Účetnictví S V J

Účetní uzávěrka 2016    

Účetní uzávěrkou se rozumí uzavírání účetních knih. Účetní knihy můžeme při automatizovaném zpracování uzavírat teprve tehdy, až máme vytištěny nebo zkopírovány a dobře uloženy minimálně předvahu, rozvahu a výkaz zisku a ztráty.

Při uzavírání účetních knih se totiž postupně vyrovnají úplně všechny účty. To znamená, že z nich nebude možné zjistit konečné zůstatky (u aktiv a pasiv) nebo konečné stavy (u nákladů a výnosů).

Většina účetních programů obsahuje automatizované zpracování účetní uzávěrky. Mnozí účetní tak často vůbec netuší, z jakých jednotlivých kroků se účetní uzávěrka skládá.

Názorné schéma účetní uzávěrky si můžete prohlédnout na listu „Účetní uzávěrka“ v libovolném souvislém příkladu Klaiex, obsahujícím účtování celého roku. Do tohoto schématu se průběžně promítá každý zaúčtovaný účetní případ, a to v souladu s ČÚS 402 „Otevírání a uzavírání účetních knih“.

Tento ČÚS obsahuje vyčerpávající popis jednotlivých činností souvisejících s účetní uzávěrkou. Jeho opisování považuji za zbytečné.

Přidám pouze upozornění, že od roku 2016 došlo významné změně u účtu Výsledek hospodaření, na který se při uzavírání účetních knih převádějí náklady a výnosy.  

Místo dřívějšího závěrkového účtu 963 -Výsledek hospodaření se od roku 2016 použije pro převod obratů nákladů a výnosů  účet účtové skupiny 93 - Výsledek hospodaření. V mých příkladech to bude účet 933-100  Výsledek hospodaření.  

Ze tří závěrkových účtů tak zbyly v účtové skupině 96 pouze dva účty, a sice 961 PÚR a 962 KÚR.

Úkol:

Představte si, že jste si po zaúčtování účetních případů roku 2016 vytiskli předvahu účtů. Protože vám někdo ukradl počítač a vy nemáte kopii zpracovaného účetnictví, jste nuceni uzavřít účetní knihy k 31. 12. 2016 ručně. Otevření účetních knih k 1. 1. 2017 budete provádět rovněž ručně.

Protože se uzavírání účetních knih i jejich otevírání provádí účetními zápisy, musíte si nejdříve vyhotovit vnitřní účetní doklady (VÚD). Částky opíšeme do VÚD  z předvahy.

1.      VÚD – Převod nákladů na účet 933-100 Účet VH

2.      VÚD – Převod výnosů na účet 933-100 Účet VH

3.      VÚD – Převod zůstatků aktivních účtů na účet 962-100 KÚR

4.      VÚD – Převod zůstatků pasivních účtů na účet 962 -100 KÚR včetně převodu zisku z účtu 933-100 Účet VH

Uzavření účetních knih k 31. 12. 2016

1. VÚD – Převod nákladů na účet 933-100

MD

Dal

933-100

501-301

395,00

933-100

501-302

938,00

933-100

511-301

11 541,00

933-100

517-301

2 480,00

933-100

518-302

11 682,00

933-100

523-302

12 500,00

933-100

524-302

1 125,00

933-100

549-301

5 000,00

933-100

549-302

924,00

Celkem

 

49 710,00

Poznámka k převodu nákladů:

Pokud by byly ve výnosech zaúčtovány např. přijaté sankce, které jsou zdanitelným výnosem SVJ, převáděla by se na účet 933-100 i předepsaná daň z účtu 591-100 Daň z příjmů.

2. VÚD – Převod výnosů na účet 933-100

MD

Dal

644-100

933-100

47,00

649-900

933-100

49 710,00

Celkem

 

49 757,00

Kromě již zdaněného úroku z BÚ má SVJ ve výnosech pouze částku, která byla odčerpána ze záloh na správu na pokrytí nákladů na správu.

 

3. VÚD – Převod zůstatků aktivních účtů

na účet 962-100 KÚR            

MD

Dal

962-100

211-100

1 985,00

962-100

221-100

24 262,00

962-100

311-101

6 240,00

Celkem

 

32 487,00

 

4. VÚD – Převod zůstatků pasivních účtů  

včetně zisku na účet 962-100 KÚR             

MD

Dal

321-100

962-100

1 950,00

324-301

962-100

13 584,00

324-302

962-100

706,00

325-916

962-100

7 880,00

389-222

962-100

6 500,00

389-224

962-100

1 820,00

933-100

962-100

47,00

Celkem

 

32 487,00

Rozdíl nákladů a výnosů ve výši 47 Kč  je ziskem SVJ, vzniklým díky úrokům z BÚ. Protože už byly zdaněny, SVJ nemusí podle § 38mb ZDP podávat daňové přiznání.

Posledním účetním zápisem při uzavírání účtů hlavní knihy bylo zaúčtování zisku na stranu MD účtu  933-100 VH se souvztažným zápisem na straně Dal účtu  962-100 KÚR. Tímto účetním zápisem se vyrovnaly poslední dva účty účetnictví roku 2016.

Ze zůstatků aktivních a pasivních účtů jsme ještě před uzavřením účtů sestavili rozvahu.

Z nákladů a výnosů jsme sestavili výkaz zisku a ztráty.

Zatímco náklady a výnosy roku 2016 už nebudeme v roce 2017 potřebovat, konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů se objeví k 1. lednu 2017 jako počáteční zůstatky rozvahových účtů. Zatímco účetní programy zařídí zaúčtování počátečních zůstatků automatizovaně, my to budeme kvůli názornosti provádět opět ručně a opět začneme vyhotovením vnitřních účetních dokladů (VÚD). Tyto činnosti však budou prováděny až v části věnované roku 2017. 

28. 3. 2016

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode