Účetnictví S V J

 

 

Vítejte na stránkách věnovaných hlavně účetnictví SVJ !

Upozornění na nové příspěvky najdete v pravém sloupci pod názvem Nejnovější příspěvky. 

Přehled příspěvků podle jednotlivých rubrik najdete vpravo v nabídce  

"Přehled  příspěvků" 

i s měsícem a rokem zveřejnění.

...

Od 8. 9. 2012 jsou pro nečleny KPÚ některé rubriky zablokovány. 

Chcete-li se dostat do všech rubrik,  musíte být zaregistrováni. 

Podrobnosti jsou v rubrice KPÚ, E-shop.

 

Ochrana osobních údajů:

Údaje, které mi posíláte v případě zájmu o registraci na tomto webu, tj.  

jméno, příjmení, e-mailovou adresu a heslo, 

uchovávám v počítači pouze pro účely registrace.  Počítač je umístěn v pracovně a je chráněn heslem.

Výše uvedené údaje nejsou a nebudou sdělovány bez vašeho výslovného přání žádným jiným osobám.

Poskytnutím výše uvedených údajů potvrzujete souhlas se způsobem jejich ochrany. 

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Ing. Naděžda Klainová, 7. května 2018

 

K obsahu webu: 

Tyto stránky vznikly s cílem šířit osvětu v oblasti, která není dostatečně právně upravena. O čtyři roky dříve jsem ze stejných důvodů  napsala knížku SVJ, kterou vydalo nakladatelství Bilance. Některé předpisy se změnily, avšak cesta od zpracování aktualizací k čtenářům je příliš zdlouhavá. Než by byly aktualizace vydány tiskem, bylo by zase všechno jinak.

S právní úpravou účetnictví SVJ to bylo opravdu hodně špatné.   

Použití vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů (ČÚS) nebylo v některých případech možné.

Na připomínky, co by mělo být v těchto předpisech doplněno, reagoval odbor metodiky účetnictví MF, že se vyhláška  týká velkého rozsahu různých skupin účetních jednotek (např. politické strany a politická hnutí, spolky, církve a náboženské společnosti, aj. včetně SVJ) a nelze vytvářet výjimky z těchto obecných pravidel z důvodu specifik činností jednotlivých skupin účetních jednotek.

Protože mě  baví metodika účetnictví SVJ, rozhodla jsem se vyplnit mezery v účetních předpisech navrhováním  vlastních postupů  účtování. 
 
Při jejich zveřejňování opakovaně zdůrazňuji, že mé návrhy nepředstavují jediné možné řešení. Díky obecným ustanovením v účetních předpisech mohou být některé postupy účtování řešeny variantně.
 

Není podstatné, jakými cestami se dospěje k výsledným údajům.

Podstatné je, aby ty cesty nebyly v rozporu s právními předpisy a aby byly vykazované údaje správné.

Při vedení účetnictví je však třeba dodržovat i další zásady stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), hlavně v § 7 a 8. Ve svých příspěvcích  kladu velký důraz hlavně na přehlednost, srozumitelnost a průkaznost účetnictví.

Najdou-li účetní v jiné odborné literatuře jiné návrhy postupů účtování, měli by si vždy vybrat ty, které budou umět vysvětlit a obhájit.

Jediný univerzální vzor správně vedeného účetnictví SVJ neexistuje.

Nejkomplexnější ukázku, jak může být vedeno účetnictví SVJ, obsahuje souvislý příklad nabízený v E-shopku (www.klaiex.cz)  jako  Klaiex 23 A. Příklad je zpracován v Excelu v naprogramovaných tabulkách využitelných pro účtování od roku 2016.

Začíná jako tradičně sestavením rozpočtů nákladů na správu, stanovením příspěvků na správu odvozených ze schválených rozpočtů, zpracováním předpisů záloh na správu i na služby a dalších podkladů. Samozřejmostí je automatizovaně zpracovaná rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 

Příklad obsahuje i ukázky přehledů pro vlastníky o nevyčerpaných příspěvcích na správu a účtování o vypořádání přeplatků záloh na služby. Uvedeny jsou i údaje pro přiznání k dani z příjmů.

Komplexnější ukázku, jak by mohlo vypadat vedení účetnictví SVJ vedené v souladu s účetními předpisy, jsem zatím nikde jinde neviděla.

O něco jednodušší, ale rovněž komplexní  zpracování,  nabízí souvislý příklad zde v rubrice Poradna. 

I on je navíc zpracován i v Excelu, a to ve verzi Klaiex 26 A.

Zatím posledním z řady souvislých příkladů podle platných právních předpisů a zároveň využitelných pro účtování je Klaiex 28 A.

Novinkou roku 2017 je příklad Klaiex 23 D - s kombinovanými způsoby hrazení příspěvků na správu. 

V zájmu názornosti  a srozumitelnosti je některá problematika  vysvětlována na příkladech,  doplněných přehlednými schématy s  účty „T“, tzv. šibenicemi. Rozsáhlé tabulky a schémata mi formát stránek Webnode neumožňuje, proto jsou zařazeny v E-shopku. 

Pro oba mé weby platí to, co prosazuji od samého začátku mé publikační činnosti:

O nákladech a výnosech souvisejících se správou se musí účtovat výsledkově, tj. na účtech účtové třídy 5 - Náklady a 6 – Výnosy.

Rozlišení nákladů patřících SVJ a vlastníkům jednotek nebylo dlouho nikde upraveno. 

Od roku 2014 existuje rozlišení těchto skupin nákladů.  Ne však v účetních předpisech, ale v nařízení vlády z dílny MMR viz odpověď z MF: 

„SVJ je z hlediska vlastnictví a spoluvlastnictví specifickou právnickou osobou svého druhu v našem právním řádu. Problematiku vlastních příjmů (výnosů) a nákladů (výdajů) SVJ souvisejících se správou domu a pozemku  neupravují právní předpisy v oblasti účetnictví, ale jiné věcně právní předpisy, a to s účinností od 1. ledna 2014 zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a prováděcí nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.“

Rozvahově je možné účtovat jen o těch nákladech a výnosech, které patří vlastníkům jednotek, o kterých je v prohlášení nebo stanovách stanoveno, že budou hrazeny z prostředků těchto vlastníků jednotek - § 7 NV č. 366/2013 Sb. Vlastníkům  jednotek patří samozřejmě i náklady na služby. I o nich se účtuje rozvahově, a to od samého začátku.

Přestože je vše vysvětleno, v některých SVJ nemají na studium nových předpisů čas a o správě účtují rozvahově i v roce 2016 vesele dále. Stačí se podívat na některé ukázky účetních závěrek. 

.............

Účetnictví SVJ na Webnode

Celá tématika je rozdělena do rubrik:

Rubrika "Postupy účtování" je zařazena s cílem seznámit pokročilejší účetní s obtížnějšími postupy účtování, případně s postupy účtování, které mohou být řešeny variantně.

Rubrika "Základy účetnictví" byla zařazena s cílem zorientovat v této problematice především zájemce z řad členů orgánů SVJ.  Co bylo motivem pro její zřízení v roce 2008, se dozvíte hned po jejím otevření. 

Pro velmi malá SVJ, rozhodnutá zvládnout vedení účetnictví vlastními silami, byla zřízena rubrika „Poradna“.  Od roku 2017 je v ní nová a lepší 

"Malá škola základů účetnictví".

Rubrika "Otázky a odpovědi" je věnována hlavně účtování a sestavování účetní závěrky. 

Rubrika  "KPÚ, E-shop" vysvětluje, jak se stát členem KPÚ (Klubu přátel účetnictví). Je tam i pozvánka do E-shopku, který je na adrese www.klaiex.cz.  Přijďte nakouknout, třeba si něco vyberete, i když to nebude zadarmo. 

Rubrika  "Různé" je věnována nejrůznějším tématům vztahujícím se k SVJ. Záběr této rubriky vám ukáže "Přehled příspěvků".

Rubrika  "Přehled příspěvků" byla  zařazena proto, aby i neregistrovaní návštěvníci viděli seznam všech příspěvků a současně dobu jejich vzniku.

V mapě stránek, která je úplně dole vpravo, se jim totiž zobrazí jenom ty příspěvky, které jsou volně přístupné všem. V přehledu příspěvků je na rozdíl od mapy stránek uveden i měsíc a rok jejich zveřejnění, aby si každý mohl zjistit, jak starý/mladý je daný příspěvek.

. . .

Informace pro účetní laiky

Přestože je většina příspěvků určena účetním, nezapomněla jsem ani na neúčetní.

Pro členy výborů je v E-shopku příručka s názvem Orientace v účetnictví SVJ.

 

 

Účetnictví SVJ v E-shopku

Prográmky Klaiex, Danex

Klaiex - tabulky naprogramované v Excelu. Od verze Klaiex 23 jsou naprogramovány v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 504/2002 Sb., účinnou od roku 2016.

Danex – tabulky naprogramované  pro vedení daňové evidence OSVČ (bez zaměstnanců, neplátců DPH....  Před objednáním doporučuji objednat a přečíst si nejdříve soubor Povídání.  

Sbírka souvztažností – Obsahuje souvztažnosti pro účtové třídy 2 až 9. Uvedeny jsou nejen předkontace, ale i příklady zaúčtované pro lepší názornost na účtech „T“ – tzv. „šibenicích“.  Je jediná v ČR (nevím o jiné). Sledujte datum zpracování o jednotlivých souborů.

Předpisy – hlavně vyhláška č. 504 s poznámkami  a některé ČÚS s poznámkami.

Různé – nabídka je rozdělena do skupin Příklady, Ukázky, Ostatní.

U všech souborů jsou popisky.

....................................................................

Doufám, že mé návrhy na obou webech pomáhají vyplnit alespoň některé mezery v účetních předpisech.

N. Klainová

9/2016

 

Publikace SVJ

 

Nakladatelství Bilance mi vydalo v roce 2004  knihu Společenství vlastníků jednotek. 

 

Postupy účtování nákladů a výdajů na správu domu, na služby, na technické zhodnocení domu a další jsou uvedeny

ve druhé kapitole knihy SVJ a tvoří její podstatnou část. 

Knihu si můžete objednat na www.bilance.cz - sekce Odborné publikace. 

Máte-li už knížku doma, můžete si stáhnout její aktualizace z roku 2010 a 2012 na adrese

 https://klaiex.webnode.cz/ruzne/aktualizace-knihy-svj-bilance-2004/

V září 2014 se už prodává kniha ve výprodeji  viz   https://www.mbm.cz

 

POZOR !

Kniha neobsahuje aktualizace podle NOZ a NV č. 366/2013 SB., ani podle dalších právních předpisů účinných roku 2014 

Velká část napsaného textu však platí dodnes. 

Postupy účtování zohledňující  NOZ, NV č. 366/2013 Sb. a Zosl č. 67/2013 Sb.  jsou na tomto webu a v e-shopku. 

 Sledujte novinky v pravém sloupci této úvodní obrazovky.

...........................................

Obsah knížky Společenství vlastníků jednotek ( z roku 2004)

Předmluva

Úvod

I. Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ

     Stručná orientace v právních aj. předpisech

1. Účtový  rozvrh

    Analytické členění účtů  

    Zvláštnosti účtování SVJ

1.1  Pohledávky SVJ za vlastníky a závazky SVJ k vlastníkům jednotek

1.2  Ostatní pohledávky a závazky  SVJ, krátkodobý finanční majetek,

       jiná aktiva a jiná pasiva

1.3  Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky

1.4  Závěrkové a podrozvahové účty

1.5  Náklady a výnosy 

2. Postupy účtování

2.1 Správa domu

2.1.1 Běžné náklady na správu domu

2.1.2 Finančně náročné opravy

2.1.2.1 Finančně náročné opravy hrazené z dlouhodobých záloh

2.1.2.2 Finančně náročné opravy hrazené z krátkodobých záloh

2.1.2.3 Finančně náročné opravy hrazené z úvěrů (půjček)

2.1.2.4 Opravy hrazené z provozní dotace

2.1.3 Přijaté úroky, penále z prodlení

2.1.4 Odměny členům statutárního orgánu

2.2 Služby

2.3 Technické zhodnocení společných částí domu

2.3.1 Technické zhodnocení hrazené z dlouhodobých záloh

2.3.2 Technické zhodnocení hrazené z krátkodobých záloh

2.3.3 Výdaje na technické zhodnocení hrazené některými vlastníky

         z úvěrů od stavební spořitelny

2.3.4 Technické zhodnocení hrazené z úvěrů (půjček)

2.4 Majetek v účetnictví společenství nevykazovaný v rozvaze

2.4.1 Dlouhodobý majetek

2.4.2 Zásoby

2.5 Zúčtovací vztahy mezi SVJ a správcem domu

2.5.1 Závazky SVJ ke správci

2.5.2 Pohledávky SVJ za správcem

2.5.3 SVJ si zřizuje vlastní  běžný účet v průběhu účetního období

2.6 Krátkodobý finanční majetek

2.6.1 Poplatky SIPO

2.6.2 Způsoby připisování plateb na běžný účet SVJ

2.6.3 Rozúčtování úhrad záloh prováděných prostřednictvím SIPO

2.7. Účetní uzávěrka

2.7.1 Předuzávěrkové účetní případy

2.7.1.1 Účtování inventarizačních rozdílů

2.7.1.2 Účtování dohadných položek pasivních

2.7.2 Uzavírání účetních knih

2.8 Otevírání účetních knih v novém účetním období

3. Účetní závěrka

3.1 Rozvaha 

3.2 Výkaz zisku a ztráty

3.3 Příloha

4. Seznam účetních knih, symbolů a zkratek                    

4.1 Seznam používaných účetních knih:

4.2 Seznam používaných symbolů a zkratek

5.  Oběh a přezkušování účetních záznamů, úschova účetních záznamů

5.1 Vyhotovování účetních dokladů pro SVJ

5.2 Přezkušování účetních dokladů

5.3 Podklady a doklady předávané účtárně  členy výboru SVJ

5.4 Způsoby předávání dokladů účtárně

5.5 Další ustanovení k  vedení knihy dokladů aj. podkladů předávaných účtárně

5.6 Kniha přijatých účetních záznamů od správce

5.7 Úschova účetních záznamů u správce

5.8  Ochrana účetních záznamů, obnova průkaznosti účetních záznamů

6. Opravy  účetních záznamů

6.1 Opravy chyb v účetních dokladech a v účetních záznamech předávaných

účtárně členem výboru SVJ

6.2 Kontrola správnosti účetních zápisů

6.3 Opravy chybných účetních zápisů

6.4 Členění oprav chybných účetních zápisů:

6.4.1  Opravy účetních zápisů běžného účetního období

6.4.2 Opravy účetních zápisů po uzavření účetních knih

6.4.3  Opravy účetních zápisů z minulých účetních  období

6.5  Opravy chyb v účetní závěrce

7. Inventarizace majetku a závazků

7.1 Druhy inventarizací

7.1.1 Inventarizace  k datu sestavení zahajovací  rozvahy

7.1.2 Řádná inventarizace

7.1.3 Mimořádná inventarizace

7.2 Etapy inventarizace

7.2.1 Fyzická a dokladová inventura, vyhotovení inventurních soupisů

7.2.2  Zápis  o provedené inventarizaci

7.2.3 Zaúčtování inventarizačních rozdílů

II. Vypovídací schopnost účetní závěrky pro vlastníky jednotek

Úvod

1. Rozvaha

1.1 Majetek vlastníků, majetek  SVJ jako právnické osoby a zdroje krytí aktiv

1.2 Pohledávky a závazky SVJ

1.3 Vypovídací schopnost rozvahy, vztahy mezi rozvahovými položkami

1.4 Předvaha účtů 

1.5 Pohledávky a závazky členěné podle vlastníků jednotek

1.5.1  Informace podávané předvahou

1.5.2  Informace podávané přehledy 

2. Výkaz zisku a ztráty

2.1 Náklady SVJ

2.2 Výnosy SVJ

2.3 Vztahy mezi položkami výkazu zisku a ztráty, provázanost s rozvahou

2.4 Vypovídací schopnost výkazu zisku a ztráty

2.5 Příloha     

3. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  

3.1 Převod zisku do fondu SVJ

3.2 Rozdělení zisku mezi vlastníky jednotek

4.  Vliv dohod uzavíraných s vlastníky na vykazované údaje

4.1 Rozdělení úroků z běžného účtu mezi vlastníky ve sledovaném  účetním období

4.1.1 Zúčtování úroků

4.1.2 Výkaz zisku a ztráty

4.1.3 Rozvaha

4.2 Náklady a výdaje nevykazované ve výkazu zisku a ztráty

Několik poznámek k vzorovým stanovám SVJ

Doslov

..............................................................................................................................................................................

 


 

 

 

                                                

  

Pozvánka do e-shopku Klaiex:

Chcete-li se podívat  do internetového obchůdku,   přijďte.  Dovnitř se dostanete po zadání adresy https://klaiex.cz.

U každé nabídky i podnabídky je uveden stručný popis jejich obsahu. Mezi nabídkami je mimo jiné i  Sbírka souvztažností.  Pokud vím, žádná další sbírka souvztažností pro účtování SVJ neexistuje.  Kromě předkontací účetních případů obsahuje i příklady zaúčtované na účtech typu "T", tzv. šibenicích.  Předkontace a příklady jsou zpracovány pro účty účtových tříd 2, 3, 5, 6 a 9.

Zpracování předkontací a příkladů pro účtování v účtových třídách 0 - Dlouhodobý majetek a 1 - Zásoby vázne na chybějící právní úpravě majetku ve vlastnictví SVJ jako právnické osoby.

Hned v první rubrice jsou naprogramované tabulky Klaiex a Danex se zaúčtovanými vzorovými příklady. 

Další podrobnosti k obchůdku jsou na tomto webu uvedeny v samostatné rubirce E-shop. 

 

 

 

 

Máte-li zájem o placené služby poskytované na dálku, prostudujte si jejich ceník:

cenik-placenych-sluzeb/

 

Zájemci o další problematiku SVJ se mohou podívat na www.portalsvj.cz

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode