Účetnictví S V J

7. Výsledkové účty    

S účtováním pouze na rozvahových účtech se  teď rozloučíme a podíváme se na účty výsledkové, tj. na účty nákladové a výnosové. Na rozvahových účtech budeme sice taky účtovat, ale budou to účty souvztažné. 

Nákladové účty

slouží pro účtování o nákladech na správu domu a pozemku. Zatímco ve výrobních podnicích se náklady člení podle nejrůznějších hledisek, v SVJ postačí účtovat náklady

·         podle druhů

·         a ve druhem stupni je členit podle pravidel stanovených jinými právními předpisy (zejm. NOZ a NV č. 366/2013 Sb.).

Náklady podle druhů a účtový rozvrh

Ve směrné účtové osnově jsou náklady podle druhů rozděleny do desíti účtových skupin, tj. do skupin  50 až 59.

Úkol: 

Opište si účtové skupiny z přílohy č. 3 k vyhlášce a k nim si napište čísla a názvy účtů nákladů, na kterých bylo v roce 2016 účtováno. Poznáte to z načítané předvahy nebo z deníku.

V rámci těchto účtových skupin si musí SVJ vytvořit účtový rozvrh.  Měl by být v souladu

a)    s potřebami účetní jednotky,

b)    s požadavky právních předpisů.

ad a)    Pokud jste neměli možnost zasahovat do tvorby účtových rozvrhů podle potřeb vašeho SVJ, požadujte po svých účetních, aby vám ve vytištěném účtovém rozvrhu uvedli alespoň k účtům typů 518 Ostatní služby a 549 Ostatní náklady, co všechno na těchto účtech účtují.

ad b)    Základním požadavkem právních předpisů  je, aby bylo možné sestavení výkazu zisku a ztráty, v němž se vykazují právě náklady podle druhů. V rozporu s právními předpisy jsou vedena účetnictví, kterých jsem viděla více, v nichž jsou všechny náklady na správu účtovány v účtové skupině 51 Služby.

          Podle  NOZ a NV č. 366/2013 Sb. mohou být příspěvky na správu, a tudíž i náklady na správu členěny na:

·         Náklady provozně technického typu, které se mezi vlastníky rozdělují podle podílů na společných částech.

·         Náklady na vlastní správu, které se rozvrhují na každou jednotku ve stejné výši.

·         Náklady spojené s výlučným užíváním některých společných částí (SČ), které se rozdělují jenom mezi ty vlastníky, kteří tyto společné části užívají. Jestli si je výluční uživatelé SČ rozvrhnou podle podílů nebo na každou jednotku stejně, či ještě jinak, záleží na pravidlech stanovených ve vnitřním předpisu. 

Aby se takto mohly náklady mezi vlastníky jednotek rozdělovat, je třeba je zjistit. Nejjednodušší je podle mého názoru zjišťovat je ve výše uvedeném členění přímo na analytických účtech.

V svých příkladech člením jednotlivé náklady podle druhů pomocí poslední analytické číslice. Např. účet 511 Opravy a udržování může mít např. tyto tři analytické účty:

a)    511-301 Opravy a udržování – podle podílů  (opravy společných částí užívaných všemi vlastníky jednotek,

b)    511-302 Opravy a udržování – vlastní správa (např. oprava počítače v kanceláři SVJ)

c)    511-303 Opravy a udržování – výlučné užívání (např. oprava elektrických rozvodů v garážích)

Je to jen ukázka pro inspiraci. Členění nákladů podle způsobu rozpočítávání mezi vlastníky může být zajištěno i jinak. Já pouze nemám žádnou jinou radu. Na lepší způsob jsem zatím nepřišla, ani jsem nikde nic, co by mne mohlo inspirovat, nezaregistrovala.

Analytické trojčíslí 301 a 302 jste viděli už v páté kapitole při rozlišování záloh na správu.

 

Doklad

Text

MD

Dal

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - KrZ 1

311-101

324-301

6 600

PR-ZÁL 1

Předpisy záloh - KrZ 2

311-101

324-302

6 200

KrZ 1 – krátkodobé zálohy na správu podle podílů na společných částech

KrZ 2 – krátkodobé zálohy na vlastní správu

PR-ZÁL - zkratka pro vnitřní účetní doklad pro účtování předpisů záloh

Pokud se podíváte do souboru Podklady, uvidíte trojčíslí 301 a 302 i u rozpočtovaných nákladů.

Díky stejným analytickým koncovkám je možné porovnávat skutečné náklady se zálohami na správu i s rozpočtovanými náklady.

Analytické trojčíslí 303 nebylo v příkladu Klaiex 26 využito. Vlastníci s výlučným užíváním společných prostor se v tomto příkladu nevyskytují. V příkladu Klaiex 23 jsou výlučnými uživateli některých společných částí jen vlastníci bytů. Vedle nich existuje vlastník nebytového prostoru – garáže, který nevyužívá rozvody plynu, vody apod.

Poznámka:

Druhá číslice v koncovkách 301 až 303 může být využita pro podrobnější členění nákladů podle druhů.

Např.

V účtovém rozvrhu je účet 518-302 s názvem „Poštovné, kopírování aj. náklady vlastní správy“.

Pokud bude chtít někdo sledovat náklady vlastní správy na tomto účtu podrobněji, může si zavést účty:

518-312 Poštovné

518-322 Kopírování

518-332 Software

518-342 Správní poplatky (ext. správci) apod.

K podrobnějšímu sledování může použíta i první číslice analytického trojčíslí.

Účty nákladů na správu by potom mohly vypadat následovně:

518-102 Poštovné

518-202 Kopírování

518-302 Software

518-402 Správní poplatky apod.

Systém analytického členění nákladů na správu je třeba dobře promyslet a nezapomenout přitom, že se skutečné náklady porovnávají s rozpočtovanými a se zálohami na správu.

Účtování nákladů na správu, čerpání záloh na úhradu nákladů

Účetní případy ze souvislého příkladu Klaiex 26, zaúčtované na výsledkových účtech, jste už viděli v 5. kapitole v barevném přehledu účetních případů. Tady si je připomeneme. Přijaté úroky jsem pouze přesunula za náklady.

 

Doklad

Text

MD

Dal

 

Náklady

 

 

 

VPD 1

Razítko, sešity, pokl.  kniha, doklady

501-302

211-100

938

VPD 2

Kopírování stanov SVJ

518-302

211-100

120

VPD 3

Žárovky pro osvětlení spol. prostor

501-301

211-100

320

PFA 1

Oprava zavírání dveří Brano

511-301

321-100

1 391

PFA 2

Oprava zvonků

511-301

321-100

400

PFA 3

Revize plynu

517-301

321-100

500

PFA 4

Správní poplatky - srpen

518-302

321-100

2 000

PFA 6

Fa od města - kopírování, poštovné

518-302

379-100

1 500

VBÚ 1

Poplatky bance

549-302

221-100

228

PFA 10

Požární kontrola

517-301

321-100

1 980

PFA  14

Malování chodeb

511-301

321-100

7 800

VPD 4

Rohožka, hřebíky aj. drobný materiál

501-301

211-100

75

VPD 5

Poštovné

518-302

211-100

62

PFA 16

Nátěr zábradlí

511-301

321-100

1 950

VBÚ 4

Pojištění domu - srpen až prosinec 2016

549-301

221-100

5 000

 

Výnosy

 

 

 

VBÚ 2

Přijaté úroky

221-100

644-100

12

 

Čerpání záloh na správu

 

 

 

VÚD 12

Zúčtování N - čerpání KrZ 1 - podle podílů

324-301

649-900

19 416

VÚD 13

Zúčtování N - čerpání KrZ 2 - vlastní správa

324-302

649-900

30 294

VÚD - vnitřní účetní doklad

Jistě jste zaregistrovali, že jsou všechny nákladové účty uvedeny ve sloupci MD.

Náklady se skutečně účtují na straně MD. Na straně Dal by připadalo v úvahu účtování snížení nákladů, ale některé účetní programy s tím neumí pracovat, a proto se snížení nákladů účtuje rovněž na straně MD, ale se znaménkem mínus. Snižování nákladů v dalším textu vynecháme.

Zdůvodnění, proč jsou náklady na straně MD, provedeme opět s využitím znalostí  o bilanční rovnováze aktiv a pasiv.

Náklady snižují zisk, který je v pasivech. Zůstatek zisku je na straně Dal, jeho snížení se tedy účtuje na straně  MD.  

V rozvaze se náklad promítne jako P -.

A souvztažné účty k nákladům? Vidíte je na straně Dal. Jsou tam  

    Peníze v pokladně (211)  nebo na účtu (221),

    nebo dodavatelé (321).

Z toho si můžeme zjednodušeně odvodit:

Vznikne-li náklad v důsledku výdaje peněz z pokladny nebo z běžného účtu, sníží se aktiva A -.  

Vznikne-li náklad díky přijaté faktuře od dodavatele, zvýší dluhy SVJ, tudíž pasiva  P+.

Typické změny rozvahových stavů při účtování nákladů

Současně s výdajem peněz             P -    A –

Současně s přijatou fakturou           P -    P +

Poznámky:

Náklad může vzniknout i snížením jiných aktiv než peněz, např. odpisováním dlouhodobého majetku, odpisem pohledávky apod.

Náklad může vzniknout i zvýšením jiných pasiv než  dluhů u dodavatelů, např. zvýšením úvěru při předpisu úroků z úvěru.

Tyto případy rozebírat nebudeme, protože jsou vhodné pro pokročilejší účetní.

Kdo by měl se zdůvodňováním účtování nákladů na straně MD problémy, může zdůvodňování vynechat a zapamatovat si, že se náklady účtují na straně MD.

5. 2. 2017

Pokračování

Účetní případy na nákladových účtech

Výše bylo zmíněno, že se náklady člení podle druhů a že ve směrné účtové osnově je pro ně zavedeno 10 účtových skupin. Podívejme se na některé účty, které byly v příkladu použity.

50 – Spotřebované nákupy

501-301 Spotřeba materiálu SP

501-302 Spotřeba materiálu pro vlastní správu

Na účtu 501-301 bývají účtovány náklady na pořízení materiálu, které budou mezi vlastníky rozdělovány podle podílů na společných částech (SP). Patří sem náklady na materiál pořízený pro  provozně technické činnosti, např. pro drobnou údržbu, tj. na barvy, laky, štětce, hřebíky, ale i na prostředky na odklízení sněhu apod.

Účet  501-302 byl využit pro účtování o nákupu razítka, sešitů, pokladní knihy, dokladů. Mohou sem být účtovány i náklady na pořízení tonerů a papírů do tiskárny, náklady na vybavení kanceláře stoly, židlemi, poličkami apod.

51 - Služby

511-301 Opravy a udržování SP

511-302 Opravy – vlastní správa

Na účtu 511-301  bude účtována většina externích nákladů na opravy společných částí. V příkladu Klaiex 26 byl účet využit pro účtování nákladů na opravy zvonků, zavírání dveří, malování chodeb. V jiných příkladech jsou na něm účtovány např. náklady na opravy rozvodů, střechy, stoupaček, schodů apod.   

Účet  511-302 využijí SVJ, která mají pro vlastní správu vyčleněný prostor, např. místnost pro účtárnu a je třeba jej vymalovat apod.

517-301 Revize SP

517-302 Revize vlastní správa

Do konce roku 2004, kdy musely být dodržovány názvy i čísla účtů, se o revizích účtovalo na účtu 518 Ostatní služby. Od roku 2005 jsem do účtových rozvrhů ve svých příkladech zavedla pro revize samostatný účet 517 Revize, protože je sledování revizí v účetnictví na samostatném účtu přehlednější.  

Pro Klaiex 26 jsem využila pouze účet 517-301. Ve sledovaném roce na něm byly zaúčtovány náklady na revizi plynu a na požární kontrolu.  Druhý účet 517-302 by mohl být využit v SVJ, které má v majetku prostor pro vlastní správu vybavený zařízením, které podléhá revizím.

518-301 Ostatní služby SP

V příkladu Klaiex 26 nebyl tento analytický účet využit. Mohl být využit pro účtování nákladů např. na deratizaci, na statické a jiné posudky, na projektovou přípravu apod.

518-302 Poštovné, kopírování aj. náklady vlastní správy

V příkladu jsou na tomto účtu zaúčtovány náklady na kopírování, poštovné, ale mohly by tam být účtovány i např. náklady na audit účetnictví, na účetní poradenství,  na pořízení účetního programu apod.

V příkladu Klaiex 26 jsou na účtu 518-302 i správní poplatky. Externím správcem SVJ je město jen do konce roku 2016, potom chce všechny činnosti správy vykonávat předseda SVJ.

Jinak by si náklady na správní poplatky externímu správci zasloužily samostatný analytický účet např. 518-312 Správní poplatky.

52 Osobní náklady

523-302 Odměny orgánů SVJ

524-302 Zdravotní pojištění (ZP)

525-302 Sociální pojištění (SZ)

Odměny orgánů SVJ a související náklady jsou považovány za náklady vlastní správy, proto mají všechny účty osobních nákladů v příkladech analytickou koncovku 302. Účtování je znázorněno schematicky na účtech „T“ v souboru Podklady. Sociální pojištění je označováno zkratkou SZ podle staršího pojmenování položky „sociální zabezpečení“. Zkratka SZ se vžila a v názvech účtů zůstala.

53 Daně a poplatky

Účtová skupina 53 nebyla v příkladu Klaiex 26 využita.

SVJ ji využívají pro účtování poplatků, např. za ověření podpisů, za užívání veřejného prostranství, a dále kolků. V účtovém rozvrhu je připraven účet 538-301 Ostatní daně a poplatky

SVJ, která měla hradit silniční daň nebo daň z nemovitých věcí, mohla zařadit do účtového rozvrhu např. účty 531 Daň silniční a 532 Daň z nemovitých věcí, ale většina SVJ tyto daně neplatí.

Čísla účtů jsou převzata ze staré účtové osnovy.

V  účtové skupině 53 se neúčtuje o dani z příjmů SVJ. Ta má svoji samostatnou účtovou skupinu 59 Daň z příjmů.

54 Ostatní náklady

541-301 Smluvní pokuty a penále

542-301 Ostatní pokuty a penále

543-100 Odepsané pohledávky

544-xxx Nákladové úroky

548-301 Manka a škody

549-301 Jiné ostatní náklady – Sp (pojištění aj.)

549-302 Bankovní poplatky, poplatky SIPO

Účtová skupina 54  obsahuje účty pro různé provozní a finanční náklady. Většina z nich je obsažena v názvu účtů. V příkladu Klaiex 26 byly použity pouze poslední dva účty.

Na účtu 549-301 bylo v příkladu zaúčtováno pojištění domu. SVJ, která uzavírají na některé činnosti dohody o provedení práce, mohou na tomto účtu zaúčtovat i předpis úrazového pojištění.

Na účtu 549-302 byly účtovány pouze bankovní poplatky.

Účtové skupiny 55 až 57 přeskočíme, protože se v SVJ  téměř vůbec nepoužívají.

58 Poskytnuté příspěvky

Účet 582-300 Poskytnuté příspěvky je v účtovém rozvrhu připraven pro SVJ, která jsou členy nejrůznějších sdružení SVJ, kterým platí členské příspěvky.

59 Daň z příjmů

V příkladu Klaiex 26 nemělo SVJ příjmy, které by podléhaly dani z příjmů. Příspěvky od vlastníků jednotek  nejsou podle zákona o daních z příjmů předmětem daně a úroky z běžného účtu jsou zdaněny zvláštní sazbou u zdroje, tj. v bance.

SVJ, která mají zdanitelné výnosy a povinnost účtovat o své daňové povinnosti, použijí účet 591-100 Daň z příjmů. 

 

Stručným rozborem obsahu účtů nákladů podle druhů se s náklady zatím rozloučíme.

Ještě se k nim vrátíme, až budeme počítat výsledek hospodaření SVJ (VH).

 

Účty nákladů a výnosů se jmenují výsledkové,

·         protože se výsledek hospodaření zjišťuje jako rozdíl výnosů  a nákladů,

·         protože se z údajů na těchto účtech sestavovala výsledovka (nyní se jmenuje výkaz zisku a ztráty)

 

11.2.2017

Pokračování

Výnosové účty

jsou zřizovány v účtové třídě 6 – Výnosy. V SVJ se výnosy účtují a vykazují většinou pouze podle druhů.

Pokud by některé SVJ účtovalo příspěvky na správu přímo do výnosů, čili nešlo by o zálohy na správu, musely by se příspěvky na správu rozlišovat stejně jako náklady.

Potom by se příspěvky účtovaly ve výnosech např. na těchto analytických účtech:

·         příspěvky podle podílů 600-301 místo záloh na správu na 324-301,

·         příspěvky na vlastní správu 600-302 místo záloh na správu na 324-302,

·         příspěvky zohledňující výlučné užívání 600-303 místo záloh na správu na 324-303.

Nezálohová  forma přispívání je zatím nová a používá se spíše výjimečně, tak se k ní už nebudeme vracet a zůstaneme u tradičního přispívání na správu formou záloh (dále jen zálohy na správu).

Ve směrné účtové osnově je pro účtování o výnosech k dispozici na rozdíl od nákladů pouze 5 účtových skupin.  V příkladu byla pro účtování výnosů použita jenom jedna z nich, a to účtová skupina 64 Ostatní výnosy.

V příkladu Klaiex 26 byly využity jen tyto dva účty:

644-100 Úroky z BÚ

649-900 Zúčtování SN (skutečných nákladů) na správu.

Řada SVJ má zřízen i spořící účet. Pro ně je v účtovém rozvrhu připraven účet  644-200 Úroky ze spořícího účtu. Další analytický účet k účtu 644 Přijaté úroky by mohl být zřízen pro úroky z termínovaného vkladu.     

Účtování výnosů a rovnováha v rozvaze

Výnosy zvyšují zisk SVJ, který je v pasivech. Pasivní účty mají zůstatek na straně Dal. Zvýšení výnosů se proto účtuje rovněž na straně Dal.

 

Příjaté úroky

O přijatých úrocích se účtuje snad ve všech SVJ. Účtování o přijatých úrocích z různých bankovních účtů se liší pouze použitým analytickým účtem. 

    Zvýšení výnosů z úroků se promítne v pasivech            P +

    Zvýšení peněz bance zvýší aktiva rozvahy                    A +

Rovnováha v rozvaze zůstane zachována.

K účtování přijatých úroků už stačí jenom připomenout, že jsou bankou  připisovány už zdaněné zvláštní sazbou, takže je SVJ již nezdaňuje. 

 

Doklad

Text

MD

Dal

VBÚ xxx

Přijaté úroky za rok

221-100

644-100

47

 

Poznámka:

Kdyby bylo nutné výnosy snížit, mělo by se snížení účtovat na opačné straně, tedy na straně MD, ale podobně jako u nákladů s tím mají některé programy problémy, proto je jistější účtovat snížení výnosů na straně Dal se znaménkem mínus.

Na štěstí jsme zatím nedospěli k účtování záporných úroků a doufám, že už ani nedospějeme, i když v některých zemích se to už praktikuje.

Zúčtování skutečných nákladů na správu (= čerpání záloh na správu)

Tahle problematika nebude tak jednoduchá, jako bylo účtování přijatých úroků. Vyhnout se jí však nemůžeme ani s odůvodněním, že jsme ve škole základů účetnictví pro začátečníky. Snad to bude srozumitelné.

Podnikatelé vyrábějící výrobky nebo poskytující služby si musí na úhradu nákladů vydělat, aby nebyli  ve ztrátě. Výrobky nebo služby, které prodají,  zaúčtují  do výnosů. Jsou-li jejich výnosy vyšší než náklady, mají z podnikání  zisk – což je podstatou podnikání.  Náklady tedy hradí z výnosů. Snaží se, aby byly výnosy vyšší než náklady. Jsou-li, mohou zisk rozdělovat a utrácet nebo investovat apod.

SVJ je zvláštní právnická osoba.

Na náklady si SVJ nevydělává  výrobou nebo poskytováním služeb. Nesmí podnikat. V příkladech Klaiex 23 A a 26 A vybírá na jejich úhradu od vlastníků zálohy na správu.

Za výnos SVJ považují možnost používat (odčerpávat) tyto zálohy na úhradu nákladů na správu.   

SVJ nemohou na vlastnících vydělávat. Neúčtují si tedy do výnosů celé zálohy na správu,  ale pouze částky použité na úhradu skutečných nákladů na správu.

Platí tedy rovnice (zatím zjednodušená):

             Náklady na správu  5xx = čerpání (použití) záloh na správu (649-900)

Výše uvedené tvrzení si můžete zkontrolovat v předvaze účtů:

                    (5xx)     49 710  Kč =    (649-900)     49 710  Kč

Zatímco skutečné náklady jsou účtovány na celé řadě nákladových účtů, pro účtování  výnosu vznikajícího  při čerpání záloh stačilo zřídit jeden výnosový účet 649-900 Zúčtování nákladů.

Poznámka:

Někomu se více líbí název Čerpání záloh. Oba názvy vyjadřují podstatu účtu, takže si můžete vybrat, případně sami navrhnout ještě výstižnější název tohoto výnosového účtu.

Výše popsaný  přístup k účtování nákladů na správu  a způsobu jejich hrazení  si nevymysleli účetní SVJ.  Byl jim doporučen metodickým oddělením MF ČR v roce 2002 a já si myslím, že dobře, protože je  logické, že pokud se účtuje o nákladech, je třeba účtovat i o výnosech a zjišťovat výsledek hospodaření.

Kromě toho je předmět účtování upraven § 2 ZoÚ a povinnost účtovat o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření je tam stanovena pro všechny účetní jednotky, které vedou účetnictví.  

Poznámka:

Slyšela jsem a kdysi dávno i četla, že by se nemuselo účtovat čerpání záloh na správu na výnosovém účtu.  Že by stačilo snížit zálohy a současně snížit náklad na účtu, na kterém vznikl.

K čemu by to vedlo?

1.    Byla by porušena povinnost účtovat o výnosech daná zákonem.

2.    Účtování by bylo pracnější. Protože by se musel každý náklad odúčtovat na tom nákladovém účtu, na kterém vznikl, počet účetních případů na nákladových účtech by se zdvojnásobil.

3.    Účty nákladů by se vynulovaly, nezbyly by na nich částky pro výkaz zisku a ztráty.

 

Ukázka správného a nesprávného účtování o opravě:

 Pol.

Doklad

Text

MD

Dal

 

 

Správné účtování do výnosů

 

 

 

1

PFA

Oprava schodiště

511-301

321-100

20 000

2

VÚD

Čerpání záloh na úhradu nákladů na opravu

324-301

649-900

20 000

 

 

Nesprávné účtování jako snížení nákladů

 

 

 

1

PFA

Oprava schodiště 

511-301

321-100

20 000

2

VÚD

Čerpání záloh na úhradu nákladů na opravu

324-301

511-301

20 000

 

A teď se vrátíme zpět ke správnému účtování:

 Z výše uvedené rovnice, v níž jsou  částky na účtech 5xx stejné jako na účtu 649-900 je zřejmé, vidět, že byly z výnosů ze záloh uhrazeny všechny náklady na správu.

Z jiných příkladů později zjistíte, že některé náklady mohou být hrazeny z jiných zdrojů, např. z dotací, z fondu apod.

V deníku z příkladu byly na úhradu nákladů čerpány dvě krátkodobé zálohy na správu.  Kdyby SVJ tvořilo i dlouhodobou zálohu, byly l by tam tři účetní případy.

Doklad

Text

MD

Dal

 

Čerpání záloh na správu

 

 

 

VÚD12

Zúčtování N - čerpání KrZ 1 - podle podílů

324-301

649-900

19 416

VÚD 13

Zúčtování N - čerpání KrZ 2 - vlastní správa

324-302

649-900

30 294

KrZ = krátkodobá záloha

Poznámka:

Řada SVJ tvoří jenom dlouhodobou zálohu (DZ) na správu na účtu 955-xxx  a jenom podle podílů na společných částech, takže by si vystačila s jedním účetním zápisem:

Doklad

Text

MD

Dal

 

Čerpání záloh na správu

 

 

 

VÚD xxx

Zúčtování N - čerpání DZ na správu

955-301

649-900

49 710

To je v rozporu se zákonem o účetnictví, který v § 19 rozlišuje krátkodobé a dlouhodobé závazky, tedy i krátkodobé a dlouhodobé zálohy.  Dlouhodobé zálohy (DZ) se mají vytvářet jen na náklady na schválené akce, na které je třeba šetřit déle, čili na které budou čerpány zálohy v budoucích obdobích.

Ale zpět k zálohám z příkladu. Podíváme se na promítnutí čerpání záloh do rozvahy.

Zálohy se „střádaly“ na stranách Dal účtů  324-301 a 302, protože  jde o pasivní účty.

Jejich čerpání, tj. snižování, se musí účtovat na opačné straně, tedy na straně MD.

V rozvaze se snížení záloh promítne jako snížení pasiv                                    P -

Zvýšení výnosů se projeví  (stejně jako u úroků) jako zvýšení pasiv                   P +

Rovnováha v rozvaze se tedy  nenaruší ani při účtování o čerpání záloh.

 

Výsledek hospodaření ze správy

Z rovnice náklady 5xx = výnosy na účtu 649-900 by se mohlo zdát, že SVJ má nulový výsledek hospodaření. Některým autorům odborné literatury a školitelům by se moc líbilo, kdyby SVJ hospodařila s nulovým VH, tak se při účtování čerpání záloh na správu snaží,  aby to tak vyšlo. 

To je ale špatně.

Náklady na správu jsou pokryty odčerpanými zálohami. To je správně.   

ALE POZOR !  Účet 649-900 není jediným  výnosovým účtem.  

V příkladu máme ještě účet 644 -100 Úroky z BÚ viz výše. V  jiných SVJ mohou být ještě další výnosové účty, např. 641-xxx Smluvní pokuty, penále aj. sankce.

 

Částky na těchto účtech zvyšují výnosy SVJ, ale nepoužívají se na úhradu nákladů na správu. Tvoří zisk SVJ.

V příkladu je na účtu 641-100 Úroky z BÚ úrok ve výši 47 Kč.

Celkové výnosy SVJ z příkladu tedy činí 49 710 + 47 = 49 757 Kč. Stejnou částku najdete i v předvaze viz součet výnosů v řádku 6xx Výnosy celkem.

 

Výsledek hospodaření  SVJ =  výnosy – náklady, tj. 49 757 – 49 710 = zisk 47 Kč.

 

Ke stejné částce dospějete i bez počítání.

 

Jsou-li všechny náklady na správu pokryty výnosy na účtu 649-900,

tvoří výsledek hospodaření  částky na jiných výnosových účtech než na 649-900.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že jde o text pro začátečníky, nebudu sem plést poměrně složité případy, kdy se z příspěvku na správu neuhradí veškeré náklady a vznikne ztráta.

Schéma účtování nákladů na správu a čerpání záloh na jejich úhradu

Povídání o čerpání záloh na správu, uvedené výše, jsem nakreslila na účtech „T“. Částky na účtech jsou z příkladu Klaiex 26.  Schéma je tady:

7 - Čerpání záloh na správu - schéma.xlsx (16,5 kB)

První varianta obsahuje kvůli lepší názornosti  účtování, při kterém se tvoří jen jedna záloha a všechny náklady na správu jsou hrazeny z ní.

Ve druhé variantě jsou už náklady i zálohy rozděleny na 2 skupiny tak, jak je to v příkladu.

Doufám, že jsem problematiku hrazení záloh na správu popsala srozumitelně. Teď ještě technická stránka.

Kdy se účtuje o čerpání záloh ?  

Stručně se dá říci, že buď

·         na konci roku,

·         nebo průběžně po zaúčtování každého nákladu.

V mnoha SVJ se sčítají náklady a čerpají zálohy na jejich úhradu až po skončení roku. V příkladu Klaiex 26 je to stejné.  Čerpání záloh je zařazeno až na konci deníku. Tento způsob nepovažuji za  ideální. Náklady vznikají v průběhu celého roku, ale zálohy na správu se na účtech záloh nesnižují. Potřebuje-li výbor vědět, kolik má k dispozici nevyčerpaných záloh, musí se to dopočítat. To je pro některé „účetní“ problém. Místo výpočtu disponibilního zůstatku záloh sdělí občas zůstatek peněz na běžném účtu, což není totéž.

Některá SVJ mají  účetní programy, které odčerpávají zálohy na úhradu nákladů na správu hned  po zaúčtování každého nákladu na správu.

Např. po zaúčtování přijaté faktury za opravu na straně MD 511 Opravy a udržování a Dal 321 Dodavatelé se program zeptá, jestli má následovat čerpání zálohy. Stačí kliknout a automaticky se  zaúčtuje snížení záloh na straně MD účtu 324-xxx a zvýšení výnosů na straně  Dal účtu 649-900.

Tento způsob se mi líbí, pokud je naprogramovaný. Pokud by ale měl(a) účetní zaúčtovat po každém nákladu i snížení záloh, počet účetních případů týkajících se nákladů by se zdvojnásobil.  

Z výnosů jsme zatím probrali jenom výnosy z přijatých úroků a z čerpání záloh.

S dalšími výnosovými účty, které se používají  v účetnictví SVJ, budeme hotovi hodně rychle.

Účet 649-900 jsme použili na účtování o čerpání záloh na správu.

Na jiných analytických účtech k účtu 649 Ostatní výnosy se v jiných příkladech účtují např.:

·         předpisy náhrad od pojišťovny nebo od jiných osob,

·         odpisy právně zaniklých závazků aj.    

Název  účtové skupiny 64 i účtu 649 „Ostatní výnosy“ je obecný. O obsahu neříká vůbec nic. Proto je nutné  mít ve vnitřních předpisech popsáno, jaké účty jsou v účtové skupině 64 zřizovány a co všechno na nich může být účtováno.

V účtových rozvrzích některých SVJ můžeme najít ještě účty, které jsou používány spíše výjimečně.

648-100 Použití fondů (nebo Zúčtování fondů),

691-100 Provozní dotace.

Účtování na nich je téma pro pokročilejší účetní.

 

N. Klainová

13. 2. 2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode