Účetnictví S V J

Rozdíly mezi dvojicemi příjmy a výdaje X  náklady a výnosy    

Na konci první části příspěvku Jednoduché a podvojné účetnictví….bylo uvedeno:

„Rozdíly  mezi příjmy a výdaji a mezi náklady a výnosy jsou uvedeny a vysvětleny v dalším příspěvku.“

Tak se teď podívejme společně, čím se liší příjmy a výdaje od výnosů a nákladů.

A: Pojmy pro účely vedení účetnictví

A.1 Příjmy a výdaje peněz  jsou kladné a záporné toky peněz, se kterými se může setkat úplně každý. Jsou vidět nejen  v pokladně SVJ nebo na bankovních účtech SVJ, ale také v našich peněženkách nebo na našich soukromých účtech. O příjmech a výdajích se účtuje v účtové třídě 2 – Finanční účty.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji vyjadřuje ukazatel cash flow (CF). Výsledek může být kladný – přírůstek peněz, nebo záporný – úbytek peněz. Ke stejnému výsledku dojdeme při porovnání konečného a počátečního zůstatku peněz (zde zjednodušeno, do ukazatele počítají se i tzv. peněžní ekvivalenty).

(Co se rozumí příjmy a výdaji při zjišťování základu daně z příjmů, si vysvětlíme později v  části B.)

A.2 Náklady a výnosy jsou (velmi zjednodušeně) oceněné vstupy do činnosti účetní jednotky, např. částky za spotřebovaný materiál, zaúčtované mzdy aj.)  a oceněné výstupy z její činnosti (vyfakturované a zaúčtované výkony). Účtuje se o nich v účtových třídách 5 – Náklady a 6 – Výnosy. Náklady a výnosy jsou v nich uspořádány do účtových skupin podle druhů.

Rozdíl mezi náklady a výnosy je výsledek hospodaření (VH), tj. zisk nebo ztráta.

Náklad a výdaj nemusí vznikat současně. Zaúčtujeme-li nárok na odměny, vznikne náklad, i když ještě nejsou odměny vyplaceny. Stejně tak nemusí vzniknout současně výnos a příjem.

Podíváme-li se na náklady a výnosy a na výdaje a příjmy z časového hlediska, mohou nastat tyto alternativy:

1. Náklady mohou vznikat současně s výdaji a výnosy současně s příjmy, ale je to spíše výjimečné.

a)      Výnos představuje současně příjem peněz

·         Vlastník jednotky uhradil poplatek z prodlení na běžný účet SVJ nebo v hotovosti, čímž se zvýšily výnosy SVJ a současně se zvýšil stav běžného účtu nebo pokladny.

b)      Náklad představuje současně výdaj peněz

·         Předseda výboru uhradí kopírování pozvánek v hotovosti, čímž vznikl  náklad a současně výdaj, protože se snížily  finanční prostředky SVJ.

2. Mezi příjmy a výnosy a náklady a výdaji je časový nesoulad

Tato alternativa je častější. Náklady a výnosy si nemůžeme představit tak názorně, jako příjmy a výdaje.

Pro lepší pochopení si ukážeme na příkladech i nejrůznější časové posuny.

a)      Výnos vznikne dříve než příjem peněz

·         SVJ zaúčtuje předpis náhrady od pojišťovny jako pohledávku a současně do výnosů, ale na příjem částky náhrady zatím čeká.

b)      Příjem vznikne dříve než výnos

·         Teoreticky může jít o tzv. „výnosy příštích období“, prakticky se v SVJ téměř nevyskytuje.

c)       Náklad vznikne dříve než výdaj peněz

·         SVJ zaúčtuje do nákladů hrubou odměnu členů výboru SVJ. Výdaj vznikne,  až když je odměna vyplacena.  

d)      Výdaj vznikne dříve než náklad

·         SVJ hradí předplatné časopisu  na příští rok. Částku nezaúčtuje do nákladů, ale na účtu 381 NPO. V nákladech se uhrazená částka objeví až v příštím roce

3. Výnosy vzniknou, ale příjmy ne

·         SVJ odepíše svůj dluh do výnosů, protože věřitel zanikl, případně dluh SVJ odpustil. Výnos se zvýší, dluh sníží, pohyb peněz účetní případ nevyvolal.

4. Příjmy vzniknou, ale výnosy ne

·         Přijatá půjčka zvýší finanční prostředky, ale místo výnosu vznikne SVJ dluh. 

5. Náklady vzniknou, ale výdaje ne

·         SVJ odepíše svoji pohledávku za vlastníkem do nákladů, protože vlastník zemřel (bez dědiců). K pohybu peněz nedojde.  

6. Výdaj vznikl, ale náklad ne

·         Splátka úvěru sníží finanční prostředky, ale náklad nevznikne. Podobně je tomu u poskytnutých záloh nebo zápůjček. Místo nákladu vznikají pohledávky.

B: Pojmy „příjmy“ a „výdaje“ pro účely ZDP

Pro účely ZDP, tj. pro zjišťování základu daně z příjmů, nebyly do konce roku 2013 příjmy a výdaje definovány. Od roku 2014 došlo k nápravě v § 23 odst. 1  ZDP. 

(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.

Už byl nejvyšší čas uvést to přímo v zákoně, protože autoři nejrůznějších právních předpisů z řad právníků odmítali chápat rozdíly mezi příjmy a výnosy.  S mícháním pojmů jsem se setkala i v  NV č. 366/2013 Sb., kde je upravována nesourodá dvojice:

·          „příjmy“ v § 16 a

·         „náklady“ v § 17.  

Od roku 2015 je příjmům a výdajům věnován   § 21h.

Vztah k účetním předpisům

U poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů upravujících účetnictví s výjimkou poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.

 

N. Klainová

5/2014, aktualizováno 11/2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode