Účetnictví S V J

Správa domu od roku 2014            

Úvodní strana     

 • Bankovní poplatky od roku 2014   (9/2013)   
 • Dva druhy záloh na správu k 31. 12. 2013   (1/2014)    
 • Příspěvky na správu a zálohy na správu   (2/2014)
 • Výnosové účtování příspěvků na správu    (6/2014) 
 • Vlastníci garáží a jejich účast na nákladech     (8/2014)
 • Účtování příspěvků na správu    (9/2014)
 • Krátkodobé a dl. zálohy na správu, „FO“ v mínusu   (10/2014)    
 • Přechod z rozvahového způsobu na výsledkové účtování o správě   (10/2014)
 • Přechod z rozvahového způsobu 2      (11/2014)
 • Různé způsoby předepisování plateb vlastníkům jednotek (12/2014)
 • Předepisování záloh na správu v souladu s § 1180 NOZ a přehledy pro vlast. (1(2015)
 • Nákup tiskárny a zdroje krytí    (3/2015)      
 • Úhrada nákladů na opravy teras, kombinované zdroje      (7/2015)
 • Nevyčerpané zálohy na správu     (4/2016)
 • Podíl na nákladech na vedení účetnictví od roku 2014    (10/2016)
 • Podíly vlastníků na nevyčerp.zálohách na správu   (11/2016) 
 • Předepisování a účtování dvou druhů záloh na správu
 • Ztráta z vlastní správy (3/2017)
 • Výpis z BÚ a přehled záloh na správu    (4/2017)
 • Možné způsoby účtování odměn za vedení účetnictví   (5/2017)
 • Vyplacení nevyčerpaných záloh na správu..  (9/2017)
 • Tři různé způsoby přispívání na správu   (11/2017)
 • Odměny za rok 2017 vyplacené v lednu 2018  (1/2018)
 • Narovnání podílů na DZ po výměně oken   (2/2018)
 • Předpis  úroků z prodlení   (3/2018)
 • Kdo má provádět vyúčtování správy  (3/2018)
 

     Správa domu  do konce r. 2013  - Úvodní strana   

 • Účtování odměn orgánů SVJ od roku 2008   (1/2009)
 • Účtování bankovních poplatků   (1/2009)   
 • Dotace na úroky z úvěru   (2/2009)   
 • Účtování a rozdělování nákladů v závěru roku   (3/2009)   
 • Úpravy anténních rozvodů   (3/2009)   
 • Podíl na nákladech na vedení účetnictví   (10/2009)
 • Placené smluvní pokuty   (3/2010)
 • Statický posudek, projektová dokumentace, účtování   3/2011)
 • Odměny členů orgánů SVJ v roce 2012 a sociální pojištění   (1/2012)
 • Dotace na zateplení, převod do záloh na správu   (3/2012)
 • Paušál na telefonní hovory   (4/2012)
 • Nerovnoměrné podíly vlastníků na zůstatku záloh na správu a možnosti jejich srovnání  (6/2012)
 • Minimální výše měsíčních zálohových příspěvků na správu   (6/2012)
 • Hrazení a účtování revize plynu v bytech   (10/2012)
 • Příjem právníka za právní zastoupení při exekuci (1/2013)
 • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů v roce 2013   (5/2013)
 • Použití dotace na úroky, různé možnosti účtování    (6/2013)
 • Rozúčtování nákladů na právní pomoc mezi vlastníky jednotek    (11/2013)

 

 Dlouhodobý majetek (DM), Zásoby

 • Nákup tiskárny a zdroje krytí (3/2015)
 • Nákup pozemku, později jeho částečný odprodej      (10/2016)
 • Nákup pozemku na úvěr    (10/2016)     

 

Služby od roku  2014 – Úvodní strana 

 • Do kterého roku se účtuje vyúčtování služeb?     (1/2014)
 • Časové rozlišování nákladů na služby     (3/2014)
 • Přeplatek záloh na služby a záporná pohledávka   (3/2014 a 2/2015 – SN a přij.zál.)
 • Účtování o dobropisu   (3/2016)
 • Přeplatek za služby při převzetí účetnictví od externího správce    (4/2016)
 • Převzetí účetnictví od firmy a vyúčtování služeb   (5/2016)
 • Rozdíly ze zaokrouhlování při účtování o službách   (2/2017)
 • Je vyúčtování služeb účetním dokladem?
 
 

 

 

 

Služby do roku 2013 - Úvodní strana  

 • Finanční vyrovnání záloh na služby   (8/2008)
 • Jednorázová úhrada nákladů na vodu 
 • Nevyúčtované zálohy na služby   (1/2009)
 • Rozdělení nákladů na elektřinu a vodu   (1/2010)
 • Vzájemné započtení u záloh na služby   (10/2010)
 • Povinnost účtovat na účtech dohadných položek   (1/2011)
 • Kam a jak se účtuje doplatek za teplo   (2/2011)
 • Předpisy záloh na služby a podrobnost jejich účtování   (4/2011)
 • Účty 321, 383 a 389 v rozvaze   (5/2011)
 • Přefakturace části služeb   (10/2011)
 • Zálohy na služby   (5/2012)
 • Přeplatky záloh na služby, zúčtování s neuhr. zálohami, účtování   (9/2012)
 • Účtování elektřiny podle vchodů     (1/2013)
 • Vyúčtování služeb, předepsané zálohy, neuhrazené zálohy    (2/2013)
 • Faktura za elektřinu za rok 2012 nesouhlasí s loňským účetnictvím    (4/2013)
 • Kompenzace přeplatku a nedoplatku za teplo a ohřev TUV, výpočty a účtování    (11/2013)

Úvěry a zápůjčky

 • Bezúročná půjčka od města   (3/2009)
 • Úhrada úvěru půjčkou   (6/2010)  
 • Smluvní úroky z půjčky a jejich časové rozlišení   (10/2010)
 • Poplatky a úroky z úvěru   (11/2010)
 • Půjčka od člena společenství - splácení a účtování   (2/2011)
 • Technické zhodnocení hrazené půjčkou   (4/2012)
 • Půjčka od města - účtování      (2/2013)
 • Změna vlastníka a splácení staršího úvru   (5/2013)
 • Nevýhody splácení úvěrů ze záloh na správu     (6/2016)
 • Zálohy na splátky úvěru - návrh na zjednodušení   (9/2016)
 •  

Dotace

 • Dotace na úroky z úvěru   (2/2009)   R
 • Typ účtu 346 Dotace ze SR   (4/2010)
 • Dotace na zateplení, převod do záloh na správu   (3/2012
 • Účtování dotace na opravu fasády   (4/2010)
 • Dotace na zateplení   (8/2010)
 • Provozní dotace v daňovém přiznání   (11/2010)
 • Účtování výměny oken na "investičních" účtech kvůli dotaci z IOP   (10/2011)
 • Korespondence s MMR kvůli požadavkům na účtování při dotacích z IOP   (11/2011)
 • Provozní dotace - účtování na přelomu roku    (3/2013
 • Použití dotace na úroky, různé možnosti účtování    (6/2013)
 • Dotace na rekonstrukci a účet 691 Provozní dotace   (9/2013)
 • Výměna kotle a dotace   (8/2016)   
 •  

 

 

 

Ostatní od roku 2014  

 • Podrozvahové účty, oceňování na PÚ   (1/2014)
 • Účtování a zdaňování bonusů od banky    (1/2014)
 • Náklady na rozúčtování služeb - služby nebo správa ?   (1/2014)
 • OP k pohledávkám a dohadná položka u odměn    (2/2014)
 • Zaúčtování exekučně vymožené částky    (2/2014)
 • Zateplení domu a související výdaje (náklady)   3/2014
 • Ping-pong. stůl a půjčka člence SVJ    3/32014
 • Zúčtovací vztahy mezi SVJ a BD po vzniku SVJ    3/2014
 • Náklady na správu a na služby   (4/2014)
 • SVJ a jednoduché účetnictví (s nabídkou na vyzkoušení na konkrétním příkladu)   (6/2014)
 • Převod peněz na spořící účet, zdaňování úroků    (9/2014)
 • DP SVJ za rok 2014  (1/2015)
 • Náklady na rozúčtování služeb 2   (3/2015)
 • Pojistné plnění a různá období    (4/2015)
 • Majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ, inventarizace    6/2015
 • Oddělení účetnictví SVJ od účetnictví spoluvlastníků    8/2015
 • Použití zisku SVJ      10/2015
 • Úhrady SIPO na konci roku a PNC   (11/2015)
 • Odpis nedobytné pohledávky   (1/2016)
 • Účtování v Excelu a výkaz Z/Z od roku 2016   (1/2016)
 • Příklady Klaiex zpracované v programu SimpleUCto   (2/2016)
 • Záporný zůstatek pohledávky na konci roku   (6/2016)
 • Výměna kotle a dotace   (8/2016)   Dva názory – oprava NE/ANO
 • Reklamace uznaná po dvou letech  (8/2016)
 • Úroky z prodlení a daň z příjmů   (9/2016)   Příklad je v Postupech u Výnosů
 • VH ve schvalovacím řízení a úroky z BÚ   (10/2016)
 • Přeplatek od VZP    (10/2016)
 • Jak se vypořádat s promlčenými dluhy na správu   (11/2016)  R
 • SimpleUcto a účetní závěrka 2016   (11/2016) R
 • Zahájení účtování v novém SVJ    (1/2017)   R
 • Soudní poplatek, odměna za sepsání žaloby
 • Měsíční předpisy a čtvrtletní úhrady záloh    (6/2017)
 • Poplatek za mimořádnou fa za vodu   (12/2017)
 • Vypovídací schopnost výpisu z BÚ    (1/2018)
 • Podpisy na předpisu záloh (1/2018)
 • Účtování souhrnných předpisů a úhrad záloh, VÚD    (3/2018)
 • Předpisy záloh a podrobnost jejich účtován   (3/2018)

Ostatní do roku 2013 . Úvodní strana 

 • Povinnost SVJ mít vlastní běžný účet   (11/2008 + diskuse 9/2009))
 • Dvojí vlastnictví bytů   (2/20
 • Příjmy z pronájmu společných prostor   (3/2012 aktualiz.
 • Částečná úhrada předepsaných záloh   (4/2009)/
 • Peníze na cestě   (4/2009)
 • Manka a škody na společném majetku   (4/2009)
 • Cestovné pro předsedu výboru   (7/2009)
 • Změna vlastníka a finanční vyrovnání záloh na TZ   (9/2009)
 • Změna vlastníka a dohoda o účasti na nákladech   (10/2009)
 • Příjmy z pronájmu - účtování   (10/2009)
 • Platby za elektřinu při připojení domu k internetu   (12/2009)
 • Poplatníci a plátci daně z příjmů   (?)
 • Reklamace 1   (1/2010)
 • Reklamace 2   (2/2010)
 • Typ účtu 346 Dotace ze SR   (4/2010)
 • Účtování dotace na opravu fasády   (4/2010)
 • Zbylý materiál po zateplení domu   (5/2010)
 • Dotace na zateplení   (8/2010)
 • Zálohy placené na rok dopředu   (8/2010)
 • Pohledávky za členy orgánu SVJ   (8/2010)
 • Penále od FÚ   (10/2010)
 • Provozní dotace v daňovém přiznání   (11/2010)
 • Datum splatnosti záloh   (2/2011)
 • Prodej plynovodní přípojky   (5/2011)
 • Zákonné opravné položky v SVJ   (9/2011)
 • Náhrada škody na společných částech vzájemným započtením   (10/2011)
 • Účtování výměny oken na "investičních" účtech kvůli dotaci z IOP   (10/2011)
 • Korespondence s MMR kvůli požadavkům na účtování při dotacích z IOP   (11/2011)
 • Vzájemný zápočet pohledávky SVJ ze záloh s příjmy z pronájmu   (10/2011)
 • Cash flow v prográmku Danex a v účetnictví SVJ - 1. část   (11/2011)
 • Cash flow v prográmku Danex a v účetnictví SVJ - 2. část   (11/2011)
 • Paušál na telefon - účtování   (12/2011)
 • Přijaté pojistné plnění (1/2012)
 • Pořízení DHM a DNM   (2/2012)
 • Faktura z minulého roku   (2/2012)
 • Prominutí dluhu   (6/2012)
 • Dluh a materiální plnění vlastníka   (9/2012)
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb., účtový rozvrh   (10/2012)
 • Souvztažné účty k účtům pohledávek (11/2012) + Vánoční soutěž
 • Úhrada za výměnu vodoměrů   (1/2013)
 • Provozní dotace - účtování na přelomu roku    (3/2013)
 • Zapomenutá vydaná faktura    (3/2013)
 • Náhrada od pojišťovny a § 20 odst. 7 ZDP    (3/2013)
 • Rozlišování nákladů na správu a na služby   (4/2013)
 • Účet 518 nebo 549 podruhé     (4/2013)
 • Přeplatky záloh na služby a neuhrazené zálohy na správu    (5/2013)
 • Peníze na cestě 3 - odpověď pro účetní laiky     (6/2013)
 • Účtování bonusů od banky     (9/2013)
 • Daňové přiznání k DP   (9/2013
 • Dotace na rekonstrukci a účet 691 Provozní dotace   (9/2013)

                                                       

Účetní uzávěrka a účetní závěrka od roku 2016 

 • Úvodní strana    (10/2015)
 • Rozvahové účetnictví  a výkaz Z/Z    (5/2016)
 • Dopad událostí podle ZoÚ § 19 odst. 5   (6/2016)
 • Nulový zisk v účetní závěrce  (7/2017)

 

Účetní uzávěrka a účetní závěrka (do konce roku 2013)

 

 

 • Zveřejnění účetní závěrky a audit   (x/2007)
 • Podpisy na účetních výkazech   (4/2009)
 • Okamžik sestavení účetní závěrky   (4/2009)
 • Ostatní služby ve výkazu zisku a ztráty   (4/2010)
 • Účetní výkazy pro banku   (9/2010)
 • Klaiex - konec roku   (2/2011)
 • Příloha jako součást účetní závěrky   (3/2011)
 • Záporná pohledávka v rozvaze   (3/2011)
 • Bankovní poplatky, přijaté úroky a ztráta SVJ ve výkazu Z/Z   (3/2011)
 • Konec roku, účetní závěrka a statistika   (5/2011)
 • Bankovní poplatky a přijaté úroky po x-té   (5/2011)
 • Právo na informace o hospodaření   (1/2012)
 • Zmatky ve vykazování záloh na správu - FO   (5/2012)
 • Nerovnost aktiv a pasiv v rozvaze   (5/2012)
 • SVJ a účetní rok    (3/2013)
 • Výkaz zisku a ztráty, hlavní a hospodářská činnost    (5/2013)
 • Sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty z údajů daňové evidence + odpověď pracovníka banky    (10/2013)
 • Rozvahové účetnictví  a výkaz Z/Z    (5/2016)
 • Dopad událostí podle ZoÚ § 19 odst. 5   (6/2016)
 • Nulový zisk v účetní závěrce  (7/2017)
 •  
 •  
 •  

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode