Účetnictví S V J

Správa domu a pozemku    

Činnosti správy 

Správa domu a pozemku zahrnuje činnosti, které jsou velmi stručně definovány v § 1189 a násl. NOZ.

Podrobnější informace o správě domu a pozemku obsahuje NV č. 366/2013 Sb. v §§ 7 až 17 uvedených ve čtvrté části pod názvem „Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku“.

Podle NV členíme činnosti správy do dvou hlavních skupin:

·         Činnosti správy  domu a pozemku z hlediska provozního a technického viz § 7.

           Náklady na tyto činnosti se rozdělují mezi vlastníky podle podílů na společných částech.

·         Činnosti správy domu a pozemku z hlediska  správních činností viz § 8.

          Náklady na tyto činnosti včetně nákladů uvedených v § 17 se rozdělují na každou jednotku ve stejné výši.

·         Kromě toho umožňuje § 1180 NOZ zohlednit při stanovování příspěvků na správu  výlučné užívání některých společných částí   

Podle stejných hledisek by měly být podle 1180 NOZ stanoveny příspěvky na úhradu nákladů na správu.  Měly by takto být členěny. Ale opravdu to tak musí být? Jsou ustanovení § 1180 kogentní nebo dispozitivní? A vztahují se na všechna SVJ nebo jen na nová SVJ vzniklá od roku 2014?

Na portálu SVJ se k této problematice vede diskuse už delší dobu. Z únorové diskuse roku 2015 vybírám dva  protichůdné názory:

Kogentnost § 1180

Vložil X (bez ověření), 7. Únor 2015 - 12:32

Donucující ustanovení

Vložil Zdenek 22, 7. Únor 2015 - 20:03

Nejsem právník, neumím vyvrátit ani jeden z výše uvedených názorů, proto jsem napsala dotaz na MSP.

15. 4. 2015 jsem dostala následující odpověď:

K výkladu ustanovení § 1180 odst. 2 o. z. uvádíme následující:

Pochybnosti o právní povaze ustanovení § 1180 odst. 2 o. z. vyplývají zejména z absence návětí „nebylo-li jinak určeno“, které se naopak vyskytuje v ustanovení § 1180 odst. 1 o. z.

Přestože však ustanovení § 1180 odst. 2 uvedené návětí neobsahuje, je Ministerstvo spravedlnosti, ve shodě s Ministerstvem pro místní rozvoj, toho názoru, že stejně jako první odstavec by i pravidlo odstavce druhého mělo být dispozitivní a měla by být dána možnost určit výši příspěvku na vlastní správní činnost jinak než způsobem, který stanoví § 1180 odst. 2 o. z. (ten předpokládá stejnou výši příspěvku na každou jednotku).

O kogentní ustanovení se jednat nemůže, neboť neobsahuje ani výslovný zákaz, ani v jeho případě nelze shledat žádný jiný důvod, který by měl zakládat nepřípustnost jakékoliv odchylky od tohoto ustanovení. Tento důvod nevyplývá ani z veřejného pořádku, ani z dobrých mravů. Konečně nejde ani o ustanovení upravující absolutní majetková práva, ani o úpravu statusu.

S pozdravem  xxx

Jde opět o nezávazný názor MSP, protože poslední věta v odpovědi zněla jako tradičně takto:

Výše uvedené stanovisko je tedy třeba považovat pouze za nezávazný názor Ministerstva spravedlnosti.“

Bez ohledu na to, jaké příspěvky na správu musí být předepisovány ve starých SVJ,  tj. SVJ vzniklých  do konce roku 2013, obsahují  souvislé příklady vedení účetnictví zpracované v prográmku Klaiex 23, 26 a 28  všechny tři druhy příspěvků na správu, tj. příspěvky podle podílů na společných částech, příspěvky na vlastní správu i příspěvky zohledňující výlučné užívání některých společných částí. 

N. Klainová

4/2015

Za dva a půl roku poté:

V září 2017 se na portálu SVJ opět diskutovalo k § 1180 NOZ. Diskutující tentokrát upozornili na  nové stanovisko JUDr. Čápa, podle něhož nemohou stará SVJ, převzít ustanovení § 1180 NOZ, aniž by provedla další nezbytné kroky (hlavně jde o změnu prohlášení vlastníka).  

https://klaiex.webnode.cz/ruzne/ostatni-od-roku-2014/prispevky-na-spravu-podle-%C2%A7-1180-noz-a-judr-cap/

N. Klainová

11/2017

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode