Účetnictví S V J

6. Zúčtovací vztahy mezi SVJ a městem    

Jak už víte, vzniklo SVJ v srpnu 2016, ale vlastní běžný účet mělo až od září 2016. Zakladatelem SVJ bylo město, které pro SVJ vykonávalo jako externí správce v roce 2016 některé činnosti správy domu a pozemku včetně vedení účetnictví.

Město jako externí správce přijímalo v srpnu 2016 od vlastníků jednotek platby záloh na správu a na služby na svůj účet a některé nutné výdaje SVJ hradilo ze svého běžného účtu.

 

Mezi městem a SVJ tak vznikaly  pohledávky a závazky, pro které byly zavedeny účty

     378-100 Pohledávky za externím správcem

     379-100 Závazky k externímu správci

Předpokládám, že jste nezapomněli, že pohledávky patří mezi aktiva SVJ a závazky mezi pasiva.

Na účtu 378-100 Pohledávky za externím správcem budou účtovány příjmy, které patří SVJ, ale zatím byly poukázány na účet města. Město je bude muset SVJ vrátit.

Na účtu 379-100 Závazky k externímu správci budou účtovány všechny platby, které mělo hradit SVJ, ale zatím je hradilo město. SVJ je bude vracet městu.

První čtyři účetní případy se týkají výpomoci města, protože SVJ nemá svůj běžný účet.

Další tři účetní případy už představují finanční vyrovnávání vzájemných pohledávek a  závazků.

Pol.

Doklad

Text

MD

Dal

1.

PPD 1

Vklad města do pokladny SVJ

211-100

379-100

2 000

2.

VÚD 1

Úhrady záloh vlastníků na účet města

378-100

311-101

20 640

3.

PFA 6

Fa od města-kopírování, poštovné

518-302

379-100

1 500

4.

VBÚ 1

Vklad hotovosti při zřízení běžného účtu

221-100

379-100

1 000

5.

VBÚ 1

Převod záloh vlastníků na účet SVJ

221-100

378-100

20 640

6.

VBÚ 1

Vráceno městu za vklady do pokladny

a na běžný účet SVJ     2 000 + 1 000 Kč 

379-100

221-100

3 000

7.

VBÚ 1

Úhrada fa městu za  kopírování, poštovné ..

379-100

221-100

1 500

Úkol:

Zkuste si nejdříve sami zdůvodnit, proč byly první čtyři účetní případy účtovány právě tak, jak je uvedeno výše v  předkontacích. Potom srovnejte své zdůvodnění s dále uvedeným textem.

 

Zdůvodnění postupů účtování zúčtovacích vztahů mezi městem a SVJ

1. Vklad města do pokladny SVJ     211-100/379-100

Na účtu pokladny účtujeme na straně MD, protože se stav pokladny zvýšil. Jde o majetek, účet je aktivní, počáteční zůstatek by byl taky na straně MD, kdyby byl.

Město ty peníze SVJ pouze půjčilo.  Na účtu závazku SVJ k městu účtujeme na straně Dal, protože zůstatek by byl na straně Dal a zvyšuje se na stejné straně.

Rovnováha rozvahy zůstane zachována, jde o typickou změnu A + P +.

2. Úhrady záloh od vlastníků na účet města       378-100/311-101

Účetní případ se účtuje na dvou účtech pohledávek SVJ. Na jednom jsou pohledávky SVJ za městem (378-100), na druhém jsou pohledávky SVJ za vlastníky (311-101).

Vlastníci předepsané zálohy zaplatili, pohledávka za nimi se snížila. Zůstatek účtů pohledávek (311-101) byl na straně MD, než je vlastníci uhradili, snížení se účtuje na straně opačné, tedy na straně Dal.

Normálně by byly úhrady od vlastníků na účtu SVJ. To jej zatím nemá, proto jsou na účtu města a SVJ má místo peněz za městem pohledávku (378-100). Zvýšení pohledávky se účtuje na straně MD, protože zůstatky pohledávek jsou taky na straně MD.  

Rovnováha rozvahy zůstane zachována, jde o typickou změnu A + A -.

3. Přijatá faktura od města za kopírování, poštovné...      518-302/379-100

Město mělo výdaje související se založením SVJ, které následně vyfakturovalo SVJ s tím, že na proplacení počká, až bude mít SVJ vlastní běžný účet. 

Výdaje za kopírování, poštovné apod. patří mezi náklady správy. Proto bylo účtováno na nákladovém účtu 518-302 Kopírování, poštovné.

Nákladové účty jsme zatím neprobírali, ale nevadí. Zdůvodnění zvládneme.

Přijaté faktury zvyšují závazky SVJ většinou k dodavatelům na účtu 321-100 Dodavatelé. V tomto případě fakturuje město, tak zvýšíme závazky na účtu 379-100 Závazky k externímu správci. Proč na straně Dal je už zdůvodněno výše u prvního účetního případu.

Na nákladový účet zbyla strana MD.

Rovnováha zůstane zachována. Účetní případ se promítne jako P +  P -.

Vliv nákladů na rozvahu si probereme v kapitole věnované výsledkovým účtům. Dočkáte se, bude to už v příští kapitole.  

4. Vklad hotovosti  při zřízení  běžného účtu

Při zřízení běžného účtu požadují banky počáteční vklad. Předseda jej mohl uhradit  ze svých peněz a SVJ by dlužilo jemu. Aby se to zbytečně nekomplikovalo dalším účtem závazků, půjčil si 1 000 Kč od města podobně jako při otevírání pokladny SVJ.

I zdůvodnění bude podobné.  Běžný účet je aktivní, počáteční zůstatek by byl na straně MD. Jeho stav se zvýšil z nuly na 1 000 Kč. Zvýšení se účtuje rovněž na straně MD. 

Na účtu závazku SVJ k městu účtujeme na straně Dal už po třetí. Zdůvodnění je výše.

Rovnováha rozvahy zůstane zachována, jde opět o typickou změnu A + P +.

Finanční vyrovnání pohledávek a závazků mezi SVJ a městem

Protože byl příklad zpracován pro začátečníky v oboru účetnictví, ve třech následujících účetních případech byly pohledávky a závazky mezi SVJ a městem vyrovnávány postupně.

Pro lepší názornost jsem to všechno znázornila schematicky tady: 6 - Zúčtovací vztahy - 2 varianty-schema.xlsx (16,6 kB)

Řešení pro začátečníky s postupným vyrovnáváním dluhů a pohledávek obsahuje varianta 1.   

Pokročilí účetní mohou příklad zaúčtovat podle varianty 2, tj. část pohledávky zaplatí město na účet SVJ a zbytek pohledávky SVJ se zruší tím, že se provede vzájemné započtení se závazkem k městu. 

Výpočty:

Původní pohledávka SVJ                   20 640

Závazky SVJ  k městu                     - 4 500 závazky se vzájemně započtou s pohledávkou

Rozdíl – pohledávka SVJ                  16 140 dostane SVJ od města na účet

 

Účetními případy obsahujícími zúčtovací vztahy mezi SVJ a městem jsme se rozloučili s jednoduchým účtováním na rozvahových účtech.

Účty nákladů a výnosů nebudeme potřebovat ani při účtování některých účetních případů souvisejících s odměnami orgánů SVJ, ani při zúčtování skutečných nákladů a předepsaných záloh na služby, ale to jsou samostatné tematické celky, které nepatří do kapitol pro začátečníky.

 

N. Klainová

1/2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode