Účetnictví S V J

Správa 

Úvodní strana     

 • Bankovní poplatky od roku 2014   (9/2013)      
 • Příspěvky na správu a zálohy na správu   (2/2014)
 • Vlastníci garáží a jejich účast na nákladech     (8/2014)
 • Zálohy na správu v mínusu   (2012, 2016, aktualiz. 7/2018)
 • Přechod z rozvahového způsobu na výsledkové účtování o správě   (10/2014)
 • Přechod z rozvahového způsobu 2      (11/2014)
 • Různé způsoby předepisování plateb vlastníkům jednotek (12/2014)
 • Předepisování záloh na správu v souladu s § 1180 NOZ a přehledy pro vlast. (1(2015)    
 • Úhrada nákladů na opravy teras, kombinované zdroje      (7/2015)
 • Nevyčerpané zálohy na správu     (4/2016)
 • Podíl na nákladech na vedení účetnictví od roku 2014    (10/2016)
 • Podíly vlastníků na nevyčerp.zálohách na správu   (11/2016) 
 • Předepisování a účtování dvou druhů záloh na správu
 • Výpis z BÚ a přehled záloh na správu    (4/2017)
 • Možné způsoby účtování odměn za vedení účetnictví   (5/2017)
 • Vyplacení nevyčerpaných záloh na správu..  (9/2017)
 • Tři různé způsoby přispívání na správu   (11/2017)
 • Odměny za rok 2017 vyplacené v lednu 2018  (1/2018)
 • Narovnání podílů na DZ po výměně oken   (2/2018)
 • Předpis  úroků z prodlení   (3/2018)
 • Kdo má provádět vyúčtování správy  (3/2018)
 • Bankovní poplatky a finanční náklady  (6/2018)
 • Neuhrazené faktury a čerpání záloh na správu  (6/2018)
 • Změna postupů účtování příspěvků na správu  (5/2018)
 • Neúčtování o nákladech na opravy v účtové třídě 5   (7/2008)
 • Paušál pro telefonní hovory  (8/2018)
 • Zdůvodnění zvýšení příspěvků na správu   (8/2018)
 • Různé podíly na zůstatku záloh na správu  (10/2018)
 • Různé podíly na zůstatku záloh na správu 2 (10/2018)
 
 

 

 

Služby 

 Úvodní strana 

 • Časové rozlišování nákladů na služby     (3/2014, aktu 6/2018))
 • Účtování o dobropisu   (3/2016)
 • Přeplatek za služby při převzetí účetnictví od externího správce    (4/2016)
 • Rozdíly ze zaokrouhlování při účtování o službách   (2/2017)
 • Je vyúčtování služeb účetním dokladem?
 • Spotřeba elektřiny internetovou firmou
 

Banka, Pokladna, PNC

 • Účtování a zdaňování bonusů od banky  (1/2014)
 • Převod peněz na spořící účet, zdaňování úroků   (9/2014)
 • Co znamená záporný zůstatek PNC v rozvaze     (6/2018)
 • Vypovídací schopnost výpisu z BÚ    (1/2018)

 

 

Dlouhodobý majetek (DM), Zásoby

 • Nákup tiskárny a zdroje krytí (3/2015)
 • Nákup pozemku, později jeho částečný odprodej      (10/2016)
 • Nákup pozemku na úvěr    (10/2016)     

 

 

 

 

Dotace

 • Dotace na úroky z úvěru   (2/2009)   R
 • Typ účtu 346 Dotace ze SR   (4/2010)
 • Dotace na zateplení, převod do záloh na správu   (3/2012
 • Účtování dotace na opravu fasády   (4/2010)
 • Dotace na zateplení   (8/2010)
 • Provozní dotace v daňovém přiznání   (11/2010)
 • Účtování výměny oken na "investičních" účtech kvůli dotaci z IOP   (10/2011)
 • Korespondence s MMR kvůli požadavkům na účtování při dotacích z IOP   (11/2011)
 • Provozní dotace - účtování na přelomu roku    (3/2013
 • Použití dotace na úroky, různé možnosti účtování    (6/2013)
 • Dotace na rekonstrukci a účet 691 Provozní dotace   (9/2013)
 • Výměna kotle a dotace   (8/2016)   
 •  

 

Úvěry a zápůjčky

 • Úhrada úvěru půjčkou   (6/2010, aktu 6/2018)
 • Smluvní úroky z půjčky a jejich časové rozlišení   (10/2010, aktu 6/2018)
 • Poplatky a úroky z úvěru   (11/2010, aktu 6/2018)
 • Půjčka od člena společenství - splácení a účtování   (2/2011, aktu 6/2018)
 • Změna vlastníka a splácení staršího úvěru   (5/2013, aktu 6/2018)
 • Nevýhody splácení úvěrů ze záloh na správu     (6/2016, aktu 6/2018)
 • Zálohy na splátky úvěru - návrh na zjednodušení   (9/2016)
 • Účtování o úvěru a promítnutí do rozvahy    (8/2018)

 

Účetní uzávěrka a účetní závěrka

 • Zveřejnění účetní závěrky a audit   (x/2007)
 • Okamžik sestavení účetní závěrky   (4/2009)
 • Ostatní služby ve výkazu zisku a ztráty   (4/2010)
 • Účetní výkazy pro banku   (9/2010)
 • Klaiex - konec roku   (2/2011)
 • Příloha jako součást účetní závěrky   (3/2011, aktu 6/2018))
 • Bankovní poplatky, přijaté úroky a ztráta SVJ ve výkazu Z/Z   (3/2011)
 • Konec roku, účetní závěrka a statistika   (5/2011)
 • Bankovní poplatky a přijaté úroky po x-té   (5/2011)
 • Právo na informace o hospodaření   (1/2012)
 • Zmatky ve vykazování záloh na správu - FO   (5/2012)
 • Nerovnost aktiv a pasiv v rozvaze   (5/2012)
 • SVJ a účetní rok    (3/2013)
 • Výkaz zisku a ztráty, hlavní a hospodářská činnost    (5/2013)
 • Rozvahové účetnictví  a výkaz Z/Z    (5/2016)
 • Dopad událostí podle ZoÚ § 19 odst. 5   (6/2016)
 • Nulový zisk v účetní závěrce  (7/2017)
 • Vznik SVJ v listopadu 2017 a účetní závěrka   (5/2018)

 

 

 

 

 

Ostatní   

 • Podrozvahové účty, oceňování na PÚ   (1/2014)
 • Náklady na rozúčtování služeb - služby nebo správa ?   (1/2014)
 • OP k pohledávkám a dohadná položka u odměn    (2/2014)
 • Zaúčtování exekučně vymožené částky    (2/2014)
 • Zateplení domu a související výdaje (náklady)   3/2014
 • Ping-pong. stůl a půjčka člence SVJ    3/32014
 • Zúčtovací vztahy mezi SVJ a BD po vzniku SVJ    3/2014
 • Náklady na správu a na služby   (4/2014)
 • SVJ a jednoduché účetnictví (s nabídkou na vyzkoušení na konkrétním příkladu)   (6/2014)
 • Náklady na rozúčtování služeb 2   (3/2015
 • Majetek ve spoluvlastnictví členů SVJ, inventarizace    6/2015
 • Oddělení účetnictví SVJ od účetnictví spoluvlastníků    8/2015
 • Účtování o předpisech záloh (9/2015)
 • Použití zisku SVJ      10/2015
 • Úhrady SIPO na konci roku a PNC   (11/2015)
 • Odpis nedobytné pohledávky   (1/2016)
 • Neuhrazená smluvní pokuta a daňové přiznání (1/2016)
 • Příklady Klaiex zpracované v programu SimpleUCto   (2/2016)
 • Reklamace uznaná po dvou letech  (8/2016)
 • Úroky z prodlení a daň z příjmů   (9/2016)   Příklad je v Postupech u Výnosů
 • Úroky z BÚ a VH ve schvalovacím řízení  (10/2016)
 • Přeplatek od VZP    (10/2016)
 • SimpleUcto a účetní závěrka 2016   (11/2016) R
 • Zahájení účtování v novém SVJ    (1/2017)   R
 • Soudní poplatek, odměna za sepsání žaloby (6/2017)
 • Měsíční předpisy a čtvrtletní úhrady záloh    (6/2017)
 • Poplatek za mimořádnou fa za vodu   (12/2017)
 • Podpisy na předpisu záloh (1/2018)
 • Účtování souhrnných předpisů a úhrad záloh, VÚD    (3/2018)
 • Začínáme účtovat   (5/2018)
 • Částečná úhrada předepsaných záloh  (4/2009, aktu 6/2018)
 • Dluh na zálohách odpracován   (6/2018)
 • Americký deník - účtování a závěr roku  (7/2018)
 • Penále od FÚ     (8/2018)
 • Pojistná událost v jiném období, než náhrada od pojišťovny    (8/2018)
 • Pojistné společných částí jako služba    (8/2018)
 • Časové rozlišení pojištění společných částí   (9/2018)
 • Přefakturace části nákladů   (9/2018)
 • Platby od exekutora - účtování (10/2018)
 • Zůstatek na účtu 311 a SIPO   (10/2018)
 • Reklamace  (11/2018)
 • Statický posudek, projektová dokumentace

 

                                                       

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode