Účetnictví S V J

Přechodné účty aktiv a pasiv 

Směrná účtová osnova, která je uvedena v příloze č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., obsahuje mezi předepsanými účtovými skupinami i účtovou skupinu 38 Přechodné účty aktiv a pasiv.

Čísla a názvy syntetických účtů směrná účtová osnova nepředepisuje. Číselné a slovní označení účtů, které bylo povinné do roku 2015, se vžilo hlavně proto, že bylo nastaveno v účetních programech. Není tedy důvod je měnit. Analytické trojčíslí 100 bylo doplněno pro univerzální použití.

U služeb se musí účtovat na dohadných účtech pasivních, protože faktury se skutečnými náklady jsou přijímány až v následujícím účetním období. Na účtu 321 se bez faktur nesmí účtovat. Jsou tedy nahrazovány dohadnými účty. U nich se  setkáte s analytickým trojčíslím 2xx.  U správy domu to bude 3xx, u technického zhodnocení 4xx apod.

Číslo účtu

Název účtu

Typ účtu

Položka rozvahy

381-100

Náklady PO

A

B.IV.1.

383-100

Výdaje PO

P

B.IV.1.

384-100

Výnosy PO

P

B.IV.2.

385-100

Příjmy PO

A

B.IV.2.

388-100

DÚA 

A

  B.II.18. 

389-100

DÚP

P

B.II.6., B III.22

Použité zkratky:

Náklady, výdaje, výnosy a příjmy PO – náklady... příštích období

DÚA – dohadné účty aktivní

DÚP – dohadné účty pasivní (vykazují se jako dlouhodobé i krátkodobé)

Účel přechodných účtů

Už z názvu účtové skupiny plyne, že jde o účty, které mají posloužit pouze na přechodnou dobu. Jejich význam si rozebereme jak pro potřeby účetnictví, tak pro daňové účely.

Účetní hledisko

Zákon o účetnictví (dále ZoÚ) přikazuje účetním jednotkám účtovat o předmětu účtování, tedy i o nákladech a výnosech,  do období, s nímž časově a věcně souvisí,  viz § 3 odst. 1.

Daňové hledisko

Stejný požadavek na časové rozlišování nákladů a výnosů klade na účetní jednotky i zákon o daních z příjmů (dále ZPD) viz § 23 odst. 1 ZDP.

K jednotlivým přechodným účtům:

Pro časové rozlišování se používají všechny výše uvedené účty.

První čtyři účty jsou nazývány účty časového rozlišení v užším slova smyslu. Používají se, potřebujeme-li zaúčtovat do určitého období částku, jejíž výši známe.  

Poslední dva účty se používají pro účtování tzv. dohadných částek. Použijeme je  tehdy, když částku přesně neznáme, ale umíme ji odhadnout.  

N. Klainová

5/2009, aktualizováno 7/2017

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode