Účetnictví S V J

Závěr roku a přechod do nového účetního období    

Seznámení s rozvahovými i výsledkovými účty máme za sebou.

Teď se velmi stručně podíváme, co se děje s údaji na těchto účtech po skončení roku a jak se přechází do nového účetního období.  Stručně proto, protože s podrobnostmi se můžete seznámit jinde, např.:

a)    v ČÚS 402 Otevírání a uzavírání účetních knih,

b)    v rubrice Postupy – Závěr roku,   

c)    v souvislém příkladu tady v Poradně.

1. Po skončení účetního období se nejdříve provádějí tzv. „závěrečné práce".

2. Po vyhotovení rozvahy a výkazu zisku a ztráty je třeba uzavřít účetní knihy, tj. provést  tzv. účetní uzávěrku (neplést s účetní závěrkou).

3. Účetní knihy uzavřené k 31. 12. je nutné k 1. lednu nového účetního období znovu otevřít.

1. Závěrečné práce

Mezi závěrečné práce patří hlavně:

·         zaúčtování dohadných položek skutečných nákladů (podrobnosti jsou v rubrice Postupy),

·         provedení inventarizace majetku a závazků včetně dohadných položek a zaúčtování případných inventarizačních rozdílů (ZoÚ § 29 a 30),

·         zjištění základu daně z příjmů a existuje-li základ ke zdanění, zaúčtování předpisu daně z příjmů.

2. Uzavření účetních knih (účetní uzávěrka)

Proč se účetní závěrka zařazuje až po zhotovení rozvahy a výkazu zisku a ztráty?

Uzavírání účtů zahrnuje zjišťování konečných zůstatků rozvahových účtů a konečných stavů výsledkových účtů a jejich přeúčtování na tzv. závěrkové účty.

Přeúčtování aktiv, pasiv, nákladů i výnosů se provádí na opačných stranách účtů. Strany MD a Dal se tím vyrovnají. To znamená, že konečné zůstatky a stavy všech účtů jsou nulové.

Pro sestavení účetní závěrky by byly takové účty nepoužitelné.

Úkol:

Vytiskněte si ze souboru Klaiex 26 list s účetní uzávěrkou a prohlédněte si na účtech „T“, jak to přeúčtování nákladů, výnosů, aktivních a pasivních zůstatků vypadá.

Místo účtu 5xx Náklady si představte, že jsou tam všechny nákladové účty. Totéž platí o účtech výnosových, aktivních i pasivních.

Závěrkové účty jsou v účtové skupině  96 Závěrkové účty

-       961 Počáteční účet rozvažný (PÚR) - používá se při otevírání rozvahových účtů,

-       962 Konečný účet rozvažný (KÚR) – používá se při uzavírání rozvahových účtů.

Na schématu vidíte i účet 933 Účet VH, který rovněž pomáhá uzavírat účetnictví

Podle mého názoru jej tedy můžeme směle považovat nejen za výsledkový, ale  i za závěrkový účet, i když už není od roku 2016 v účtové skupině 96. Byl tam s číslem 963, ale jen do roku 2015.

Slovní popis uzavírání účtů, které máte před sebou, byste jistě zvládli sami.

·         Nejdříve se přeúčtovaly náklady a výnosy z jednotlivých nákladových a výnosových účtů na účet VH.

·         Potom se na KÚR přeúčtovaly konečné zůstatky jednotlivých aktivních a pasivních účtů.

·         Nakonec se na KÚR přeúčtoval výsledek hospodaření. 

Uzavírání účetních knih pomocí závěrkových účtů provádí počítače  automatizovaně.  Stačí zvolit funkci pro uzavírání účtů a v mžiku jsou účetní knihy uzavřeny. Není divu, že řada účetních,  vůbec neví, co přesně se při účetní uzávěrce s účty děje. A to je důvod, proč mám uzavírání účtů znázorněno ve všech souvislých příkladech na účtech „T“.

Na stejném listu vidíte i otevírání účetních knih k 1. lednu nového účetního období, protože řada účetních programů zařazuje otevírání účetních knih automatizovaně ihned po jejich uzavření.  

3. Otevírání účetních knih

představuje zaúčtování počátečních zůstatků na rozvahových účtech se souvztažným zápisem na účtu PÚR. Jde o stejné zůstatky, se kterými byly účetní knihy uzavírány.

V nových SVJ se počáteční zůstatky musí shodovat se zůstatky v zahajovací rozvaze.

Na nákladové a výnosové účty se z minulého roku nepřevádí nic. Na nich se začíná od 1. ledna nového roku vždy od nuly.

Výše popsané postupy se týkají účetnictví zpracovaného s využitím účetních programů.

Poznámka:

Podrozvahové účty jsme nerozebírali, nejde o tématiku pro začátečníky.

- - - -

Účetní uzávěrka a účetní závěrka v prográmcích Klaiex

Tato část je určena zájemcům o mé „programování“ v Excelu. Vím, že to není žádná sláva. Excel jsem se začala učit v důchodovém věku, protože jsem chtěla pomoci malým SVJ, která neměla peníze na účetní program. SimpleUcto bylo nabízeno až později. V Excelu jsem moc nepokročila a lepší už to nebude. Někteří uživatelé se mi už před léty pochlubili, že si prográmky přizpůsobili tak, že jsou jejich  výstupy hezčí a že využili i některé složitější funkce. Třeba se i tady najde někdo, kdo si prográmek předělá k obrazu svému.

V prográmcích Klaiex se rozvaha i výkaz zisku a ztráty vyhotovují průběžně po celý rok od zaúčtování prvního účetního případu v deníku.

1.    Účetní případ je zaúčtován v deníku Ucto.

2.    Z deníku se přečtou předkontace, tj. čísla účtů a částky a promítnou se do předvah.

3.    Z načítané předvahy přebírají částky do svých položek  rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

V načítané předvaze jsou použity jednoduché vzorce.

Podívejte se např. součet přijatých faktur na účtu 321 Dodavatelé. Jde o obrat ve sloupci Dal na řádku 56. Klikněte si na uvedenou částku a uvidíte vzorec:

=SUMIF('2. Ucto'!$F$4:$F$166;$A56;'2. Ucto'!$H$4:$H$166)

Příkazy přeložené do češtiny by mohly znít takto:

Hledej na listu „2:Ucto“ ve sloupci F a v řádcích 4 až 166 stejné číslo účtu, jaké je v předvaze ve sloupci A na řádku 56.

Jakmile najdeš v deníku ve sloupci F  stejné číslo účtu, podívej se ve sloupci H na částku a převezmi ji do té buňky předvahy, pro kterou byl vzorec připraven, tj. do obratu strany Dal účtu Dodavatelé.

Vzorce pro předvahy za jednotlivé měsíce jsou složitější, protože musí zohlednit další hledisko, a to měsíc účtování, ale pokud si jej přepíšete, zjistíte, že jeho přeložení do srozumitelné řeči zvládnete sami.

Zatímco předvahy tedy čerpají data z deníku, rozvaha a výkaz zisku a ztráty je přebírají z načítané předvahy.

I o tom se můžete přesvědčit, když kliknete na nějakou položku.

Zkusíme se podívat, jak se naplnila pasivní položka rozvahy  B.III.1. Dodavatelé částkou 1 950 Kč.

Tentokrát nejde o obrat, ale o konečný zůstatek účtu Dodavatelé.

Otevřete si list s rozvahou a najděte položku B.III.1. Dodavatelé. Klikněte na částku 1 950 a na papír si opište vzorec z řádku vzorců. Je tam:

 ='3. Načítaná předvaha'!$H56

To znamená pokyn pro položku:

Vezmi si částku z listu 3. Načítaná předvaha, ze sloupce H, která je na řádku 56.

Sloupec H je sloupec s konečnými zůstatky na straně Dal. Že je na řádku 56 je v načítané předvaze účet 321-100 Dodavatelé, už víte.

Rozvaha se změní s každým účetním případem, výkaz zisku a ztráty s každým účetním případem zaúčtovaným v účtové třídě 5 nebo 6.

Provázanost deníku a načítané předvahy s rozvahou a s výkazem zisku a ztráty znamená, že se každá chyba v deníku promítne přes předvahu do rozvahy a případně i do výkazu zisku a ztráty.

Proto je dobré v průběhu účtování kontrolovat,

·         jestli se obraty v předvahách  shodují s obraty v deníku,

·         jestli se rovnají součty stran MD a Dal v deníku i v předvahách,  

·         jestli  je na listu s účetní uzávěrkou, v rozvaze i ve výkazu zisku a ztráty stejný výsledek hospodaření.

 

Pokud najdete chybu v obratech, podívejte se nejdříve do jednotlivých předvah, ať víte, na který měsíc se máte při kontrole zaměřit.

 

Uzavírání a otevírání účetních knih

Prográmek Klaiex provádí automatizovaně uzavírání a otevírání účetních knih prostřednictvím závěrkových účtů pouze na listu s účetní uzávěrkou. Jednak se to podle ČÚS 402 musí, jednak kvůli názornosti pro ty, kdo si neumí průběh účetní uzávěrky představit.

V prográmku Klaiex se počáteční zůstatky nepřeklopí automatizovaně do konečných zůstatků jako v účetních programech. Musí se zadat v novém účetním do předvah ručně.

Ve svých příkladech to taky dělám, když potřebuji kvůli službám otevřít účetnictví nového roku. Např. pro rok 2017 jsem si otevřela soubor Účtování 2016 a uložila pod názvem Leden 2017.

Počáteční zůstatky jsem opsala jak do načítané předvahy, tak do tabulky s jednotlivými měsíčními předvahami.   

Stejný výsledek se dá dosáhnout i tak, že se konečné zůstatky do počátečních překopírují.

Ale pozor, nestačí prosté kopírování, musíte zadat „vložit hodnoty“, protože ve dvojsloupci s konečnými zůstatky nejsou uloženy částky, ale vzorce pro výpočet konečných zůstatků.  

 

Závěr:

Malá škola základů účetnictví a lehké nahlédnutí do způsobu „programování“ končí.

Cílem bylo vysvětlit zájemcům systém podvojného účetnictví. Nakouknutí pod pokličku prográmků Klaiex je tu navíc.

Má-li někdo z vás skutečný zájem zvládnout účetnictví tak, abyste mohli převzít jeho vedení, je před vámi ještě dost práce.

Čeká vás studium složitějších účetních případů a orientace v účetních předpisech.

Je-li váš zájem opravdový, dá se to zvládnout, i když ne hned.

K tomu vám přeji hodně zdaru!

 

N. Klainová

20. 2. 2017

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode