovat velkou pozornost. Já jsem se jim věnovala, ale nabízím ukázku stanov, nic víc. Vlastníci se musí dohodnout na pravidlech a ta si schválit. Pokud má SVJ v prohlášení něco jiného, bude asi nutné změnit prohlášení. V pravidlech potom doporučuji přesně vymezit, které náklady na opravy lodžií  si hradí vlastníci sami, a které se hradí ze společných peněz.

6.    Pokud se má stanovit jiný poměr příspěvku na správu domu podle § 1180 odst. 1 občanského zákoníku – postačí rozhodnutí shromáždění nebo je nutná změna stanov nebo se musí jednat o dohodu všech vlastníků?

Podle mého názoru si SVJ musí změnit stanovy, ale jistá si nejsem, ovšem kdo je? Podle vyjádření JUDr. Čápa z ledna 2017 musí u starých SVJ předcházet dohoda všech vlastníků. 

7.    Musí nastavení položky správního poplatku – oprava, údržbu atd. být i podle nové právní úpravy stanoveno na základě dlouhodobého plánu oprav a údržby – tzn. že nelze vytvářet finanční rezervu bez dlouhodobého plánu?

Od začátku, kdy se věnuji SVJ (cca od roku 2002), mám všude spočítány příspěvky na správu v souladu se schváleným rozpočtem nákladů. Ten zase vychází ze schváleného plánu oprav a z dalších údajů, které se dají odvodit  z minulých let, protože se  pravidelně opakují. První ukázka  souvislého příkladu klaiex 4  byla na portálu SVJ uvedena v březnu 2008 a je tam dosud ke stažení zdarma.  

Nemyslím si, že pokud budete mít jako hospodář v rozpočtu rezervu na nějaké nepředvídané výdaje, třeba na havárie, že má někdo moc Vám její tvorbu zakázat.

8.    Je příspěvek na správu nyní možno hradit zálohově pouze pokud tuto možnost připouští stanovy (což by znamenalo fakticky přijmout již nyní změnu stanov – bez ohledu na zákonnou lhůtu, v níž jsou povinny SVJ stanovy přizpůsobit)? Pokud ano, lze v tomto směru „využít“ dosavadní stanovy, které o zálohách (vzhledem k § 15 odst. 2 ZoVB, ale bez výslovného odkazu na něj hovoří)? Nebo postačí, aby o zálohovém hrazení příspěvku rozhodlo shromáždění v rámci rozhodnutí dle § 1208 písm. d) NOZ?

Podle mého názoru lze pokračovat v hrazení příspěvků na správu formou záloh, i když to SVJ nemá ve stanovách, protože tak dosud postupovalo podle ZoVB.  Pokud vím, tak takto postupuje většina SVJ prostě ze setrvačnosti. , protože velké kanceláře BD a realitek zatím nemají ani nové programy ani tušení, jak by měly najednou přejít na nové způsoby předepisování příspěvků.

9.    Lze takto rozhodnout o vytváření dlouhodobé zálohy na údržbu, opravy a investice, která se nevyúčtovává a nevyčerpané prostředky se převádějí do dalších let nebo je nutno je zálohy nutno každoročně (či za jiné dohodnuté období) vyúčtovat a nevyčerpané zálohy vrátit vlastníkům.

Každá záloha musí být vyúčtována, tj. musí být doloženo, na co byla použita. Přehledy o stavu a pohybu záloh na správu se sestavují podle vlastníků jednotek minimálně k rozvahovému dni. Mohou se sestavovat častěji, třeba čtvrtletně nebo u finančně náročných akcí po jejich skončení.

Vrácení nevyčerpaných zůstatků záloh musí schválit vlastníci jednotek. Jinak bývá ve stanovách, že se převádějí do dalších let.

Jak přitom rozumět textu zákona v § 1208 písm. d) „rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků“? Nelze z něj dovodit, že počínaje 1.1.2014 vlastnící ve stanovených termínech (stanovami, shromážděním) hradí přímo příspěvky (nikoliv tedy zálohy) na správu s tím, že shromáždění po skončení určitého (zřejmě ve stanovách uvedeného období) období rozhodne, jak se naloží s nevyčerpanými prostředky zaplacenými v příslušném období – zda budou převedeny pro další rok či budou vráceny vlastníkům? Jaký je rozdíl mezi vypořádáním a vyúčtováním nevyčerpaných prostředků ( viz § 1208 písm. d) zákona) ???

Vyúčtování je podle mého názoru vysvětlení, jak vznikl nevyčerpaný zůstatek záloh, tj.

Počáteční zůstatek + vklady – čerpání (tj. uvedení nákladů podle druhů), a to všechno podle vlastníků jednotek.  

Vypořádání je podle mého názoru finanční vyrovnání, čili vyplacení nevyčerpaných záloh vlastníkům jednotek. Tento názor jsem si pro jistotu ověřila u pracovníka FÚ. Dále si můžete přečíst poučení, že vypořádání zahrnuje i jiné možnosti, např. zápočty vzájemných pohledávek a závazků...

Děkuji za odpovědi. hobo

Rádo se stalo. Protože se číslování dotazů na portálu SVJ  přeházelo, dovolila jsem si to poopravit. Snad se mi to podařilo

N. Klainová

 

Vybrala jsem z reakcí, které stály za prostudování:

Příspěvek na správu domu dle NOZ 3

Vložil lake, 19. Březen 2014 - 13:27

V rozboru paní Klainové si dovolím nesouhlasit s odpovědí na otázku č. 1. Připojuji tedy vlastní odlišné stanovisko:..............................

 

Zálohy a jejich vypořádání 2

Vložil lake, 19. Březen 2014 - 13:30

……….Také si pletete vypořádání s vrácením přeplatku. To jsou dvě věci, které se musíte naučit rozlišovat. Jinak neporozumíte textům zákonů.

Pojem „vypořádání“ znamená, že dojde k zániku vzájemných pohledávek a/nebo závazků. Psal jsem o tomto pojmu zde: https://www.portalsvj.cz/…zase-popletl.

Vypořádat lze různými způsoby: např. vyplacením částky, či započtením částky na vzájemné pohledávky, či dohodou, či zánikem dluhu splynutím dlužníka s věřitelem.

Je tedy bez problému možné přeplatek namísto jeho vyplacení použít jako zálohu na další (jiné) platby.

Mimochodem, naprosto stejně postupuje můj dodavatel plynu: měl jsem z ročního vyúčtování přeplatek, který mi nebyl vrácen, nýbrž byl vypořídín tak, že mi byl zpočten na mou povinnost hradit zálohy v následujícím období: v předpisu záloh mi dodavatel vynechal úhradu záloh na leden a snížil zálohu na únor 2014.     lake

Děkuji za poučení.

N. Klainová

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode