Účetnictví S V J

Příloha, přehledy pro vlastníky

Příloha

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty se ve většině SVJ sestavují automatizovaně, data čerpají z  účetních knih. Prográmek Klaiex bere ve všech svých verzích data z předvahy. Přílohu, která vysvětluje a doplňuje informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, žádný program nesestaví, protože to neumí.

Je-li vedení účetnictví svěřeno externí firmě, bylo by ideální, kdyby se na sestavování přílohy podílel(a) účetní i někdo z SVJ, protože některé věci externí účetní prostě neví, např. nemusí vědět o účasti  členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů SVJ a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž SVJ uzavřelo za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní stavy (vyhláška č. 504/2002 Sb., § 30 odst. 1).

Právní úprava přílohy je uvedena v  §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., a v § 18 ZoÚ.

Příloha může být podle § 29 vyhlášky sestavena

·         popisným způsobem,

·         nebo ve formě tabulek.

Příloha sestavená formou tabulek je přehlednější a její sestavování efektivnější.

Schvalování účetní závěrky

Pro schválení účetní závěrky zvedají v některých SVJ vlastníci ruku automaticky, aniž by jí rozuměli a aniž by jim byly vysvětleny alespoň některé její jednotlivé části.

Pohledávky, závazky, náklady, výnosy a výsledek hospodaření by měl umět v účetní závěrce najít a následně vysvětlit každý, kdo ji předkládá členům SVJ ke schválení. Absolutním laikům v účetní problematice by mohly pomoci v orientaci  příspěvky uvádějící rubriky Základy i Poradna. 

Přehledy pro vlastníky

Přehledy  o stavu a čerpání záloh na správu nejsou součástí účetní závěrky. Řada SVJ je vůbec nesestavuje. Členové SVJ si potom stěžují, že nemají ponětí, kam plynou peníze, které posílají měsíčně na úhradu nákladů na správu. Nevědí kolik a za co se utratilo, ani jak velké jsou nevyčerpané zálohy na správu, které se většinou převádějí do dalšího roku.

Na informace o použití záloh na správu mají vlastníci jednotek právo. Každá záloha musí být jejím příjemcem vyúčtována. S přeplatky nebo nedoplatky záloh na správu se zachází v SVJ v souladu se schválenými stanovami nebo s rozhodnutím shromáždění.

Má-li SVJ ve svých schválených stanovách uvedenou možnost finančního vyrovnání nevyčerpaných záloh, může k němu dojít, ale ve většině SVJ bývají nevyčerpané zálohy na správu  převáděny do následujícího roku.

Mít přehled o nevyčerpaných zálohách se vlastníkům vyplatí hlavně při prodeji bytu. Při změně vlastníka se totiž nevyčerpané zálohy nevracejí. Vlastník, který ví, jaký zůstatek záloh bude převeden na nového vlastníka, jej může promítnout do prodejní ceny bytu.

Forma přehledů o stavu a čerpání záloh na správu

Přehledy  by měly být sestaveny tak, aby byly srozumitelné  pro všechny, bez ohledu na to, jestli členové SVJ znají nebo neznají alespoň základy účetnictví.

Poznámka: Zatímco souvislý příklad Klaiex 15 si vystačil s jedním přehledem, v jeho nástupci, kterým je Klaiex 26, už sestavujeme přehledy dva, protože SVJ vybírá v souladu s § 1180 NOZ dva druhy záloh:

KrZ 1 = krátkodobá záloha na správu stanovena podle podílů na SČ (společných částech),

KrZ 2 = krátkodobá záloha na správu stanovena na každou jednotku ve stejné výši.

Forma přehledu není nikde předepsána. Nabídnout mohu pouze ukázky přehledů, které mi připadají srozumitelné a přehledné.

V souladu s § 1180 NOZ by měl dostat každý vlastník minimálně 2 přehledy, případně jeden přehled s dvěma tabulkami:

a)      Přehled o stavu a čerpání záloh stanovených podle podílů na společných částech

b)      Přehled o stavu a čerpání záloh na vlastní správu

Podklady pro sestavení přehledů

Přehledy musí obsahovat

  • počáteční zůstatek (PZ)
  • přírůstky (vklady)
  • úbytky (čerpání)
  • konečný zůstatek (KZ)

Počáteční zůstatky jsou nulové, protože jde o nově vzniklé SVJ.

Vklady vlastníků představují předepsané zálohy na správu. Můžete si je zkontrolovat s údaji v sestavě předpisů záloh.

Zálohy jsou čerpány na úhradu nákladů. Protože jsme náklady účtovali s analytickým trojčíslím 301 a 302, máme podklad pro čerpání záloh 1 a 2, tj. podle podílů a na vlastní správu. Údaje získáme z účetnictví. V prográmku Klaiex bývají uváděny na samostatném listu „Zúčtování nákladů“, později „Náklady 1 až 3“. Na názvu tolik nezáleží. Podstatné je, že víme, které náklady se hradí ze kterých záloh.

Náklady a výnosy podle druhů

501-301

Spotřeba materiálu

395,00

501-302

Spotřeba materiálu - vlastní správa

938,00

511-301

Opravy a udržování - SP 

11 541,00

517-301

Revize - SP

2 480,00

518-302

Pošt., kopírování  aj. náklady vlastní správy

11 682,00

523-302

Odměny orgánů  SVJ

12 500,00

524-302

ZP

1 125,00

525-302

SZ

3 125,00

549-301

Jiné ostatní náklady - SP (poj...)

5 000,00

549-302

Bankovní poplatky, poplatky SIPO

924,00

 

Náklady celkem

49 710,00

Poznámka: Výnosy nejsou z důvodu úspory místa uvedeny, pro přehledy je nepotřebujeme

 

Přehled o stavu a čerpání KrZ 1 (podle podílů na SČ)

Č. jedn.

Jméno

PZ

Vklady

Čerpání

KZ

1

Králík

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

2

Smutná

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

3

Lebeda

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

4

Cvach

0,00

5 500,00

3 236,00

2 264,00

5

Dlouhý

0,00

11 000,00

6 472,00

4 528,00

Celkem

x

0,00

33 000,00

19 416,00

13 584,00

Pozn ke KrZ 1: První čtyři byty jsou stejné, pátý má dvojnásobnou plochu.

Přehled o stavu a čerpání KrZ 2 (na vlastní správu)

Č. jedn.

Jméno

PZ

Vklady

Čerpání

KZ

1

Králík

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

2

Smutná

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

3

Lebeda

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

4

Cvach

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

5

Dlouhý

0,00

6 200,00

6 058,80

141,20

Celkem

x

0,00

31 000,00

30 294,00

706,00

 

Sestavením přehledů o stavu a čerpání záloh na správu se můžeme s rokem 2016 rozloučit. Předtím se ale vraťte na začátek souvislého příkladu a porovnejte přehledy s rozpočty. Najdete je hned na začátku pod názvem "Podklady pro účtování".

Poznámka:

Kvůli lepší přehlednosti tvoří SVJ jen krátkodobé zálohy na správu č. 1 a 2, tj. podle podílů a na vlastní správu. Mohlo tvořit i dlouhodobé, např. jednu podle podílů na opravu střechy a druhou s ohledem na výlučné užívání např. na opravu lodžií, které jsou ve výlučném užívání jen majiteli bytů. Potom by byly sestavovány místo dvou přehledů přehledy 4 a ani to by nemusel být konečný počet.  

9. 5. 2016

Pokračování

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode