Účetnictví S V J

3. Účtování leden 2017                

Soubor Účtování leden 2017 má v Excelu jen 6 listů:

1.      Účtový rozvrh

2.      Deník Ucto

3.      Načítaná předvaha

4.      Jednotlivé předvahy

5.      Rozvaha

6.      Vypořádání s vlastníky – služby

Účtování v novém roce 2017 začíná otevřením účetních knih k prvnímu lednu. Na aktivní a pasivní účty se převedou (správně zaúčtují) zůstatky zjištěné k 31. 12. 2016. Výsledek hospodaření, tj. zisk z roku 2016, se objeví jako počáteční zůstatek účtu 931 VH ve schvalovacím řízení. Nákladové a výnosové účty jsou k prvnímu dni nového účetního období vždy vynulovány.

Soubor Účtování – leden...bývá do souvislých příkladů zařazován kvůli službám. Skutečné náklady na služby jsme mohli zaúčtovat do roku 2016 pomocí účtů dohadných položek. Mohli jsme zaúčtovat  i zúčtování skutečných nákladů a záloh poskytnutých dodavatelům služeb a  zúčtování skutečných nákladů a záloh předepsaných vlastníkům jednotek. Účtovat do roku 2016 i finanční vyrovnání přeplatků a doplatků záloh na služby však není z  technických důvodů možné. O pohybu peněz musíme účtovat v období, ve kterém k němu dochází, tedy někdy v březnu nebo v dubnu následujícího roku.

Jak bylo uvedeno výše, provádí se i otevírání účetních knih účetními zápisy, které budou prokázány vnitřními účetními doklady. Částky můžeme opsat z VÚD, kterými jsme účetní knihy uzavírali. 

1.      VÚD – Převod zůstatků aktivních účtů na účet 961-100 PÚR

2.      VÚD – Převod zůstatků pasivních účtů na účet 961-100 PÚR

 

Otevření  účetních knih k 1. 1. 2017

1. VÚD – Převod zůstatků aktivních účtů na účet 961-100 PÚR               

MD

Dal

211-100

961-100

1 985,00

221-100

961-100

24 262,00

311-101

961-100

6 240,00

Celkem

 

32 487,00

 

2. VÚD – Převod zůstatků pasivních účtů na účet 961-100 KÚR

               

MD

Dal

961-100

321-100

1 950,00

961-100

324-301

13 584,00

961-100

324-302

706,00

961-100

325-916

7 880,00

961-100

389-222

6 500,00

961-100

389-224

1 820,00

961-100

931-100

47,00

Celkem

 

32 487,00

            

V příkladu zpracovaném v Excelu je otevření účetních knih znázorněno na účtech „T“ v souboru Účtování 2016 na listu Účetní uzávěrka. 

Na jednotlivé účty se však počáteční zůstatky automatizovaně nedostanou. To umí zařídit jen účetní programy. Ti, kdo účtují v prográmku Klaiex, musí zadat počáteční zůstatky ručně, a to jak v  načítané předvaze, tak na listu s předvahami za jednotlivé měsíce. Kdo je nechce vyťukávat, může si zkopírovat konečné zůstatky z předvahy  k 31. 12. 2016.

3.2. Deník Ucto

Stejně jako v roce 2016,  jsou i v lednu 2017 zaúčtovány jako první účetní případy měsíce předpisy záloh na správu a na služby. Podkladem pro účtování je opět sestava předpisů záloh. Zálohy zůstaly v příkladu ve stejné výši, jako v roce 2016,  s výjimkou záloh na úklid, které byly sníženy.

Den

Měs.

Dokl.

Text

MD

Dal

 

 

 

Předpisy záloh - prosinec

 

 

 

1

1

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - voda

311-101

324-201

5 600,00

1

1

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - elektřina

311-101

324-202

280,00

1

1

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh -úklid

311-101

324-203

1 000,00

1

1

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh – KrZ 1

311-101

324-301

6 600,00

1

1

PR-ZAL 1

Předpisy záloh – KrZ 2

311-101

324-302

6 200,00

Účtování o nákladech a výnosech už umíme, proto se pustíme rovnou do účtování o službách. Následuje tedy zrušení DÚP, úhrady předepsaných záloh a finanční vyrovnání přeplatků a nedoplatků záloh z roku 2016. Vlastníkům budou vyplaceny přeplatky záloh, dodavatelům vody a elektřiny budeme hradit doplatky záloh.

Posledním účetním zápisem v deníku je v lednu převod zisku do fondu ze zisku. Tento převod se však provádí až po schválení shromážděním. Podstatné je, aby byl VH odúčtován z účtu 931-100 VH ve schvalovacím řízení, protože tento účet nesmí mít na konci roku zůstatek. Kdyby shromáždění do konce roku 2017 nerozhodlo, co se má s VH stát, musel by být převeden na účet 932-100 Nerozdělený zisk z minulých let.

Deník Ucto – leden 2017 – pokračování

Den

Měs.

Dokl.

Text

MD

Dal

3

1

PFA

Fa dodavatele vody, zrušení DÚP

389-222

321-100

6 500,00

4

1

PFA

Fa dodavatele společ.elektř., zrušení DÚP

389-224

321-100

1 820,00

7

1

VBÚ

Dlouhý - úhrada záloh za prosinec 2016

221-100

311-101

6 240,00

15

1

VBÚ

Úhrady záloh - leden

221-100

311-101

19 660,00

20

1

VBÚ

Výplata přepl.záloh na služby 2016 převod z BÚ

325-916

221-100

7 317,00

21

1

VBÚ

Úhrada doplatku 2016 za vodu

321-100

221-100

6 500,00

21

1

VBÚ

Úhrada doplatku 2016 za elektřinu

321-100

221-100

1 820,00

22

1

VPD

Výplata přeplatků záloh paní Smutné v hotovosti

325-916

211-100

563,00

 

 

 

Po rozhodnutí shromáždění

 

 

 

 

1

VÚD

Převod VH do fondu ze zisku

931-100

911-100

47,00

 

 

 

Obraty

 

 

70 127,00

3.3. a 3.4. Předvahy, 3.5. Rozvaha

Předvahy zde plní pouze kontrolní funkci, stejně jako rozvaha, protože nejsou zaúčtovány všechny účetní případy, které připadají v lednu v úvahu. Protože bylo úplně vynecháno účtování o nákladech a výnosech, bylo zbytečné zařazovat výkaz Z/Z s nulovými hodnotami, list s přehledy pro vlastníky aj.

3.6. Vypořádání s vlastníky

Vyúčtování služeb za rok 2016 bylo provedeno v souboru Účtování 2016. U dodavatelů  byly zúčtovány skutečné náklady s poskytnutými zálohami a s vlastníky jednotek byly skutečné náklady porovnávány s předepsanými zálohami na služby, a to na pomocném účtu 315-916 Vyúčtování služeb 2016. Obojí je znázorněno na účtech „T“, tzv. šibenicích na listu č. 10.

Na  stranu MD tohoto účtu byly převedeny skutečné náklady na služby z účtů 315-2xx a na stranu Dal předepsané zálohy na služby z účtů 324-2xx. Rozdíl představuje celkový přeplatek záloh, protože  v příkladu jsou skutečné náklady nižší, než předepsané zálohy.

Soubor Účtování  leden 2017 obsahuje rozpočítání celkového přeplatku záloh na jednotlivé vlastníky jednotek.

Finanční vyrovnání záloh na služby

Výpočty přeplatků (+) a doplatků (-) záloh na služby dodané v r. 2016
  pro finanční vyrovnání s vlastníky jednotek

Byty

Vlastníci     jednotek

Položka

 

Voda

Spol.el.

Úklid

Služby celkem

1

Králík

Předpisy

 

6 000

300

2 100

8 400

 

3 os.

SN

 

5 250

390

1 072

6 712

 

 

Rozdíl

 

750

-90

1 028

1 688

2

Smutná

Předpisy

 

2 000

100

700

2 800

 

1 os.

SN

 

1 750

130

357

2 237

 

 

Rozdíl

 

250

-30

343

563

3

Lebeda

Předpisy

 

6 000

300

2 100

8 400

 

3 os.

SN

 

5 250

390

1 072

6 712

 

 

Rozdíl

 

750

-90

1 028

1 688

4

Cvach

Předpisy

 

4 000

200

1 400

5 600

 

2 os.

SN

 

3 500

260

714

4 474

 

 

Rozdíl

 

500

-60

686

1 126

21

Dlouhý

Předpisy

 

10 000

500

3 500

14 000

 

5 os.

SN

 

8 750

650

1 785

11 185

 

 

Rozdíl

 

1 250

-150

1 715

2 815

 

Celkem

Předpisy

 

28 000

1 400

9 800

39 200

 

14 osob

SN

 

24 500

1 820

5 000

31 320

 

Přepl/dopl.

Rozdíl

 

3 500

-420

4 800

7 880

 

 

Úhrady

 

28 000

1 400

9 800

39 200

 

 

Neuhraz.

 

0

0

0

0

 

Úhrnem

Rozdíl

 

3 500

-420

4 800

7 880

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, předepsané zálohy na služby jsou zároveň přijatými zálohami a částka 7 880 Kč může být vyplacena. V hotovosti si přála vyplatit přeplatek paní Smutná, ostatním byl přeplatek zaslán na jejich bankovní účty.

 

Způsob finančního  vyrovnání přeplatků záloh

 

Jméno

Přeplatky

 

Datum

Podpis

Poznámka

 

Králík

1 688,00

 

 

 

Převod - BÚ

 

Smutná

563,00

 

 

 

Hotově

 

Lebeda

1 688,00

 

 

 

Převod - BÚ

 

Cvach

1 126,00

 

 

 

Převod - BÚ

 

Dlouhý

2 815,00

 

 

 

Převod - BÚ

 

Celkem

7 880,00

 

x

x

x

Vyplacením přeplatků záloh se můžeme se souvislým příkladem zde v Poradně rozloučit.  Stejný příklad je zpracován v Exelu pod názvem Klaiex 26. V e-shopku bude uveden nejpozději do konce května 2016.

 

N. Klainová

23. 5. 2016

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode