Účetnictví S V J

1. Podklady pro účtování    

1. Podklady pro účtování

Listy souboru Podklady zpracovaného v Excelu:

1. 1   Rozpočet nákladů na správu

1. 2.  Předpisy záloh na správu a na služby

1. 3.  Odměny předsedy SVJ

1.4.  Saldokonto dodavatelů

1.5.  Pokladna

Podkladům pro účtování jsou věnovány první tři listy. Poslední dva listy obsahují ukázky saldokonta a pokladny, protože ti, kdo účtovali v SimpleUctu, tyto účetní knihy postrádali.

1.1  Rozpočty nákladů na správu

Bez schválených rozpočtů by se zálohy neměly nikdy předepisovat. Je-li ve vedlejším domě stanovena záloha na správu ve výši xx Kč na m2 podlahové plochy jednotek, neznamená to, že jde o optimální zálohu i pro váš dům.

Výše záloh na správu musí vycházet z potřeb a podmínek konkrétních SVJ. Zatímco v některých SVJ vychází průměrná měsíční záloha na správu  do 10 Kč na m2, protože už tam mají za sebou všechny opravy a rekonstrukce, vlastníci jednotek z našeho příkladu budou platit  každý měsíc zálohy ve výši cca desetinásobku. Na štěstí jde o fiktivní vlastníky, takže je není třeba litovat.

Provázanost rozpočtů nákladů s předpisy záloh na správu je v dále uvedených ukázkách zřejmá na první pohled.

  1. Rozpočet nákladů hrazených podle SP

Pol.

Náklady na činnosti provozně-technické

1.

Nákup materiálu na drobnou údržbu

5 000

2.

Opravy a udržování

17 000

3.

Revize podle plánu revizí

3 000

4.

Pojištění domu

5 000

15.

Ostatní provozní náklady

3 000

 

Celkem za srpen až prosinec

33 000

 

Výpočet  měsíčních záloh KrZ 1:

KrZ 1 = rozpočtované náklady x SP / 5 měs.

Číslo
jednotky

Jméno

Plocha
jednotky

Podíly
na SČ (SP)

Rozpočt.
náklady

Měsíční
KrZ 1

1

Králík

92,00

0,17

5 500,00

1 100,00

2

Smutná

92,00

0,17

5 500,00

1 100,00

3

Lebeda

92,00

0,17

5 500,00

1 100,00

4

Cvach

92,00

0,17

5 500,00

1 100,00

5

Dlouhý

184,00

0,33

11 000,00

2 200,00

Celkem

x

552,00

1,00

33 000,00

6 600,00

Podíly na společných částech (SČ) se dříve nazývaly spoluvlastnickými podíly (SP). Zkratka SP se v mých příkladech občas objevuje, protože je vžitá a protože je i vhodnější, než by byla zkratka nového pojmu „PSČ“  (podíly na společných částech).  Měsíční příspěvky na správu byly vypočteny s nezaokrouhlenými podíly na SČ.

                        2. Rozpočet nákladů na vlastní správu

Pol.

Náklad

1.

Režijní náklady vlastní správy (kopírování, poštovné..)

3 000,00

2.

Poplatky bance

1 000,00

3.

Odměna předsedy SVJ vč. ZP a SZ

17 000,00

4.

Odměna externího správce

10 000,00

 

Celkem za srpen až prosinec

31 000,00

Podstatné zvýšení záloh na vlastní správu ovlivnilo zvýšení mzdy předsedy kvůli možnosti účtovat SZ a skutečnost, že je vedle předsedy štědře odměňován i externí správce – město.

Výpočet měsíčních záloh KrZ 2:

KrZ 2 = rozpočtované náklady / 5 jednotek / 5 měs.

Číslo
jednotky

Jméno

Rozpočt.
náklady

Měsíční
KrZ 2

1

Králík

6 200,00

1 240,00

2

Smutná

6 200,00

1 240,00

3

Lebeda

6 200,00

1 240,00

4

Cvach

6 200,00

1 240,00

5

Dlouhý

6 200,00

1 240,00

Celkem

x

31 000,00

6 200,00

 

Rozpočtované náklady celkem

Pol.

Náklad

1.

Rozpočet nákladů podle podílů na SČ

33 000

2.

Rozpočet nákladů na vlastní správu

31 000

 

Rozpočet nákladů na správu celkem

64 000

S těmito částkami budeme po skončení roku porovnávat skutečné náklady a zjišťovat, nakolik se nám podařilo rozpočty dodržet.

 

Celkové měsíční zálohy na správu

Číslo
jednotky

Jméno

KrZ  1

KrZ 2

Celkem

1

Králík

1 100,00

1 240,00

2 340,00

2

Smutná

1 100,00

1 240,00

2 340,00

3

Lebeda

1 100,00

1 240,00

2 340,00

4

Cvach

1 100,00

1 240,00

2 340,00

5

Dlouhý

2 200,00

1 240,00

3 440,00

Celkem

x

6 600,00

6 200,00

12 800,00

Ročně

x

33 000,00

31 000,00

64 000,00


Tyto částky se objeví v měsíčních předpisech záloh, které budou vedle záloh na správu obsahovat i zálohy na služby.

 

Pokračování

 

1.2 Předpisy záloh na správu a na služby

Tabulka (sestava) s předpisy záloh na správu a na služby je podkladem pro účtování předpisů záloh na správu i na služby, případně dalších, např. na splátky úvěru.

Kvůli úspoře místa je níže uvedena celková záloha na správu, tj. součet KrZ 1 a 2. Účtovat ale budeme každý předpis zálohy zvlášť. Částky předepsaných záloh podle SP (KrZ 1) a záloh na vlastní správu (KrZ 2) jsou na listu s rozpočty i v sestavě předpisů záloh zpracované v Excelu. 

Vynechány zde byly i řádky s měsíci září až prosinec, protože do konce roku nedošlo v předpisech záloh k žádným změnám.

V tabulce naprogramované v Excelu jsou samozřejmě uvedeny všechny řádky i sloupce, aby mohla být tabulka využita v praxi. Při změně kterékoliv částky dojde k automatickému přepočítání celé tabulky.

Předpisy měsíčních záloh na správu a na služby (zkráceno)

Byty

Vlastníci     jednotek

Měs.

Správa
celkem

Voda

Společ.
elekt.

Úklid

Služby
celkem

Předpisy
úhrnem

1

Králík

8

2 340

1200

60

420

1 680

4 020

1

Králík

Celkem

11 700

6 000

300

2100

8 400

20 100

2

Smutná

8

2 340

400

20

140

560

2 900

2

Smutná

Celkem

11 700

2 000

100

700

2 800

14 500

3

Lebeda

8

2 340

1 200

60

420

1 680

4 020

3

Lebeda

Celkem

11 700

6 000

300

2 100

8 400

20 100

4

Cvach

8

2 340

800

40

280

1 120

3 460

4

Cvach

Celkem

11 700

4 000

200

1 400

5 600

17 300

5

Dlouhý

8

3 440

2 000

100

700

2 800

6 240

5

Dlouhý

Celkem

17 200

10 000

500

3 500

14 000

31 200

    x

Úhrn rok

 

64 000

28 000

1 400

9 800

39 200

103 200

 

Účty

 

324-301,2

324-222

324-224

324-225

 

311-101

 

1.3 Odměny předsedy SVJ

Podkladem pro účtování jsou výpočty mezd a souvisejících osobních nákladů, tj. ZP a SZ.  Soubor Podklady zpracovaný v Excelu obsahuje pro lepší názornost schéma účtování odměn na účtech „T“, tzv. šibenicích.  

Položka

Měsíčně

Srpen až prosinec

Hrubá odměna

2 500,00

12 500,00

ZP 9 %

225,00

1 125,00

SZ 25 %

625,00

3 125,00

Superhrubá odměna

3 350,00

16 750,00

Zaokrouhlený ZD

3 400,00

 

Záloha na DP  15 %  

510,00

2 550,00

Srážka ZP 4,5 %

112,50

 

Zaokrouhlené ZP

113,00

565,00

Srážka SZ 6,5 %

162,5

 

Zaokrouhlené SZ

163,00

815,00

Čistá mzda - k výplatě

1 714,00

8 570,00

     

 Náklady na vlastní správu

Měsíčně

Srpen až prosinec

   523, 524, 525

3 350,00

16 750,00

   Rozpočet

 

17 000,00

 

Soubor Podklady zpracovaný v Excelu obsahuje i ukázky vedení knihy přijatých faktur (saldokonta dodavatelů) a pokladní knihy. Kreslení schémat a ukázek knih ve Wordu je dost pracné a obávám se, že by se mi to ani nepodařilo na těchto stránkách uveřejnit.  

14. 2. 2016

Pokračování: Účtování 2016

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode