Účetnictví S V J

Bankovní poplatky a přijaté úroky po x-té

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat o kvalifikované posouzení. Jde o to, že mě "týrá" členka výboru SVJ a neustále vyžaduje výsledovku, kde jsou účtovány náklady. Já výsledkově účtuji jen bankovní poplatky a úroky, protože ostatní "náklady na provoz" účtuji na 315 xx ev.na 955 xx (475 xx), které se v dalším roce vyúčtují vlastníkům. Ráda bych věděla, zda existuje zákonem stanovená povinnost účtovat běžné faktury nejprve do  nákladů a na konci roku je přeúčtovávat. Moc děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Myslím si, že Vás členka výboru "týrá" oprávněně. Nejste sama, kdo účtuje výsledkově jenom přijaté úroky a bankovní poplatky, přestože pro to neexistuje vůbec žádný důvod.  

O tom, že by existovala zákonem stanovená povinnost pro SVJ účtovat běžné faktury nejdříve do nákladů a na konci roku je přeúčtovávat, nic nevím. Vím však to, že SVJ má účtovat a sestavovat účetní závěrku podle ZoÚ a podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Nikde jsem se nedočetla, že se účtování o nákladech v účtové třídě 5 – Náklady nevztahuje na SVJ a že SVJ může vykazovat ve výkazu zisku a ztráty pouze bankovní poplatky, úroky a z toho vyplývající výsledek hospodaření.  

N. Klainová

Poznámka:

Zvláště v poslední době se s dotazy na hrazení a účtování bankovních poplatků roztrhl pytel. Používání rozvahového způsobu účtování s  výjimkou, kdy se v nákladech účtují bankovní poplatky a ve výnosech úroky z běžného účtu, považuji za holý nesmysl, protože mezi těmito dvěma položkami neexistuje žádná souvislost.

Navíc:

Porovnáním bankovních poplatků a úroků vzniká často ztráta. A jak ji účetní řeší?

Někteří ji neřeší a přetahují ji do dalších let na účtu 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

Jiní už pochopili, že SVJ nemůže vykazovat ztrátu, tak ji řeší např. tak, jak je uvedeno dále v citacích ze dvou posledních  mailů:

„Vzhledem k tomu, že SVJ nemá jiné než svoje prostředky, tak si i poplatky z BU musí zaplatit sami, tzn., že si je rozpočítávají v rámci vyúčtování služeb.

Je jim úplně jedno, že bankovní poplatky patří do správy domu a ne do služeb. Pokud si jejich část vlastníci rozpočítávají mezi sebe jinak,  než podle spoluvlastnických podílů a nemají přitom dohodu podepsanou všemi vlastníky jednotek, tak zcela jasně porušují ZoVB.

 

Jiní zase  zahrnou krytí ztráty mezi položky čerpání záloh na správu a položku vysvětlí takto:

„SVJ nemůže vykázat ztrátu. Jde o rozdíl mezi účtovou třídou 5 a účtovou třídou 6 (výsledovkovými účty), který musí být uhrazen z prostředků SVJ -dlouhodobých záloh. Jedná se především o rozdíl mezi náklady na vedení běžného účtu a úroky na tomto účtu.“

Za správný nepovažuji ani tento způsob hrazení bankovních poplatků, protože část už byla uhrazena z úroků. Veškeré úroky z běžného účtu mají vstupovat do výsledku hospodaření. O použití zisku má rozhodovat podle vzorových stanov shromáždění vlastníků jednotek a ne účetní.

Vzorové stanovy sice nejsou právní normou, pokud má SVJ vlastní schválené stanovy, ale je známou skutečností, že se při tvorbě vlastních stanov velmi často opisovalo právě ze vzorových stanov.

Podle mého názoru mají být ze záloh na správu hrazeny veškeré bankovní poplatky, a ne pouze rozdíl mezi poplatky bance a mezi úroky.

N. Klainová

5/2011

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode