Účetnictví S V J

2. Účtování 2016    

2. Účtování 2016

Soubor Účtování 2016 má v Excelu 10 listů:

1.      Účtový rozvrh

2.      Deník Ucto

3.      Načítaná předvaha

4.      Jednotlivé předvahy

5.      Výkaz Z/Z

6.      Rozvaha

7.      Účetní uzávěrka

8.      Náklady, čerpání záloh na správu

9.      Přehledy pro vlastníky

10.  Zúčtování SN a záloh na služby

2.1 Účtový rozvrh

Účtovému rozvrhu věnujte při zavádění účetnictví zvýšenou pozornost. Systém v číslování účtů se opravdu vyplatí. Vede k lepší přehlednosti účetnictví, hlavně k lepšímu pochopení vazeb mezi jednotlivými účty. Usnadňuje rovněž kontrolu účtování.

Nejlépe je to vidět na účtech pro účtování o službách, kde se porovnávají skutečné náklady (SN)

·         se zálohami poskytovanými dodavatelům služeb,

·         se zálohami předepisovanými vlastníkům jednotek

a kde se v rámci závěrečných prací účtuje na dohadných účtech.

V ukázce části účtového rozvrhu je na první pohled vidět, které účty patří k sobě.

314-222

Poskytnuté zálohy - STV

314-224

Poskytnuté zálohy - spol. el.

315-222

SN STV

315-224

SN spol. el.

324-222

Zálohy STV

324-224

Zálohy společná el.

389-222

DÚP – STV

389-224

DÚP – společná el.

 

SN – skutečné náklady

STV – studená voda

Od roku 2005 jsou pro vedení účetnictví povinné pouze  účtové skupiny směrné účtové osnovy. Počet syntetických a analytických účtů i jejich číselné a slovní označení si v rámci povinných účtových skupin může zvolit  účetní jednotka sama.

V praxi je to však spíše tak, že  externí správce, který  vede účetnictví více společenstvím, má  pro všechna SVJ nastaven stejný účtový rozvrh. 

Tento příklad je však určen jako zdroj inspirace těm, kdo si chtějí vést nebo už vedou účetnictví vlastními silami.  Zatímco při účtování o službách byl nějaký systém zaveden už od samého začátku, kdy jsem se začala věnovat metodice účtování SVJ, u správy bylo nutné vymyslet od roku 2014 nový systém.  

Po nabytí účinnosti NOZ bylo nutné reagovat na povinnost členit příspěvky na správu do skupin. Nutnost  párovat příspěvky na správu se skutečnými náklady na správu zajišťuje v mých příkladech analytické trojčíslí:

301 – náklady, zálohy a příspěvky podle podílů na SČ (dříve podle SP – spoluvl.podílů)

302 – náklady, zálohy a příspěvky na vlastní správu

303 – náklady, zálohy a příspěvky zohledňující výlučné užívání.

Na portálu SVJ jsem se setkala s kritikou, že je zbytečné zavádět tak velké množství analytických účtů, ale bohužel se nenašel nikdo, kdo by vymyslel jinou možnost, která by mohla být použita přímo v účetnictví, tedy ne v nějakých pomocných tabulkách.

Dále uvedený účtový rozvrh obsahuje pouze účty použité při účtování. 

Celý účtový rozvrh, používaný pro účtování souvislých příkladů od roku 2016, je uveden v souboru Klaiex 26 – Účtování 2016  a Účtování leden 2017. Rušit v nich nepotřebné účty nedoporučuji, protože by to vyvolalo potřebu úpravy naprogramovaných tabulek. V prográmcích Klaiex je vhodnější nepotřebné účty skrýt. Třeba se mohou hodit později. Kdo ví?

Ukázka části účtového rozvrhu

211-100

Pokladna

221-100

Běžný účet

261-100

Peníze na cestě

311-101

Předpisy a inkaso plateb

314-222

Poskytnuté zálohy - STV

315-222

SN STV

315-224

SN společná elektřina

315-225

SN úklid

315-916

Vyúčtování služeb 2016 - doplatky

321-100

Dodavatelé

324-222

Zálohy - STV

324-224

Zálohy - společná elektřina

324-225

Zálohy - úklid

324-301

KrZ na správu - podle podílů SČ

324-302

KrZ na vlastní správu

325-916

Vyúčtování služeb 2016 - přeplatky

336-300

ZP

337-300

SZ

342-300

Zálohy na DP

378-100

Pohledávky za externím správcem

379-100

Závazky k externímu správci

379-300

Závazky z odměn předsedy (výboru) SVJ

389-222

DÚP - STV

389-224

DÚP – společná elektřina

501-301

Spotřeba materiálu - SP

501-302

Spotřeba materiálu - vlastní správa

511-301

Opravy a udržování - SP 

517-301

Revize - SP

518-302

Poštovné, kopírování  aj. nákl. vlastní správy

523-302

Odměny orgánů  SVJ

524-302

ZP

525-302

SZ

549-301

Jiné ostatní náklady - SP (pojištění domu..)

549-302

Bankovní poplatky, poplatky SIPO

644-100

Úroky z BÚ

649-900

Zúčtování SN na správu

901-100

Vlastní jmění

911-100

Fond z VH

931-100

VH ve schvalovacím řízení

932-100

Nerozdělený zisk

Zvýrazněné účty záloh na správu (KrZ 1 a KrZ 2) mohou být v SVJ, která předepisují příspěvky na správu přímo do výnosů, nahrazeny výnosovými účty se stejnými analytickými koncovkami.

2.2 Deník Ucto

Stejně jako v jiných příkladech Klaiex, účtuje se i zde pouze v deníku Ucto. Odsud se každý účetní případ přenese automatizovaně do měsíční předvahy i do načítané předvahy a současně se ihned promítne do rozvahy. Navíc se promítne i do schématu účetní uzávěrky.

Jde-li o náklad nebo výnos, promítne se i do výkazu zisku a ztráty a do pomocné tabulky Náklady, čerpání záloh.

Kontrolním prvkem je výsledek hospodaření, který musí být stejný v rozvaze, ve výkazu zisku a ztráty, v schématu zpracování účetní uzávěrky i v tabulce Náklady, čerpání záloh.  

Deník Ucto je členěn na dílčí deníky. 

·         K prvnímu dni měsíce jsou účtovány předpisy záloh na správu a na služby.

·         Následují účetní případy v pokladně,

·         v bance,

·         v knize přijatých faktur

·         a nakonec jsou účtovány účetní případy podle vnitřních účetních dokladů VÚD, které se nevešly do předchozích dílčích deníků, např. odměny, skutečné náklady na služby apod.

Účetní případy jsou řazeny chronologicky v rámci dílčích deníků.

Deník Ucto – srpen 2016

Den

Měs.

Dokl.

Text

MD

Dal

 

 

 

Předpisy záloh - srpen 2016

 

 

 

10

8

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - voda

311-101

324-201

5 600,00

10

8

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-202

280,00

10

8

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-203

1 960,00

10

8

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh – KrZ 1

311-101

324-301

6 600,00

10

8

PR-ZAL 1

Předpisy záloh – KrZ 2

311-101

324-302

6 200,00

 

 

 

Pokladna

   

 

12

8

PPD 1

Vklad města do pokladny SVJ

211-100

379-100

2 000,00

12

8

VPD 1

Razítko, sešity, pokl. Kniha...

501-302

211-100

938,00

20

8

VÚD 1

Úhrady záloh na účet města

378-100

311-101

20 640,00

Předpisy a úhrady záloh jsou účtovány podle vnitřních účetních dokladů, které mají  vlastní zkratku PR-ZÁL (ostatní vnitřní účetní doklady mají zkratku VÚD).

Předpisy záloh

Předpisy všech druhů záloh a všech vlastníků jednotek jsou nyní účtovány souhrnnou částkou na straně MD  jediného účtu 311-101 Předpisy a inkaso plateb.  Na straně Dal účtů záloh 324-2xx jsou už předepsané zálohy členěny podle druhů záloh.  

Účtování předpisů a úhrad záloh na analytických účtech jednotlivých vlastníků jednotek po zkušenostech z praxe nedoporučuji.

První souvislý příklad, který byl uveden v Poradně v roce 2008, obsahoval účtování na analytických účtech vlastníků jednotek. Šlo o mini SVJ s pěti vlastníky, kde se to ještě dalo zvládnout. Ale při rekonstrukcích některých účetnictví jsem viděla deníky, které se při více vlastnících rozrostly do neskutečného množství stránek. Bylo to nepřehledné a na kontrolu i účtování časově velmi náročné a  navíc velmi nešetrné k našim lesům.  

Úhrady záloh

Protože SVJ nemá v srpnu vlastní běžný účet, hradí vlastníci předepsané zálohy zatím na účet města. Úhrady jsou v srpnu účtovány jako pohledávky SVJ za městem. 

Pokladna představuje druhý dílčí deník vedený účtárnou.

Aby mohl předseda SVJ nakupovat drobný kancelářský materiál, případně drobný matriál na údržbu apod., byl shromážděním zmocněn vedením pokladny.

Do pokladní knihy zapíše všechny příjmy a výdaje hotovosti doložené příjmovými a výdajovými pokladními doklady. Pokladní doklady předává  na začátku dalšího měsíce účtárně k zaúčtování.

Počáteční vklad hotovosti ve výši 2 000 Kč provedlo město. Tento počáteční vklad je zaúčtován jako závazek SVJ k městu. SVJ peníze vrátí, až bude z čeho vracet.

2.3 Načítaná předvaha

2.4 Jednotlivé předvahy

Pojem „načítaná předvaha“ jsem vymyslela z nouze při vymýšlení svých prográmků Klaiex naprogramovaných v Excelu.

Normální předvaha sestavená účetním programem obsahuje kromě čísla a názvu účtu dvojsloupce (MD a Dal):

·         počáteční zůstatky,

·         obraty MD a Dal za sledovaný měsíc,

·         obraty MD a Dal od začátku roku,

·         konečné zůstatky.

Já jsem programovací jazyky dávno zapomněla a nové se vůbec nezačala učit. Při programování v Excelu se mi bohužel ani při maximální snaze nepodařilo dostat všechny výše uvedené sloupce do jedné tabulky. Vznikly tedy dvě tabulky, z nichž každá obsahuje úplně jiné vzorce:

Prvními sloupci v předvahách jsou vždy sloupce s  počáteční zůstatky.

  • U nových SVJ zjistíme počáteční zůstatky ze zahajovací rozvahy,
  • u stávajících SVJ musí být počáteční zůstatky rozvahových účtů shodné s konečnými zůstatky za minulé účetní období. V případě, že dojde např. ke zrušení některých účtů nebo k jejich sloučení, použijí se pro účtování počátečních zůstatků tzv. „převodové můstky“.

V našem příkladu jde o nové SVJ. Jeho zahajovací rozvaha je nulová, protože SVJ nemá k datu svého vzniku k dispozici žádné doklady prokazující vynaložené náklady, případně vzniklé pohledávky nebo závazky.

Úkol:

Zaúčtujte výše uvedené účetní případy ze srpna 2016 a prohlédněte si předvahy, rozvahu i výkaz Z/Z. Zkontrolujte, jestli se obraty v deníku rovnají obratům v předvaze. Podívejte se na VH ve výkazu Z/Z a v rozvaze. Použít můžete jakýkoliv program nebo prográmek.

Taky jste se propracovali ke ztrátě 938 Kč?

Pokud ano, je to proto, že jsme na náklad zaúčtovaný na účtu 501-302 nečerpali zálohu, která se čerpá s použitím výnosového účtu 649-900.  

Když si zkusíte zaúčtovat čerpání  KrZ 2, ztráta zmizí, VH bude nula.

Po zkontrolování obratů a VH tento poslední účetní případ „na zkoušku“ zase zrušte, protože my budeme účtovat čerpání záloh 1 a 2 až k 31. 12. 2016.

Pokračování

 

Pokračujeme v účtování. Nyní jsme v září 2016. Předpisy záloh jsou stejné jako v srpnu a vydrží stejné až do konce roku. Dodavatelské faktury už chodí na adresu SVJ, předsedovi SVJ byla zaúčtována a vyplacena odměna za srpen i září. Je poměrně vysoká, ale jak bylo uvedeno v úvodu, jen proto, aby mohlo být účtováno o SZ.

SVJ má vlastní běžný účet až od 16. září.  Do té doby byly pro zúčtovací vztahy mezi SVJ a městem  používány účty 378-100 a 379-100. Jakmile má  SVJ svůj vlastní bankovní účet, může začít vypořádání vzájemných pohledávek a závazků.

Postupovat se může jedním ze dvou způsobů:

a)      Provede se vzájemné započtení částek na účtu  378-100 (pohledávka za městem ve výši 20 640 Kč) a na účtu 379-100 (závazek k městu ve výši 4 500 Kč).

Rozdíl 16 140 Kč by  muselo poslat město na účet SVJ.

b)     Nebo se mohou finančně vyrovnávat jednotlivé pohledávky a závazky. V deníku najdete účtování podle způsobu b). Nejlépe to pochopíte, když si všechny účetní případy účtované na účtech 378-100 a 379-100 zaúčtujete na účtech „T“ – tzv. šibenicích.

 

Deník Ucto – září 2016 

Den

Měs.

Dokl.

Text

MD

Dal

 

 

 

Předpisy záloh - září

 

 

 

1

9

PR-ZÁL 2

Předpisy záloh - voda

311-101

324-222

5 600,00

1

9

PR-ZÁL 2

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-224

280,00

1

9

PR-ZÁL 2

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-225

1 960,00

1

9

PR-ZÁL 2

Předpisy záloh - KrZ 1

311-101

324-301

6 600,00

1

9

PR-ZÁL 2

Předpisy záloh - KrZ 2

311-101

324-302

6 200,00

 

 

 

Pokladna

   

 

18

9

VPD 2

Kopírování stanov SVJ

518-302

211-100

120,00

19

9

VPD 3

Žárovky pro osvětlení spol.prostor

501-301

211-100

320,00

 

 

 

Přijaté faktury

   

 

12

9

PFA 1

Oprava zavírání dveří Brano

511-301

321-100

1 391,00

13

9

PFA 2

Oprava zvonků

511-301

321-100

400,00

14

9

PFA 3

Revize plynu

517-301

321-100

500,00

15

9

PFA 4

Správní poplatky - srpen

518-302

321-100

2 000,00

15

9

PFA 5

Správní poplatky září

518-302

321-100

2 000,00

15

9

PFA 6

Fa od města - kopírování, poštovné..

518-302

379-100

1 500,00

29

9

PFA 7

Úklid srpen

315-225

321-100

1 000,00

29

9

PFA 8

Úklid září

315-225

321-100

1 000,00

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Banka

   

 

16

9

VBÚ 1

Vklad hotovosti při založení  BÚ

221-100

379-100

1 000,00

16

9

VBÚ 1

Úhrada fa za opravu zvonků

321-100

221-100

400,00

17

9

VBÚ 1

Převod záloh vlastníků od města na účet SVJ

221-100

378-100

20 640,00

18

9

VBÚ 1

Úhrada fa za opravu dveří

321-100

221-100

1 391,00

19

9

VBÚ 1

Vráceno městu za dotaci pokladny a BÚ při založení

379-100

221-100

3 000,00

20

9

VBÚ 1

Úhrady záloh od vlastníků - září

221-100

311-101

20 640,00

20

9

VBÚ 1

Úhrada fa za revizi plynu

321-100

221-100

500,00

20

9

VBÚ 1

Výplata odměny předsedovi  srpen, září

379-300

221-100

3 428,00

21

9

VBÚ0

Úhrada ZP srpen, září

336-300

221-100

676,00

21

9

VBÚ 1

Úhrada SZ srpen, září

337-300

221-100

1 576,00

21

9

VBÚ 1

Úhrada zálohy na DP srpen, září

342-300

221-100

1 020,00

21

9

VBÚ 1

Poskytnuté zálohy voda

314-222

221-100

4 500,00

30

9

VBÚ 1

Úhrada fa za úklid srpen a září

321-100

221-100

2 000,00

30

9

VBÚ 1

Úhrada-správní poplatky srpen a září

321-100

221-100

4 000,00

30

9

VBÚ 1

Úhrada fa městu za  kopírování, poštovné...

379-100

221-100

1 500,00

30

9

VBÚ 1

Poplatky bance

549-302

221-100

228,00

30

9

VBÚ 2

Přijaté úroky

221-100

644-100

12,00

 

 

 

Odměna předsedy

   

 

15

9

VÚD 3

Hrubá odměna srpen, září

523-302

379-300

5 000,00

15

9

VÚD 3

Srážka ZP srpen, září

379-300

336-300

226,00

15

9

VÚD 3

Srážka SZ srpen, září

379-300

337-300

326,00

15

9

VÚD 3

Záloha na DP srpen, září

379-300

342-300

1 020,00

15

9

VÚD 3

ZP do nákladů SVJ srpen, září

524-302

336-300

450,00

15

9

VÚD 3

SZ do nákladů SVJ srpen, září

525-302

337-300

1 250,00

Úkoly:

Zkontrolujte v předvaze, jestli jsou zúčtovací vztahy mezi  SVJ a městem vyrovnány, tj. jestli jsou konečné zůstatky účtů 378-100 a 379-100 jsou nulové.

Prohlédněte si schéma účtování odměn v souboru Podklady. Spočítejte, kolik by do konce roku ušetřilo SVJ, kdyby byla předsedovi předepsána hrubá měsíční odměna o korunu nižší. Při výpočtech můžete použít naprogramovanou tabulku s výpočty a zadat hrubou odměnu ve výši 2499 Kč.

 

Pokračování

Říjnové  a listopadové účetní případy nepřinášejí  žádné novinky. Pouze jsme si zopakovali účtování na účtu 261-100 Peníze na cestě podle příjmového pokladního dokladu a podle výpisu z BÚ.

Deník Ucto – říjen a listopad 2016

Den

Měs.

Dokl.

Text

MD

Dal

 

 

 

Předpisy záloh - říjen

 

 

 

1

10

PR ZÁL 3

Předpisy záloh - voda

311-101

324-222

5 600,00

1

10

PR ZÁL 3

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-224

280,00

1

10

PR ZÁL 3

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-225

1 960,00

1

10

PR ZÁL 3

Předpisy záloh - KrZ 1

311-101

324-301

6 600,00

1

10

PR ZÁL 3

Předpisy záloh - KrZ 2

311-101

324-302

6 200,00

 

 

 

Pokladna

 

 

 

5

10

PPD 2

Vklad do pokladny - doplnění pokladny z BÚ

211-100

261-100

1 500,00

 

 

 

Přijaté faktury

 

 

 

15

10

PFA 9

Správní poplatky říjen

518-302

321-100

2 000,00

16

10

PFA 10

Požární kontrola

517-301

321-100

1 980,00

29

10

PFA 11

Úklid říjen

315-225

321-100

1 000,00

 

 

 

Banka

 

 

 

7

10

VBÚ 2

Výběr z účtu na doplnění pokladny

261-100

221-100

1 500,00

15

10

VBÚ 2

Výplata odměny předsedovi

379-300

221-100

1 714,00

15

10

VBÚ 2

Úhrada ZP

336-300

221-100

338,00

15

10

VBÚ 2

Úhrada SZ

337-300

221-100

788,00

15

10

VBÚ 2

Úhrada zálohy na DP

342-300

221-100

510,00

20

10

VBÚ 2

Úhrada fa za požární kontrolu

321-100

221-100

1 980,00

20

10

VBÚ 2

Úhrady záloh od vlastníků - říjen

221-100

311-101

20 640,00

21

10

VBÚ 2

Poskytnuté zálohy voda

314-222

221-100

4 500,00

30

10

VBÚ 2

Úhrada fa za úklid říjen

321-100

221-100

1 000,00

30

10

VBÚ 2

Úhrada-správní poplatky říjen

321-100

221-100

2 000,00

31

10

VBÚ 2

Poplatky bance

549-302

221-100

224,00

31

10

VBÚ 2

Přijaté úroky

221-100

644-100

11,00

 

 

 

Odměna předsedy

 

 

 

15

10

VÚD 4

Hrubá odměna

523-302

379-300

2 500,00

15

10

VÚD 4

Srážka ZP

379-300

336-300

113,00

15

10

VÚD 4

Srážka SZ

379-300

337-300

163,00

15

10

VÚD 4

Záloha na DP

379-300

342-300

510,00

15

10

VÚD 4

ZP do nákladů SVJ

524-302

336-300

225,00

15

10

VÚD 4

SZ do nákladů SVJ

525-302

337-300

625,00

 

 

 

Předpisy záloh - listopad

 

 

 

1

11

PR ZÁL 4

Předpisy záloh - voda

311-101

324-222

5 600,00

1

11

PR ZÁL 4

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-224

280,00

1

11

PR ZÁL 4

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-225

1 960,00

1

11

PR ZÁL 4

Předpisy záloh - KrZ 1

311-101

324-301

6 600,00

1

11

PR ZÁL 4

Předpisy záloh - KrZ 2

311-101

324-302

6 200,00

 

 

 

Přijaté faktury

 

 

 

15

11

PFA  12

Správní poplatky listopad

518-302

321-100

2 000,00

29

11

PFA  13

Úklid listopad

315-225

321-100

1 000,00

30

11

PFA  14

Malování chodeb

511-301

321-100

7 800,00

 

 

 

Banka

 

 

 

20

11

VBÚ 3

Úhrady záloh od vlastníků - listopad

221-100

311-101

20 640,00

20

11

VBÚ 3

Výplata odměny předsedovi

379-300

221-100

1 714,00

20

11

VBÚ 3

Úhrada ZP

336-300

221-100

338,00

20

11

VBÚ 3

Úhrada SZ

337-300

221-100

788,00

20

11

VBÚ 3

Úhrada zálohy na DP

342-300

221-100

510,00

21

11

VBÚ 3

Poskytnuté zálohy voda

314-222

221-100

4 500,00

30

11

VBÚ 3

Úhrada fa za úklid listopad

321-100

221-100

1 000,00

30

11

VBÚ 3

Úhrada -správní poplatky listopad 

321-100

221-100

2 000,00

30

11

VBÚ 3

Úhrada fa za malování

321-100

221-100

7 800,00

30

11

VBÚ 3

Poplatky bance

549-302

221-100

248,00

30

11

VBÚ 3

Přijaté úroky

221-100

644-100

13,00

 

 

 

Odměna předsedy

     

15

11

VÚD 5

Hrubá odměna

523-302

379-300

2 500,00

15

11

VÚD 5

Srážka ZP

379-300

336-300

113,00

15

11

VÚD 5

Srážka SZ

379-300

337-300

163,00

15

11

VÚD 5

Záloha na DP

379-300

342-300

510,00

15

11

VÚD 5

ZP do nákladů SVJ

524-302

336-300

225,00

15

11

VÚD 5

SZ do nákladů SVJ

525-302

337-300

625,00

 

Pokud se vám zdá, že je účtování nudné, protože se pořád opakují stejné účetní případy, máte pravdu. V malých SVJ se během roku skutečně většinou neděje nic převratného. Účtování v prosinci už je zajímavější.

Deník Ucto – prosinec

Den

Měs.

Dokl.

Text

MD

Dal

 

 

 

Předpisy záloh - prosinec

 

 

 

1

12

PR ZÁL 5

Předpisy záloh - voda

311-101

324-222

5 600,00

1

12

PR ZÁL 5

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-224

280,00

1

12

PR ZÁL 5

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-225

1 960,00

1

12

PR ZÁL 5

Předpisy záloh - KrZ 1

311-101

324-301

6 600,00

1

12

PR ZÁL 5

Předpisy záloh - KrZ 2

311-101

324-302

6 200,00

 

 

 

Pokladna

 

 

 

7

12

VPD 4

Rohožka, hřebíky aj. drobný materiál

501-301

211-100

75,00

8

12

VPD 5

Poštovné

518-302

211-100

62,00

 

 

 

Přijaté faktury

 

 

 

15

12

PFA 15

Správní poplatky prosinec

518-302

321-100

2 000,00

18

12

PFA 16

Nátěr zábradlí

511-301

321-100

1 950,00

29

12

PFA 17

Úklid prosinec

315-225

321-100

1 000,00

 

 

 

Banka

 

 

 

16

12

VBÚ 4

Pojištění domu  srpen až prosinec 2016

549-301

221-100

5 000,00

20

12

VBÚ 4

Úhrady záloh od vlastníků - prosinec

221-100

311-101

14 400,00

21

12

VBÚ 4

Poskytnuté zálohy voda

314-222

221-100

4 500,00

22

12

VBÚ 4

Výplata odměny předsedovi

379-300

221-100

1 714,00

22

12

VBÚ 4

Úhrada ZP

336-300

221-100

338,00

22

12

VBÚ 4

Úhrada SZ

337-300

221-100

788,00

22

12

VBÚ 4

Úhrada zálohy na DP

342-300

221-100

510,00

30

12

VBÚ 4

Úhrada fa za úklid prosinec

321-100

221-100

1 000,00

30

12

VBÚ 4

Úhrada-správní poplatky prosinec

321-100

221-100

2 000,00

31

12

VBÚ 4

Poplatky bance

549-302

221-100

224,00

31

12

VBÚ 4

Přijaté úroky

221-100

644-100

11,00

 

 

 

Odměna předsedy

     

15

12

VÚD 6

Hrubá odměna

523-302

379-300

2 500,00

15

12

VÚD 6

Srážka ZP

379-300

336-300

113,00

15

12

VÚD 6

Srážka SZ

379-300

337-300

163,00

15

12

VÚD 6

Záloha na DP

379-300

342-300

510,00

15

12

VÚD 6

ZP do nákladů SVJ

524-302

336-300

225,00

15

12

VÚD 6

SZ do nákladů SVJ

525-302

337-300

625,00

 

 

 

Služby

 

 

 

31

12

VÚD 7

SN voda 2016 - DÚP

315-222

389-222

24 500,00

31

12

VÚD 8

Zúčtování poskytnutých záloh - voda

389-222

314-222

18 000,00

31

12

VÚD9

SN elektřina 2016- DÚP

315-224

389-224

1 820,00

31

12

VÚD 10

Vyúčtování SN - voda

315-916

315-222

24 500,00

31

12

VÚD 10

Vyúčtován SN - elektřina

315-916

315-224

1 820,00

31

12

VÚD 10

Vyúčtování SN - úklid

315-916

315-225

5 000,00

31

12

VÚD 10

Vyúčtování záloh - voda

324-222

315-916

28 000,00

31

12

VÚD 10

Vyúčtování záloh - elektřina

324-224

315-916

1 400,00

31

12

VÚD 10

Vyúčtování záloh - úklid

324-225

315-916

9 800,00

31

12

VÚD 11

Přeúčtování přeplatku na 325-916

315-916

325-916

7 880,00

 

 

 

Čerpání záloh na správu

 

 

 

31

12

VÚD12

Zúčtování N - čerpání KrZ 1 - podle podílů

324-301

649-900

19 416,00

31

12

VÚD 13

Zúčtování N - čerpání KrZ 2 - vlastní správa

324-302

649-900

30 294,00

 

 

 

Obraty MD a Dal

 

 

524 238,00

Neuhrazené prosincové zálohy

Hned na začátku si všimněte, že je částka prosincových úhrad předepsaných záloh nižší, než byla  v minulých měsících. Vlastník Dlouhý nějak nestihl uhradit včas prosincové zálohy.  Jeho dluh činí 6 240 Kč (viz i Předpisy záloh v souboru Podklady). Zůstatek neuhrazených záloh najdete po zaúčtování prosince v předvaze na účtu 311-101 Předpisy a inkaso plateb.

Účtování o službách

Prosincové účtování je ale zajímavé hlavně kvůli účtování o službách. V SVJ je běžné, že dodavatelé služeb posílají vyúčtování skutečných nákladů na služby až v následujícím roce.  Jinak to ani není technicky možné. I když teď máme v příkladu oslavu nového roku 2017 za sebou, pořád účtujeme do roku 2016, protože podle ZoÚ mají být náklady účtovány do období, kterého se týkají.

Na účtu 321 však můžeme účtovat,  až když máme k dispozici dodavatelskou fakturu. A tu máme k dispozici v lednu 2017. V prosinci 2016 tedy zaúčtujeme skutečné náklady na služby tak, že účet 321 Dodavatelé nahradíme účtem 389 Dohadné účty pasivní.

Vnitřní účetní doklad (VÚD) pro účtování si musíme vyhotovit sami.  Údaje o skutečných nákladech opíšeme do VÚD z lednových faktur, na které jsme si museli počkat.  Nemáme-li dodavatelské faktury k dispozici do doby, když už potřebujeme účetnictví uzavřít, můžeme do roku 2016 zaúčtovat místo skutečných nákladů na služby částky zjištěné kvalifikovaným odhadem (např. u vody podle odečtů z vodoměrů s přihlédnutím k průměrným „ztrátám“ vody fakturovaným v minulých letech apod.

Máme-li k dispozici skutečné náklady z faktur přijatých v lednu, ne pouze odhady, můžeme v účetnictví 2016  srovnat  skutečné náklady na služby s poskytnutými zálohami i se zálohami hrazenými vlastníky jednotek a zjistit tak přeplatky a nedoplatky jak k dodavatelům, tak k vlastníkům jednotek.

Čím více účetních případů týkajících se roku 2016 se podaří zaúčtovat do roku 2016,  tím přesnější údaje o pohledávkách a závazcích budou vykázány v rozvaze SVJ.

Účtování o službách bývá pro některé účetní hodně složité. V takovém případě doporučuji rozkreslit si jednotlivé účetní případy na účtech „T“, tzv. „šibenicích“.  Pochopení závěrečných prací to skutečně hodně pomůže. Vím to z vlastní praxe.

V příkladu zpracovávaném postupně v Excelu bude schéma účtování o službách na účtech „T“ rovněž zařazeno.

Čerpání záloh na správu

Zálohy na správu, které byly předepisovány podle podílů na společných částech, byly účtovány odděleně od záloh na vlastní správu, proto se čerpání záloh účtuje dvěma účetními zápisy.

V příkladu je čerpání záloh na správu zařazeno až na konci deníku.  Před zaúčtováním čerpání záloh prostřednictvím účtu 649-900 se ve výkazu zisku a ztráty objevovala ztráta, protože náklady jsme účtovali průběžně, zatímco výnosy ne.

Mnohé účetní programy nabízejí možnost okamžitého účtování čerpání záloh, jakmile je zaúčtován nějaký náklad na účtu 5xx. Účetní si mohou vybrat, jestli tu možnost využijí nebo ne.

Úkol:

Pokud jste si zaúčtovali všechny účetní případy, vytiskněte si předvahu, rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Zkontrolujte si, jestli máte všude stejný výsledek hospodaření. 

N. Klainová

7. 3. 2016

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode