Účetnictví S V J

Účetní a právní pohled na zálohy            

pro HanaV - vyúčtování příspěvků správy na konci roku a zůstatek

Vložil Petr, 1. Prosinec 2018 - 12:44

...

„nechci nic jiného, než informaci o tom, co se z vybraných peněz (FO) platilo a proč“

Ti, kterým to není jedno, se tímto trápí stále. My jsme dostávali od bývalé správní firmy za každý byt Počáteční stav, Předpis, Přepl/Nedopl, Podíl na nákladech, Konečný stav.

Nová správní firma nám toto nedává. .........................

Proč není zákonem (vyhláškou) dáno, co se má člen společenství na konci roku dozvědět ?

Kvůli tomu, že mu asi vložené peníze už nepatří a jsou příjmem SVJ, zatímco dle ZoVB byly závazkem právnické osoby SVJ vůči vlastníkům ?

............................................

Pro pana Petra

Vložil N. Klainová (bez ověření), 1. Prosinec 2018 - 13:05

Pane Petře, podle mého názoru jsou příspěvky vybírané formou záloh (NV 366/2013 Sb. stále závazkem SVJ k vlastníkům jednotek. Stačí se podívat do rozvahy, kde jsou vykazovány jako dlouhodobé nebo krátkodobé závazky.

Všichni si to však nemyslí. Potom se nemůžeme divit, když se snaží okleštit práva vlastníků na rozhodování o nevyčerpaných zálohách, práva na informace, jak byly zálohy použity apod.

Např. z MMR jsem dostala k zálohám následující vyjádření:

"Záloha je pouze forma platby. Slovo záloha bylo zvoleno proto, že je možné, že někdy nebudou pokryty zcela náklady správy domu a bude třeba je navýšit. Aby shromáždění nemuselo rozhodovat o mimořádném příspěvku, bylo již kdysi zvoleno slovo záloha.

O tom psal již JUDr Horák a vysvětloval, že toto slovo bylo použito proto, že se nenašlo vhodnější slovní spojení, i když je to matoucí. Není žádný problém toto slovo vypustit."

To mi docela vyrazilo dech, protože jsem nikde neslyšela ani nečetla, že existuje dvojí pohled na zálohy – účetní a právní. Tak jsem se ptala právníků na zde doporučeném Portálu o bydlení, ale odpověď jsem dosud nedostala.

Jsem zvědavá, jak budou nadšeni všichni účetní, kteří umí účtovat o příspěvcích jen jako o zálohách, pokud se v zákoně ustanoví, že se příspěvky hradí do vlastních zdrojů SVJ (např. do výnosů nebo do fondů).

...............

Ach, opět ty zálohy ...

Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2018 - 15:35

Paní Klainová, děkuji Vám za rozumný přístup odborníka. Nejasnosti mohou panovat ohledně neurčitého pojmu „příspěvek“, nikoliv však ohledně pojmu „záloha“.

Pojem „záloha“ je vždy (účetně i právně) spojen se vznikem závazku příjemce zálohy vůči plátci zálohy. O tomto závazku musí být řádně účtováno. Nejde o konečnou úhradu.

Dalším závazkem příjemce záloh (který také vzniká automaticky), je povinnost přijatou zálohu vyúčtovat a následně vypořádat s plátcem zálohy. Podle druhu zálohy lze pouze rozlišovat dobu po které má dojít k tomuto vyúčtování a vypořádání. Nelze však vyúčtování a vypořádání záloh odmítat zcela.

U krátkodobých záloh (t.j. těch, jejichž doba použití je kratší než 1 rok) je to jasné: uplynul rok, tedy SVJ je povinno předložit plátci vyúčtování a vypořádat přeplatky a nedoplatky. Jestliže krátkodobá záloha nebyla použita, vrátí se po uplynutí roku celá, pokud se plátce a příjemce nedohodnou jinak.

U dlouhodobé zálohy je to také jasné, judikatura uvádí, že splatnost nastává: uplynutím sjednané doby, nebo  po použití zálohy na účel, ke kterému byla složena, nebo jestliže odpadl důvod, na který byla záloha určena.

Pokud vlastníci jednotek skládají dlouhodobé zálohy na neurčitý nebo jen obecně stanovený účel (např. „správa domu“), bez dalších ujednání, pak vyúčtování a vypořádání takových záloh nenastane prakticky nikdy. S výjimkou případu, kdy dojde k zániku domu, nebo k zániku SVJ.

Justitianus

..................

Opět ty zálohy 2

Vložil N. Klainová (bez ověření), 1. Prosinec 2018 - 16:06

Rozumíme tomu tedy stejně. Myslím si, že kdyby mnou oslovení právníci z Portálu o bydlení věděli, z jakých zákonů vyplývá právní pohled na zálohy, který se liší od účetního, že by odpověděli.

Zůstávám tedy nadále věrná přesvědčení, že zálohy jsou vždy závazkem, jak píšete. Je tu ale velký problém.

Na novelizaci OZ – oddílu „Bytové spoluvlastnictví“ pracují lidé, kterým je nějaký účetní pohled úplně lhostejný. Lhostejný jim byl už při tvorbě právních předpisů a připomínek si jednoduše nevšímali.

Tito lidé nerozlišují a nikdy nerozlišovali příjmy od výnosů viz § 16 NV č. 366/2013 Sb., vlastní zdroje od cizích viz pohled na zálohy apod. Že by se alespoň lehce dovzdělali v základech účetnictví, když už se do toho pletou, nebo si vzali na pomoc někoho, kdo to umí rozlišit, je vůbec nenapadne.

N. Klainová 

12/2018

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode