Účetnictví S V J

Vypovídací schopnost předvahy a účetní závěrky ve zkráceném rozsahu    

V červenci 2017 jsem byla požádána předsedy výborů tří  SVJ, abych si prohlédla jejich zveřejněné účetní závěrky. Zajímalo je, jestli jsou v souladu s předpisy a co se z nich dá vyčíst, aby mohli říct vlastníkům jednotek na shromáždění alespoň pár slov.   

S první závěrkou jsem byla rychle hotova, protože byla zpracována podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., která je určena podnikatelům.

Další dvě účetní závěrky vypadaly, jako kdyby byly zpracovány přes kopírák.

  1. Chyběl výkaz zisku a ztráty (Z/Z).
  2. Rozvaha byla zpracována ve zkráceném rozsahu.
  3. Příloha v jednom případě chyběla, ve druhém neobsahovala informace předepsané § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb..

Ad 1. a 3.  Chybějící výkaz Z/Z v rejstříku SVJ není u SVJ v rozporu se zákonem o účetnictví (ZoÚ),  protože § 21a  ZoÚ umožňuje zveřejnit účetní závěrku bez výkazu Z/Z.  Důvodu nerozumím. Ví někdo, komu prospěje, když SVJ nezveřejní výkaz Z/Z?

Chybějící příloha už je porušením ZoÚ.

Ad 2. ZoÚ umožňuje sestavení účetní závěrky v plném nebo zkráceném rozsahu v § 18. Že se z té zkrácené účetní závěrky nedá vyčíst skoro nic, se přesvědčíte dále.

Poznámka:

ZoÚ obsahuje  v § 13a  další lákadlo, a sice vedení  účetnictví v zjednodušeném rozsahu. To byste svým účetním skutečně neměli nikdy dovolit. Využívají ho ti, kteří si chtějí ulehčit práci nebo ti, kteří sami chtějí, nebo je po nich požadováno, aby se z účetnictví SVJ vyčetlo co nejméně informací.

Pro ty, kteří se zajímají  o co nejpodrobnější informace, jsem připravila ukázku téměř nulové vypovídací schopnosti zkrácené rozvahy a zkráceného výkazu zisku a ztráty.

Doufám, že ukázka bude dostatečně  názorná a srozumitelná pro všechny.

Pracovat budeme se souvislým příkladem který najdete v Poradně. Příklad je i v e-shopku, kde je zpracován v Excelu jako Klaiex 26. Nemusíte si jej ale kupovat. Naprogramovaný soubor Účtování 2016 je využitelný pro účtování. Pro tyto účely by byl docela drahý.

Údaje rozvahy a výkazu Z/Z budeme porovnávat se zkrácenou rozvahou  a výkazem  Z/Z, které jsem sestavila pro srovnání.  Začneme s rozvahou. Možná budete překvapení, jak vypadá. 

Poznámka: 

Podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. se ve zkráceném rozsahu uvádějí jen položky označené velkými písmeny a římskými číslicemi.

Položky v nulové výši se neuvádějí.

Totéž platí pro výkaz zisku a ztráty. 

Ale zpět k rozvaze.

Klaiex 26

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Fiktivní SVJ ze souvislého příkladu Klaiex 26 by dostalo, kdyby to výbor připustil, ke schválení rozvahu s těmito rozvahovými položkami: 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Označ.

AKTIVA

KZ

B.II.

Pohledávky celkem

6 240,00

B.III.

Krátkodobý finanční .majetek celkem

26 247,00

 

Aktiva celkem

32 487,00

Označ.

PASIVA

KZ

A.II.

Výsledek hospodaření  celkem

47,00

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

32 440,00

 

Pasiva  celkem

32 487,00

 

Poznámky:

Rozvaha je sestavena v korunách a ne v tisících  korunách, protože by nám např. zmizel zisk ve výši 47 Kč. V jiných příkladech by mohly zmizet některé jiné nižší položky.  

V tomto příkladu se nevyskytují dlouhodobé zálohy na správu, jen krátkodobé.  

Vypovídací schopnost rozvahy ve zkráceném rozsahu

Vlastníci by se měli zajímat hlavně o pohledávky, protože ty je třeba po lhůtě splatnosti vymáhat a o závazky, protože za ně ručí. Co jim ale může výbor k pohledávkám a závazků z takovéto rozvahy sdělit? NIC!

 

Vysvětlit z rozvahy ve zkráceném tvaru  u koho má SVJ peníze a kolik, stejně jako komu dluží a kolik,  by nebyl schopen ani účetní expert.

 

Vypovídací schopnost rozvahy v plném rozsahu je už o něco větší. 

Rozvaha v plném rozsahu

Označ.

AKTIVA

KZ

B. II.

Pohledávky celkem

6 240,00

B.II.1.

Odběratelé

6 240,00

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

26 247,00

B.III.1.

Peněžní prostředky v pokladně

1 985,00

B.III.3.

Peněžní prostředky na účtech

24 262,00

 

Aktiva celkem

32 487,00

Označ.

PASIVA

KZ

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření       (jen KZ)                        

47,00

B.

Cizí zdroje celkem

32 440,00

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

0,00

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

32 440,00

B.III.1.

Dodavatelé

1 950,00

B.III.3.

Přijaté zálohy

14 290,00

B.III.4.

Ostatní závazky

7 880,00

B.III.22.

Dohadné účty pasivní       

8 320,00

 

Pasiva  celkem

32 487,00

 

Nad rozvahou v plném rozsahu už se dá bádat. Z části aktiv rozvahy už můžeme vlastníkům vysvětlit, že SVJ má pouze pohledávky za vlastníky jednotek, protože ty se vykazují  právě v položce nazývané postaru „Odběratelé“. Vlastníci by se měli zeptat, jestli už „neplatiči“ své dluhy k SVJ uhradili. Tato informace by měla být uvedena v příloze.

Z rozvahy v plném rozsahu zjistíme i kolik bylo k rozvahovému dni na běžném účtu a kolik v pokladně, ale tyto informace moc zajímavé nejsou.

Důležitější jsou informace o závazcích SVJ. I laik z této rozvahy pozná, kolik dlužilo SVJ dodavatelům. Další závazky už  z rozvahy nezjistíme, ale na shromáždění máme k ruce předvahu, která vysvětlí zbytek.  

Část předvahy  a její vypovídací schopnost

Účet

Název

Celkem - rok

KZ

 

 

Obrat MD

Obrat Dal

MD

Dal

324-301

KrZ na správu - podle podílů SČ

19 416,00

33 000,00

 

13 584,00

324-302

KrZ na vlastní správu

30 294,00

31 000,00

 

706,00

325-916

Vyúčtování služeb 2016 - přeplatky

0,00

7 880,00

 

7 880,00

389-222

DÚP - STV

18 000,00

24 500,00

 

6 500,00

389-224

DÚP - spol. el.

0,00

1 820,00

 

1 820,00

 

Krátkodobé závazky

 

 

 

32 440,00

 

Až z předvahy  je možné zjistit, že vlastníkům  dluží SVJ vyúčtování nevyčerpaných krátkodobých záloh (KrZ) na správu 13 584 Kč + 706 Kč, dále vlastníkům dluží za jejich přeplatky záloh na služby 7 880 Kč, dodavatelům studené vody (STV) dluží 6 500 Kč a  dodavatelům společné elektřiny 1 820 Kč.

Nejde o žádné enormní dluhy. V době schvalování účetní závěrky už byly jistě uhrazeny a jistě to bylo uvedeno i v příloze.

Závěr k vypovídací schopnosti rozvahy

Chce-li výbor podat k účetní závěrce alespoň stručné vysvětlení pohledávek a závazků, potřebuje k tomu rozvahu v plném rozsahu. Podrobnější vysvětlení podá předvaha. Ještě podrobnější vysvětlení je v deníku, ale tam se hledají podrobnější informace, když jde opravdu o něco hodně významného.  Nenajdou-li se potřebné informace ani v deníku, musí se pátrat v účetních aj. dokladech.

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

Výkaz Z/Z
ve zkráceném rozsahu

Označení

Položka

A.

Náklady

 

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

27 036,00

A.III.

Osobní náklady

16 750,00

A.V.

Ostatní náklady

5 924,00

 

Náklady celkem

49 710,00

B.

Výnosy

 

B.IV.

Ostatní výnosy

49 757,00

 

Výnosy celkem

49 757,00

C.

VH před zdaněním

47,00

D.

VH po zdanění

47,00

 

Vypovídací schopnost výkazu Z/Z ve zkráceném rozsahu

Teď se společně podíváme, co se dá zjistit z výkazu Z/Z ve zkráceném rozsahu. Jedinou srozumitelnější položkou nákladů SVJ jsou zřejmě osobní náklady, ale jen pro osoby znalé účetnictví, které vědí, že zahrnují nejen hrubé odměny orgánu SVJ, ale i ZP a SZ, které za ně musí SVJ uhradit.

 

Vypovídací schopnost výkazu Z/Z v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
skryté řádky

Označení

Položka

A.

Náklady

 

A.I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

27 036,00

A.I.1.

Spotřeba mat., energie a ost. nesklad. .dodávek

1 333,00

A.I.3.

Opravy a udržování

11 541,00

A.I.6.

Ostatní služby

14 162,00

A.III.

Osobní náklady

16 750,00

A.III.10.

Mzdové náklady

12 500,00

A.III.11.

Zákonné sociální pojištění (ZP+SZ)

4 250,00

A.V.

Ostatní náklady

5 924,00

A.V.22

Jiné ostatní náklady

5 924,00

 

Náklady celkem

49 710,00

B.

Výnosy

 

B.IV.

Ostatní výnosy

49 757,00

B.IV.7.

Výnosové úroky

47,00

B.IV.10.

Jiné ostatní výnosy

49 710,00

 

Výnosy celkem

49 757,00

C.

VH před zdaněním

47,00

D.

VH po zdanění

47,00

 

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu už toho odhalí více. Vlastníci se z něj  mohou dozvědět, kolik stály opravy a udržování nebo na kolik vyšly odměny v hrubé výši aj.

Ovšem položky nákladů a výnosů obsahující slovo „ostatní“ už bez předvahy nebo deníku nerozluští nikdo.  Podíváme-li se však do části předvahy obsahující  některé „ostatní“ položky, budeme moudřejší.

Část předvahy a její vypovídací schopnost

Účet

Název

Celkem - rok

 

 

Obrat MD

Obrat Dal

517-301

Revize

2 480,00

 

518-302

Poštovné, kopír.,  aj. náklady vl. správy

11 682,00

 

 

Ostatní služby

14 162,00

 

549-301

Jiné ostatní náklady - SP (poj...

5 000,00

 

549-302

Bankovní poplatky, poplatky SIPO

924

 

 

Jiné ostatní náklady

5 924,00

 

644-100

Úroky z BÚ

 

47,00

649-900

Zúčtování SN na správu (= čerpání záloh)

 

49 710,00

 

Ostatní výnosy

 

49 757,00

 

Vypovídací schopnost předvahy je daleko větší, protože obsahuje jednotlivé účty, ze kterých jsou čerpány částky pro položky účetní závěrky. V příkladu obsahuje  účtový rozvrh  podrobné (analytické)  účty, jejichž názvy odpovídají jejich obsahu.

V jiných SVJ se třeba účtují  na účtu 518 Ostatní služby všechny možné náklady. Jaké, ví jen účetní. My však z předvahy lehce zjistíme, že 14 162 Kč bylo vydáno  za revize, poštovné, kopírování aj. náklady vlastní správy.

Podobně je z předvahy jasné, že položka Jiné ostatní náklady ve výkazu obsahuje pojištění domu a bankovní poplatky, případně i poplatky SIPO.

V položce Ostatní výnosy je nejvýznamnějším výnosem SVJ částka čerpání záloh na správu ve výši 49 710 Kč, tj. ve výši celkových nákladů na správu.  

Závěr pro členy výborů SVJ

Když už musíte za vedení účetnictví platit nemalé peníze, požadujte po účetních odpovídající výstupy.

Do rejstříku ať zasílají účetní závěrku v plném rozsahu v tisících Kč,

vám ať předkládají účetní závěrku v plném rozsahu sestavenou v korunách.

K tomu požadujte předvahu účtů.

 

Nebudou-li v předvaze podrobné (analytické) účty k účtům, v jejichž názvu je slovo „ostatní“, požadujte:

  • aby k nim zřídili analytické účty s jasnými názvy,  
  • nebo aby vám vypsali obsah těchto účtů, tj. náklady a výnosy, které se na nich účtují.  

N. Klainová

7/2017       

 

Dotaz:

ÚZ v korunách nebo tisícikorunách

Vložil Martin R. (bez ověření), 28. Červenec 2017 - 8:37

Mohu se zeptat, v tom textu v závěru píšete, cituji

Do rejstříku ať zasílají účetní závěrku v plném rozsahu v tisících Kč,vám ať předkládají účetní závěrku v plném rozsahu sestavenou v korunách.

Je možné do rejstříku také zasílat ÚZ v plném rozsahu sestavenou v korunách? Nebo ve rejstříku musí být v tisícikorunách? Přijde mi totiž pro laika přehlednější , když v té tabulce jsou celé cifry v korunách.

Já vím, že praxe účetních je taková, že ÚZ dělají v tisícikorunách, dělá to tak i moje účetní v mé firmě, ale vlastně jsem nikdy nepochopil proč. Uznávám, že nehraje velkou roli, jestli někde bude 2.526 Kč (= tj. 2,5 mil. Kč), ale raději bych všude viděl cela čísla, tj. 2.526.963 Kč......

..............................................

 

Na portálu SVJ jsem uvedla, že tam odpovídat nebudu, že na dotazy odpovím na klaiex@seznam.cz.   E-mailem ale odpovídám jen členům KPÚ.  Pro opravdové zájemce o informace, kteří nechtějí být registrováni na mém webu, otevírám níže diskusní okénko.  

Odpověď:

Do rejstříku bych zasílala účetní závěrku podle předpisů, ale myslím si, že kdyby ji tam někdo odeslal v korunách, že by se nic nestalo. Praktické zkušenosti s rejstříkem nemám.

Účetní musí účtovat nezaokrouhlené částky. Účetní závěrku jim zpracuje dobrý program podle jejich zadání, čili nezaokrouhlenou i zaokrouhlenou.

Účetní závěrka nezaokrouhlená má větší vypovídací schopnost, usnadňuje rozbory, hledání případných chyb apod.   

Zaokrouhlená účetní závěrka přináší výhody tam, kde se pracuje s mnohem vyššími částkami, tj. u velkých podniků.

N. Klainová

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode