Účetnictví S V J

Správa 

Úvodní strana     

 • Bankovní poplatky od roku 2014   (9/2013)      
 • Zálohy na správu v mínusu   (2012, 2016, 3/2019)
 • Podíl na nákladech na vedení účetnictví od roku 2014    (10/2016)
 • Předepisování a účtování dvou druhů záloh na správu
 • Výpis z BÚ a přehled záloh na správu    (4/2017)
 • Možné způsoby účtování odměn za vedení účetnictví   (5/2017, 2/2019)
 • Vyplacení nevyčerpaných záloh na správu..  (9/2017)
 • Odměny za rok 2017 vyplacené v lednu 2018  (1/2018)
 • Kdo má provádět vyúčtování správy  (3/2018, 3/2019)
 • Neuhrazené faktury a čerpání záloh na správu (6/2018, aktu 3/2019)
 • Paušál pro telefonní hovory  (8/2018, 3/2019)
 • Zdůvodnění zvýšení příspěvků na správu   (8/2018, 3/2019)
 • Zábor veřejného prostranství    (1/2019)
 • Cestovné pro volené orgány SVJ    (7/2009, aktu2/2019)
 • Zápočet neuhrazené DZ na správu   (3/2019)
 • Dotace krátkodobých záloh z DZ na správu   (4(2019)
 • Účet 518 nebo 548  (4/2019)
 • Jak řešit ztrátu z vlastní správy    (12/2019)
 • Co je vyúčtování správy    (1/2020)
 • Oprava účtování odměn z konce roku  (3/2020)
 • Převod zůstatku záloh na vlastní správu   (3/2020)
 
 

 

 

Služby 

 Úvodní strana 

 • Časové rozlišování nákladů na služby     (3/2014, aktu 6/2018))
 • Rozdíly ze zaokrouhlování při účtování o službách   (2/2017)
 • Je vyúčtování služeb účetním dokladem?  (5/2017)
 • Zapomenutá přefakturace elektřiny    (1/2019)
 • Ostatní pohledávky v rozvaze   (2/2020)
 • Informace potřebné pro kontrolu vyúčtování služeb (2/2020)
 

Banka, Pokladna, PNC

 • Účtování a zdaňování bonusů od banky  (1/2014)
 • Převod peněz na spořící účet, zdaňování úroků   (9/2014, aktu 3/2019)
 • Co znamená záporný zůstatek PNC v rozvaze     (6/2018, aktu 3/2019)
 • Vypovídací schopnost výpisu z BÚ    (1/2018)

 

 

Dlouhodobý majetek (DM), Zásoby

 • Nákup tiskárny a zdroje krytí (3/2015)
 • Nákup pozemku, později jeho částečný odprodej      (10/2016)
 • Nákup pozemku na úvěr    (10/2016)     

 

 

Dotace

 • Typ účtu 346 Dotace ze SR   (4/2010, aktu 3/2019)
 • Provozní dotace - účtování na přelomu roku    (3/2013, aktu 3/2019)
 • Provozní dotace v daňovém přiznání   (11/2010, aktu 3/2019)
 • Dotace na rekonstrukci a účet 691 Provozní dotace   (9/2013)
 • Účtování dotace na opravu fasády   (4/2010, aktu 3/2019)
 • Výměna kotle a dotace   (8/2016)   
 • Dotace na zateplení, převod do záloh na správu   (3/2012
 •  
 •  

 

Úvěry a zápůjčky

 • Úhrada úvěru půjčkou   (6/2010, aktu 6/2018)
 • Smluvní úroky z půjčky a jejich časové rozlišení   (10/2010, aktu 6/2018, 3/2019)
 • Poplatky a úroky z úvěru   (11/2010, aktu 6/2018, 3/2019)
 • Půjčka od člena společenství - splácení a účtování   (2/2011, aktu 6/2018, 3/2019)
 • Změna vlastníka a splácení staršího úvěru   (5/2013, aktu 6/2018)
 • Zálohy na splátky úvěru - návrh na zjednodušení   (9/2016)
 • Účtování o úvěru a promítnutí do rozvahy    (8/2018)
 • Variantní účtování úvěrů, úroků a poplatků z úvěrů  (3/2019)
 • Splacení dlouhodobého úvěru novým úvěrem a PNC   (4/2019)

 

Účetní uzávěrka a účetní závěrka

 • Zveřejnění účetní závěrky a audit   (x/2007)
 • Okamžik sestavení účetní závěrky   (4/2009)
 • Ostatní služby ve výkazu zisku a ztráty   (4/2010)
 • Účetní výkazy pro banku   (9/2010)
 • Příloha jako součást účetní závěrky   (3/2011, aktu 6/2018, 2/201
 • Výkaz zisku a ztráty, hlavní a hospodářská činnost    (5/2013, 2/2019))
 • Dopad událostí podle ZoÚ § 19 odst. 5   (6/2016, 2/2019))
 • Nulový zisk v účetní závěrce  (7/2017, 2/2019)
 • Vznik SVJ v listopadu 2017 a účetní závěrka   (5/2018)
 • Ztráta v SVJ    (2/2019)
 • Podpisy na účetních výkazech    (4/2009, 2/2019)
 • Sestavení rozvahy a výkazu Z/Z z daňové evidence    (10/2013, aktu2/2019)
 • Činnosti před uzavřením účetních knih   (1/2020)
 • Vynulované náklady, nesestavený výkaz  Z/Z  (1/2020)

 

 

Ostatní   

 • Podrozvahové účty, oceňování na PÚ   (1/2014)
 • OP k pohledávkám a dohadná položka u odměn    (2/2014)
 • Zaúčtování exekučně vymožené částky    (2/2014)
 • Zateplení domu a související výdaje (náklady)   3/2014
 • Ping-pong. stůl a půjčka člence SVJ    3/32014
 • Majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ, inventarizace    6/2015
 • Odpis nedobytné pohledávky   (1/2016, aktu 3/2019)
 • Reklamace uznaná po dvou letech  (8/2016)
 • Úroky z prodlení a daň z příjmů   (9/2016)   Příklad je v Postupech u Výnosů
 • Úroky z BÚ a VH ve schvalovacím řízení  (10/2016)
 • Zahájení účtování v novém SVJ    (1/2017)   R
 • Soudní poplatek, odměna za sepsání žaloby (6/2017)
 • Zálohy placené dopředu    (9/2019)
 • Poplatek za mimořádnou fa za vodu   (12/2017)
 • Podpisy na předpisu záloh (1/2018, aktu 3/2019)
 • Účtování souhrnných předpisů a úhrad záloh, VÚD    (3/2018, aktu 3/2019)
 • Částečná úhrada předepsaných záloh  (4/2009, aktu 6/2018)
 • Dluh na zálohách odpracován   (6/2018)
 • Americký deník - účtování a závěr roku  (7/2018, aktu 3/2019)
 • Penále od FÚ     (8/2018)
 • Pojistná událost v jiném období, než náhrada od pojišťovny    (8/2018)
 • Časové rozlišení pojištění společných částí   (9/2018, aktu 3/2019)
 • Přefakturace části nákladů   (9/2018)
 • Platby od exekutora - účtování (10/2018)
 • Statický posudek, projektová dokumentace  (11/2018)
 • Zúčtování přeplatků služeb s neuhrazenými zálohami   (2/2019)
 • Počáteční vklad při založení BÚ  (2/2009, aktu 3/2019)
 • Časové rozlišení odměn předsedy   (3/2019)
 • Tvorba DZ z přeplatků za služby (3(/2019)
 • Vysvětlení zůstatků na účtech 389 DÚP    (3/2019)
 • Pohledávka za předsedou v soudním řízení  (3/2019)
 • Daňové a nedaňové náklady v SVJ    (5/2019)
 • Aktivace nákladů na všechno možné   (6/2019)
 • Vlastník nemusí dle rozsudku hradit zálohy na správu (6/2019)
 • Rozúčtování přijaté faktury (3/2020)
 • Rozdíly mezi vyúčtováním služeb a správy  (4/2020)

 

                                                       

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode