Účetnictví S V J

Účetní závěrka 2016    

Účetní závěrka je upravena § 18 a § 19 zákona o účetnictví (ZoÚ) a vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Účetní závěrku tvoří:

a)      rozvaha,

b)      výkaz zisku a ztráty,

c)      příloha.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty neobsahují tak podrobné informace jako předvaha, která obsahuje i analytické účty a  má tedy větší vypovídací schopnost. Některé položky rozvahy i výkazu Z/Z čerpají údaje z více syntetických účtů. V souvislých příkladech Klaiex bývá proto u rozvahy a výkazu Z/Z připojen nepovinný sloupec Zdroje dat, ve kterém jsou uvedeny účty, z nichž jsou jednotlivé položky obou výkazu naplňovány.  

Při vysvětlování údajů účetní závěrky se tedy vyplatí mít k ruce vedle účetní závěrky i  předvahu.

Rozvaha podává informace o majetku a jeho zdrojích krytí,  výkaz zisku a ztráty informuje o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Z rozvahy zjistíme pouze výši výsledku hospodaření. Vysvětlení, z čeho vznikl, zjistíme z výkazu zisku a ztráty.  

Podrobnosti k rozvaze a k výkazu Z/Z jsou uvedeny v rubrice Postupy – Závěr roku.

Třetí části účetní závěrky je příloha, která podává doplňující a vysvětlující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty.  

Protože sestavujeme účetní závěrku za rok 2016, musíme postupovat podle novelizované vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve které byly provedeny mimo jiné i změny v uspořádání a obsahovém vymezení některých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Změnily se i požadavky na přílohu v účetní závěrce.

Rozvaha

V rozvaze nejsou  změny tak velké, jako ve výkazu Z/Z. Ve většině SVJ stačí pohlídat si správné názvy položek. Např. označení  položky B.III.1. Pokladna se mění na B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně. Podobně položka B.III.3. má nově název Peněžní prostředky na účtech. U úvěrových účtů bylo zrušeno slovo bankovní a drobné úpravy byly provedeny i v názvech účtů dlouhodobého majetku. 

Sestavení rozvahy by se mohlo zkomplikovat pouze v případě, že by SVJ existovalo už v roce 2015 a že by vykazovalo k 31. 12. 2015 konečný zůstatek peněz na cestě (účet 261 PNC). Ještě v  roce 2015 byl zůstatek PNC vykazován jako aktivní položka B.III.8., zatímco od roku 2016 jsou PNC vykazovány v aktivní položce B.III.7. V našem příkladu tato komplikace nehrozí, protože zahajovací rozvaha SVJ byla sestavena s nulovými počátečními zůstatky.

Výkaz zisku a ztráty (Z/Z)

obsahuje na jedné straně náklady, na druhé straně výnosy. Rozdíl je zisk SVJ, Ztráta vznikne v SVJ jen výjimečně. V SVJ, ve kterých se účtuje o zálohách na správu, by ztráta neměla vzniknout. Jsou-li na náklady na správu čerpány zálohy na správu prostřednictvím výnosového účtu, nemohou být náklady vyšší než výnosy.

Výjimečně by mohla ztráta vzniknout, pokud by byl v účtové třídě 5 Náklady zaúčtován náklad, na jehož úhradu nemohou být použity příspěvky na správu a SVJ by nemělo jiný zdroj krytí tohoto nákladu.

Při sestavování rozvahy a výkazu Z/Z je třeba dodržovat některé zásady.

Podle § 4 odst. 3 vyhlášky se jednotlivé položky účetní závěrky vykazují v tisících Kč. V prográmku Klaiex bývají účetní výkazy sestavovány v korunách z kontrolních důvodů.

Při zaokrouhlení na tisíce Kč bychom v rozvaze nenašli zisk 47 Kč, stejně jako ve výkazu Z/Z by se neobjevily úroky z běžného účtu. Po kontrole správnosti VH mohou být údaje pro zveřejnění zaokrouhleny.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty by podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 504/2002 Sb., neměly obsahovat řádky s nulovými hodnotami. Softwarové firmy to zřejmě neřeší. Výstupní sestavy, které jsem viděla, byly čtyřstránkové, většina řádků byla s nulovými hodnotami. Přehlednost byla rovněž nulová.

Členům výborů, kteří mají za úkol vysvětlit účetní závěrku na shromáždění, na kterém má být schválena, doporučuji, aby si překreslili  rozvahu a výkaz Z/Z do bilanční podoby viz dále ukázka. Rozvaha a výkaz Z/Z se vejdou  na jeden papír formátu A4. Vlastníci  mohou dostat kopii,  ze které i  účetní laici vidí na první pohled peníze, pohledávky, závazky, náklady a výnosy i zisk, tedy všechny částky, které by je měly zajímat.

 

Ukázka rozvahy v bilanční formě

Ozn.

Aktiva

KZ

Ozn.

Pasiva

KZ

B.

Krátkodobý maj.celk.

32 487,00

A.

Vlastní zdroje celkem

47,00

B. II.

Pohledávky celkem

6 240,00

A.II.

VH celkem

47,00

1.

Odběratelé

6 240,00

1.

Účet VH                          

47,00

B.III.

Krátkod.fin.maj.celk.

26 247,00

B.

Cizí zdroje celkem

32 440,00

1.

Peněžní prostředky v pokladně

1 985,00

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

32 440,00

3.

Peněž.prostř.na účtech

24 262,00

1.

Dodavatelé

1 950,00

 

-

-

3.

Přijaté zálohy

14 290,00

 

-

-

4.

Ostatní závazky

7 880,00

 

-

-

22.

Dohadné účty pasivní       

8 320,00

 

Aktiva celkem

32 487,00

 

Pasiva  celkem

32 487,00

 

Ukázka výkazu Z/Z v bilanční formě

Ozn.

Položka

Ozn.

Položka

A.

Náklady

 

B.

Výnosy

 

I.

Spotř.nákupy a

nakup.služby

27 036,00

IV.

Ostatní výnosy

49 757,00

1.

Spotřeba mat.,energ.

a ost.neskl..dodávek

1 333,00

7.

Výnosové úroky

47,00

3.

Opravy a udržování

11 541,00

10.

Jiné ostatní výnosy

49 710,00

6.

Ostatní služby

14 162,00

 

-

-

III.

Osobní náklady

16 750,00

 

-

-

10.

Mzdové náklady

12 500,00

 

-

-

11.

Zákonné soc.poj.(ZP+SZ)

4 250,00

 

-

-

V.

Ostatní náklady

5 924,00

 

-

-

22.

Jiné ostatní náklady

5 924,00

 

-

-

 

Náklady celkem

49 710,00

 

-

-

D.

VH po zdanění

47,00

 

-

-

 

Náklady + zisk

49 757,00

 

Výnosy celkem

49 757,00

VH (zde zisk 47 Kč) v rozvaze a ve výkazu Z/Z se musí vždy rovnat.

 

4. 4. 2016

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode