Účetnictví S V J

3. Typické změny rozvahových stavů    

Ve druhé kapitole jste poznali provázanost údajů na rozvahových účtech, v předvaze účtů a v rozvaze. Naučili jste se, doufám, počítat obraty a zůstatky na aktivních i pasivních účtech.

Počítání zůstatků a obratů je jednoduché, problémy může někdy působit spíše správné zařazení účtů do aktiv nebo do pasiv.

Aktivní účty podrobněji

U peněz je jasné, že jde o majetek, tedy o aktiva. U pohledávek si stačí představit, že to jsou taky peníze SVJ, ale zatím jsou u někoho jiného.

Nejtypičtějšími pohledávkami jsou u SVJ

·         zálohy předepsané vlastníkům na účtech 311-xxx, které mají vlastníci hradit

·         a zálohy poskytnuté  dodavatelům služeb, účtované na účtech 314-xxx,  které musí dodavatelé vyúčtovat. Rozdíly se vypořádají finančně.   

V obou případech jde o účty účtové skupiny 31,  která je ve směrné účtové osnově vyhrazena pro  Pohledávky, a to krátkodobé i dlouhodobé.

Co  se změní v rozvaze, uhradí-li vlastníci předepsané zálohy?

·         Zvýší se zůstatek peněz na účtu

·         Sníží se pohledávka SVJ za vlastníky

Součet aktiv se nezměnil, na pasivních účtech nebylo účtováno, rovnováha aktiv a pasiv zůstala zachována. 

Úplně stejně to dopadne, když  zaúčtujeme, že SVJ poskytlo dodavateli zálohu na dodávku např. tepla

·         Sníží se zůstatek běžného účtu

·         Zvýší se pohledávka SVJ za dodavatelem tepla

Zvýšení a současné snížení aktiv si můžeme označit symboly  A +  a   A -

Pokud si to neumíte představit, připomeňte si rozvahu v bilanční formě z 2. kapitoly a představte si ji znovu jako dvouramennou váhu. Místo účetních případů popsaných výše si představte, že přihazujete na levou misku 1 kg čehokoliv a odebíráte z ní stejné množství něčeho jiného. Rovnováha zůstane zachována.  S pasivy to bude stejné.

Pasivní účty podrobněji

Pasiva SVJ tvoří hlavně cizí zdroje, tj. závazky.

Nejčastějšími závazky jsou u SVJ

·         závazky k dodavatelům z přijatých faktur, které  jsou účtovány na účtech 321-xxx a které musí SVJ uhradit

·         a zálohy předepsané vlastníkům na účtech 324-xxx a 955-xxx jako krátkodobé nebo dlouhodobé zálohy, které musí SVJ vlastníkům vyúčtovat.

Méně častými závazky jsou úvěry, které se účtují rovněž v účtové skupině 32 nebo 95, podle toho, jde-li o úvěry krátkodobé nebo dlouhodobé.

Účtové skupiny 32 a 95 jsou ve směrné účtové osnově vyhrazeny krátkodobým a dlouhodobým závazkům.

Co  se změní v rozvaze, uhradí-li SVJ dodavatelskou fakturu přímo z úvěru? Banka tak někdy postupuje, jindy převádí úvěr na běžný účet SVJ. Teď to neudělala. 

·         Sníží se zůstatek závazku k dodavateli

·         Zvýší se závazek SVJ k bance. Předpokládejme, že šlo o dlouhodobý úvěr.

Změnily se dvě pasivní položky, a to Dodavatelé a Dlouhodobé úvěry.

Zvýšení a současné snížení pasiv si můžeme označit symboly  P +  a   P -.

Součet  pasiv zůstal stejný, součet aktiv se rovněž nezměnil, protože nebylo účtováno na žádném aktivním účtu.

Rovnováha aktiv a pasiv zůstala opět zachována.

 

Předpisy a úhrady předepsaných záloh

Účtování o předpisech a úhradách záloh patří v SVJ mezi nejčetnější účetní případy. Tak je přiblížíme hned na začátku.

Možná vás  zarazilo, že jsou zálohy předepsané  vlastníkům výše uvedeny současně jako pohledávka i jako závazek SVJ. Jde o zvláštnost SVJ, kterých je více.

Základním znakem podvojného účetnictví je, že se každý účetní případ zaúčtuje na dvou účtech – na jednom na straně MD, na druhém na straně Dal (lehce zjednodušeno).

 

Předpisy záloh se  zaúčtují

·         jako pohledávka SVJ za vlastníky, protože ti je musí zaplatit

·         a současně jako závazek SVJ k vlastníkům, protože jim je musí vyúčtovat.

Tzn., že se v rozvaze zvýší aktiva i pasiva.Prootože se zvýší o stejnou částku, rovnováhu v rozvaze to opět nenaruší.

 

Symbolicky si můžeme současné zvýšení aktiv i pasiv označit A + P +.

A co se děje s aktivy a pasivy po úhradě záloh?

Po úhradě předepsaných záloh

       se pohledávka SVJ za vlastníky sníží

       a zvýší se peníze  na běžném účtu.

Obdobnou situaci už jsme viděli výše, kde se rovněž změnily dvě aktivní položky A + a   A -.

Neuhrazené předpisy záloh zůstanou na účtu 311 jako pohledávka a po době splatnosti se mají vymáhat.

S pasivy se zatím neděje nic. Předepsaná částka záloh  zůstane na účtech 324 nebo 955 jako závazky SVJ až do čerpání nebo zúčtování záloh, což se často děje až na konci roku.

Na vysvětlování účtování čerpání a vyúčtování záloh je brzy.

 

Poznámky:

·         Ve směrné účtové osnově máme ještě jednu účtovou skupinu, která je společná pro méně časté pohledávky a závazky. Je to 37 – Jiné pohledávky a závazky. Zatím ji vynecháme.

·         Názvy rozvahových položek mohou být někdy zavádějící. Výše jsem se snažila vysvětlit působení záloh předepsaných vlastníkům jednotek na rozvahu.

V rozvaze jsou ale předepsané zálohy uvedeny bohužel pod názvem Přijaté zálohy nebo Dlouhodobé přijaté zálohy. S tím nic nenaděláme.

Skutečně jde o zálohy předepsané vlastníkům jednotek a MF už tuto skutečnost promítnulo i do Českého účetního standardu (ČÚS)  411 Zúčtovací vztahy.

„Na příslušných účtech účtové skupiny 32-Závazky se účtuje zejména o:

c) pravidelně se opakujících zálohových platbách od uživatelů bytů a nebytových prostor, o předpisech záloh.

Stejné ustanovení mělo být analogicky uvedeno i v ČÚS 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé   závazky pro předpisy dlouhodobých záloh, ale na to MF tak trochu zapomnělo.

Zatím jste výše poznali tři různé změny rozvahových stavů a) až c), ale existuje i čtvrtá možnost d).

a)

Aktiva se zvýšila ale současně i snížila

A +

A -

b)

Pasiva se zvýšila, ale současně i snížila

P +

P -

c)

Aktiva i pasiva se zvýšila o stejnou částku

A +

P +

d)

Aktiva i pasiva se sníží o stejnou částku

A -

P -

Poslední změnu z tabulky, to je případ, kdy se aktiva i pasiva sníží o stejnou částku si můžeme ukázat na příkladu úhrady dodavatelské faktury z běžného účtu.

Co  se změní v rozvaze, uhradí-li SVJ dodavatelskou fakturu z běžného účtu?  

·         Sníží se zůstatek peněz na běžném účtu

·         Sníží se zůstatek závazku k dodavateli

Aktiva i pasiva se snížila o stejnou částku. Symbolické označení je  A – P -.

Ani teď se rovnováha rozvahy nenarušila.

 

Rovnováha aktiv a pasiv a čtyři typické měny rozvahových stavů

Výše popsané 4 změny rozvahových stavů nenarušily rovnováhu v rozvaze. To jsme si zdůvodnili na příkladech.  

Teď malé shrnutí:

Účetních případů, které se v SVJ mohou vyskytnout, je hodně. Stačí se podívat do deníku Ucto, a to v něm zdaleka nejsou všechny.

V deníku vidíte i to, že se každý účetní případ účtuje podvojně, tedy na dvou účtech.

Každý zaúčtovaný účetní případ se do rozvahy promítne 2x.

 

Může se tam promítnout jedním ze čtyř možných způsobů.

 

A +

A -

P +

P -

A +

P +

A -

P -

 

Žádný další způsob promítnutí účetních případů do rozvahy neexistuje.

Při použití správného programu a při respektování výše uvedených principů není možné sestavit rozvahu, ve které by se aktiva a pasiva lišila.

N. Klainová

1/2017

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode