Účetnictví S V J

2. Rozvahové účty, zůstatky a obraty na účtech, předvaha, rozvaha    

Z první kapitoly víte, na jakých typech účtů se účtuje. Cílem druhé kapitoly je lehce naznačit, k čemu je účetnictví vlastně dobré a  vysvětlit vazby mezi údaji na rozvahových účtech, v předvahách a v rozvaze.

Proč se vlastně musí vést účetnictví? Stojí to peníze, v  SVJ tomu stejně nikdo nebo skoro nikdo nerozumí a i když tomu někdo rozumí a chtěl by vlastníkům některé informace vysvětlit, moc je to nezajímá.

Jednou z funkcí účetnictví je chránit majetek, se kterým hospodaří někdo jiný, než jeho vlastníci. Co není řádně zaznamenáno, mohlo by se ztratit.

Dalším úkolem je poskytovat vlastníkům  informace, jak je s jejich majetkem nakládáno. Pokud to vlastníky nezajímá, není to chyba účetnictví, ale jejich.  Povinnost informovat vlastníky je stanovena právními předpisy. 

Vlastníci běžně nedostávají podrobné informace ze všech účtů, na kterých se účtuje. Jednou za rok dostanou souhrnné informace v podobě účetní závěrky, kterou tvoří: 

a)    Rozvaha,

b)    Výkaz zisku a ztráty

c)    Příloha

Rozvaha  se sestavuje z údajů rozvahových účtů aktivních a pasivních. Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) se sestavuje z výsledkových účtů nákladových a výnosových. Příloha doplňuje a vysvětluje některé informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Chtějí-li vlastníci podrobnější informace, mohou o ně požádat. Nejlepší doba na zjišťování podrobností je v rámci schvalování účetní závěrky. V ostatních případech mohou vlastníci žádat o informace v souladu s pravidly uvedenými ve schválených stanovách.

Názorné pomůcky:

Stejně jako u první kapitoly budeme pracovat se souborem Účtování v roce 2016. Kromě účtového rozvrhu, do kterého občas nahlédneme, potřebujete hlavně listy:

·         Načítaná předvaha

·         Rozvaha

Rozvaha, rozvahové účty

Rozvahu si můžete  představit jako dvouramennou váhu, na jejichž levé misce jsou aktiva a na pravé pasiva.

Aktiva vyjadřují, co (jaký majetek) účetní jednotka vlastní.

Strana pasiv rozvahy podává informaci o tom,  z jakých zdrojů byl majetek pořízen, jestli na jeho pořízení stačily vlastní zdroje nebo jestli si účetní jednotka musela vypůjčit apod.

Na stejný majetek se díváme ze dvou dvou úhlů pohledu (co máme a odkud). Proto je logické, že musí platit rovnice    

                                                              aktiva = pasiva.

V originální rozvaze jsou aktiva a pasiva pod sebou, ve vysvětlujících příkladech bývají vedle sebe, tj. v bilanční formě, aby byla rovnováha aktiv a pasiv patrna na první pohled.

Rozvaha Klaiex 26 k 31. 12. 2016  v bilanční formě  

Položka

 

Položka

Odběratelé

6 240,00

 

Výsledek hospodaření-zisk

47,00

Peněžní prostředky v pokladně

1 985,00

 

Dodavatelé

1 950,00

Peněžní prostředky na účtech

24 262,00

 

Přijaté zálohy

14 290,00

 

 

 

Ostatní závazky

7 880,00

 

 

 

Dohadné účty pasivní

8 320,00

Aktiva celkem

32 487,00

=

Pasiva celkem

32 487,00

Co máme, jaký majetek?

 

 

Odkud jej máme?

 

                                                            

To, že má SVJ peníze na účtu a v pokladně, většinou znamená, že byly vybrány nějaké peníze, které zatím nebyly nikomu zaplaceny.  Majetek má SVJ z příkladu na dluh. Dluží dodavatelům a závazky má i u vlastníků, a to z titulu nevyčerpaných záloh. Obsah položek Ostatní závazky a Dohadné účty pasivní si vysvětlíme později, ale i na nich jsou dluhy SVJ vlastníkům a dodavatelům.

Údaje o majetku, tj. o aktivech, čerpá rozvaha z aktivních účtů, údaje o pasivech z pasivních účtů.

Některé rozvahové položky obsahují údaje z více účtů, některé jen z jednoho. Aby se na žádný účet, na kterém bylo účtováno nezapomnělo, je úkolem programátora. Ten musí u každé rozvahové položky určit, ze kterých účtů má čerpat údaje.

Jak účet vypadá?  V programech všelijak. Do nich nevidím. V učebnicích se pro lepší názornost kreslí účet typu T zvaný též „šibenice“.

Levá strana účtu se jmenuje Má dáti, pravá Dal. Označení stran už dávno nevystihuje obsah těchto pojmů, ale vžilo se, na rozdíl od novějších pojmenování „na vrub“ a „ve prospěch“ nebo „debetní“ a „kreditní“ strana.

Počáteční a konečné zůstatky na účtech (PZ a KZ)

Zůstatky, které jsme viděli v rozvaze jako konečné zůstatky k 31. 12. 2016, se k prvnímu lednu 2017 přemění na počáteční zůstatky a účtování pokračuje.

Aktivní účty mají počáteční i konečné zůstatky na straně MD, tj. vlevo. Aktiva jsou v rozvaze rovněž vlevo. 

Pasivní účty mají počáteční i konečné zůstatky na straně Dal, tj. vpravo. Pasiva jsou v rozvaze rovněž vpravo.  

Zobecníme:  

Zůstatek se uvádí vždy na té straně účtu, na které je vykazován zůstatek účtu v rozvaze.

Z výše uvedeného pravidla existují výjimky, s nimiž se většina SVJ nesetká, např. oprávky k dlouhodobému majetku  aj. 

Výpočty obratů a zůstatků na aktivních a pasivních účtech

   Obrat strany MD je součet částek, které byly v průběhu roku zaúčtovány na stranu MD účtu.

   Obrat strany Dal je analogicky součet částek zaúčtovaných na straně Dal účtu.

Počáteční zůstatky se do obratů nepočítají. Při výpočtu konečných zůstatků se ale zohledňují.

Výpočty vysvětlím na aktivním účtu 211-100 Pokladna a na pasivním účtu 321-100 Dodavatelé z příkladu Klaiex 26.

Účet 211-100 Pokladna

Pozn.

Údaje o příjmech a výdajích hotovosti v pokladně jsem mohla opsat z deníku Ucto.  Stačilo si ve sloupcích MD a Dal vyhledat účet 211-100. 

Stejné údaje jsou i v pokladní knize, kterou vede předseda SVJ.  Pokladní kniha je v souboru  Podklady na listu s názvem Pokladna.

Pokladní kniha je v souboru Podklady jako ukázka. V SVJ, ve kterých vede účetnictví člen SVJ, např. předseda výboru, nemusí být pokladní kniha vedena. Ta se vede obvykle jen tam, kde je předseda pověřen nakládáním s hotovostí, ale účetnictví je vedeno externím účetním na jiném místě.

Na účtu 211-100 Pokladna bylo v roce 2016 zaúčtováno:

                                                                                                                                                              

MD                          211-100 Pokladna Klaiex 26                         Dal

PZ

0,00

12.8. Razítko, sešity

938,00

12.8. Vklad do pokladny      

 2 000,00

18.9. Kopírování

120,00

5.10. Vklad do pokladny

1 500,00

19.9. Žárovky

320,00

 

 

7.12. Rohožka, hřebíky..

75,00

 

 

8.12. Poštovné

62,00

Obrat   

 3 500,00  

Obrat

1 515,00

KZ       

1 985,00

 

 

 KZ aktivních účtů = PZ + obrat MD – obrat Dal = 0 + 3 500 – 1 515 = 1 985 Kč.

 

Účet 321-100 Dodavatelé                                                   

Údaje o přijatých fakturách, jejich úhradách a o neuhrazených fakturách obsahuje účet 321-100 Dodavatelé, podrobnosti k jednotlivým fakturám a jejich úhradám jsou v knize přijatých faktur (PFA),  která je uvedena v souboru Podklady pod názvem Saldokonto dodavatelů.

Jde o starý název vycházející ze slov saldo = zůstatek, konto = účet.

Abych nemusela opisovat z knihy faktur 17 řádků, zahrnula jsem většinu faktur pod název „Ostatní faktury a jejich úhrady. Navíc jsem musela vyloučit jednu fakturu na 1 500 Kč, která byla účtována na jiném účtu než 321-100 Dodavatelé.  Vyloučení faktury nebudeme zatím řešit. Učíme se pouze počítat obraty a konečné zůstatky.

Na účtu 321-100 Dodavatelé bylo v roce 2016 zaúčtováno:

                                                                                                                                                                      

MD                             321-100 Dodavatelé Klaiex 26                   Dal

18.9. Úhrada PFA za opravu dveří

1 391,00

 PZ

0,00

16.9. Úhrada PFA za opravu zvonků       

 400,00

12.9. PFA za opravu dveří

1 391,00

... Úhrady ostatních faktur

25 280,00

13.9. PFA za opravu zvonků

400,00

 

 

18.12. PFA za nátěr zábradlí

1 950,00

 

 

.... Ostatní PFA

25 280,00

 Obrat

27 071,00

Obrat

29 021,00

      

 

KZ

1 950,00

KZ pasivních účtů = PZ + obrat Dal  – obrat MD = 0 + 29021 – 27 071 = 1 950 Kč.

 

Cvičení:

Zjistěte obraty a konečné zůstatky na účtech Pokladna a Dodavatelé v SVJ XYZ.

MD                             211-100 Pokladna XZY                        Dal

PZ

350,00

Pronájem sálu

2 200,00

Vklad do pokladny      

5 000,00

Psací potřeby 9. Kopírování

450,00

 

 

Úklidové prostředky

200,00

Obrat   

 

Obrat

 

KZ       

 

 

 

                                                                                                                                                                          

MD                       321-100 Dodavatelé XYZ                              Dal

Úhrada fa za opravu satelitu

6 000,00

 PZ

20 000,00

Úhrada fa za nátěr zábradlí

1 950,00

PFA za malování chodby 

11 000,00

Úhrada fa za odklizení sněhu

500,00

PFA za opravu satelitu

6 000,00

 

 

PFA odklizení sněhu

500,00

Obrat

 

Obrat

 

      

 

KZ

 

  Vypočtené částky z účtu SVJ XYZ už nebudume potřebovat. Dále budeme pracovat s údaji z příkladu Klaiex 26.

Předvaha

S počátečními a konečnými zůstatky i s obraty účtů, které jsme výše počítali,  se setkáme i v předvahách účtů.

Předvaha je přehledná tabulka, která obsahuje všechny účty, na kterých bylo účtováno, a na nich všechny zaúčtované částky. Ne však jednotlivě, nýbrž v souhrnech, které už znáte jako obraty.

Předvahy vyhotovené účetními programy obsahují za sloupci s počátečními zůstatky  ještě  sloupce MD a Dal s obraty za daný měsíc. Roční obraty jsou až za nimi.

  Já jsem byla z několika důvodů nucena umístit předvahy za jednotlivé měsíce na samostatném listu. Předvahu s ročními obraty najdete na listu  s názvem „Načítaná předvaha“,předvahy za jednotlivé měsíce jsou na listu s názvem „Jednotlivé předvahy“.

 

Načítaná předvaha - část

 

Účet

Název

PZ

Obraty za rok

KZ

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

211-100

Pokladna

0

 

3 500

1 515

1 985

 

221-100

Běžný účet

0

 

98 007

73 745

24 262

 

321-100

Dodavatelé

 

0

27 071

29 021

 

1 950

aj.....

Různé účty....

....

....

....

....

....

....

Celkem

Obraty, zůstatky

0

0

524 238

524 238

82 197

82 197

 

Předvaha, které se někdy říká „obratová“ nebo „tabulková“ předvaha slouží  pro kontrolu správnosti účtování. Všimněte si, že se součty stran MD a Dal vždycky rovnají. Pokud ne, je třeba hledat chybu.

Kdyby byla nějaká částka zaúčtovaná na straně MD a na straně Dal ne, nebo naopak, promítnulo by se to i do konečných zůstatků, které se vykazují v rozvaze. A vy už znáte zásadu, že aktiva se musí rovnat pasívům. Důvod znáte, ale připomenu. Na stejný majetek se rozvaha dívá ze dvou různých úhlů pohledu: Co má účetní jednotka a kde na to vzala.

V praxi se někdy setkávám s předvahami, ve kterých je kvůli úspoře místa vyhrazen pro počáteční i pro konečné zůstatky jen jeden sloupec.

Zůstatky aktivních účtů jsou tam se znaménkem plus, zůstatky pasivních účtů se znaménkem mínus.

Bez ohledu na to, jestli jsou počáteční a konečné zůstatky v jednom sloupci nebo ve dvou, je podle mého názoru největším přínosem předvahy, že má mnohem větší vypovídací schopnost než účetní závěrka. Na malém prostoru poskytuje daleko podrobnější informace. Proto doporučuji mít ji při vysvětlování účetní závěrky vždy při ruce.

Cvičení

Zkopírujte si soubor Klaiex 26 Účtování 2016 do cvičného souboru např. Cvičný 1.

Otevřete si list s načítanou předvahou. Vidíte, že první dva sloupce, v nichž by měly být počáteční zůstatky, jsou v příkladu s nulovými hodnotami. Jde o nové SVJ, které vzniklo privatizací a před svým vznikem za ně hradilo všechny výdaje město. SVJ nedostalo ke dni vzniku žádné doklady, podle kterých by mohlo účtovat. Všechno se řešilo později.

Představte si, že jde o jiné SVJ, které mělo k 31. 12. 2015 konečné zůstatky a vy je máte zadat do předvahy jako počáteční zůstatky k 1. 1. 2016.

Číslo účtu

Název

  Kč

211-100

Pokladna

3 000

221-100

Běžný účet

20 000

311-101

Předpisy a inkaso plateb

4 000

314-222

Poskytnuté zálohy st. voda

5 000

321-100

Dodavatelé

14 000

324-301

Krátkodobé zálohy na správu

18 000

Zkontrolujte si součty MD a Dal u počátečních i u konečných zůstatků.

Podívejte se, jestli se změněné konečné zůstatky promítly správně do rozvahy.

Uměli byste vysvětlit, co vyjadřují zůstatky výše uvedených účtů? Když nevíte, určete alespoň, jestli jde o pohledávku nebo závazek SVJ.

Nápovědu najdete i v příloze č. 3 k vyhlášce. Účtová skupina vám napoví. 

Pokud to nestačí, napište mi dotaz mailem. Probereme to spolu. 

Napsat můžete i do diskusního okénka.  Na portálu SVJ byste se ptali zbytečně. 

 

N. Klainová

1/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode