Účetnictví S V J

Bankovní poplatky, přijaté úroky a ztráta SVJ ve výkazu Z/Z 

Dotaz:

Paní účetní nám jako členům výboru SVJ předala  k podpisu rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Ve výkazu zisku a ztráty (Z/Z) máme v nákladech jenom  bankovní poplatky ve výši 2 956 Kč. Ve výnosech jsou přijaté úroky ve výši 327,28 Kč. Dále je vykázána  ztráta ve výši 2 628,72 Kč. Žádné jiné náklady a výnosy tam nejsou uvedeny.  

Prý to tak stačí, má to ověřeno, jinde to dělají stejně. Máme to podepsat? Vy přece vždycky tvrdíte, že ztráta SVJ nevzniká.

Odpověď:

Výkaz zisku a ztráty nepodepisujte, protože je sestaven nesprávně. Nejste jediné SVJ, které má zpracováno účetnictví se ztrátou, přestože je to v rozporu s logikou. V SVJ, ve kterém jsou hrazeny všechny náklady na správu vlastníky jednotek,  nemůže ztráta ze správy SVJ  vzniknout.

Proč je tedy ztráta SVJ přesto vykazována, a to  docela často?

Jednou z možností je, že se  mezi účetní rozšířily  nesprávné rady ze zdrojů, které vypadají naprosto důvěryhodně.  

Vaše paní účetní postupuje  možná  podle doporučení nejmenovaného Finančního ředitelství, které radí vést účetnictví rozvahovým způsobem s tím, že do výsledovky jdou pouze:

·          na pětky poplatky za vedení účtu,

·          na šestky úrokové výnosy, pokuty a úroky z prodlení.

 

Zmíněné  doporučení nejmenovaného Finančního ředitelství si můžete přečíst na Portálu SVJ v příspěvku s názvem   Jakou daní se daní úroky - 3.

Pokud tak paní účetní opravdu účtuje, nemá problém dostat Vaše SVJ do ztráty, protože  poplatky za vedení účtu bývají většinou vyšší, než výnosy účtované do 6. účtové třídy.

Protože mě nejen udivilo, ale i rozzlobilo, že se z FŘ šíří tak nesmyslné rady, zeptala jsem se na jiném Finančním ředitelství, co si o tom myslí.  Nešlo mi o rozřešení, jestli se má účtovat výsledkově nebo rozvahově, ale o druhy nákladů a výnosů vybrané pro vykazování ve výkazu zisku a ztráty.

Napsala jsem mimo jiné:

„Postup účtování doporučený FŘ se mi celkově nelíbí. Z účetního ani z daňového hlediska nevidím žádnou souvislost mezi bankovními poplatky a výše jmenovanými výnosy.“

 

Odpověď z FŘ:

Varianta, kdy je zaveden jediný nákladový účet 549 Bankovní poplatky, které jsou dávány do souvislosti s přijatými úroky, což v praxi vede k vykazování ztráty, je nesprávná.

 Bankovní poplatky nikdy nemohou být výdajem k dosažení příjmu ve formě úroků. To ostatně pochopili i autoři zákona o daních z příjmů v roce 1992, kdy u fyzických osob, které mají úroky z podnikatelského účtu a přiznávají je v přiznání v rámci § 8 zákona, k tomuto příjmu nemohou mít žádné výdaje.

Ztráta z činnosti vykonávané pouze za účelem správy, provozu a oprav společných částí domu nemůže nikdy nastat, pokud má být účetnictví věrohodné a nemá-li být jenom výtvorem teoretických, od reality odtržených experimentů.“

S touto odpovědí z FŘ se plně ztotožňuji.

N. Klainová

3/2011

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode